Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Black Hawk Down DVD

Black Hawk Down DVD

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čím jiným odzkou­šet nové domá­cí kino, než pořád­nou akč­ní pec­kou, kde kul­ky sviští ze všech stran a vy se stá­vá­te sou­čás­tí váleč­né vřa­vy? Já si k tomu­to úko­lu vybral dvou­dis­ko­vé DVD vydá­ní jed­no­ho z nej­lep­ších váleč­ných fil­mů posled­ních let.


Pamatuji si, že když jsem se svou dra­hou polo­vič­kou opouš­těl kinosál, kde dozní­va­ly posled­ní tóny son­gu k závě­reč­ným titul­kům Jestřába, bylo mi nějak div­ně v oblas­ti žalud­ku a v hla­vě se mi honi­lo hod­ně myš­le­nek, kte­ré se vesměs toči­ly kolem nesmr­tel­nos­ti chrous­ta. Prostě jsem měl totál­ně vyma­lo­vá­no, Ridley Scott mne se svým fil­mem dočis­ta pře­vál­co­val, vyman­dlo­val, naškro­bil a pově­sil do prů­va­nu. Proto jsem nevá­hal, když jsem zahlé­dl v obcho­dě vydá­ní Jestřába na DVD, musel být můj. A tak se sta­lo, že o vánoč­ních svát­cích jsem se mís­to sle­do­vá­ní pohá­dek, kte­rý­mi nás tele­viz­ní sta­ni­ce bom­bar­do­va­ly, věno­val zába­vě pod­stat­ně krva­věj­ší a nále­ži­tě zvu­ko­vě opat­ře­né. Naštěstí nej­bliž­ší sou­se­dé byd­lí 60 met­rů od nás, tak­že jsem nemu­sel mít strach z nena­dá­lé návštěvy pánů v uni­for­mách, kte­ří by dosta­li hláš­ku o střel­bě a pada­jí­cích vrtu­l­ní­cích v rodin­ném dom­ku.

Předpokládám, že film zná­te, tak­že pou­ze struč­ný nástin děje. Začátkem deva­de­sá­tých let se v Somálsku napl­no roz­ho­ře­la občan­ská vál­ka. Generál Mohammed Farah Aidid kon­t­ro­lu­je hlav­ní měs­to Somálska Mogadišo, kde se sou­stře­ďu­je huma­ni­tár­ní pomoc. Jeho mili­ce zajiš­ťu­jí, aby se tato pomoc nedo­sta­la dál, hlad je totiž Aididův nej­lep­ší spo­je­nec. Proto jsou na letec­kou základ­nu dopra­ve­ny elit­ní jed­not­ky armá­dy USA, Delta Force a Rangers. Během třech týd­nů mají zajmout Aidida a jeho vlá­du. Bohužel se jim to neda­ří ani po šes­ti týd­nech a vele­ní ve Washingtonu začí­ná být ner­vóz­ní. Zčásti také pro­to se usku­teč­ní vel­mi ris­kant­ní ope­ra­ce za bílé­ho dne a navíc v čás­ti měs­ta, kde se to roz­lič­ný­mi zbra­ně­mi pře­váž­ně rus­ké výro­by a gene­rá­lo­vý­mi sym­pa­ti­zan­ty jen hemží. Akce nevy­jde tak, jak si to vele­ní před­sta­vo­va­lo, ztrá­ty narůs­ta­jí a do toho ješ­tě padá z oblo­hy jeden z ame­ric­kých vrtu­l­ní­ků typu Black Hawk.

Velmi rea­lis­tic­ky nato­če­ný váleč­ný sní­mek, s výbor­ným scé­ná­řem, zvu­kem, kame­rou, stři­hem, zvlášt­ní­mi efek­ty a hud­bou je tedy na svě­tě i na DVD nosi­čích. Na prv­ním CD si může­te k fil­mu pus­tit ori­gi­nál­ní komen­tář tvůr­ců a dokon­ce i komen­tář váleč­ných vete­rá­nů, kte­ří byly u sku­teč­né akce v Mogadišu. Druhé CD je napě­cho­va­né bonu­sy. Můžete se podí­vat na váleč­ný doku­ment Vůně boje, pro­hléd­nout si foto­ga­le­rii, roz­kres­le­ný scé­nář záběr po zábě­ru a také máte mož­nost vidět něko­lik scén, kte­ré se nako­nec ve fil­mu neob­je­vi­ly, včet­ně alter­na­tiv­ní­ho kon­ce. Menu jsou pod­bar­ve­na pří­jem­nou hud­bou a vše je pěk­ně pře­hled­né, bez zby­teč­ných kudr­li­nek.

Podtrženo sečte­no, krá­lov­sky jsem se u toho­to DVD bavil a všem fanouškům váleč­né­ho fil­mu ho mohu dopo­ru­čit. Černý jes­třáb padá, Černý jes­třáb padá a já padám s ním do slun­cem vyprahlé­ho Mogadiša a pro­ží­vám s vojá­ky nej­vět­ší a nej­straš­něj­ší dob­ro­druž­ství jejich živo­ta.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45303 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72115 KB. | 18.05.2024 - 06:14:05