Kritiky.cz > Recenze knih > Léto porušených pravidel-na motivy písní Taylor Swift

Léto porušených pravidel-na motivy písní Taylor Swift

139194 Kniha Leto porusenych pravidel Walther K L Grada 350 0 fit
139194 Kniha Leto porusenych pravidel Walther K L Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi léto? Chcete si při­po­me­nout krás­né oka­mži­ky u moře? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Léto poru­še­ných pra­vi­del, kte­rou vyda­la Grada Publishing pod znač­kou COSMOPOLIS. Čeká na vás jed­na pro­slu­ně­ná let­ní roman­ce inspi­ro­va­ná pís­ně­mi Taylor Swift. 

Meredith při­šla před osm­nác­ti měsí­ci o svou sest­ru Claire a pře­sta­la mít zájem o okol­ní svět. Navíc se s ní roze­šel její pří­tel. Se svý­mi rodi­či odjíž­dí na rodin­né setká­ní, kde se má její sestře­ni­ce vzít se svým pří­te­lem. Hodlá se věno­vat své rodi­ně a kama­rá­dům a nechce nic jiné­ho sly­šet. Léto i sva­teb­ní pří­pra­vy jsou v plném prou­du. Meredith pozná­vá nevlast­ní­ho bra­t­ra od ženi­cha, kte­rý se jme­nu­je Wit. Podaří se jí zís­kat vztah na celý život nebo zůsta­ne sva­teb­ní týden pou­hou let­ní roman­cí? Získá její život nové bar­vy? Tak to už se nech­te pře­kva­pit, poho­dl­ně se usaď­te a pusť­te se do čte­ní. Čeká vás nád­her­né let­ní čte­ní, kte­ré nebu­de­te chtít jen tak odlo­žit.

Román se mně moc líbil. I když začí­nal smut­ně, smr­tí její sest­ry, přes­to byl děj vese­lý. Mám moc ráda sva­teb­ní pří­pra­vy a vždy si vzpo­me­nu na tu svou, pohád­ko­vou svat­bu. Námět kni­hy mě tedy moc zau­jal. Kniha má 304 stran, je roz­dě­le­na na 23 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky, těm, co se na kni­ze nějak podí­le­li, pří­pad­ně ji pomá­ha­li a pod­po­ro­va­li. Hned na začát­ku kni­hy nalez­ne­te rodokmen rodi­ny Foxovy, kte­rý vám usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v ději kni­hy. Romány s tema­ti­kou ces­to­vá­ní mě oprav­du moc baví. U jeho čte­ní jsem se vůbec nenu­di­la a uži­la jsem si ji od začát­ku až do kon­ce. Od této autor­ky jsem pro­za­tím nic nečet­la, ale urči­tě to brzy napra­vím. Způsob vyprá­vě­ní, líče­ní děje mě uchvá­til a chtě­la jsem číst dál a dál. Co vás v kni­ze může roz­hod­ně pře­kva­pit, tak to je zdán­li­vě jed­no­du­chý děj a záro­veň pří­jem­né let­ní čte­ní, na kte­ré si urči­tě všich­ni moc rádi vzpo­me­ne­me. Dlouhé pod­zim­ní veče­ry už nás nutí více být doma a vychut­nat si pří­jem­né pití a k tomu tře­ba let­ní roman­ci v podo­bě této kni­hy.

Ukázka z kni­hy:

Wit se opí­ral o hru­bou dře­vě­nou stě­nu. Když mě uvi­děl, narov­nal se.

„Ahoj,“ pozdra­vil mě. „Dostala ses sem bez pro­blé­mů?

Můj vrah je Ian, napsa­la jsem mu odpo­led­ne. Ethan se roz­po­ví­dal.

Šestiletí klu­ci dove­dou být uži­teč­ní, odpo­vě­děl mi a pak dodal:

To nějak zvlád­ne­me.

Ne zvlád­neš, ale zvlád­ne­me.

„Hm,“ při­kýv­la jsem. „Ian má zrov­na plné ruce prá­ce,“ poky­nu­la jsem přes rame­no ke dve­řím. Sarah a Michael to ješ­tě nevzda­li a pořád se s mým bra­tran­cem doha­do­va­li.

Wit se zachech­tal. Nemohla jsem si pomoct a zíra­la na něj. Kluci si na tuhle pár­ty bra­li oprav­du kdeco-například Jake měl ješ­tě fia­lo­vou pra­cov­ní koši­li, kte­rou si u Šílené Marthy upatlal od zmrz­li­ny, ale Wit si oblé­kl při­lé­ha­vé dží­ny a tma­vo­ze­le­ně a bíle pru­ho­va­nou koši­li. Měl ji roze­pnu­tou, pod ní šedé trič­ko, a vyhr­nu­té ruká­vy odha­lo­va­ly kože­ný pásek od hodi­nek. Moje srd­ce hopsa­lo jako žab­ka na hla­di­ně Paqua Pondu.

Několik slov o autor­ce:

K.L.Walther se naro­di­la a vyrost­la v kop­cích Buck County v Pensylvánii, obklo­pe­ná svou rodi­nou, psy a kni­ha­mi. Dětství strá­vi­la ces­to­vá­ním po seve­ro­vý­chod­ním pobře­ží a hra­ním led­ní­ho hoke­je. Absolvovala inter­nát­ní ško­lu v New Jersey a zís­ka­la baka­lář­ský titul z ang­lič­ti­ny na University of Virginia. Nejšťastnější je na plá­ži s kníž­kou, na zápa­sech New Rangers a u roman­tic­ké kome­die s mísou pop­cor­nu.

Autorka: K.L.Walther

Překlad: Eva Kadlecová

Žánr: Young Adult

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 304

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-271-3919-4

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,38077 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72342 KB. | 24.05.2024 - 22:33:50