Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bláznivá, zatracená láska - Film je nenáročný skoro na všechno!

Bláznivá, zatracená láska - Film je nenáročný skoro na všechno!

laska
laska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh začí­ná pose­ze­ním v restau­ra­ci, kdy se čty­ři­ce­ti­le­té­mu Calovi ( Steve Carell) náh­le roz­pa­dá man­žel­ství s jeho ženou Emily (Julianne Moore). Najednou se všech­no hrou­tí. Život v klid­né rodin­ce se změ­ní. Za všech­no může ta zpro­pa­de­ná lás­ka. Každý něko­ho milu­je a je někým milo­ván. Než se celý ten zma­tek urov­ná, uži­je­te si scé­ny s tra­pa­sy a prů­měr­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Hlavní hrdi­na Cal upa­dá do smut­ku, ale pod vede­ním žena­mi obdi­vo­va­né­ho Jakoba (Ryan Bowling) se postup­ně mění a pro­ží­vá milost­ná dob­ro­druž­ství. Emily to s roz­vo­dem uspě­cha­la a nový mile­nec David Lindhagen (Kevin Bacon) se jí postup­ně pře­stá­vá líbit. A do toho vše­ho se sna­ží své lás­ky osl­nit syn Robbie ( Johan Bobo), jeho sest­ra Hannah (Ema Stone) i chůva(Mekia Cox). Ale nic není snad­né a pro lás­ku je potře­ba něco vytr­pět. Nebojte se, všech­no dob­ře dopad­ne!

Film Bláznivá, ztra­ce­ná lás­ka je nená­roč­ný sko­ro na všech­no. Na divá­ka i pro samot­né tvůr­ce. Scénář obsa­hu­je osvěd­če­né situ­a­ce a lehce oddě­lu­je rea­li­tu od vysně­né­ho svě­ta. Zpomalené fil­mo­vé zábě­ry vypa­da­jí sko­ro jako paro­die. Ale nejsem si jis­tá, zda jsem to správ­ně pocho­pi­la. Konečně, to si může kaž­dý divák pře­brat po svém. Trochu fád­ní je pro­stře­dí, kde se film natá­čel. Interiér domo­va Cala a jeho rodi­ny, jed­no­ho baru, něko­lik poko­jů pro milost­né scén­ky a zábě­ry z pra­co­višť. Nic objev­né­ho to není a to nutí divá­ka sle­do­vat samot­né her­ce a jejich výko­ny.

Takže, jak se nám vybar­vu­je Steven Carell v hlav­ní roli? Tento herec pat­ří k popu­lár­ním tvá­řím ame­ric­ké kome­die. Má boha­té zku­še­nos­ti z tele­viz­ních seriálů(OVER THE TOP, Watching Ellie, OFFICE) i z natá­če­ní fil­mů jako je 40 let panic nebo Moje krás­ná čaro­děj­ni­ce, kde si zahrál s Nicole Kidman. I ten­to­krát má Carell za part­ner­ku zku­še­nou hereč­ku Julianne Moor, kte­rá se na roz­díl od Carella uplat­ni­la nejen v kome­di­ích, ale také v dra­ma­tic­kých fil­mech ( Hranice lás­ky, Ideální man­žel, Daleko do nebe). Oba her­ci spo­lu vytvo­ři­li rov­no­cen­ný pár. Oba mají cit pro situ­a­ci, nad­sáz­ku a umí pro­je­vit své poci­ty i jem­nou mimi­kou tvá­ře. Také díky jejich výko­nu není film Bláznivá, ztra­ce­ná lás­ka jen bláz­ni­vou kome­dií. Některé scé­ny jsou na hra­ni­ci civil­ní­ho herec­tví a hodi­ly by se do roman­tic­ké­ho fil­mu. Dalším zná­měj­ším her­cem je Kevin Bacon, kte­rý hra­je milen­ce Davida Lindhagena. Bacon bývá čas­tě­ji obsa­zo­ván do zápor­ných rolí nebo v dra­ma­tic­kých fil­mech ( Apollo 13, Murder in the First, Divoká řeka, Bistro atd.). Tentokrát nemá herec moc mís­ta pro svůj herec­ký výkon a je to ško­da. O to vět­ší šan­ci dostal hudeb­ník a herec Ryan Gosling v roli suk­nič­ká­ře Jakoba. Tato role však není snad­ná a vyža­du­je nejen osob­ní cha­risma, ale i herec­ké zku­še­nos­ti. A ty Gosling nemá a tak se sna­ží! Pro prů­měr­nou kome­dii to vlast­ně sta­čí. Přehrávané scé­ny jsou v jeho podá­ní milé, ale nejsou dosta­teč­ným kon­tras­tem pro Carella. Ve scé­nách s herec­kou part­ner­kou Emmou Stone, kte­rá hra­je Hannah, půso­bí Gosling uvol­ně­ně a více prav­di­vě. Po lás­ce tou­ží­cí dív­ku Hannah hra­je Emma Stone s chu­tí a tem­pe­ra­men­tem. Tahle dív­ka hra­je od svých dva­nác­ti let v růz­ných tele­viz­ních seri­á­lech a fil­mech (Bejvalky se nezba­víš, Domácí maz­lí­ček atd.). Před kame­rou se Emma Stome cítí jako doma a kome­die ji zřej­mě svěd­čí. Herecké zku­še­nos­ti má i čtr­nác­ti­le­tý Johan Bobo. Tento mla­dý herec už hrál ve třech fil­mech ( ve fil­mu Křižovatka osu­du hrál už v sed­mi letech). Johan Bobo hra­je roli zami­lo­va­né­ho syna hlav­ní­ho hrdi­ny se zau­je­tím a dodá­vá scé­nám více věro­hod­nos­ti než nad­sáz­ky.

Více na Kritiky.cz
American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, kt...
Wimbledon - den třetí ...
#DP143: Future State: Superman/Wonder Woman  Autorem článku je Daniel PaličkaScénář: Dan Watters Kresba: Leila Del LucaPřiznám...
Rychle a zběsile 6 | Furious 6 [55%] Filmové léto je za námi a jak postupně letní pecky přocházejí na trh s přenosnými nosi...
Jiří Mádl a Tereza Ramba si zahrají hlavní role v české... Jiří Mádl a Tereza Ramba si zahrají hlavní role v české komedii Deníček moderního fotra sc...

Co říci k ¨fil­mu cel­ko­vě? Průměrný film, kte­rý neu­ra­zí ale ani neo­sl­ní. Je otáz­kou, zda se to poda­ři­lo díky herec­kým zku­še­nos­tem her­ců nebo režij­ním vede­ním. Režii vládly hned dvě oso­by: Glen Ficarra a John Requa. Oba mají spo­leč­nou zku­še­nost s režií fil­mu I Love You Phillip Morris. Scénář fil­mu Bláznivá, ztra­ce­ná lás­ka je od Dana Fogelmana, kte­rý je zná­mý jako autor scé­ná­řů ani­mo­va­ných fil­mů. Nejznámějším je film Auta z roku 2005. Dan Fogelman umí dob­ře vypoin­to­vat krát­ké dia­lo­gy a to doká­zal i v ve fil­mu Bláznivá, ztra­ce­ná lás­ka. S ori­gi­na­li­tou pří­bě­hu si však nelá­mal hla­vu a her­ci už nemoh­li s pří­bě­hem nic moc udě­lat.

Celkem hod­no­tím film jako prů­měr­né díl­ko ve šká­le hod­no­ce­ní 1-10 bych dala fil­mu za 5.


Podívejte se na hodnocení Bláznivá, zatracená láska na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30858 s | počet dotazů: 279 | paměť: 69786 KB. | 01.12.2023 - 08:14:41