Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou

Rafťáci - Vojtěch Kotek a Jiří Mádl balí Andreu Kerestešovou

Raftaci
Raftaci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 2,00 z 5)
Loading...

Tak tedy Rafťáci. Nový film s dvo­ji­cí Mádl - Kotek z díl­ny Karla Janáka. Hoši nám od Snowboarďáků tro­chu zestár­li, nic tedy nebrá­ni­lo Rafťákům poně­kud při­tvr­dit. O spor­tov­ní čin­nost (ale­spoň v tom tra­dič­ním slo­va smys­lu 🙂 tady jde oprav­du jen okra­jo­vě. To, co všech­ny hlav­ní akté­ry žene vpřed není „řeky proud“, ale tou­ha pro dru­hém pohla­ví.

Až na Danyho tatín­ka (Milan Šteindler), jenž byl coby zane­prázd­ně­ný pod­ni­ka­tel do nehos­tin­né divo­či­ny vržen díky nespo­ko­je­né mamin­ce Blance (Veronika Freimanová) a radě sexu­o­lo­ga: man­žel­ský život je nej­lé­pe oži­vit na mís­tech, kde se rodi­če kdy­si potka­li a vzplá­la jejich lás­ka.

Toto rodi­čov­ské sna­že­ní ovšem poně­kud kom­pli­ku­je situ­a­ci Danymu a Filipovi, kte­ří se vyda­li na tutéž vodu balit hol­ky, a to hlav­ně za úče­lem Filipova zasvě­ce­ní, kte­ré­mu se sho­dou nešťast­ných náhod pořád neda­ří „zasu­nout“. Krom toho, že se jim rodi­če pořád ple­tou pod nohy, Dany ješ­tě dostal na sta­rost své­ho mlad­ší­ho brá­chu Honzíka (Matyáš Valenta), kte­rý je oprav­du čer­to­vo kvít­ko a ani Dany s Filipem nena­dě­la­jí tolik ško­dy jako on.

V Rafťácích se setká­vá­me s celou řadou zají­ma­vých posta­vi­ček. Svůj herec­ký come­back sla­ví Jan Antonín Duchoslav v roli pod­ni­ka­vé­ho řidi­če ser­vis­ní­ho auto­bu­su, kte­rý vel­mi věro­hod­ně nava­zu­je na své role sígrů ze Sněženek a Machrů nebo prá­vě reprí­zo­va­né­ho seri­á­lu Třetí patro. Ze Snowboarďáků tvůr­ci při­ved­li před­sta­vi­tel­ku pozo­ru­hod­ně neu­spo­ko­ji­tel­né ženy Pavlu Tomicovou, kte­rá ten­to­krát vytvo­ři­la nemé­ně neza­po­me­nu­tel­nou posta­vu Filipovy matky-stíhačky-údernice. Do tře­ti­ce pak mož­no jme­no­vat Oldřicha Navrátila, zarpu­ti­lé­ho vodá­ka Bořka, vedou­cí­ho dív­čí­ho vodác­ké­ho kur­zu, leti­té­ho cti­te­le Blanky a otce „ošk­li­vé­ho káčát­ka“, kte­ré na kon­ci samo­zřej­mě čeká pře­rod v krás­nou labuť.

Veronika Freimanová opět hra­je mamin­ku Vojty Kotka, tedy Danyho, a opět je nechtě­ným svěd­kem nejed­né chou­los­ti­vé scé­ny, kte­ré si lze vyklá­dat růz­ným způ­so­bem. Oproti Snowboarďákům, ten­to­krát ale pra­vý význam jed­not­li­vých výje­vů netu­ší a spíš litu­je své­ho synáč­ka, do čeho se to zase dostal (viz „zná­sil­ně­ní“ na zácho­dě, sprchy).

Pro Filipovy „úče­ly“ pak dív­čí oddíl nabí­zí zají­ma­vý výběr – již zmi­ňo­va­né ošk­li­vé káčát­ko, model­ku, ast­ma­tič­ku, inte­lek­tu­ál­ku s pou­ty a samo­zřej­mě tu jedi­nou pra­vou – Kláru (Andrea Kerestéšová). Éterickou bytost, jejíž nevin­nost měl zřej­mě pod­po­řit i čes­ký dabing, jehož kuň­ka­vost mi osob­ně lez­la doce­la na ner­vy. Po pla­ce se cel­kem pro­há­ní 11 růz­no­ro­dých vnad­ných žabek, neu­stá­le kon­zu­mu­jí­cích Kinder Bueno a popí­je­jí­cích Sprite. Product pla­ce­ment do toho­to typu fil­mu holt asi pat­ří… Schválně, kolik výrobků/firem jste ve fil­mu napo­čí­ta­li? Osobně mi při­šel doce­la ori­gi­nál­ní způ­sob jak do fil­mu pro­pa­šo­vat vyhle­dá­vač Seznam.cz v podo­bě firem­ní­ho mas­ko­ta – fle­ka­té­ho psa :-).

Takže? Rafťáci roz­hod­ně nezkla­ma­li a mají na to „zkul­to­va­tět“ podob­ně jako Snowboarďáci. Otázkou je, do jaké­ho spor­tu se hoši vrh­nou do tře­ti­ce :-).

Recenze byla napsá­na 13. 3. 2006


Podívejte se na hodnocení Rafťáci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77148 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71621 KB. | 24.06.2024 - 15:30:18