Kritiky.cz > Recenze knih > BOX Bradavická knihovna

BOX Bradavická knihovna

318477075 10220936621237378 5528751269307450457 n
318477075 10220936621237378 5528751269307450457 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Úžasný box „Bradavická knihov­na“, kte­ré vyda­lo Nakladatelství  Albatros, by nemě­la chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce kni­ho­mo­la či fanouš­ka kou­zel­ných pří­bě­hů ze svě­ta Harryho Pottera. 

Tento box, ani vel­ký ani malý, ale tak ako­rát do ruky, obsa­hu­je kni­hu Fantastická zví­řa­ta a kde je najít, Famfrpál v prů­bě­hu věků a Bajky Barda Beedleho. Tři kníž­ky, kte­ré si doslo­va zami­lu­jí nejen malí ale i vel­cí, sta­čí jen nalis­to­vat a nechat se uná­šet kou­zel­nic­kým vyprá­vě­ním.

1.

Fantastická zví­řa­ta, kde je najít jsou skvě­lým a doko­na­le napsa­ným prů­vod­cem ze svě­ta těch­to okouz­lu­jí­cích a dech berou­cích tvo­rů. Sám autor tuto kni­hu dopl­nil nejen o nové a dal­ší tvo­ry, jež byly dopo­sud nezná­mé, ale i o skvě­le napsa­nou před­mlu­vu.

V úvo­du vás malou odboč­kou, před samot­ným sezná­me­ním se s jed­not­li­vý­mi dru­hy zví­řat, zasvě­tí do magi­zo­o­lo­gie a co všech­no vlast­ně obná­ší. Ozřejmí vám význam samot­né­ho slův­ka „zví­ře“ a jejich kla­si­fi­ka­ce.

Nakonec se může­te těšit i atla­su fan­tas­tic­kých zví­řat, seřa­ze­né­ho hez­ky pod­le abe­ce­dy od A po Z, kde jsou jed­not­li­vé exem­plá­ře popsá­ny do nejmen­ší­ho detai­lu, kde se nej­čas­tě­ji vysky­tu­jí a na co si pří­pad­ně u nich máte dávat pozor. Některé z nich se dokon­ce dočka­li i gra­fic­ké­ho ztvár­ně­ní, ale i tak vám bude dle popi­su pra­co­vat fan­ta­zie na plné obráz­ky a sami uvi­dí­te, jak se vám budou zví­řa­ta živě zje­vo­vat před oči­ma....

2.

Famfrpál v prů­bě­hu věků je prý tak tro­chu novým vydá­ním pří­ruč­ky zís­ka­né pří­mo z bra­da­vic­ké knihov­ny při Škole čar a kou­zel, jež vás vel­mi pou­ta­vou for­mou sezná­mí s vývo­jem léta­jí­cích košťat, pou­čí vás, jaké nej­růz­něj­ší hry se hrá­ly ve Starověku, a jak se vlast­ně obje­vi­la a zro­di­la Zlatonka.

Určitě si nenech­te ujít i vyprá­vě­ní o tom, jaký­mi pro­mě­na­mi pro­šel samot­ný a slav­ný famfr­pál od 14.století, a jak vypa­dá dnes. Samozřejmě si nenech­te ujít ani sezná­me­ní se s nej­zná­měj­ší­mi  famfr­pá­lo­vý­mi týmy ve Velké Británii a Irsku, bude­te urči­tě mile pře­kva­pe­ni.

3.

Bajky Barda Beedleho jsou jakousi sbír­kou pohá­dek, sepsa­ných pro mla­dé čaro­dě­je a čaro­děj­ky. (Bard Beedly je jaký­si náš - v lid­ské říši - Hans Christian Andersen). A jak to tak u dob­rých pohá­dek bývá, i tady je nako­nec dob­ro odmě­ně­no a zlo potres­tá­no.

Všechny baj­ky si nesou jakési posel­ství toho, že všech­na kouz­la doká­žou vyvo­lat tolik pohrom, kolik jich pak nako­nec doká­ží i napra­vit....

Všechny pohád­ky (dle zmín­ky v úvo­du)  pře­lo­ži­la Hermiona Grengerová a své osob­ní postře­hy ke všem pří­bě­hům dopl­nil vše­mi milo­va­ný pro­fe­sor Brumbál. Nechybí tu jeho oso­bi­té poznám­ky vzta­hu­jí­cí se k his­to­rii čar a kou­zel, jeho osob­ní vzpo­mín­ky, ani dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce ke klí­čo­vým prv­kům kaž­dé­ho neza­po­me­nu­tel­né­ho pří­bě­hu.

A na jaké netra­dič­ní baj­ky se může­te těšit? Např. na:  Čaroděj a ská­ka­cí hrnec, Fontána pří­z­ni­vé sud­by, Mágovo chlu­pa­té srd­ce, Králice Alice a chech­ta­vý pařez či Příběh tří brat­ří

BOX BRADAVICKÁ KNIHOVNA je skvě­le kniž­ně zpra­co­ván a všich­ni fanouš­ci si tak pro­hlou­bí zna­los­ti z kou­zel­né­ho svě­ta kolem Harryho Pottera, čar a kouz­le­ní. Knížky nejsou nijak nároč­né na čte­ní, prá­vě nao­pak. Pro krát­ké kapi­to­ly dopl­ně­né o spous­tu čer­no­bí­lých ilu­stra­cí, se do kní­žek můžou bez pro­blé­mu začíst i ti nejmen­ší čte­ná­ři, kte­ří pro­padly kouz­lu „HP“. 

Dozvědí se ve všech třech kníž­kách dopl­ňu­jí­cí infor­ma­ce, kte­ré jin­de nena­jdou, a díky kte­rým si uvě­do­mí spous­tu dal­ších sou­vis­los­tí, jež nabí­zí kou­zel­né pří­běhy z Bradavic.

 

 

BRADAVICKÁ KNIHOVNA

Napsala: J. K. Rowlingová

Přeložil: Pavel Medek

Vydalo: Nakladatelství Albatros

Počet stran: 432


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,40318 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72331 KB. | 20.05.2024 - 19:33:31