Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nespoutaný Django - 165 filmových minut plných napětí, lásky...

Nespoutaný Django - 165 filmových minut plných napětí, lásky...

Django
Django
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Quentina Tarantina při­bli­žu­je své­ráz­ným způ­so­bem život na jihu Spojených stá­tů před vypuk­nu­tím občan­ské vál­ky. Černoch Django (Jamie Foxx) se postup­ně mění z kuráž­né­ho, ale nijak důvtip­né­ho otro­ka, v chla­pí­ka se srd­cem pra­vé­ho wes­ter­no­vé­ho hrdi­ny. Pro lás­ku je scho­pen udě­lat přes­ně tolik, kolik toho od správ­né­ho hrdi­ny lze na divo­kém zápa­du oče­ká­vat. Je odváž­ný, jez­dí na koni, stře­lec­kou muš­ku má přes­nou a pod drs­nou šlup­kou scho­vá­vá srd­ce plné lás­ky. Na ces­tě za milo­va­nou man­žel­kou Broomhildou (Kerry Washington) mu výraz­ně pomá­há jeho pří­tel s bílou ple­tí, býva­lý zubař a dál jen lovec lidí dok­tor King Schultz (Christoph Waltz). Doktor Schultz zvlád­ne stří­let stej­ně tak rych­le jak výřeč­ná jsou jeho drs­ná ústa. Je skvě­lý stře­lec, kama­rád, a přes­to­že pro­vo­zu­je drs­ný způ­sob obži­vy, má svou čest a not­nou dáv­ku odva­hy. Je to ten nej­lep­ší člo­věk, kte­ré­ho mohl Django na své ces­tě za lás­kou potkat. Společně se jim poda­ří „ulo­vit“ něko­lik hle­da­ných zlo­čin­ců a pře­ži­jí nebez­peč­né situ­a­ce. Schultz také pomů­že Djangovi vyhle­dat v archi­vech infor­ma­ce o pro­de­ji otro­ků na far­mu, kte­ré vlád­ne nelí­tost­ný otro­kář Calvin Candie (Leonardo DiCaprio).  Broomhilda slou­ží prá­vě na této na far­mě s plan­tá­že­mi „Candyland“, kde vlád­ne ost­rý režim a jaká­ko­liv nepo­sluš­nost otro­ků je tvr­dě tres­tá­na. Calvin Candie je zastán­cem pra­vi­dla, že jeho otro­ci mu pat­ří a může si s nimi dělat coko­liv. Dobrým pomoc­ní­kem a rád­cem je mu sta­rý čer­noš­ský správ­ce Stephen (Samuel L. Jackson). Na „Candyland“se Django s dok­to­rem Schultzem vydá­va­jí s plá­nem zachrá­nit Broomhildu. Ale je to prá­vě hnus­ný a pod­lý Stephan, kdo jejich plá­ny odha­lí. Všechno smě­řu­je k tra­gic­ké­mu kon­ci, ale musí pře­ci nastat něja­ký zázrak. Zázrak má jmé­no Quentin Tarantino, kte­rý v důvě­ři­vě naiv­ní roli stráž­ce umož­ní opě­tov­né­mu útě­ku Djanga a vše kon­čí tak, jak má být. Láska zví­tě­zí a zlo je potres­tá­no.

Režisér a scé­náris­ta Quentin Tarantino při­pra­vil pro divá­ky 165 fil­mo­vých minut plných napě­tí, lás­ky, půvab­ných zábě­rů ame­ric­ké pus­ti­ny a drs­ných scén stře­lec­kých a jiných masa­krů. Příběh z doby otro­kář­ství a drs­ných vzta­hů far­má­řů k jejich otro­kům se vtip­ně pro­lí­ná se samo­tář­ským svě­tem pis­tol­ní­ků, jak je máme v pamě­ti z ital­ských spaghet­ti wes­ter­nů. A nechy­bí ani vtip­né hláš­ky a vypoin­to­vá­ní scén. Prostě Tarantino se ten­to­krát skvě­le tre­fil a nabí­zí divá­kům drs­nou podí­va­nou z divo­ké­ho jihu Spojených stá­tů. Pravdivost a sou­čas­ně zdra­vý nad­hled nad jed­not­li­vý­mi situ­a­ce­mi roze­hrá­va­jí hlav­ní herec­ké hvězdy fil­mu. Jamie Foxx ve své roli Djanga půso­bí zpo­čát­ku jen jako čer­noch jedou­cí na koni a v závě­reč­ných scé­nách naska­ku­je na koně bez sed­la. Ve výra­zu tvá­ře se však tolik nemě­ní a zůstá­vá stá­le tajem­ná bez emo­cí. Christoph Waltz v roli Schultze je hovor­ný a je také nosi­te­lem vět­ši­ny vtip­ných pozná­mek. Oba her­ci spo­lu vytvá­ří zdán­li­vě nesou­ro­dou, ale sehra­nou dvo­ji­ci, kte­ré divák uvě­ří a fan­dí jí. Přestože se ve fil­mu vysky­tu­je mno­ho zlých padou­chů a tra­pi­čů otro­ků, v popře­dí všech špat­ných jsou dvě lid­ské kre­a­tu­ry. Calvin Candie v podá­ní Leonarda DiCapria a Stephan ztvár­ně­ný Samuelem L. Jacksonem. Obě posta­vy jsou pro­pra­co­va­né do drob­ných detai­lů obli­če­je a jsou ve své pod­sta­tě až nechut­ně reál­né. Herecký kon­cert vyva­žu­je Tarantino pře­střel­ka­mi s barev­ným gej­zí­rem krve a zpo­ma­le­ným pohy­bem střel­ců i jejich obě­tí. V těch­to chví­lích se divák vra­cí zpět do wes­ter­nu a s napě­tím čeká na konec fil­mu.

Celistvost fil­mo­vé­ho zážit­ku pomá­há dokres­lit jed­nak hudeb­ní sklad­by Ennia Morriconeho i coun­t­ry a rap. Film je, až na dlou­hý roz­ho­vor u veče­ře na far­mě v Candylandu a zápas­nic­kou scé­nu, vyvá­že­ný. Myslím, že si Quentin Tarantino dal s pří­pra­vou i samot­ným zpra­co­vá­ním fil­mu vel­kou prá­ci. Jako dob­rý nápad oce­ňu­ji scé­ny s výbě­rem oble­če­ní pro Djanga. Naopak pře­hna­né mi při­jde vyu­ži­tí zábě­rů do roz­stří­le­ných těl při pře­střel­kách. Z fil­mu kape pří­liš „tes­toste­ro­nu drs­ně chlap­ské­ho“ svě­ta. A když už se bude Nespoutaný Django srov­ná­vat s fil­mem Tenkrát na zápa­dě, pak při­po­mí­nám výraz­nou posta­vu Jill v podá­ní Claudie Cardinale. Tady jedi­ná výrazná žen­ská posta­va je v jinak muž­ském fil­mu tou pra­vou třeš­nič­kou na dor­tu. V tom­to smě­ru má film Quentina Tarantina také malé mínus.

80 %

Photo © The Weinstein Company / Andrew Cooper


Podívejte se na hodnocení Nespoutaný Django na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38832 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72180 KB. | 18.04.2024 - 20:18:19