Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Quantum of Solace - První Bondovka, co plynule navazuje na předchozí díl.

Quantum of Solace - První Bondovka, co plynule navazuje na předchozí díl.

Quantum
Quantum
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Bond (Daniel Craig) spo­lu s M (Judi Dench) vyslý­chá pana Whitea (Jesper Christensen) ohled­ně tajem­né orga­ni­za­ce, kte­rá sto­jí za zra­dou a násled­nou smr­tí Bondovy milo­va­né Vesper. Bond se násled­ně dosta­ne na Haiti, kde se sezná­mí s Camillou (Olga Kurylenko), ženou kte­rá stej­ně jako Bond tou­ží po pomstě. Camille dove­de Bonda pří­mo k Dominicu Greenovi (Mathieu Amalric), bez­cit­né­mu obchod­ní­ko­vi a čle­no­vi tajem­né orga­ni­za­ce Quantum...

Mnoho lidí se Daniela Craiga v roli Jamese Bonda bálo, přes­to to ale klaplo. Casino Royale bylo výteč­ným star­tem nové éry, kte­rý byl nejen finanč­ním i kri­tic­kým úspě­chem, ale pře­de­vším sku­teč­ně doká­zal, že Daniel Craig byla šťast­ná vol­ba, kte­rá Jamese Bonda doká­za­la před­vést v tro­chu jiném svět­le. A bylo jas­né, že se tak Craigův Bond vrá­tí. Režisérem se násled­ně pře­kva­pi­vě stal Marc Forster, kte­rý do doby 22. bon­dov­ky s názvem Quantum of Solace neměl s akč­ní­mi fil­my zku­še­nost a byl znám pře­de­vším jako reži­sér dra­mat typu Hledání Země Nezemě nebo Horší už to nebu­de. Dokázal Tedy Forster na Casino Royale důstoj­ně navá­zat a neu­dě­lat tomuhle per­fekt­ní­mu star­tu nové éry ostu­du?

Děj Quantum of Solace nava­zu­je rov­nou na závěr Casino Royale, což zna­me­ná, že Jamese Bonda aktu­ál­ně pozná­vá­me v momen­tu, kdy je po zra­dě a násled­né smr­ti život­ní lás­ky ve vel­mi špat­ném sta­vu. Craigův Bond se v tomhle fil­mu utr­há­vá ze řetězů a své povo­le­ní zabí­jet nále­ži­tě vyu­ží­vá už v úvod­ní scé­ně. Úvodní honič­ka, kte­rá se neo­be­jde bez stří­le­ní a poni­če­ných aut a uká­že se, že se divák po akč­ní strán­ce nemu­sí vůbec obá­vat. Dosud v oblas­ti akč­ní­ho fil­mu nezku­še­ný Forster doka­zu­je, že na to má a jakmi­le se ote­vřou dve­ře kuf­ru od auta, člo­věk defi­ni­tiv­ně pocho­pí, že vůbec popr­vé sku­teč­ně bude něja­ká bon­dov­ka nava­zo­vat rov­nou na tu před­cho­zí. A je to dob­ře.

Quantum of Solace těží z toho, že Jamese Bonda nejdří­ve zra­di­la jeho lás­ka Vesper a násled­ně mu zemře­la před oči­ma. Quantum of Solace je ve finá­le drs­ná a dra­vá podí­va­ná, kde se Jamese Bonda defi­ni­tiv­ně stá­vá maši­na na zabí­je­ní. Ve fyzic­ké akci se Daniel Craig nadá­le skvě­le před­vá­dí, pře­de­vším ale sku­teč­ně máme Jamese Bonda, kte­ré­mu divák vidí do duše. Craig do ztvár­ně­ní lid­ské strán­ky Bonda dává vět­ší hloub­ku, než jaký­ko­liv jiný před­sta­vi­tel před ním a defi­ni­tiv­ně doká­zal, že jeho cas­ting byla sku­teč­ně výhra v lote­rii.

Celkově má Quantum of Solace zají­ma­vé posta­vy. Postava Camille Montes v podá­ní Olgy Kurylenko je sice ofi­ci­ál­ně brá­na jako Bond girl, těž­ko ovšem říct, zda se dá sku­teč­ně za pra­vou Bond girl pova­žo­vat. Vůbec popr­vé v his­to­rii totiž James Bond hlav­ní žen­skou hrdin­ku nesve­de. Stejně jako Bond tou­ží Camille po pomstě, což je tak věc, kte­rá tyto dva spo­ju­je. Tahle posta­va tak může tech­nic­ky být i rede­fi­ni­cí toho, co Bond girl zna­me­ná a že se Bond girl nemu­sí auto­ma­tic­ky s Bondem vyspat. Kdyby někdo v roce 1962 věděl, že se ženy v bon­dov­kách vyda­jí tako­vý smě­rem, všich­ni by nej­spíš jen krou­ti­li hla­vou. Kurylenko je nicmé­ně v této roli vel­mi fajn, její posta­va je sama o sobě sil­nou žen­skou hrdin­kou a pokud jí divák sku­teč­ně bere jako Bond girl, je i jed­nou z těch nej­ví­ce zapa­ma­to­va­tel­ných.

Mathieu Amalric doká­že v roli Dominica Greena napros­to skvě­le vystih­nout ide­ál­ní­ho soci­o­pa­ta, v roli půso­bí ide­ál­ně sliz­kým způ­so­bem a doká­že nesku­teč­ně pro­dat i Greenův sadis­mus. Judi Dench je nadá­le výteč­ná M (a už zde jsou názna­ky zají­ma­vé­ho vzta­hu s Bondem, ten se ale násled­ně až výteč­ně pro­dá ve Skyfallu), Gemma Arterton jako ved­lej­ší bon­dov­ka Strawberry Fields je vlast­ně jedi­nou ste­re­o­typ­ní Bond girl v tom­to fil­mu (a navíc je v rám­ci její posta­vy skvě­le vyu­žit odkaz na Goldfinger) a tato póza jí nesku­teč­ně sedě­la. A pak je tu Giancarlo Giannini, kte­rý se po Casinu Royale opět vra­cí jako René Mathis a s jeho posta­vou se výteč­ně pra­cu­je díky spo­je­ní s Casino Royale. Celkově tahle bon­dov­ka výteč­ně pra­cu­je se vše­mi svý­mi stě­žej­ní­mi cha­rak­te­ry. Nejen Bondem, ale i vše­mi kolem. A dost mož­ná za to může prá­vě anga­žo­vá­ní Fostera.

Quantum of Solace má sice akci za akcí, záro­veň je ale sku­teč­ně vidět, že na to jde Forster tak tro­chu jinak než Martin Campbell minu­le. Právě Forstera oči­vid­ně baví hrát si s Bondem, kte­rý se musí vyrov­nat s udá­lost­mi minu­lé bon­dov­ky. A je při­tom obdi­vu­hod­né, že je to pořád ide­ál­ní ztě­les­ně­ní bon­dov­ky, kte­ré má krás­ná auta, krás­né ženy, boha­tou výpra­vu a vel­ko­le­pé akč­ní sek­ven­ce a roz­po­čet, kte­rý vyšel na 220 mili­o­nů dola­rů je pros­tě vidět. Jenomže pořád nesle­du­je­me typic­ké­ho Bonda. Quantum of Solace není psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, do nit­ra hlav­ní­ho hrdi­ny ale přes­to nahlí­ží vel­mi dob­ře. Vidíme ho na psy­chic­kém dně, kdy ho pře­de­vším žene tou­ha po pomstě. James Bond zůstá­vá Jamesem Bondem, tenhle iko­nic­ký cha­rak­ter ale v rám­ci Quantum of Solace sku­teč­ně dostá­vá nový emoč­ní roz­měr. A nefun­gu­je to jen díky Craigovi, ale díky scé­ná­ři, kte­rý sku­teč­ně doká­že pro­dat aktu­ál­ní Bondovo roz­po­lo­že­ní. Bond ofi­ci­ál­ně není chlad­no­krev­ným a jeho při­ro­ze­ná tou­ha po pomstě je napros­to lid­ská.

A anga­žo­vá­ní Forstera? Na jed­nu stra­nu zvlášt­ní vol­ba, na dru­hou stra­nu urči­tě ne vol­ba, kte­rá by měla za násle­dek fail. Forster akč­ní scé­ny zvlá­dá ať už jde o tu úvod­ní honič­ku, nahá­něč­ku na stře­chách přes půl­ku Sienny nebo na člu­nech na lodích. Akce je pře­hled­ná, vizu­ál­ně je to celé vypipla­né do detai­lu, je tam spous­ta kre­a­tiv­ních nápa­dů a pak dora­zí finá­le, kte­ré doká­že, že celý ten motiv o pomstě vedl k něja­ké­mu sil­né­mu rozuz­le­ní. A to je pros­tě pará­da.

Je to lep­ší než Casino Royale? Ne. Ale jde o důstoj­né­ho nástup­ce. Sázka na nejis­to­tu v podo­bě Forstera se vypla­ti­la a v roce 2008 dora­zi­la tak tro­chu nety­pic­ká bon­dov­ka. Forsterovi sice chví­le­mi pře­ká­ží fakt, že s akč­ní­mi scé­na­mi sku­teč­ně neměl dosud zku­še­nos­ti, tahle bon­dov­ka se mu ale poved­la a potvr­di­la, že se s Craigovým Bondem doká­že pra­co­vat nadá­le solid­ně. Příště sice dora­zi­la o mno­hem vět­ší pará­da (SKYFALL!), i v téhle for­mě se ale agent 007 roz­hod­ně neměl za co sty­dět.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Maye


Podívejte se na hodnocení Quantum of Solace na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48081 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72807 KB. | 18.06.2024 - 00:45:08