Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Quantum of Solace - První Bondovka, co plynule navazuje na předchozí díl.

Quantum of Solace - První Bondovka, co plynule navazuje na předchozí díl.

Quantum
Quantum
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

James Bond (Daniel Craig) spo­lu s M (Judi Dench) vyslý­chá pana Whitea (Jesper Christensen) ohled­ně tajem­né orga­ni­za­ce, kte­rá sto­jí za zra­dou a násled­nou smr­tí Bondovy milo­va­né Vesper. Bond se násled­ně dosta­ne na Haiti, kde se sezná­mí s Camillou (Olga Kurylenko), ženou kte­rá stej­ně jako Bond tou­ží po pomstě. Camille dove­de Bonda pří­mo k Dominicu Greenovi (Mathieu Amalric), bez­cit­né­mu obchod­ní­ko­vi a čle­no­vi tajem­né orga­ni­za­ce Quantum...

Mnoho lidí se Daniela Craiga v roli Jamese Bonda bálo, přes­to to ale klaplo. Casino Royale bylo výteč­ným star­tem nové éry, kte­rý byl nejen finanč­ním i kri­tic­kým úspě­chem, ale pře­de­vším sku­teč­ně doká­zal, že Daniel Craig byla šťast­ná vol­ba, kte­rá Jamese Bonda doká­za­la před­vést v tro­chu jiném svět­le. A bylo jas­né, že se tak Craigův Bond vrá­tí. Režisérem se násled­ně pře­kva­pi­vě stal Marc Forster, kte­rý do doby 22. bon­dov­ky s názvem Quantum of Solace neměl s akč­ní­mi fil­my zku­še­nost a byl znám pře­de­vším jako reži­sér dra­mat typu Hledání Země Nezemě nebo Horší už to nebu­de. Dokázal Tedy Forster na Casino Royale důstoj­ně navá­zat a neu­dě­lat tomuhle per­fekt­ní­mu star­tu nové éry ostu­du?

Děj Quantum of Solace nava­zu­je rov­nou na závěr Casino Royale, což zna­me­ná, že Jamese Bonda aktu­ál­ně pozná­vá­me v momen­tu, kdy je po zra­dě a násled­né smr­ti život­ní lás­ky ve vel­mi špat­ném sta­vu. Craigův Bond se v tomhle fil­mu utr­há­vá ze řetězů a své povo­le­ní zabí­jet nále­ži­tě vyu­ží­vá už v úvod­ní scé­ně. Úvodní honič­ka, kte­rá se neo­be­jde bez stří­le­ní a poni­če­ných aut a uká­že se, že se divák po akč­ní strán­ce nemu­sí vůbec obá­vat. Dosud v oblas­ti akč­ní­ho fil­mu nezku­še­ný Forster doka­zu­je, že na to má a jakmi­le se ote­vřou dve­ře kuf­ru od auta, člo­věk defi­ni­tiv­ně pocho­pí, že vůbec popr­vé sku­teč­ně bude něja­ká bon­dov­ka nava­zo­vat rov­nou na tu před­cho­zí. A je to dob­ře.

Quantum of Solace těží z toho, že Jamese Bonda nejdří­ve zra­di­la jeho lás­ka Vesper a násled­ně mu zemře­la před oči­ma. Quantum of Solace je ve finá­le drs­ná a dra­vá podí­va­ná, kde se Jamese Bonda defi­ni­tiv­ně stá­vá maši­na na zabí­je­ní. Ve fyzic­ké akci se Daniel Craig nadá­le skvě­le před­vá­dí, pře­de­vším ale sku­teč­ně máme Jamese Bonda, kte­ré­mu divák vidí do duše. Craig do ztvár­ně­ní lid­ské strán­ky Bonda dává vět­ší hloub­ku, než jaký­ko­liv jiný před­sta­vi­tel před ním a defi­ni­tiv­ně doká­zal, že jeho cas­ting byla sku­teč­ně výhra v lote­rii.

Celkově má Quantum of Solace zají­ma­vé posta­vy. Postava Camille Montes v podá­ní Olgy Kurylenko je sice ofi­ci­ál­ně brá­na jako Bond girl, těž­ko ovšem říct, zda se dá sku­teč­ně za pra­vou Bond girl pova­žo­vat. Vůbec popr­vé v his­to­rii totiž James Bond hlav­ní žen­skou hrdin­ku nesve­de. Stejně jako Bond tou­ží Camille po pomstě, což je tak věc, kte­rá tyto dva spo­ju­je. Tahle posta­va tak může tech­nic­ky být i rede­fi­ni­cí toho, co Bond girl zna­me­ná a že se Bond girl nemu­sí auto­ma­tic­ky s Bondem vyspat. Kdyby někdo v roce 1962 věděl, že se ženy v bon­dov­kách vyda­jí tako­vý smě­rem, všich­ni by nej­spíš jen krou­ti­li hla­vou. Kurylenko je nicmé­ně v této roli vel­mi fajn, její posta­va je sama o sobě sil­nou žen­skou hrdin­kou a pokud jí divák sku­teč­ně bere jako Bond girl, je i jed­nou z těch nej­ví­ce zapa­ma­to­va­tel­ných.

Více na Kritiky.cz
The Cast Remembers: Rory McCann on Playing The Hound | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...
Yesterday – Recenze – 70% Neúspěšný písničkář Jack (filmově debutující seriálový herec Himesh Patel) se řadu let...
Hearts Beat Loud (V rytmu srdce) 2018 Film Hearts Beat Loud režiséra Bretta Haleyho (který se také podílel na tvorbě scénář...
Proktoneurochirurgie ...
Mafie 2 Defintive edition / Část 8 / CZ Dabing / HD 1080 / 60 FPS ...

Mathieu Amalric doká­že v roli Dominica Greena napros­to skvě­le vystih­nout ide­ál­ní­ho soci­o­pa­ta, v roli půso­bí ide­ál­ně sliz­kým způ­so­bem a doká­že nesku­teč­ně pro­dat i Greenův sadis­mus. Judi Dench je nadá­le výteč­ná M (a už zde jsou názna­ky zají­ma­vé­ho vzta­hu s Bondem, ten se ale násled­ně až výteč­ně pro­dá ve Skyfallu), Gemma Arterton jako ved­lej­ší bon­dov­ka Strawberry Fields je vlast­ně jedi­nou ste­re­o­typ­ní Bond girl v tom­to fil­mu (a navíc je v rám­ci její posta­vy skvě­le vyu­žit odkaz na Goldfinger) a tato póza jí nesku­teč­ně sedě­la. A pak je tu Giancarlo Giannini, kte­rý se po Casinu Royale opět vra­cí jako René Mathis a s jeho posta­vou se výteč­ně pra­cu­je díky spo­je­ní s Casino Royale. Celkově tahle bon­dov­ka výteč­ně pra­cu­je se vše­mi svý­mi stě­žej­ní­mi cha­rak­te­ry. Nejen Bondem, ale i vše­mi kolem. A dost mož­ná za to může prá­vě anga­žo­vá­ní Fostera.

Quantum of Solace má sice akci za akcí, záro­veň je ale sku­teč­ně vidět, že na to jde Forster tak tro­chu jinak než Martin Campbell minu­le. Právě Forstera oči­vid­ně baví hrát si s Bondem, kte­rý se musí vyrov­nat s udá­lost­mi minu­lé bon­dov­ky. A je při­tom obdi­vu­hod­né, že je to pořád ide­ál­ní ztě­les­ně­ní bon­dov­ky, kte­ré má krás­ná auta, krás­né ženy, boha­tou výpra­vu a vel­ko­le­pé akč­ní sek­ven­ce a roz­po­čet, kte­rý vyšel na 220 mili­o­nů dola­rů je pros­tě vidět. Jenomže pořád nesle­du­je­me typic­ké­ho Bonda. Quantum of Solace není psy­cho­lo­gic­kým dra­ma­tem, do nit­ra hlav­ní­ho hrdi­ny ale přes­to nahlí­ží vel­mi dob­ře. Vidíme ho na psy­chic­kém dně, kdy ho pře­de­vším žene tou­ha po pomstě. James Bond zůstá­vá Jamesem Bondem, tenhle iko­nic­ký cha­rak­ter ale v rám­ci Quantum of Solace sku­teč­ně dostá­vá nový emoč­ní roz­měr. A nefun­gu­je to jen díky Craigovi, ale díky scé­ná­ři, kte­rý sku­teč­ně doká­že pro­dat aktu­ál­ní Bondovo roz­po­lo­že­ní. Bond ofi­ci­ál­ně není chlad­no­krev­ným a jeho při­ro­ze­ná tou­ha po pomstě je napros­to lid­ská.

A anga­žo­vá­ní Forstera? Na jed­nu stra­nu zvlášt­ní vol­ba, na dru­hou stra­nu urči­tě ne vol­ba, kte­rá by měla za násle­dek fail. Forster akč­ní scé­ny zvlá­dá ať už jde o tu úvod­ní honič­ku, nahá­něč­ku na stře­chách přes půl­ku Sienny nebo na člu­nech na lodích. Akce je pře­hled­ná, vizu­ál­ně je to celé vypipla­né do detai­lu, je tam spous­ta kre­a­tiv­ních nápa­dů a pak dora­zí finá­le, kte­ré doká­že, že celý ten motiv o pomstě vedl k něja­ké­mu sil­né­mu rozuz­le­ní. A to je pros­tě pará­da.

Více na Kritiky.cz
Bouře – výborný krimi román Máte rádi krimi romány? Chcete se dozvědět, kam zmizela oblíbená učitelka Agnes Erikssonová...
Teorie tygra ...
Underworld: Krvavé války - O tvůrcích             KATE BECKINSALE (Selene) je výjimečně nadaná britská herečka, která pr...
Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení,... Nový film M. Nighta Shyamalana (Šestý smysl, Znamení, Vyvolený, Rozpolcený, Skleněný), kter...
Mumie aneb: „Ničitelé ztraceného Ihmotepa“ Když je mumie vlhká po otevření jejího sarkofágu, je hned znát, že to není jen tak. Není t...

Je to lep­ší než Casino Royale? Ne. Ale jde o důstoj­né­ho nástup­ce. Sázka na nejis­to­tu v podo­bě Forstera se vypla­ti­la a v roce 2008 dora­zi­la tak tro­chu nety­pic­ká bon­dov­ka. Forsterovi sice chví­le­mi pře­ká­ží fakt, že s akč­ní­mi scé­na­mi sku­teč­ně neměl dosud zku­še­nos­ti, tahle bon­dov­ka se mu ale poved­la a potvr­di­la, že se s Craigovým Bondem doká­že pra­co­vat nadá­le solid­ně. Příště sice dora­zi­la o mno­hem vět­ší pará­da (SKYFALL!), i v téhle for­mě se ale agent 007 roz­hod­ně neměl za co sty­dět.......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Metro-Goldwyn-Maye


Podívejte se na hodnocení Quantum of Solace na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,69268 s | počet dotazů: 287 | paměť: 71176 KB. | 04.12.2023 - 20:55:54