Kritiky.cz > Krátké recenze > Chai dan zhuan jia 2 (2020)

Chai dan zhuan jia 2 (2020)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejlepší Hong Kong za posled­ních 10 let!!!
Herman Yau pro­sla­ven bru­tál­ní­mi HK CAT III nato­čil fil­mů spous­ta, ale v akč­ním žán­ru zatím vylo­že­ně neza­zá­řil až nyní, Shock wave 2 je tako­vá nálož, že i sám John Woo by pokle­kl na kole­na.
První díl si moc nepa­ma­tu­ji a vím, že mě teh­dy moc neza­u­jal, tak­že jsem k dvoj­ce při­stu­po­val samo­stat­ně a je to výbor­ný film plný vel­ko­le­pé akce a skvě­le pro­ple­te­né­ho děje.
Samotný úvod kde dojde k vel­ko­le­pé explo­zi letiš­tě je tako­vý vizu­ál­ní masa­kr, že mi to téměř urva­lo kou­le a to jsem netu­šil, že příš­tích 40 minut se půjde od jed­né akč­ní scé­ny k dru­hé, poté se film na chví­li zasta­ví, jinak by mi už dáv­no vola­li rych­lou a vrcho­lí dal­ším 30 minu­to­vým našla­pa­ným finá­le, kde jsem řval všech­ny spros­tá slo­va nad­še­ním snad přes celý barák.
Nestárnoucí Andy Lau zde před­ve­dl jeden ze svých nej­lep­ších herec­kých výko­nů své boha­té kari­é­ry a při svých 50 letech zde odvá­dí prá­ci ve sty­lu Toma Cruise ( Parkour !!!). Akce je výbor­ná, jsou zde skvě­lé krva­vé a rea­lis­tic­ké pře­střel­ky, kon­takt­ní a likvi­dač­ní sou­bo­je, scé­ny s pyro­tech­ni­ky, kte­ří se sna­ží zne­škod­nit nároč­né bom­by a vel­ko­le­pé explo­ze, kte­ré pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co v daném žán­ru kdy moh­lo vznik­nout.
Finále je tak mon­stróz­ní a vel­ko­le­pé, že jsem nevě­řil svým vlast­ním očím, co zde Hong Kong před­vá­dí.
Aby toho neby­lo málo, tak je zde i skvě­le pro­myš­le­ný, kom­pli­ko­va­ný a sple­ti­tý děj, kde je zvrat snad kaž­dých 10 minut a na kon­ci to zapad­ne jak Puzzle.
Právem nej­lé­pe hod­no­ce­ný akč­ňák z Hong Kongu za hod­ně dlou­hou dobu.
Plusy:
Perfektní a vel­ko­le­pá akce.
Skvělí her­ci.
Impozantní vizu­ál­ní efek­ty.
Dynamické tem­po a nekon­čí­cí napě­tí.
Náročný, zvra­to­vi­tý a inte­li­gent­ní scé­nař.
Minusy:
Místy kom­pli­ko­va­né tak moc, že se nepo­zor­ný divák může ztra­tit.
Klidnější střed fil­mu. 8.5/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62368 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71875 KB. | 13.04.2024 - 07:43:47