Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Co kdyby...? - komplet

Co kdyby...? - komplet

Photo © Disney+
Photo © Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Watcher (mlu­ví Jeffrey Wright) pro­zkou­má­vá alter­na­tiv­ní vesmí­ry Marvel Cinematic Universe, sám poté slo­žil pří­sa­hu, že se do situ­a­cí v mul­ti­vesmí­ru nebu­de vmě­šo­vat. Dokáže ovšem tuto pří­sa­hu dodr­žet?

Marvel Studios nám dosud doda­lo 25 celo­ve­čer­ních fil­mů, něko­lik hra­ných seri­á­lů a nyní se před­sta­vu­je i na poli ani­mo­va­ných seri­á­lů. Šťastným debu­tan­tem se poté stá­vá seri­ál What If...?, kte­rý mapu­je alter­na­tiv­ní ver­ze zná­mých pří­bě­hů z dosa­vad­ních hra­ných fil­mů ze svě­ta Marvel Cinematic Universe a po vzo­ru komik­so­vé­ho What If...? se snad­no nabí­ze­lo, aby se tvůr­ci doká­za­li utrh­nout ze řetězů, pohrá­vat si se žán­ry a před­vést věci, kte­ré bychom v hra­né podo­bě nej­spíš jen tak nevi­dě­li. Jak poté What If...? obstá­vá po závě­ru prv­ní série?

Pochopitelně zále­ží na libo­vol­ném díle. What If...? má sil­něj­ší i slab­ší epi­zo­dy. Mezi nej­sil­něj­ší pat­ří roz­hod­ně čtvr­tá epi­zo­da, kte­rá před­sta­vu­je tra­gic­kou roman­ci s Doctorem Strangem v hlav­ní roli a prá­vě zde dochá­zí k něče­mu, co by Marvel nej­spíš v hra­né podo­bě jen tak nepřed­ve­dl. První epi­zo­da je po vzo­ru Captaina Ameriky: Prvního Avengera pří­jem­ným retrem, kde jen Stevea Rogerse nahra­zu­je v pozi­ci super­vo­já­ka Peggy Carter, dru­há epi­zo­da s T´Challou jako Star-Lordem poté lehce při­po­me­ne gan­gs­ter­ky Guye Ritchieho, kdy­by byli zasa­ze­né do vesmí­ru. Třetí epi­zo­da je v pod­sta­tě detek­tiv­kou, pátá epi­zo­da poté zom­bie sur­vi­va­lem. Každá epi­zo­da What If...? na to jde tak tro­chu jinak a jsou zde cítit oné pří­jem­né hrát­ky se žán­ry.

U jis­tých epi­zod to ovšem pře­ci jen tak tro­chu zavá­zá­ní nevy­u­ži­tým poten­ci­á­lem. Tímto nej­víc vybo­ču­jí šes­tá a sed­má epi­zo­da, kte­ré z námě­tů o tom, že Erik Killmonger zachrá­ní život Tonyho Starka a Thor se bez Lokiho vyrůs­ta­jí­cím po jeho boku stá­vá ješ­tě více nezod­po­věd­ným hova­dem než nor­mál­ně ve finá­le při­ná­še­jí nejmé­ně zají­ma­vých nápa­dů a půso­bí sku­teč­ně nevy­u­ži­tým způ­so­bem. Náladu tak musí spra­vit až dvě feno­me­nál­ní posled­ní epi­zo­dy, kte­ré nejen dopře­jí slá­vu Ultronovi, ale všech­ny pří­běhy sty­lo­vě pro­po­jí a defi­ni­tiv­ně před­ve­dou poten­ci­ál, kte­rý mul­ti­vesmí­ry skrý­va­jí.

Většina epi­zod násled­ně trpí fak­to­rem toho, že jsou až pří­liš krát­ké a kvů­li tomu musí jít u vět­ši­ny epi­zod záplet­ka kva­pem dopře­du a jsou tak uspě­cha­né. Některé epi­zo­dy by si urči­tě zaslou­ži­li mini­mál­ně 10 minut navíc i kvů­li vět­ší­mu pro­zkou­má­ní pra­vi­del toho dané­ho alter­na­tiv­ní­ho vesmí­ru. Je nesku­teč­ně zají­ma­vé pro­zkou­má­vat, co je v daných vesmí­rech vlast­ně jinak, ve finá­le na to ovšem sku­teč­ně vlast­ně není moc času. Některé epi­zo­dy tím­to trpí více, někte­ré méně, více časo­vé­ho pro­sto­ru by ovšem What If...? roz­hod­ně pro­spě­lo.

Více na Kritiky.cz
Osamělý svobodný muž – 55 ...
Pavlásek a Knor budou za taneční vystoupení platit penězi. Pomohou tak dětem. Tak trochu netradičně složená porota, která za výkony na tanečním parketu nerozdává body, ...
Zahrada plná života Zahrada plná ptačího zpěvu, bzučení hmyzu, šustění motýlích křídel, dupot ježka ve spa...
Evil Dead 2 (1987) - 80 % za tu Ashovu single pracku bez závazků Další pokračování kultovního hororu z roku 1981, tentokrát laděným spíše do černé komed...
Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vh...

Bez pro­blé­mů je ovšem ani­ma­ce. Ta je sku­teč­ně pove­de­ná, tvůr­ci se sna­ží držet co nej­vět­ších detai­lů a hod­ně dopo­má­há i fakt, že se vět­ši­na her­ců z hra­ných mar­ve­lo­vek vrá­ti­la pro namlu­ve­ní postav v ani­mo­va­né podo­bě. A když se zrov­na někte­ří her­ci nevrá­ti­li, tvůr­ci se posta­ra­li o to, aby hla­so­vá náhra­da zně­la co nej­ví­ce podob­ně. Člověk tak ani nepo­střeh­ne, že Robert Downey Jr., Chris Evans či James Spader chy­bí, stej­ně tak může mít při­tom pocit, že se snad poved­lo sehnat skvě­lé náhra­dy za Benedicta Cumberbatche, Samuela L. Jacksona či Chadwicka Bosemana. Pro Bosemana jde o posled­ní zopa­ko­vá­ní role T´Chally před jeho odcho­dem ze svě­ta a i pro­to u What If...? fun­gu­jí emo­ce i z tro­chu jiné­ho důvo­du.

Skvělá cas­tingo­vá vol­ba byl poté Jeffrey Wright pro Watchera. I pro­to, že se z Watchera časem sta­ne víc než pou­hý pozo­ro­va­tel udá­los­tí. Wrightův hlas k této záhad­né posta­vě doko­na­le sedí.

Při sle­do­vá­ní je sku­teč­ně sym­pa­tic­ké sle­do­vat, že se tvůr­ci v rám­ci mož­nos­tí utrh­li ze řetězů. Čtvrtá epi­zo­da Doctora Strange je sku­teč­ně fan­tas­tic­ká a jed­ná se o jed­nu z nej­lé­pe napsa­ných zále­ži­tos­tí v rám­ci celé­ho Marvel Cinematic Universe. Pátá epi­zo­da je zase dosta­teč­ně bru­tál­ní pro zom­bie námět a akč­ní scé­ny se díky ani­mo­va­né­mu záze­mí mohou pořád­ně utrh­nout ze řetězů. Je to oprav­du pře­hlíd­ka mno­ha momen­tů, kte­ré se nej­spíš v hra­né podo­bě nikdy jen tak neu­ká­žou a v rám­ci What If...? se sku­teč­ně doká­že zacho­vá­vat nos­tal­gie a při­tom při­chá­zet s něčím zce­la novým.

Většina epi­zod seri­á­lu má ve finá­le vlast­ně sku­teč­ně tem­nou auru a může si sku­teč­ně dovo­lit dělat věci, kte­ré se u Marvelu jen tak nevi­dí. Většina epi­zod se pocho­pi­tel­ně moh­la ze řetězů utrh­nout o pozná­ní víc, v rám­ci oťuká­vá­ní toho, co for­ma sne­se ovšem 1. série What If...? fun­gu­je a dal­ší série mohou zajít ješ­tě o pozná­ní dál. What If...? pro­za­tím není bez chyb, pozi­tiv­ních aspek­tů má ovšem dost. A pokud si násle­du­jí­cí série udr­ží kva­li­tu, seri­ál se klid­ně může sku­teč­ně vra­cet kaž­dým rokem.....

Více na Kritiky.cz
Zelená kniha (Green Book) – Recenze – 80% Hlavním hrdinou na pět Oscarů nominovaného filmu Zelená kniha, odehrávajícího se v Americe v...
Finální trailer k Mafia: Trilogy Finální trailer k Mafia: Trilogy...
Soutěž o roční přeplatné Disney+ Stačí odpovědět správně 3 odpovědi, nejpřesněji tipnout počet soutěžících a můžete v...
Soutěž s filmem Babovřesky - vyhlášení vítězů Konečně jsem se dostal k sečtení hlasujících a výhercem se stává......
Bohemian Rhapsody Jen málokterý životopisný film za poslední dekádu vyvolával tolik zájmu jako právě film...

Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46805 s | počet dotazů: 281 | paměť: 70155 KB. | 29.11.2023 - 20:06:59