Kritiky.cz > Recenze knih > Cestovatel časem - vynálezy - nahlédni do světa vědecko-technických vynálezů

Cestovatel časem - vynálezy - nahlédni do světa vědecko-technických vynálezů

0042407319 Cestovatel casem vynalezy titul
0042407319 Cestovatel casem vynalezy titul
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, že oby­čej­ná tuž­ka vznik­la už v roce 1565 v Anglii a kdo byl James Watt či Alexander Fleming? Kniha Cestovatel časem - vyná­le­zy vám nejen na tyto, ale mno­hem více otá­zek odpo­ví. Čeká vás dob­ro­druž­ná ces­ta časem od his­to­rie až po sou­čas­nost. A že se toho oprav­du hod­ně udá­lo. 

Knihou vás pro­ve­de Albert Einstein, kte­rý vás vítá na ces­tě časem. Čeká vás mno­ho vyná­le­zů a obje­vů a to např. vyná­lez písma, kola, mlý­na, růz­ných hudeb­ních nástro­jů, či doprav­ních pro­střed­ků, dále krev­ních sku­pin, růz­ných léků jako je peni­ci­lin, digi­tál­ní­ho foto­a­pa­rá­tu, osob­ní­ho počí­ta­če a mno­ho dal­ších zají­ma­vých věcí. V této pří­ruč­ce se časo­vě dosta­ne­me do roku 3500 př. n. l a až do roku 1900. Vynálezy a obje­vy jsou postup­ně řaze­ny, detail­ně popsá­ny s kres­le­ný­mi obráz­ky. Na kon­ci kni­hy auto­ři při­da­li časo­vou osu, do kte­ré zanes­li růz­né obje­vy a vyná­le­zy od prvo­po­čát­ku až do sou­čas­nos­ti. Abecední rejstřík usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze.

Vydej se s námi na ces­tu časem a nahléd­ni do svě­ta vědecko-technických vyná­le­zů. Čeká vás vel­ké dob­ro­druž­ství, v němž se i mno­ho dozví­te z naší his­to­rie. Pohodlně se usaď­te a pojď­te se spo­leč­ně se mnou vypra­vit na dob­ro­druž­nou ces­tu. Těšit se může­te na Alberta Einsteina, vel­mi důle­ži­té­ho věd­ce z naší his­to­rie, kte­rý vám vše dopo­drob­na povyprá­ví a vysvět­lí.

Kniha je napros­to báječ­ná. Je pře­hled­ná, plná krás­ných ilu­stra­cí i zají­ma­vos­tí z oblas­ti obje­vů a vyná­le­zů. Publikace je urče­na pro děti od 6 let a nejen jim. Knihu oce­ní rodi­če a pra­ro­di­če zví­da­vých dětí, uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol pro prá­ci s dět­mi. Velice se mně líbí její obsa­ho­vé zamě­ře­ní, jeli­kož letos nás v naší mateř­ské ško­le čeká pro­jekt „Technologie v čase,“ tak tato kni­ha mně bude veli­ce nápo­moc­na. Velké plus této pub­li­ka­ci dávám za abe­ced­ní rejstřík, kte­rý nám pomů­že najít ten daný vyná­lez, kte­rý vlast­ně hle­dá­te.

Ukázka z kni­hy:

Leonardo da Vinci žil v Itálii a věno­val se umě­ní i vědě­ní. Patřil k tak­zva­ným rene­sanč­ním osob­nos­tem, což zna­me­ná, že vyni­kal v mno­ha oblas­tech lid­ské čin­nos­ti. Byl malí­řem, socha­řem, hudeb­ní­kem, archi­tek­tem, pří­ro­do­věd­cem, ana­to­mem, bás­ní­kem, spi­so­va­te­lem, filo­so­fem, vyná­lez­cem i kon­struk­té­rem. Zachovaly se jeho plá­ny i růz­ných léta­jí­cích stro­jů, ponor­ky, ale také kal­ku­lač­ky, auta či vrtač­ky. Vytvořil jeden z nej­slav­něj­ších por­trétů všech dob, obraz Mona Lisa. Rozhodně byl vel­mi důle­ži­tá osob­nost v růz­ných oblas­tech a urči­tě sto­jí za zmín­ku.

V roce 1447 Johanes Gensgleisch řeče­ný Gutenberg při­šel s nápa­dem zho­to­vit kovo­vé tis­ko­vé for­my pro jed­not­li­vá pís­me­na a sázet (sklá­dat) z nich tex­ty. Odpadla tak nut­nost vyrý­vat před­lo­hu ze dře­va pro kaž­dou stra­nu kni­hy zvlášť. Díky tomu se tisk vel­mi zlev­nil a rych­le se roz­ší­řil po celém svě­tě. Neskutečný vyná­lez díky kte­ré­mu si dnes může­me tuto kni­hu pře­číst. Vynález knih­tis­ku je pros­tě ten nej­vět­ší vyná­lez, o kte­rém nesmí­me zapo­me­nout hovo­řit.

Několik slov o auto­ro­vi:

Oldřich Růžička

Vystudoval Pedagogickou fakul­tu Masarykovy uni­ver­zi­ty a více než 12 let půso­bil jako uči­tel na základ­ní ško­le a násled­ně na gym­ná­ziu. Po opuš­tě­ní peda­go­gic­ké dráhy začal pra­co­vat jako redak­tor, poslé­ze šéf­re­dak­tor a pub­lisher v nakla­da­tel­ství Computer Press, kde stál mimo jiné u zro­du nově vzni­ka­jí­cích redak­cí knih pro děti a mlá­dež, redak­ce hob­by lite­ra­tu­ry a dal­ších oblas­tí non-fiction lite­ra­tu­ry. V roce 2007 zalo­žil nakla­da­tel­ství B4U Publishing, kte­ré se od své­ho počát­ku zamě­ři­lo na tvor­bu knih pro děti a ori­en­to­va­lo se pře­váž­ně na zahra­nič­ní trhy. Jeho kni­hy byly pře­lo­že­ny do více než pade­sá­ti jazy­ků a pro­dá­va­jí se ve čty­ři­ce­ti zemích pěti kon­ti­nen­tů.

Autoři: Oldřich Růžička, Silvie Sanža

Ilustrace: Jan Klimeš

Žánr: ency­klo­pe­die

Vydáno: 2017, Pro nakla­da­tel­ství Albatros Media při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing, Praha

Počet stran: 40

Vazba kni­hy: váza­ná s pota­hem z jiné­ho mate­ri­á­lu

ISBN 978-80-00-04911-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45488 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71763 KB. | 13.07.2024 - 16:47:11