Kritiky.cz > Recenze knih > Domácí zvířátka - čtení s babičkou

Domácí zvířátka - čtení s babičkou

113798 350 0 fit
113798 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pro své děti pří­jem­né čte­ní o zví­řát­kách? Chcete zažít báječ­nou poho­du na ven­ko­vě a ješ­tě se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o zví­řát­kách žijí­cích na far­mě? Tak je prá­vě vám urče­na novin­ka, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book s názvem Domácí zví­řát­ka. 

Rozárka je malá hol­čič­ka, kte­rá má moc ráda svou babič­ku. Babička si s hol­čič­kou ráda vyprá­ví pohád­ky a pomo­cí kníž­ky plné obráz­ků a zaži­je s ní nejed­no dob­ro­druž­ství se zví­řát­ky.

Jaká zví­řát­ka zde vlast­ně najde­te? Především sle­pi­ce, pej­ska, kočič­ku, kra­vič­ku, kozy, koní­ka, pra­sát­ko, oveč­ku, kačen­ku a krá­lí­ky.

Každému zví­řát­ku v kni­ze je věno­vá­no něko­lik strá­nek, pře­de­vším barev­ná ilu­stra­ce, pří­běh, něko­lik zají­ma­vos­tí o daném zví­řát­ku, milá bás­nič­ka, dále i mož­ná nebez­pe­čí, kte­rá jsou veli­ce důle­ži­tá při kon­tak­tu se zví­řa­ty. Také jaké zvu­ky vydá­va­jí, co rádi jí, kde byd­lí, čím jsou pro nás uži­teč­ná, či jak se jme­nu­jí jejich mlá­ďa­ta. Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu na vás čeká zají­ma­vý úkol, kte­ré děti rádi spl­ní a nako­nec i pře­čtou pomo­cí obráz­ku, i když ješ­tě sami neu­mí číst.

Celkem 10 zví­řá­tek vás pro­ve­de živo­tem na stat­ku. Na kon­ci kaž­dé­ho pří­bě­hu na vás čeka­jí zají­ma­vé úko­ly. Např. najít stej­ný počet vají­ček, spo­čí­tat kos­tič­ky pro psa, hle­dat myš­ky, uká­zat kytič­ky na obráz­ku, poznat co jí kozy za jíd­lo, dokres­lit oves pro koní­ka a mno­ho dal­ších akti­vit. Děti při nich pro­cvi­ču­jí zra­ko­vé vní­má­ní, předma­te­ma­tic­ké před­sta­vy, slov­ní záso­bu, samo­stat­ný slov­ní pro­jev, prá­ci s obráz­kem, logic­ké myš­le­ní a roz­ví­jet gra­fo­mo­to­ri­ku.

Knihu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Od této autor­ky mám pře­čte­no něko­lik knih a musím říci, že se mně líbí čím dál více a urči­tě budu vyhle­dá­vat dal­ší její zají­ma­vé titu­ly. Kniha se mně moc líbi­la a potě­ši­la. Zaujal mě její námět zví­řá­tek na stat­ku. Myslím si, že je nesmír­ně důle­ži­té, aby děti zna­ly všech­na zví­řát­ka, umě­la napo­do­bit jejich zvu­ky a zna­la něko­lik zají­ma­vých infor­ma­cí z jejich živo­ta. Ilustrace Veroniky Kubáčové krás­ně dopl­ni­ly tex­ty. Důležitou sou­část tvo­ří obráz­ky, pod­le kte­rých mohou děti spo­leč­ně s rodi­či číst, i když to ješ­tě neu­mí. Zní to mož­ná div­ně, ale pokud si s dět­mi pro­jde­te obráz­ky, děti pocho­pí, co daný obrá­zek zna­me­ná, bude pro mě již hrač­ka číst pomo­cí obráz­ků. Velice ráda tyto obráz­ky vyu­ží­vám u dětí, kte­ré mají logo­pe­dic­ké vady, jeli­kož jim pomo­hou se správ­ně vyja­d­řo­vat a roz­ví­jet jejich slov­ní záso­bu.

Knihu bych ráda dopo­ru­či­la všem, co mají děti, pra­cu­jí s dět­mi a mají rádi domá­cí zví­řa­ta. Určitě se vám bude líbit, tak jako mně.

Několik slov o autor­ce:

Marcela Kotová se naro­di­la v roce 1976 v Sokolově. Vyrůstala se dvě­ma mlad­ší­mi sestra­mi. Od dět­ství žije v Chodově na Karlovarsku, kde u jejich pane­lo­vé­ho domu orga­ni­zo­va­la růz­né sou­tě­že a růz­né hry pro mlad­ší děti a své sest­ry. Od mala tíh­la k dětem, což ji při­ved­lo na peda­go­gic­kou ško­lu, kte­rou úspěš­ně ukon­či­la v roce 1994. Od té doby pra­cu­je jako uči­tel­ka v MŠ. V roce 1996 se vda­la a s man­že­lem má dvě děti, syna Daniela a dce­ru Terezu. Velkou radost jí nyní dělá i vnuč­ka Rozárka.

V roce 2013 se účast­ni­la sou­tě­že „Zlatá mate­řin­ka“, kam ji nomi­no­va­ly kole­gy­ně a rodi­če dětí. Postoupila až do finá­le mezi 7 nej­lep­ších uči­te­lek celé ČR. Ve své prá­ci se sna­ží roz­ví­jet, pomá­hat dětem i začí­na­jí­cím uči­tel­kám. Právě tato sna­ha ji při­ved­la k psa­ní knih pro děti i peda­go­gy. Díky nakla­da­tel­ství Grada se sta­la autor­kou spous­ty krás­ných knih, za což Gradě pat­ří její vel­ký dík. Ve vol­ném čase s rodi­nou ces­tu­je, tvo­ří kera­mi­ku, háč­ku­je, tan­čí, čte si, zpí­vá, hra­je na kyta­ru a kla­vír.

  • Autor: Marcela Kotová
  • Ilustrace: Veronika Kubáčová
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha
  • Počet stran: 72
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-271-1379-8

Foto: Grada Publishing a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67590 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71793 KB. | 29.02.2024 - 00:22:46