Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čtvrtečník - 11. března 2004

Čtvrtečník - 11. března 2004

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lepší poz­dě než­li poz­dě­ji, Bolero, Má kame­ra a já, Lidská skvr­na a Král zlo­dě­jů - to jsou pre­mie­ry dneš­ní­ho dne.

Lepší pozdě nežli později

Harry Langer je postar­ší muž pra­cu­jí­cí v hudeb­ním prů­mys­lu, kte­ré­mu se líbí mlad­ší ženy, jako Marin - jeho nej­no­věj­ší pří­tel­ky­ně. Harry jed­no­ho dne dosta­ne srdeč­ní záchvat v domě mat­ky Marin, Ericy. Ta se o něj s pomo­cí své­ho dok­to­ra začne sta­rat a vyví­jí se díky tomu i zají­ma­vý milost­ný troj­ú­hel­ník...

Bolero

Příběh, jenž je inspi­ro­ván sku­teč­ným zlo­či­nem, kte­rý se udál v 80. letech, pře­ved­li tvůr­ci fil­mu do sou­čas­né Prahy. Vytvořili napí­na­vý kri­mi­nál­ní film o pát­rá­ní po vra­zích mla­dé stu­dent­ky. Skupina mla­dí­ků une­se z vyso­ko­škol­ské­ho klu­bu stu­dent­ku 1. roč­ní­ku a zná­sil­ní ji. Oběť si své poní­že­ní nechce nechat pro sebe a pro­to musí být uml­če­na. O tom, kte­ří z únosců se sta­nou vra­hy, roz­hod­ne v její pří­tom­nos­ti los. Nad ránem dív­ku odve­zou k řece a uto­pí. Pachatelé si vět­ši­nou ve svém svě­do­mí udě­la­jí z obě­ti viní­ka tragé­die. Svědky činu zastra­ší, pře­sta­nou se schá­zet. Otec jed­no­ho z nich na zákla­dě indi­cií své­ho syna usvěd­čí, ale pomů­že mu zamést sto­py. Policie přes inten­ziv­ní pát­rá­ní obje­ví sto­pu, vedou­cí k účast­ní­kům osud­né noci, až po něko­li­ka letech. Mezitím si však někte­ří zalo­ži­li rodi­ny a sta­li se spo­řá­da­ný­mi obča­ny. Zcela změ­ni­li identi­tu a naby­li pře­svěd­če­ní, že nebu­dou odha­le­ni. Jejich rodi­če boju­jí vše­mi pro­střed­ky, aby vina neby­la pro­ká­zá­na - bez sou­ci­tu s obě­tí, vede­ni jen sna­hou ochrá­nit své děti, svou pověst a posta­ve­ní.

Má kamera a já

Zdánlivě jed­no­du­chý, avšak nápa­di­tý a emo­tiv­ně půso­bi­vý sní­mek pojed­ná­vá o posed­los­ti fil­mo­vat - niko­li pro­ží­vat. Hrdinou pří­bě­hu je šestatři­ce­ti­le­tý Max (Zinedine Soualem), kte­rý už od svých šes­ti let zazna­me­ná­vá na kame­ru kaž­do­den­ní udá­los­ti své­ho živo­ta. Stává se vypra­vě­čem vlast­ní ody­sey, jejíž sou­čás­tí jsou stá­le pro­pra­co­va­něj­ší ama­tér­ské fil­my a lás­ka ke smy­sl­né sle­pé dív­ce (Julie Gayetová). Maxův cito­vý růst je totiž ovliv­něn ve stej­né míře dvě­ma věc­mi: hle­dáč­kem kame­ry a při­ro­ze­ním. Nutkání natá­čet a odpor k nava­zo­vá­ní kon­tak­tů jsou ve fil­mu zkou­má­ny s výraz­nou humor­nou nad­sáz­kou a pří­jem­nou melan­cho­lií.

Lidská skvrna

The Human Stain zalo­že­ná na best­selle­ru, kte­rý dostal Pulitzerovu cenu, auto­ra Philipa Rotha je pří­bě­hem Colemana Silka, kte­rý byl po celý svůj život mis­trem kla­mu a sebe­pře­tvář­ky. Jako per­spek­tiv­ní stře­do­ško­lák (Wentworth Miller), Colemanova prv­ní lás­ka, Steena (Jacinda Barrett), je zdr­ce­ná tajem­stvím. O mno­ho let poz­dě­ji, když už je uzná­va­ným profesorem(Anthony Hopkins), je jeho kari­é­ra zni­če­ná faleš­ný­mi obvi­ně­ní­mi. Teď, když vstu­pu­je do skan­dál­ní afé­ry s tajem­nou Fauniou (Nicole Kidman), Coleman zaží­vá ero­tic­ké pro­bu­ze­ní, kte­ré ho zavá­dí zpět do minu­los­ti. Ale s jeho vzkří­še­nou váš­ní také při­chá­zí nebez­pe­čí od býva­lé­ho man­že­la Faunie (Ed Harris) a Coleman musí odha­lit svou pra­vou identi­tu, než bude poz­dě.

Král zlodějů

Hlavním hrdi­nou je dese­ti­le­tý ukra­jin­ský chla­pec Barbu, kte­rý žije v chudé zapad­lé osa­dě. Se záva­nem vel­ké­ho vzdá­le­né­ho svě­ta při­jde do osa­dy býva­lý cir­ku­so­vý artis­ta Caruso, kte­rý chlap­ce kou­pí od rodi­čů a slí­bí mu úspěš­nou kari­é­ru v cir­ku­se. Na jeho nalé­há­ní odkou­pí i jeho star­ší sest­ru Mimmu a obě děti pro­pa­šu­je do Berlína. Tam však děv­če pota­jí pře­dá do nevěs­tin­ce a Barbua nechá zasvě­tit do tajů krá­de­ží a zlo­dě­jin. Mezi mužem a chlap­cem se vytvá­ří zvlášt­ní vztah. Zpočátku Barbu Carusa obdi­vu­je a sle­pě mu věří. Bývalý cir­ku­sák zase v tma­vo­o­kém chlap­ci vidí syna, kte­ré­ho nikdy neměl a před­sta­ví ho i své druž­ce Júlii, tvr­dě pozna­me­na­né dáv­nou neho­dou v šapi­tó. Do bez­cit­né maši­né­rie obcho­du s dět­mi se mícha­jí potla­čo­va­né, dáv­no zapo­me­nu­té city a sny...

Gothika

Skvělá a uzná­va­ná psy­cho­lož­ka Dr. Miranda Grey (HALLE BERRY) je expert­kou na posu­zo­vá­ní toho, co je raci­o­nál­ní. Co je logic­ké. Co neza­chá­zí za hra­ni­ce pří­čet­nos­ti. Pod vede­ním své­ho man­že­la (CHARLES S. DUTTON), vedou­cí­ho oddě­le­ní psy­chi­atrie Woodwardské žen­ské věz­ni­ce, léčí nebez­peč­ně psy­chic­ky naru­še­né paci­ent­ky, mezi kte­ré pat­ří i Chloe (PENÉLOPE CRUZ) – cha­risma­tic­ká vra­žed­ky­ně, jejíž svě­dec­tví o sata­nis­tic­kém muče­ní jsou uváž­li­vou dok­tor­kou pova­žo­vá­ny za pou­hý výplod para­no­id­ní mys­li. Po setká­ní s tajem­nou dív­kou se však její spo­ko­je­né man­žel­ství a vyrov­na­ný život změ­ní v nej­hor­ší noč­ní můru. Když se Miranda pro­bu­dí po hrůz­né auto­ne­ho­dě, se zdě­še­ním zjis­tí, že její man­žel byl zavraž­děn a všech­ny sto­py smě­řu­jí prá­vě k ní. Zatímco se sna­ží při­jít na to, za jakých okol­nos­tí by vůbec moh­la spáchat podob­ně bru­tál­ní a otřes­ný čin vůči člo­vě­ku, kte­ré­ho milo­va­la a obdi­vo­va­la, oci­tá se uvěz­ně­ná ve Woodwardu mezi svý­mi býva­lý­mi paci­ent­ka­mi. Chování dok­tor­ky, kte­rá si z osud­né noci pama­tu­je pou­ze něko­lik nejas­ných vizí tajem­né dív­ky, se postu­pem času stá­vá čím dál tím více nevy­zpy­ta­tel­ným. Zoufalá sna­ha, s níž se pokou­ší doká­zat svou nevi­nu, je jejím býva­lým spo­lu­pra­cov­ní­kem Dr. Pete Grahamem (ROBERT DOWNEY JR.), kte­rý je sou­cit­ný, avšak záro­veň vel­mi skep­tic­ký, vní­má­na jako začá­tek sestu­pu do hlu­bin šílen­ství. Miranda postup­ně začí­ná věřit, že se jí zmoc­ni­ly nad­při­ro­ze­né síly, kte­ré jsou odhod­lá­ny se pomstít i za cenu toho, že ji při­pra­ví o rozum. Zatímco ji Chloe sta­hu­je do své­ho osob­ní­ho pek­la, musí Miranda zjis­tit, zda sku­teč­ně smě­ru­je k bra­nám šílen­ství… nebo pou­ze blí­že k prav­dě.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jeepers Creepers 226. ledna 2004 Jeepers Creepers 2 Pozdě, ale přece, se budeme věnovat druhému pokračování hororu Jeepers Creepers, který měl premieru loni na podzim. Od původního filmu Jeepers Creepers uplynulo právě 23 let a Creeper […] Posted in Filmové recenze
  • Marilyn Monroe by se dnes dožila 95 let1. června 2021 Marilyn Monroe by se dnes dožila 95 let Proslavila se komediálními rolemi "blonďaté sexbomby", stala se jedním z nejpopulárnějších sexuálních symbolů 50. a počátku 60. let 20. století a byla symbolem dobové sexuální revoluce. Na […] Posted in Profily postav
  • Titulky k Vienna Blood S01E01 - The Last Seance2. prosince 2019 Titulky k Vienna Blood S01E01 - The Last Seance Až se na epizodu podíváte, dejte nám zpětnou vazbu. Napište, jak se vám titulky či samotná epizoda líbila. Neváhejte také v diskuzi pod titulky probrat dění v aktuálním díle. Problematický […] Posted in Titulky
  • Matrix Reloaded1. prosince 2003 Matrix Reloaded Matrix, největší virtuální síť, ve které většina lidí prožije celý svůj život, aniž by o tom věděli, byl kompletně přeprogramován a restartován. Jen hrstka lidí žije život skutečný v […] Posted in Filmové recenze
  • MasterChef Česko řada II. díl 61. září 2016 MasterChef Česko řada II. díl 6 Díl z 31.8.2016. Posted in Reality show
  • Já jsem Groot - 1. série10. srpna 2022 Já jsem Groot - 1. série Groot (mluví Vin Diesel) vyrůstá a přitom zažívá nová dobrodružství, kdy potkává neobvyklé tvory, kteří ho dostávají do potíží... Ještě před premiérou prvních Strážců Galaxie mohl snadno […] Posted in TV Recenze
  • Disney údajně skutečně plánuje opět odsunout Mulan....25. června 2020 Disney údajně skutečně plánuje opět odsunout Mulan.... Disney údajně skutečně plánuje opět odsunout Mulan. Premiéra 23. 7. 2020 zřejmě nevyjde, protože Disney potřebuje aby tou dobou fungovali kina minimálně v Číně, New Yorku a Los Angeles, […] Posted in Krátké aktuality
  • Bolero13. března 2004 Bolero Byla znásilněna!A jelikož nechtěla mlčet, musela zemřít!Český film inspirovaný skutečnou událostí !Bolero O filmu: Scénář napsala Markéta Zinnerová, kterou při psaní asi ani ve snu […] Posted in Filmové premiéry
  • Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby…16. dubna 2021 Nesvatbovi - Tak dlouho se chodí … přiživovat se na cizí svatby… až do toho spadnou sami. John a Jeremy jsou nerozluční kamarádi, kteří od jistého "průkopníka" získali jedinečný recept, jak se dostávat na cizí svatby a užívat si tam jídla, pití a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Escape of Shark (2021)9. února 2022 Escape of Shark (2021) Čínský pokus o natočení filmu se žraločí tématikou zrovna dvakrát moc dobře nedopadl…Ostrovní letovisko zasáhne po bujaré párty obrovská vlna tsunami, která smete vše, co jí stálo […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11033 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71734 KB. | 17.07.2024 - 18:45:21