Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Star Wars: Poslední z Jediů

Star Wars: Poslední z Jediů

PosledniZJediu
PosledniZJediu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pře­da­le­ké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už více než 40 let, co šel do kin prv­ní film. Většina z prv­ních her­ců je už v důcho­du a dru­há půl­ka není mezi námi.

Tak při­chá­zí nové posta­vy a nové pří­běhy. V před­cho­zím díle jsme se roz­lou­či­li u Skywalkera na taj­ném ost­ro­vě posled­ních Jediů. Leia utí­ká s odbo­jem a Snoke spřá­dá dál své tem­né plá­ny.

Nový reži­sér a scé­náris­ta Rian Johnson, kte­ré­mu je sotva 45, doká­zal nato­čit vyni­ka­jí­cí pokra­čo­vá­ní. Bere si vše dob­ré z před­cho­zích dílů, ale doká­zal vymys­let scé­nář, kte­rý žád­ný před­cho­zí díl neko­pí­ru­je.

 J.J. Abrams v před­cho­zím díle nasta­vil lať­ku, kte­rou je těž­ké pře­ko­nat, ale sta­lo se. Nový reži­sér, kte­rý byl na Star Wars vycho­vá­ván, si dob­ře zapa­ma­to­val všech­ny důle­ži­té věci, kte­ré se na Star Wars fanouškům líbí, a dal do osmé epi­zo­dy více inven­ce, než kdo před ním. Dokázal i obhá­jit před svý­mi pro­du­cen­ty mno­ho změn, na kte­ré nejsme zvyklí.

Například to, že obě­tu­je mno­ho důle­ži­tých postav pro dob­ro fil­mu. Jedná se také o jeden z mála fil­mů, kde je nut­né nevy­zra­dit ani jeden ze spo­i­le­rů, pro­to­že tím bychom byli ochu­ze­ni o neo­če­ká­va­né pře­kva­pe­ní.

Herecká sesta­va fil­mu se moc nezmě­ni­la, a tak kaž­dý ví, jak správ­ně svo­ji posta­vu hrát. Od Marka Hamilla po Billie Lourd. Nové posta­vy, Benicio Del Toro a Laura Dern, zapad­nou do roz­je­té­ho vla­ku, kte­rý šla­pe dob­ře jako fran­couz­ský rych­lo­vlak.

Dokonale fil­mu pomá­há John Williams a jeho cha­rak­te­ris­tic­ká hud­ba. Tím, že se film doto­čil už rok před pre­mi­é­rou, měl skla­da­tel dost času na to, aby ze sebe dostal to nej­lep­ší. V kom­bi­na­ci s posta­va­mi a kom­pli­ko­va­ným pří­bě­hem plným zvra­tů a pře­kva­pe­ní dělá Star Wars 8 jed­nou z nej­lep­ších fil­mo­vých epi­zod.

Odkaz jde dál a je z něho cítit lás­ka k téma­tu a scé­nář, v kom­bi­na­ci s her­ci, je přes­né tím, co si fanouš­ci Star Wars moh­li přát.

Samozřejmě někte­ří fans říka­jí, že je film až moc dlou­hý a kom­pli­ko­va­ný, ale bez pří­bě­ho­vých odbo­ček bychom si nevy­chut­na­li doko­na­lé zakon­če­ní fil­mu.

Pro mě to je film roku a mám stá­le chuť na  Star Wars: Poslední z Jediů jít ješ­tě jed­nou, mož­ná i více­krát, abych si vši­ml ješ­tě dal­ších důle­ži­tých detai­lů, pomrk­nu­tí a neu­stá­lé­ho boje mezi světlou a tem­nou stra­nou síly.

90 %

Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Photo © Lucasfilm / Walt Disney Pictures


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Poslední z Jediů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61640 s | počet dotazů: 259 | paměť: 73083 KB. | 14.07.2024 - 06:54:50