Kritiky.cz > Divadelní aktuality > Divadlo Spejbla a Hurvínka připravuje novou sezónu - Ta bude ve znamení 100. narozenin pana Spejbla

Divadlo Spejbla a Hurvínka připravuje novou sezónu - Ta bude ve znamení 100. narozenin pana Spejbla

Spejbl a Hurv°nek foto Jaroslav Hauer
Spejbl a Hurv°nek foto Jaroslav Hauer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V rám­ci nad­chá­ze­jí­cí diva­del­ní sezó­ny 2019/2020 si Divadlo Spejbla a Hurvínka při­po­me­ne pře­de­vším neu­vě­ři­tel­ných sto let od chví­le, kdy se na scé­ně popr­vé obje­vil pan Spejbl. Při té pří­le­ži­tos­ti chys­tá oblí­be­ná lout­ko­vá scé­na řadu nových pro­jek­tů, kte­ré budou pokra­čo­vat i v sezó­ně 2020/ 2021. Pro nestár­nou­cí­ho pana Spejbla bude při­pra­ve­no ree­dič­ní i novin­ko­vé CD, doku­ment České tele­vi­ze z cyk­lu Neobyčejné živo­ty nebo výsta­va SPEJBL 100 ve Ville Pellé. Kromě toho diva­dlo při­pra­ví také dvě zbru­su nové pre­mi­é­ry a uspo­řá­dá Dny ote­vře­ných dve­ří.

Novinky v rám­ci oslav 100. naro­ze­nin pana Spejbla

První vstup pana Spejbla na diva­del­ní prk­na nebyl přes­ně zazna­me­nán. Uvádí se, že prá­ce na samot­né lout­ce pro­bí­ha­ly v prů­bě­hu roku 1919, zatím­co prv­ní vystou­pe­ní se usku­teč­ni­lo na pod­zim roku 1920. Divadlo Spejbla a Hurvínka pro­to bude sla­vit po celý rok. Hned na začát­ku roku 2020 spus­tí Klub Hurvajz, kte­rý divá­kům kro­mě jiné­ho nabíd­ne také pohled do záku­li­sí jejich oblí­be­né­ho diva­dla.

Za opo­nu nej­zná­měj­ší čes­ké lout­ko­vé scé­ny se všich­ni fanouš­ci Spejbla a Hurvínka dosta­nou také díky prv­ní­mu Dni ote­vře­ných dve­ří na jaře příští­ho roku. Návštěvníci budou mít díky boha­té­mu pro­gra­mu mož­nost spat­řit to, co běž­né­mu divá­ko­vi zůstá­vá během před­sta­ve­ní skry­to.

Oslavenci, panu Spejblovi, budou pat­řit také dal­ší tři nové pro­jek­ty. Půjde o pre­mi­é­ru doku­men­tu České tele­vi­ze z cyk­lu Neobyčejné živo­ty, kte­rý bude ten­to­krát celý věno­va­ný této pro­slu­lé lout­ko­vé posta­vič­ce. Dokument bude mít pre­mi­é­ru v prv­ní polo­vi­ně příští­ho roku.

Zhruba ve stej­nou dobu chys­tá vyda­va­tel­ství Supraphon ree­di­ci CD Ať žije Spejbl s těmi vůbec nej­ob­lí­be­něj­ší­mi dia­lo­gy. Ve spo­lu­prá­ci se stej­ným vyda­va­tel­stvím vyjde v létě roku 2020 také zbru­su nové CD.

Oslavy sto­le­té­ho výro­čí pana Spejbla vyvr­cho­lí 4. lis­to­pa­du 2020 zahá­je­ním výsta­vy SPEJBL 100 ve Ville Pellé, kte­rá návštěv­ní­kům při­blí­ží jeho sto­le­tý život. Výstava bude pro všech­ny návštěv­ní­ky ote­vře­na až do 31. led­na 2021.

Spolupráce s Nadačním fod­nem pomo­ci Karla Janečka úspěš­ně pokra­ču­je

Další novin­kou Divadla Spejbla a Hurvínka pro příští rok bude pro­jekt Zavěšené vstu­pen­ky, kte­rý diva­dlo zre­a­li­zu­je díky spo­lu­prá­ci s Nadačním fon­dem pomo­ci Karla Janečka. Projekt umož­ní návště­vu diva­dla dětem ze soci­ál­ně sla­bých rodin.

Divadlo S+H v sezó­ně 2019/2020 před­sta­ví i nový reper­toár

Divadlo, to jsou ale pře­de­vším diva­del­ní před­sta­ve­ní. Nejinak je tomu také v pří­pa­dě Divadla Spejbla a Hurvínka. Mezi oblí­be­ný­mi před­sta­ve­ní­mi, kte­rá v příští sezó­ně na reper­toá­ru diva­dla zůsta­nou, budou také dvě novin­ky. V říj­nu to bude pre­mi­é­ra nové hry pro děti „Past na Hurvínka“ a v červ­nu příští­ho roku pre­mi­é­ra zbru­su nové­ho inter­ak­tiv­ní­ho pro­jek­tu věno­va­né­ho těm oprav­du nejmen­ším dětem ve věku 1-3 let. Představení autor­sky i režij­ně při­pra­ví hos­tu­jí­cí reži­sér­ka Divadla Petra Bezruče Janka Ryšánek – Schmiedtová. Třicetiminutová inter­ak­tiv­ní hra pro děti a jejich rodi­če se bude jme­no­vat „Žeryčku, hop!“ a věno­vá­na bude dal­ší­mu osla­ven­ci, oblí­be­né­mu Žerykovi, kte­rý příští rok osla­ví své 90. naro­ze­ni­ny. Od led­na 2020 potom budou pro­bí­hat zkouš­ky před­sta­ve­ní pro dospě­lé „Hotel Spejbl“, osvěd­če­né­ho autor­ské­ho týmu Kirschner, Král, Lstibůrek. Divadelní hra bude věno­va­ná panu Spejblovi a pre­mi­é­ru bude mít v polo­vi­ně září 2020.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24451 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71864 KB. | 22.07.2024 - 07:04:26