Kritiky.cz > Divadelní aktuality > Trollové mezi námi. Švandovo divadlo chystá hru o dezinformacích

Trollové mezi námi. Švandovo divadlo chystá hru o dezinformacích

3 Natáliie Golovchenko a Petr Buchta ve hře Trollové mezi námi foto Adam Steinwicht repro zdarma
3 Natáliie Golovchenko a Petr Buchta ve hře Trollové mezi námi foto Adam Steinwicht repro zdarma
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vliv dez­in­for­ma­cí, rodin­né vaz­by naru­še­né poby­tem v růz­ných soci­ál­ních bub­li­nách i zprá­va o prv­ním tero­ris­tic­kém úto­ku v Čechách inspi­ro­va­ly původ­ní čes­kou hru Trollové mezi námi mla­dé autor­ky Barbory Hančilové. Svižný pří­běh o ces­tě vnu­ka za dědou, ztra­ce­ném ve vir­tu­ál­ní kra­ji­ně plné trol­lů, uvi­dí­me  v pre­mi­é­ře 27. říj­na ve Studiu Švandova diva­dla. Inscenace v režii Alexandry Bolfové tak zahá­jí na smí­chov­ské scé­ně novou diva­del­ní sezo­nu.

 Mladý absol­vent práv Vojta (Petr Buchta) a krás­ná hac­ker­ka Lena (Natálie Golovchenko) mají prá­vě slib­né ran­de v jed­nom baru na praž­ské Letné. Vojta však dosta­ne šoku­jí­cí zprá­vu: jeho děda (Miroslav Hruška) je obvi­něn z trest­né­ho činu… Může mu  Vojta pomo­ci? A jakou úlo­hu v pří­pa­du sehrá­la dědo­va taju­pl­ná pří­tel­ky­ně (Marta Dancingerová)?

   

Vztahy s dědou-teroristou

Impulsem k vzni­ku hry byl „prv­ní čes­ký tero­ris­tic­ký útok“, kte­rý na Mladoboleslavsku spáchal sedm­de­sá­ti­le­tý muž, aby upo­zor­nil veřej­nost na domně­lé nebez­pe­čí spo­je­né s migrač­ní vlnou. Skutečnou udá­lost však autor­ka scé­ná­ře Barbora Hančilová vyu­ži­la jen jako pod­nět k napsá­ní vtip­né­ho dra­ma­tu o sou­čas­ném svě­tě, v němž hra­jí hlav­ní roli vzta­hy – milost­né, mezi­ge­ne­rač­ní i vzta­hy mezi prav­dou a lží.

Těm všem dnes totiž ško­dí trollo­vé nebo­li lidé, kte­ří - čas­to pod faleš­ným jmé­nem a za pení­ze - agre­siv­ně mani­pu­lu­jí a vyost­řu­jí deba­ty na inter­ne­tu a na soci­ál­ních sítích tak, aby šoko­va­li, zmát­li a názo­ro­vě roz­dě­li­li veřej­nost. „Ocitáme se v době post-pravdivé, v níž se zamlžu­je hra­ni­ce mezi prav­dou a lží, mezi rea­li­tou a fik­cí, a to pře­de­vším ve veřej­ném a poli­tic­kém pro­sto­ru. Lidé pře­stá­va­jí věřit tak­zva­ným main­stre­a­mo­vým médi­ím a za kaž­dou udá­los­tí vidí vel­ká sku­pi­na oby­va­tel naší země jakési spik­nu­tí. A to je pod­le mě oprav­du vel­ký pro­blém,“ domní­vá se Barbora Hančilová.

 

Pravda, lež a my

Režisérka Alexandra Bolfová k tomu říká: „Při vytvá­ře­ní insce­na­ce nás zají­mal zrod a život fake news nebo­li neo­vě­ře­ných, čas­to záměr­ně vytvá­ře­ných a nebez­peč­ně nakaž­li­vých zpráv, šíře­ných zejmé­na po inter­ne­tu. Jako nemé­ně důle­ži­té ale vidím i téma prav­dy a osob­ní zod­po­věd­nos­ti za to, jak a čím dnes vlast­ně žije­me.“

Letos absol­vu­jí­cí stu­dent­ka brněn­ské JAMU je pod­le dra­ma­tur­ga insce­na­ce Martina Sládečka jed­nou z nej­za­jí­ma­věj­ších tvůr­kyň nastu­pu­jí­cí diva­del­ní gene­ra­ce. „Je pýchou kaž­dé­ho diva­dla, když může obje­vit a pod­po­řit tako­vý talent, jakým Saša Bolfová nepo­chyb­ně je: její insce­na­ce oka­mži­tě zaujmou nejen peč­li­vým vede­ním her­ců, ale také moder­ní, důklad­ně pro­myš­le­nou obraz­nos­tí. Příběh sám, ale i kos­týmy, pro­jek­ce, svě­tel­ný design a mas­ky, děla­jí z Trollů mezi námi mimo­řád­ně suges­tiv­ní podí­va­nou,“ láká na novin­ku dra­ma­turg Švandova diva­dla, v němž nyní mla­dá diva­del­ni­ce při­pra­vu­je svůj praž­ský režij­ní debut.

 

Premiéra hry Trollové mezi námi – dra­ma­tu  plné­ho napí­na­vé­ho scrollo­vá­ní a sebe­i­ro­nic­kých pro­kli­ků - bude 27. říj­na ve Studiu Švandova diva­dla. Nejbližší reprí­zy tu uvi­dí­me 31. říj­na a 9. a 21. lis­to­pa­du.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61445 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71923 KB. | 20.07.2024 - 23:39:47