Kritiky.cz > Divadelní aktuality > Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

Program Spejbla a Hurvínka před divadelními prázdninami: Vyvrcholení Kurzu loutkového divadla pro děti a veletrh Makerfaire 2019

roduna
roduna
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Divadelní prázd­ni­ny se neza­dr­ži­tel­ně blí­ží. Ještě před jejich začát­kem uve­de Divadlo Spejbla a Hurvínka diva­del­ní před­sta­ve­ní Hurvínkův pople­te­ný víkend. Kromě toho se divá­ci se svý­mi oblí­be­ný­mi posta­vič­ka­mi do kon­ce měsí­ce set­ka­jí ješ­tě na pre­mi­é­ře před­sta­ve­ní pro rodi­če Poklady Spejblovic půdy nebo na akci plné kuti­lů – Makerfairu 2019

 

 Spejbl a Hurvínek na veletr­hu kuti­lů

Na veletr­hu všech kuti­lů Markefaire 2019, kte­rý se usku­teč­ní před­po­sled­ní červ­no­vý víkend (22. - 23. červ­na 2019), před­sta­ví Divadlo Spejbla a Hurvínka ve svém stán­ku pře­de­vším tech­no­lo­gic­ky zce­la uni­kát­ní lout­ky, se kte­rý­mi se divá­ci set­ka­jí v při­pra­vo­va­ném před­sta­ve­ní pro dospě­lé Hotel Spejbl. To bude uve­de­no u pří­le­ži­tos­ti sté­ho výro­čí legen­dár­ní posta­vy Spejbla. Makerfaire  je nej­vět­ší svě­to­vá pře­hlíd­ka ino­va­cí, kre­a­ti­vi­ty     a důmy­sl­nos­ti pro celou rodi­nu. Je to přá­tel­ské setká­ní tvo­ři­vých a zví­da­vých lidí, kte­ré baví zkou­šet nové věci a sdí­let své poznatky a zku­še­nos­ti. Makerfaire se ote­ví­rá inže­ný­rům, řeme­sl­ní­kům, uměl­cům, kuti­lům, zahrad­ní­kům i věd­cům. Je to mís­to, kde kaž­dý může před­sta­vit svůj koní­ček, vychy­táv­ku, hack, expe­ri­ment nebo pro­jekt. Není zamě­ře­ní na kon­krét­ní obor a jeho hlav­ním téma­tem je tvo­ři­vost. Proto si zde najdou své nejen děti, ale i rodi­če či seni­o­ři, kte­ří hle­da­jí nejen aktiv­ní zába­vu, ale i doved­nos­ti a nové nápa­dy. Tento glo­bál­ní fes­ti­val digi­tál­ní­ho, ana­lo­go­vé­ho, tra­dič­ní­ho i tech­nic­ké­ho kutil­ství pro celou rodi­nu se konal popr­vé  v roce 2006 v San Franciscu, kde ho navší­vi­lo přes 150 000 návštěv­ní­ku. První roč­ník fes­ti­va­lu se v Praze usku­teč­nil v roce 2018, před­sta­vil 180 pro­jek­tů a během víken­du ho shlédlo více jak 10000 nad­šen­ců. Makerfaire zkrát­ka nabí­zí mož­nost nejen nahléd­nout do budouc­nos­ti, ale také se na ní podí­let a Divadlo Spejbla a Hurvínka bude letos toho vše­ho sou­čás­tí.

  1. roč­ník Kurzu lout­ko­vé­ho diva­dla prá­vě vrcho­lí

Další výji­meč­nou akcí, kte­rou Divadlo Spejbla a Hurvíka do kon­ce letoš­ní diva­del­ní sezo­ny ješ­tě uvá­dí, je pre­mi­é­ra před­sta­ve­ní pro rodi­če Poklady Spejblovic půdy, kte­ré uve­dou malí absol­ven­ti letoš­ní­ho, již sed­mé­ho Kurzu lout­ko­vé­ho diva­dla pro děti. Kurz si kla­de za cíl podrob­ně­ji sezná­mit děti s prin­ci­py lout­ko­vé­ho diva­dla. „Vzhledem k tra­di­ci naše­ho diva­dla kla­de­me důraz pře­de­vším na mari­o­ne­tu. Dětem by měl ten­to kurz zpro­střed­ko­vat setká­ní s růz­ný­mi umě­lec­ký­mi slož­ka­mi, kte­ré jsou sou­čás­tí pro­ce­su vytvá­ře­ní lout­ko­vé­ho před­sta­ve­ní,“ před­sta­vu­je Kurz lout­ko­vé­ho diva­dla pro děti ředi­tel­ka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová.

Osmý roč­ník Kurzu lout­ko­vé­ho diva­dla pro děti bude zahá­jen v říj­nu a prá­vě teď při­jí­má nové adep­ty. Přihlásit se je mož­né na inter­ne­to­vých strán­kách Divadla Spejbla a Hurvínka www.spejbl-hurvinek.cz. Zde také zájem­ci nalez­nou všech­ny potřeb­né infor­ma­ce k prů­bě­hu a nápl­ni kur­zu.

Děti a všich­ni ostat­ní fanouš­ci Divadla Spejbla a Hurvínka se však už teď mohou těšit na pod­zim a nad­chá­ze­jí­cí diva­del­ní sezo­nu. Právě v červ­nu začí­ná Divadlo Spejbla a Hurvínka zkou­šet před­sta­ve­ní na moti­vy legen­dár­ní hry Pas na Hurvínka, kte­rá bude mít pre­mi­é­ru v říj­nu 2019.

Program a akce Divadla Spejbla a Hurvínka čer­ven 2019

 

před­sta­ve­ní pro děti a rodi­če:

Ne                          23.6. 2019                            14.00                     Hurvínkův pople­te­ný víkend

Marker Fair Prague 2019

So, Ne                    22.6.- 23.6.2019                                 Výstaviště Praha, Holešovice


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49250 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71624 KB. | 13.07.2024 - 16:04:37