Kritiky.cz > Divadelní aktuality > Divadlo Spejbla a Hurvínka nabídne v červnu oblíbený repertoár, ale také workshopy pro veřejnost nebo kurz loutkového divadla pro děti

Divadlo Spejbla a Hurvínka nabídne v červnu oblíbený repertoár, ale také workshopy pro veřejnost nebo kurz loutkového divadla pro děti

IMG 3503 m 1
IMG 3503 m 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kromě kla­sic­kých a vel­mi oblí­be­ných před­sta­ve­ní pro děti i dospě­lé při­pra­vi­lo Divadlo Spejbla a Hurvínka na čer­ven pro své divá­ky zážit­ko­vé workshop. Premiérou bude ukon­čen 7. roč­ník kur­zu lout­ko­vé­ho diva­dla, do jehož 8. roč­ní­ku se zájem­ci mohou hlá­sit již nyní. Zároveň diva­dlo zahá­jí v červ­nu zkou­še­ní jed­né z kul­tov­ních her “Past na Hurvínka”, kte­rou divá­ci na prk­nech diva­dla uvi­dí popr­vé v říj­nu. To vše bude násle­do­vat po květ­no­vých osla­vách neu­vě­ři­tel­ných 93. naro­ze­nin legen­dár­ní lout­ko­vé posta­vič­ky Hurvínka, kte­rou zna­jí děti po celém svě­tě.

Začátek květ­na byl v diva­dle Spejbla a Hurvínka mimo jiné ve zna­me­ní vel­kých oslav. Slavná posta­vič­ka Hurvínka osla­vi­la své už 93. naro­ze­ni­ny. Diváci moh­li s Hurvínkem sla­vit v celé řadě oblí­be­ných před­sta­ve­ní, napří­klad Hurvínkova Nebesíčka, Hurvínkova ces­ta do Tramtárie, Hurvínek mezi osly, Jak s Máničkou šili všich­ni čer­ti nebo v před­sta­ve­ních pro dospě­lé, jako napří­klad Dějiny kon­tra Spejbl nebo Spejbl a měs­to hří­chu. Ve spo­lu­prá­ci s Nadačním fon­dem pomo­ci Karla Janečka uved­lo Divadlo Spejbla     a Hurvínka v květ­nu také spe­ci­ál­ní ceno­vě zvý­hod­ně­né před­sta­ve­ní pro seni­o­ry. Další tako­vé před­sta­ve­ní má diva­dlo na pro­gra­mu v lis­to­pa­du. Konkrétně půjde o hru Dějiny kon­tra Spejbl.

V spo­lu­prá­ci s Nadačním fon­dem pomo­ci Karla Janečka při­pra­vu­je Divadlo Spejbla             a Hurvínka rov­něž celou řadu dal­ších zají­ma­vých pro­jek­tů. Například pra­vi­del­ná před­sta­ve­ní pro nesly­ší­cí a nevi­do­mé děti. „Jsme vel­mi vděč­ní, že jsme letos moh­li uvést již devá­té před­sta­ve­ní pro nevi­do­mé a nesly­ší­cí. Za to pat­ří Nadačnímu fon­du pomo­ci Karla Janečka vel­ký dík,“ říká Denisa Kirschnerová, ředi­tel­ka Divadla Spejbla a Hurvínka. 

 

Ředitel Nadačního fon­du pomo­ci Karla Janečka Čestmír Horký k tomu dodá­vá: “Divadlo Spejbla a Hurvínka jsem navští­vil letos popr­vé se svým synem. Jsem moc rád, že je o uni­kát­ní před­sta­ve­ní pro nesly­ší­cí a nevi­do­mé děti tako­vý zájem. Všech 281 míst bylo obsa­ze­no. Když vidí­te plné diva­dlo šťast­ných a poba­ve­ných dětí, je zřej­mé, že naše spo­lu­prá­ce, kte­rá trvá již šes­tým rokem, má smy­sl. Lidé v diva­dle jsou vel­mi kre­a­tiv­ní, a tak se už letos může­te těšit na novin­ky, kte­ré spo­leč­ně při­pra­vu­je­me“. Dále diva­dlo Spejbla a Hurvínka při­pra­vu­je spo­leč­ně s Nadačním fon­dem pomo­ci Karla Janečka pro­jekt v duchu „zavě­še­né“ vstu­pen­ky, kte­rý by měl umož­nit návště­vu diva­dla dětem ze soci­ál­ně slab­ších rodin.

S pří­cho­dem červ­na se blí­ží také Den dětí. Ten osla­ví Divadlo Spejbla a Hurvínka mimo jiné zážit­ko­vým worksho­pem pro veřej­nost, pořá­da­ným pod­le vel­mi úspěš­ných worksho­pů, kte­ré diva­dlo dosud pořá­da­lo pou­ze pro ško­ly a to  v duchu dra­ma­tic­ké výcho­vy. Workshop pro veřej­nost se usku­teč­ní 1. červ­na od 15:45 a nava­zo­vat bude na před­sta­ve­ní Mikiho Kirschnera, Robina Krále a Jiřího Škorpíka „Jak s Máničkou šili všich­ni čer­ti“. Náplň zážit­ko­vé­ho worksho­pu bude dětem vytvo­ře­na na míru a pove­dou jej odbor­ně vzdě­la­ní lek­to­ři. „V rám­ci worksho­pu dostá­va­jí děti mož­nost dotknout se pří­bě­hu shléd­nu­té­ho v rám­ci naše­ho před­sta­ve­ní z jiné per­spek­ti­vy. Mohou nabíd­nout tře­ba i vlast­ní řeše­ní záplet­ky,“ říká k worksho­pům Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová, ředi­tel­ka diva­dla.

Mezi dopro­vod­ný­mi akce­mi, kte­ré Divadlo Spejbla a Hurvínka nabíd­ne v příští sezó­ně, bude take zmí­ně­ný již osmý roč­ník kur­zu lout­ko­vé­ho diva­dla pro děti. Ten si kla­de za cíl podrob­ně­ji sezná­mit děti s prin­ci­py lout­ko­vé­ho diva­dla. „Vzhledem k tra­di­ci naše­ho diva­dla kla­de­me důraz pře­de­vším na mari­o­ne­tu. Dětem by měl ten­to kurz zpro­střed­ko­vat setká­ní s růz­ný­mi umě­lec­ký­mi slož­ka­mi, kte­ré jsou sou­čás­tí pro­ce­su vytvá­ře­ní lout­ko­vé­ho před­sta­ve­ní. Informace k zápi­su do kur­zu najde­te aktu­ál­ně na našich strán­kách www.spejbl-hurvinek.cz,“ před­sta­vu­je kurz lout­ko­vé­ho diva­dla pro děti ředi­tel­ka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová.

Nejoblíbenější čes­kou lout­ko­vou scé­nu čeká  také něko­lik pří­jem­ných povin­nos­tí. Zahájeny budou zkouš­ky jed­né z kul­tov­ních her diva­dla, Past na Hurvínka. Představení, kte­ré obo­ha­tí dět­ský reper­toár, bude mít pre­mi­é­ru příští diva­del­ní sezó­ně v říj­nu.

Kromě toho, 29. květ­na Spejbl a Hurvínek spo­lupo­křtí na naro­ze­ni­no­vé zahrad­ní slav­nos­ti Botanické zahra­dy hl. měs­ta Prahy kni­hu Příběh troj­ské bota­nic­ké zahra­dy vyda­nou          u pří­le­ži­tos­ti výro­čí pade­sá­ti let od zalo­že­ní nej­vět­ší bota­nic­ké zahra­dy v České repub­li­ce. Kmotry kni­hy se Spejbl s Hurvínkem sta­nou spo­leč­ně s osob­nost­mi pro­jek­tu Kořeny osob­nos­tí, jehož jsou obě slav­né posta­vič­ky rov­něž sou­čás­tí. Projekt Kořeny osob­nos­tí pou­tá od roku 2009 jedi­neč­ným způ­so­bem zájem širo­ké veřej­nos­ti k pří­rod­ní­mu bohat­ství, jímž praž­ská bota­nic­ká zahra­da dis­po­nu­je a spo­ju­je význam­né osob­nos­ti s vzác­ný­mi a ohro­že­ný­mi rost­lin­ný­mi dru­hy. Postupně̌ by měl pro­jekt před­sta­vit až 150 význam­ných osob­nos­tí a stej­ný počet rost­lin­ných exem­plá­řů, kte­ré se ve vol­né pří­ro­dě již téměř nevy­sky­tu­jí či sto­jí před úpl­ným vymi­ze­ním.

V nepo­sled­ní řadě obdr­ží Spejbl a Hurvínek v rám­ci 6. roč­ní­ku fes­ti­va­lu humo­ru KOMEDY FEST, kte­rý se usku­teč­ní 26. 5. - 1. 6. 2019 v Plzni, hlav­ní oce­ně­ní, Cenu Komedy Festu za celo­ži­vot­ní pří­nos humo­ru na poli diva­del­ním, fil­mo­vém a tele­viz­ním. „Loutkové posta­vič­ky Spejbla a Hurvínka pat­ří nejen k čes­ké kul­tu­ře a humo­ru, ale také k Plzni, kde se fes­ti­val koná, a kde dlou­há léta půso­bil jejich duchov­ní otec lout­kář prof. Josef Skupa. Své prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní krůč­ky zde S+H absol­vo­va­li již téměř před sto lety. Jsme pro­to rádi, že prá­vě v roce blí­ží­cích se 100. kula­tin Spejbla může­me obě­ma legen­dár­ním posta­vič­kám pře­dat Cenu Komedy Festu,“ říká PR mana­žer fes­ti­va­lu René Kekely. V minu­los­ti si cenu pře­vza­li tako­vé osob­nos­ti jako Iva Janžurová, Petr Nárožný, Jiřina Bohdalová či Stanislav Zindulka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55408 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71602 KB. | 19.06.2024 - 18:01:47