Kritiky.cz > Divadelní aktuality > Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká

Zdeněk Piškula ztvární hlavní roli v novém představení Divadla ABC Moře. Působení ve velkém divadle vnímám jako nový start, říká

PiskulaNahled
PiskulaNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zdeňka Piškulu jsme dosud zna­li pře­de­vším jako fil­mo­vé­ho a seri­á­lo­vé­ho her­ce. Letos na pod­zim se ale před­sta­ví také v hlav­ní diva­del­ní roli v novém před­sta­ve­ní Divadla ABC Mořerežii Jána Luterána. Premiéra pro­běh­ne 13. říj­na 2018 a Zdeněk Piškula se v insce­na­ci obje­ví po boku Veroniky Gajerové, Viktora Dvořáka, Anežky Šťastné či Jitky Smutné.

„Věřím, že mi tato diva­del­ní zku­še­nost mno­hé dá. Je to popr­vé, co budu dělat v tak­to vel­kém diva­dle, vní­mám to jako nový start a těším se na diva­del­ní bič. Myslím, že ho potře­bu­ji – chci se toho nau­čit nej­víc, co to půjde,“ říká Zdeněk Piškula.

Komedie Moře od brit­ské­ho dra­ma­ti­ka Edwarda Bonda je prv­ní pre­mi­é­rou sezo­ny v diva­dle ABC, kte­ré čeka­jí v letoš­ní 69. sezo­ně výraz­né změ­ny v sou­vis­los­ti s novým dra­ma­tur­gic­kým smě­řo­vá­ním a novým vede­ním kom­plet­ních Městských diva­del praž­ských. Režií insce­na­ce Moře se u nás popr­vé před­sta­ví jeden z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších mla­dých slo­ven­ských reži­sé­rů Ján Luterán, jehož úspěš­né insce­na­ce má na reper­toá­ru napří­klad Slovenské národ­ní diva­dlo nebo Astorka Korzo ´90.

V prv­ním před­sta­ve­ní letoš­ní sezo­ny ztvár­ní Zdeněk Piškula roli jed­n­a­dva­ce­ti­le­té­ho mlá­den­ce Willyho. „Vnese do měs­ta roz­ruch tím, že se mu v prv­ní scé­ně pře­vrh­ne loď, na kte­ré byl i jeho kama­rád, jenž se ale uto­pí. Víc bych roli nerad při­bli­žo­val, nech­te se pře­kva­pit spo­lu se mnou,“ říká Piškula, kte­rý po před­sta­ve­ní Moře plá­nu­je s Městskými diva­dly praž­ský­mi i dal­ší spo­lu­prá­ci.

MOŘE - ANOTACE

Premiéra: 13. říj­na 2018, Divadlo ABC
Režie: Ján Luterán
Výprava: Marek Cpin

V hlav­ních rolích: Zdeněk Piškula, Veronika Gajerová, Viktor Dvořák, Anežka Šťastná, Jitka Smutná a dal­ší

Jak snad­no se mohou změ­nit pořád­ky v malém pří­stav­ním měs­teč­ku? Postačí jed­na moř­ská bou­ře, kte­rá vypla­ví nezná­mé­ho námoř­ní­ka. Přítomnost cizí­ho ele­men­tu spouš­tí lavi­nu nepřed­ví­da­tel­ných a čas­to až absurd­ně komic­kých udá­los­tí a vede k podi­vu­hod­né­mu stře­tu mezi boha­tou maji­tel­kou pan­ství a zarpu­ti­lým smo­lař­ským obchod­níč­kem. Trpkou kome­dii o stra­chu, kon­spi­rač­ních teo­ri­ích a jed­nom nevy­da­ře­ném pohřbu napsal žijí­cí kla­sik ang­lic­ké­ho diva­dla Edward Bond již roku 1973, ovšem není náho­dou, že v posled­ních letech se stá­le čas­tě­ji obje­vu­je na reper­toá­ru význam­ných evrop­ských scén.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01440 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71747 KB. | 28.02.2024 - 23:32:17