Kritiky.cz > Seriály > Dětské seriály > Oceněný dětský animovaný seriál Bing: kamarádství a dobrodružství

Oceněný dětský animovaný seriál Bing: kamarádství a dobrodružství

Photo © CBeebies
Photo © CBeebies
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Bing je oce­ně­ný dět­ský tele­viz­ní ani­mo­va­ný seri­ál vytvo­ře­ný pomo­cí tech­no­lo­gie CGI, inspi­ro­va­ný kni­ha­mi Teda Dewana. Výroba je v režii spo­leč­nos­ti Acamar Films. Hlavním hrdi­nou je chla­pec před­škol­ní­ho věku jmé­nem Bing, kte­rý se potý­ká s kaž­do­den­ní­mi záha­da­mi a výzva­mi. Bing je vysí­lán na kaná­lu CBeebies ve Velké Británii, Irsku a na S4C ve Walesu.

V Itálii měl pre­mi­é­ru na plat­for­mě RAI YoYo v roce 2018. V USA byl popr­vé vysí­lán na Cartoon Network dne 13. září 2021 s novým ame­ric­kým hla­so­vým obsa­ze­ním. Ve Francii měla pre­mi­é­ru v led­nu 2023 na kaná­lu France 5. Bing je dostup­ný na YouTube v 20 růz­ných loka­li­zo­va­ných kaná­lech a vysí­lá se ve 130 zemích. Získal oce­ně­ní, včet­ně International Emmy® Kids Award a A Writers’ Guild Award.

O Postavách

  • Bing (hlas Elliota Kerleyho v 1. sérii a Raffertyho Railtona ve 2. sérii ori­gi­nál­ní ver­ze, Santino Barnard v ame­ric­kém dabin­gu) je hlav­ní posta­vou seri­á­lu. Bing je tří­le­tý čer­ný antro­po­morf­ní krá­lík, jehož nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­kou je Hoppity Voosh, krá­li­čí super­hr­di­na. Má zele­nou koši­li, čer­ve­no­čer­né kost­ko­va­né kalho­ty a čer­no­bí­lé tenis­ky. Rád si brou­ká, pís­ká, před­stí­rá a dělá růz­né dět­ské věci.
  • Flop (hlas Marka Rylance v 1. sérii a Davida Threlfalla ve 2. sérii) je Bingův pečo­va­tel, kte­rý ho pro­vá­zí v jeho kaž­do­den­ním živo­tě, baví ho a pod­po­ru­je ho v obtíž­ných situ­a­cích. Flop je krát­ký tvor s oran­žo­vou kůží a prav­dě­po­dob­ně při­po­mí­ná ply­šo­vou hrač­ku ve tva­ru oříš­ku.
  • Sula (hlas Eve Bentley v ori­gi­nál­ní ver­zi, Annabelle Chow v ame­ric­kém ang­lic­kém dabin­gu) je hně­dá antro­po­morf­ní slo­ni­ce a pat­ří mezi Bingovy nej­lep­ší kama­rá­dy. Nosí růžo­vé a žlu­té šaty s kalho­ta­mi, hor­ké růžo­vé ponož­ky a zla­té třpy­ti­vé boty. Její oblí­be­nou hrač­kou je hroch Fairy Hippo, což je hroch pře­vle­če­ný za vílu.
  • Amma (hlas Akiya Henry) je opa­t­rov­ni­ce Suly. Vedou jes­le a kavár­nu v par­ku, kte­rou někdy navště­vu­jí i dět­ské posta­vy z pořa­du. Amma je krát­ká posta­va s mod­rou kůží podob­nou slo­no­vi a zdá se, že je také ply­šo­vou hrač­kou.
  • Pando (hlas Shai Portnoy v 1. sérii a Noah Hicks ve 2. sérii ori­gi­nál­ní ver­ze, Micah Gursoy v ame­ric­kém ang­lic­kém dabin­gu) je samec antro­po­morf­ní pan­dy, Bingův dru­hý nej­lep­ší pří­tel, kte­rý žije ved­le něj. Sdílí s Bingem hláš­ku „Hoppity-voosh!“. Pando nosí bílou koši­li, čer­né břiš­ní tenis­ky a bílé sli­py. Často se obje­vu­je v žlu­tých tre­nýr­kách, kte­ré si však čas­to svlé­ká.
  • Padget (hlas Bryony Hannah v ori­gi­nál­ní ver­zi, Molly Wurwand v ame­ric­kém ang­lic­kém dabin­gu) je Pandova opa­t­rov­ni­ce. Vede obchod poblíž Bingova byd­liš­tě a někdy lze vidět, jak běhá ven­ku nebo řídí svůj žlu­tý tuk-tuk. Padget je krát­ký tvor se zele­nou kůží a prav­dě­po­dob­ně při­po­mí­ná ply­šo­vé zví­ře.
  • Coco (hlas Jocelyn Macnab v ori­gi­nál­ní ver­zi, Alivia Clark v ame­ric­kém ang­lic­kém dabin­gu) je bílý antro­po­morf­ní krá­lík, Bingův bra­tra­nec a star­ší sest­ra Charlieho. Coco je nej­star­ší z dět­ských postav, ve věku 10 let.
  • Charlie (hlas Poppy Hendley) je bílý antro­po­morf­ní krá­lí­ček, Cocoin roč­ní brat­ří­ček a Bingův bra­tra­nec, kte­rý nemlu­ví. Charlie všech­no str­ká do pusy a ostat­ní mu čas­to říka­jí: „Nežvykej to, Charlie!“
  • Molly (hlas Tamsin Greig) je pečo­va­tel­ka pro Coco a Charlieho a pra­cu­je také jako lékař­ka. Molly je malá posta­va s čer­ve­nou kůží, čas­to nosí brý­le a labo­ra­tor­ní plášť.
  • Nicky (hlas Xavi Nixon) je malý antro­po­morf­ní hně­dý slon, mlad­ší bra­tr Suly. Nicky nosí brý­le, oran­žo­vé trič­ko, mod­ré a bílé tenis­ky a mod­ré kalho­ty. Poprvé se obje­vil ve dru­hé sérii a čas­to způ­so­bu­je nesho­dy mezi Bingem a Sulou.

O Produkci

Seriál Bing vychá­zí z kniž­ní série Králíček Bing od auto­ra a ilu­strá­to­ra Teda Dewana. Produkce je zajiš­tě­na spo­leč­nos­tí Acamar Films ve spo­lu­prá­ci s Brown Bag Films a Tandem Films. Původně byl vytvo­řen pro kanál CBeebies, ale prv­ní epi­zo­dy byly před­sta­ve­ny na udá­los­ti MIPTV. Každá epi­zo­da Binga stá­la zhru­ba 360 000 liber a na výro­bě seri­á­lu se podí­le­lo 23 exter­ních scé­náris­tů, 5 inter­ních scé­náris­tů, 3 Montessori uči­te­lé, ame­rič­tí peda­go­go­vé a odbor­ní­ci na roz­voj ang­lic­ké­ho jazy­ka.

Dabing

V čes­kém zně­ní seri­á­lu, kte­rý je zná­mý na JimJam i na České tele­vi­zi, se skrý­vá skvě­lý tým hla­so­vých her­ců. Hlavní posta­vu, krá­líč­ka Binga, namlu­vil Matěj Vlček. Jeho hlas dodá­vá Bingovi ener­gii a nad­še­ní, což jsou vlast­nos­ti, kte­ré jsou v sérii tak cha­rak­te­ris­tic­ké.

Další význam­nou posta­vou je Flop, Bingův star­ší pří­tel, jehož hlas pro­půj­čil Bohdan Tůma. Mark Rylance, původ­ní hlas Flopa, má vyni­ka­jí­cí čes­kou para­le­lu díky Tůmovi, kte­rý mu dodá­vá prá­vě tu správ­nou dáv­ku dob­ro­ty a moud­ros­ti.

Sula, Bingova nej­lep­ší kama­rád­ka, dosta­la hlas od Zuzany Šimkové. Její hlas přes­ně vysti­hu­je Sulinu hra­vou a zvě­da­vou pova­hu. Padžetka, hrač­ka, kte­rá se v seri­á­lu stá­vá nejen kama­rá­dem, ale i rád­cem, je namlu­ve­na Klárou Šumanovou. Její hlas jí dodá­vá dáv­ku chyt­ré­ho nad­hle­du.

Akia Henry, zná­má svým výraz­ným hla­sem, při­ná­ší posta­vě Ammy živost a ener­gii. Klára Nováková vytvá­ří Coco, dal­ší z Bingových kama­rá­dů, kte­rý je plný rados­ti a opti­mis­mu. A nako­nec, Shai Portnoy dostá­vá hlas od Jana Köhlera, čímž vzni­ká posta­va Pandova, kte­rá je vždy plná nápa­dů.


Zdroj: Wikipedie, Bing na Animania.cz a Dabingforum.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55868 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71819 KB. | 14.07.2024 - 18:40:51