Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA - PETERSONOVI, SLEČNA GRUNIONOVÁ A ŘEDITEL PURDY

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco Peabody, Sherman a Penny si vyra­zi­li za zába­vou do časo­prosto­ro­vé­ho kon­ti­nua, rodi­če Penny, Paul a Patty, zůsta­nou uve­le­be­ni v Peabodyho nóbl bytě. Nemají tuše­ní, na co se jejich dce­ra a její noví přá­te­lé chys­ta­jí, pro­to­že Peabody se ujis­til, že se čas pro man­žel­ský pár, kte­rý nemá o ničem ani páru, zasta­vil. (Peabody pozval Petersonovi na veče­ři, aby urov­nal prv­ní sví­zel­ný střet, kte­rý se mezi jejich dět­mi ode­hrál ve ško­le.)

Pan Peabody má před sebou pěk­ný kus prá­ce: Paulovo zaměst­ná­ní a koníč­ky odvá­dí jeho pozor­nost od povin­nos­tí doma a jin­de, což Patty frustru­je. Kromě toho není pří­liš las­ka­vý k cizin­cům, zejmé­na k panu Peabodymu. Ale poro­zu­mě­ní a neo­do­la­tel­né vlast­nos­ti pana Peabodyho v roli hos­ti­te­le, při­mě­jí Paula, aby pře­stal být ostra­ži­tý a začal být spo­le­čen­ský.

Stephen Colbert, drži­tel ceny Emmy a tvůr­ce úspěš­né sati­ric­ké zpra­vo­daj­ské show Colbert Report ztvár­nil Paula a Leslie Mannová (Rio, Zbouchnutá) namlu­vi­la Patty Petersonovou.

Pro Colberta bylo odmě­nou, že mohl Paulovi svůj hlas pro­půj­čit. V nepo­sled­ní řadě také pro­to, že herec trvá na násle­du­jí­cím „Paul Peterson je tím pra­vým hrdi­nou fil­mu. Myslím, že jeho lás­ka k dce­ři děj fil­mu odstar­tu­je. Kdyby nebyl tak naštva­ný, že se Sherman dostal do spo­ru s Penny, nebyl by žád­ný film!“

Herec říká, že ces­to­vá­ní v čase ho na fil­mu obzvlášť při­ta­ho­va­lo a při­mě­lo ho ke sně­ní o tom, jak by se ve svě­tě býval pro­sa­dil, kdy­by mohl ces­to­vat v čase. „Kdybych měl stroj času, vrá­til bych se zpět, vymys­lel zip a stal se nesku­teč­ným bohá­čem,“ pro­ne­se s kamen­nou tvá­ří.

Colbert pou­ka­zu­je na to, že prá­ce na DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA vyvo­lá­vá šťast­né vzpo­mín­ky na dět­ství, kdy taj­ně sle­do­val krát­ké tele­viz­ní fil­my Pan Peabody a Sherman. „Dávali to poz­dě­ji večer, když jsem už musel být v poste­li. Vzpomínám si, jak jsem taj­ně pro­klouz­nul do obý­vá­ku scho­va­ný mezi svý­mi bra­t­ry, abych se mohl dívat. Lehl jsem si k tele­vi­zi s vál­co­vi­tým pol­štá­řem za zády, aby mě rodi­če nevi­dě­li.“

Režisér Rob Minkoff byl nad­še­ný, že mohl s Colbertem spo­lu­pra­co­vat i s kome­di­ál­ní hereč­kou Leslie Mannovou, kte­rá ztvár­ni­la Paulovu lep­ší polo­vi­nu, jako jeho man­žel­ka Patty. „Leslie má neu­vě­ři­tel­né kouz­lo a skvě­lou, neo­če­ká­va­nou hla­so­vou pózu,“ říká.

Paul a Patty si uží­va­jí večer u Peabodyho doma a mezi­tím, aniž by coko­liv tuši­li, jejich dce­ra naru­ší a pak se rych­le sna­ží napra­vit časo­prosto­ro­vé kon­ti­nu­um. Ve stej­nou dobu zápor­ná posta­va fil­mu, paní Grunionová, osnu­je taj­ný plán s mno­hem kata­stro­fál­něj­ší­mi násled­ky.

Slečna Grunionová pra­cu­je na Úřadu pro bez­peč­nost a ochra­nu dětí a je přes­ně tak zlá, jak vypa­dá. Zatímco Grunionová trvá na tom, že se sta­rá pou­ze o bla­ho dětí, je to ve sku­teč­nos­ti pra­vi­dly posed­lá byro­krat­ka. Věří, že vět­ši­na rodi­čů, a obzvlášť pan Peabody, postrá­dá tolik potřeb­nou přís­nost, aby své děti moh­li vycho­vá­vat. Když se dozví, že pan Peabody - pes! - dostal povo­le­ní ado­p­to­vat Shermana, ješ­tě více jí to rozohní a upev­ní její úzko­prsý pohled na svět.

„Slečna Grunionová je pře­svěd­če­ná, že pso­vi­tá šel­ma, bez ohle­du na to jak vyso­ké má IQ, je nevhod­ným rodi­čem pro malé­ho chlap­ce. Je pře­svěd­če­ná, že dělá správ­nou věc, když se sna­ží, aby byl Sherman Peabodymu ode­brán. Což je samo­zřej­mě vel­mi zákeř­né a pod­lé,“ říká Alex Schwartzová.

„Slečna Grunionová nemá ráda Peabodyho,“ dodá­vá Rob Minkoff. „Nelíbí se jí, za čím si Peabody sto­jí a ze vše­ho nej­ví­ce se jí nelí­bí fakt, že pes může ado­p­to­vat dítě.“

Postava je namlu­ve­na Allison Janneyovou, něko­li­ka­ná­sob­nou vítězkou ceny Emmy za roli tis­ko­vé mluv­čí Bílého domu, C.J. Creggové, v kul­tov­ním seri­á­lu Západní kří­d­lo. Janneyová si pochva­lo­va­la, že dosta­la pří­le­ži­tost namlu­vit svou prv­ní zápor­nou posta­vu. „Slečna Grunionová je nád­her­ně zlá,“ říká. „Je to výrazná a neú­pros­ná paní, kte­rá nestr­pí hlu­pá­ky. Stejně jako kaž­dý jiný vel­ký dare­bák, je to někdo, koho rádi nená­vi­dí­te.“

Minkoff oce­nil, že se Janneyová pro­jek­tu zce­la ode­vzda­la, aby vyjá­d­ři­la i ty méně líbi­vé aspek­ty Grunionové. „Allison doká­že dodat ničem­ný tón téměř čemu­ko­liv,“ pozna­me­ná­vá. „Skutečně se této nesym­pa­tic­ké posta­vě dosta­la pod kůži.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92440 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72004 KB. | 29.02.2024 - 12:00:41