Kritiky.cz > Speciály > Speed Racer

Speed Racer

Photo © Warner Bros. Pictures
Photo © Warner Bros. Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Speed Racer je spor­tov­ní akč­ní kome­die z roku 2008, kte­rou napsa­li a reží­ro­va­li sest­ry Wachowští. Film je zalo­žen na stej­no­jmen­né man­ga a ani­me sérii z 60. let 20. sto­le­tí. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon, Matthew Fox, Roger Allam, Benno Fürmann, Hiroyuki Sanada, Rain a Richard Roundtree a děj se točí kolem Speed Racera, osm­nác­ti­le­té­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho závod­ní­ka, kte­rý násle­du­je kari­é­ru své­ho zřej­mě zesnu­lé­ho bra­t­ra a roz­ho­dl se zůstat věr­ný své rodi­ně a jejich spo­leč­nos­ti Racer Motors, což mu způ­so­bí potí­že poté, co odmít­ne zakáz­ku, kte­rou mu E.P. Arnold Royalton, maji­tel spo­leč­nos­ti Royalton Industries, mu nabíd­ne.

Hraný film Speed Racer se při­pra­vo­val pekel­ně dlou­ho od roku 1992, měnil her­ce i tvůr­ce, až v roce 2006 pro­du­cent Joel Silver a Wachowští ve spo­lu­prá­ci zahá­ji­li pro­duk­ci Speed Racera jako rodin­né­ho fil­mu. Speed Racer se natá­čel od červ­na do srp­na 2007 v Postupimi a Berlíně a jejich oko­lí. Hudbu k fil­mu slo­žil Michael Giacchino.

Premiéra fil­mu Speed Racer se usku­teč­ni­la 26. dub­na 2008 v Nokia Theater a násled­ně 9. květ­na 2008 jej spo­leč­nost Warner Bros. Pictures uved­la do běž­né dis­tri­buce. Film vydě­lal celo­svě­to­vě 93 mili­o­nů dola­rů při roz­počtu 120 mili­o­nů dola­rů, což z něj činí komerč­ní neú­spěch. Následně byl nomi­no­ván v něko­li­ka kate­go­ri­ích na Teen Choice Awards a také na Zlatou mali­nu. Po prv­ním uve­de­ní do kin se film dočkal pře­váž­ně nega­tiv­ních recen­zí. Ačkoli film skli­dil pochva­lu za akč­ní sek­ven­ce, hudeb­ní dopro­vod Michaela Giacchina, kame­ru a herec­ké výko­ny, kri­ti­ci se roz­chá­ze­li v názo­ru na pří­liš­né vyu­ži­tí počí­ta­čem gene­ro­va­ných obra­zů a kri­ti­zo­va­li scé­nář a dél­ku sto­pá­že. V násle­du­jí­cích letech si Speed Racer zís­kal sil­nou kul­tov­ní obli­bu a někte­ří komen­tá­to­ři jej ozna­ču­jí za „nedo­ce­ně­ný“ a „nepo­cho­pe­ný“ film.

Děj

Speed Racer je osm­nác­ti­le­tý mla­dík, jehož živo­tem a lás­kou byly vždy auto­mo­bi­lo­vé závo­dy. Jeho rodi­če Pops a Mom pro­vo­zu­jí nezá­vis­lou fir­mu Racer Motors, v níž se anga­žu­je i jeho bra­tr Spritle a jeho domá­cí šim­panz Chim Chim, mecha­nik Sparky a jeho pří­tel­ky­ně Trixie. V dět­ství Speed zbož­ňo­val své­ho star­ší­ho bra­t­ra Rexe Racera, rekord­ma­na, kte­rý zřej­mě zahy­nul při závo­dě Casa Cristo 5000 (ali­as The Crucible), smr­tel­ně nebez­peč­ném závo­dě napříč zemí. Nyní se Speed vydá­vá na vlast­ní dráhu a díky svým schop­nos­tem za volan­tem bra­t­ro­va vozu Mach 5 a vlast­ní­ho vozu T-180 Mach 6 rych­le zame­tá se závod­ním svě­tem, ačko­li ho zají­má pře­de­vším umě­ní závo­dit a bla­hobyt jeho rodi­ny.

E. P. Arnold Royalton, maji­tel kon­glo­me­rá­tu Royalton Industries, nabí­zí Speedovi ohro­mu­jí­cí luxus­ní život­ní styl výmě­nou za to, že pode­pí­še, že s ním bude závo­dit. Ačkoli ho to láká, Speed odmí­tá, pro­to­že jeho otec nedů­vě­řu­je kor­po­ra­cím tou­ží­cím po moci. Rozzlobený Royalton odha­lí, že klí­čo­vé závo­dy byly po mno­ho let zma­ni­pu­lo­vá­ny zájmy kor­po­ra­cí, včet­ně jeho samot­né­ho, za úče­lem zís­ká­ní zis­ku. Royalton si na Speedovi vybi­je zlost tím, že nechá své jezd­ce donu­tit Speeda k havá­rii, kte­rá zni­čí Mach 6, a zaža­lu­je Racer Motors za poru­še­ní dušev­ní­ho vlast­nic­tví. Speed dosta­ne pří­le­ži­tost pomstít se pro­střed­nic­tvím inspek­to­ra Detektora, šéfa oddě­le­ní kor­po­rát­ních zlo­či­nů zpra­vo­daj­ské agen­tu­ry. Racer Taejo Togokahn má údaj­ně důka­zy, kte­ré by moh­ly Royalton obvi­nit, ale nabíd­ne je pou­ze v pří­pa­dě, že Speed a tajem­ný mas­ko­va­ný Racer X budou sou­hla­sit, že budou závo­dit v jeho týmu v závo­dě Casa Cristo 5000, což by také moh­lo pod­stat­ně zvý­šit cenu akcií jeho rodin­né­ho závod­ní­ho pod­ni­ku a zablo­ko­vat tak Royaltonem domlu­ve­ný odkup. Speed sou­hla­sí, ale své roz­hod­nu­tí před rodi­nou tají a tým Detektoru pro­ve­de něko­lik obran­ných úprav vozu Mach 5, aby Speedovi pomohl v rallye.

Poté, co spo­lu jedou a při­ro­ze­ně fun­gu­jí jako tým, začne Speed tušit, že Racer X je ve sku­teč­nos­ti jeho bra­tr Rex v přestro­je­ní. Jeho rodi­na zjis­tí, že se do závo­du při­hlá­sil, a sou­hla­sí, že ho pod­po­ří, i když se na něj táta zlo­bí, že ho o povo­le­ní závo­dit nepo­žá­dal dří­ve. S rodi­nou a Trixie, kte­rá mu pomá­há, Speed porá­ží mno­ho bru­tál­ních závod­ní­ků, kte­ré pod­pla­til fixá­tor Cruncher Block, aby ho zasta­vi­li, a pře­ko­ná­vá zdán­li­vě nepře­ko­na­tel­né pře­káž­ky, aby vyhrál závod, zatím­co tým Detectora zatý­ká Blocka. Ukáže se však, že Taejoova doho­da byla faleš­ná, pro­to­že měl zájem pou­ze zvý­šit hod­no­tu rodin­né fir­my, aby vydě­lal na odku­pu Royaltonu. Rozzuřený Speed vyra­zí na trať, kte­rou jez­dil se svým bra­t­rem, a kon­fron­tu­je Racera X se svým pode­zře­ním, že je to Rex. Racer X si sun­dá mas­ku, čímž odha­lí nezná­mou tvář, a řek­ne Speedovi, že Rex je sku­teč­ně mrt­vý, ale pora­dí Speedovi, aby nene­chal závo­dě­ní změ­nit jeho pova­hu a při­šel na to, jak jez­dí on sám. Speed se vra­cí domů a plá­nu­je odjet, ale Pops mu vyjá­d­ří svou hrdost na Speedovo jed­ná­ní a že udě­lal chy­bu, když nene­chal Speeda nastou­pit do závo­du, pro­to­že jeho vlast­ní tvr­do­hla­vost Rexe ode­hna­la, než se dozvě­děl o spik­nu­tí, kte­ré ovliv­ňu­je prů­běh závo­du. Nečekaně při­jíž­dí Taejoova sest­ra Horuko a pře­dá­vá mu Taejoovu odmít­nu­tou auto­ma­tic­kou pozván­ku na Velkou cenu. Rodina Racerů se spo­jí a za 32 hodin posta­ví nový Mach 6.

Speed se do Velké ceny při­hlá­sí (s pomo­cí inspek­to­ra Detektora) pro­ti vel­ké pře­si­le; Royalton na jeho hla­vu vypsal odmě­nu 1 000 000 dola­rů, kte­rou ostat­ní jezd­ci tou­ží zís­kat, a on se posta­ví pro­ti budou­cí­mu jezd­ci Síně slá­vy Jacku „Cannonballovi“ Taylorovi. Speed pře­ko­ná poma­lý start a dože­ne Taylora, kte­rý pomo­cí pod­vod­né­ho zaří­ze­ní zva­né­ho spear­ho­ok při­chy­tí Mach 6 ke své­mu vozu. Speed pou­ži­je své sko­ky, aby zaří­ze­ní odha­lil video­ka­me­rám, a způ­so­bí Taylorovu havá­rii. Speed závod vyhrá­vá, pro­to­že se mu poda­ři­lo odha­lit Royaltonovy zlo­či­ny. Zatímco Racer X při­hlí­ží, retrospek­tiv­ní mon­táž odha­lí, že je ve sku­teč­nos­ti Rex, kte­rý před­stí­ral svou smrt a pod­stou­pil plas­tic­kou ope­ra­ci, aby změ­nil svůj vzhled jako sou­část své­ho plá­nu na ochra­nu Speeda a závod­ní­ho spor­tu. Rozhodne se nepro­zra­dit svou identi­tu rodi­ně a pro­hlá­sí, že se svým roz­hod­nu­tím musí žít. Rodina Racerů osla­vu­je Speedovo vítěz­ství, Speed a Trixie se polí­bí, Taejo svěd­čí pro­ti Royaltonovi a Blockovi a Royalton je poslán do věze­ní.

V původ­ním ang­lic­kém dabin­gu seri­á­lu vystu­pu­jí Peter Fernandez a Corinne Orr jako hla­sa­te­lé závo­dů. Andres Cantor se také obje­ví v epi­zod­ní roli špa­něl­sky mlu­ví­cí­ho hla­sa­te­le závo­du. V epi­zod­ní roli se obje­ví také vene­zu­el­ská pro­fe­si­o­nál­ní závod­ni­ce Milka Duno jako Kellie „Gearbox“ Kalinkovová, závod­ni­ce Grand Prix, kte­rá má za úkol zlik­vi­do­vat Speeda výmě­nou za inka­so­vá­ní odmě­ny mili­on dola­rů od Royaltonu.

Produkce

Vývoj

V září 1992 Joe Pytka ozná­mil, že spo­leč­nost Warner Bros. drží opci na vytvo­ře­ní hra­né fil­mo­vé adap­ta­ce japon­ské ani­me a man­ga série Speed Racer z 60. let, kte­rá je ve vývo­ji ve spo­leč­nos­ti Silver Pictures. V říj­nu 1994 byla zpě­vá­ko­vi Henrymu Rollinsovi nabíd­nu­ta role Racera X. V červ­nu 1995 byl do hlav­ní role Speed Racera obsa­zen Johnny Depp, pro­duk­ce měla začít v říj­nu nad­chá­ze­jí­cí­ho roku a natá­če­ní mělo pro­bí­hat v Kalifornii a Arizoně. V srpnu násle­du­jí­cí­ho roku požá­dal Depp stu­dio o vol­no kvů­li osob­ním zále­ži­tos­tem, čímž se pro­duk­ce zpoz­di­la. Kvůli pří­liš vyso­ké­mu roz­počtu však v srpnu téhož roku pro­jekt opus­til reži­sér Julien Temple. Depp bez reži­sé­ra od pro­jek­tu také ode­šel. Studio zva­žo­va­lo jako náhra­du za Templea reži­sé­ra Guse Van Santa, ačko­li mu nechtě­lo udě­lit sce­náris­tic­ká prá­va. V pro­sin­ci 1997 stu­dio krát­ce naja­lo Alfonsa Cuaróna jako reži­sé­ra. V růz­ných inkar­na­cích pro­jek­tu byli naja­ti scé­náris­té Marc Levin, Jennifer Flackettová, J. J. Abrams a Patrick Read Johnson, aby napsa­li scé­ná­ře.

V září 2000 naja­la spo­leč­nost Warner Bros. a pro­du­cent­ka Lauren Shuler Donnerová reži­sé­ra video­kli­pů Hype Williamse, aby se ujal vede­ní pro­jek­tu. V říj­nu 2001 stu­dio naja­lo sce­náris­ty Christiana Gudegasta a Paula Scheuringa, aby za 1,2 mili­o­nu dola­rů, kte­ré si mezi sebou roz­dě­li­li, napsa­li scé­nář k fil­mu. Nakonec, aniž by se pro­duk­ce roz­běh­la, reži­sér a sce­náris­té pro­jekt opus­ti­li. V červ­nu 2004 se Vince Vaughn posta­vil do čela oži­ve­ní pro­jek­tu a před­sta­vil svůj návrh, kte­rý by více roz­vi­nul cha­rak­te­ry postav. Vaughn byl obsa­zen do role Racera X a k pro­jek­tu byl také při­po­jen jako výkon­ný pro­du­cent. Vzhledem k tomu, že se pro­duk­ce nikdy neroz­běh­la, byl Vaughn nako­nec od pro­jek­tu osta­ven.

Předprodukce

Mach Five (vysta­ve­ný na Comic-Con International 2007), ačko­li se jed­ná o plně funkč­ní auto­mo­bil, byl pro fil­mo­vé sek­ven­ce zavě­šen na jeřá­bu a jeho moto­ric­ké efek­ty byly vytvo­ře­ny počí­ta­čem.

V říj­nu 2006 stu­dio při­zva­lo The Wachowskis, aby se uja­li scé­ná­ře a režie fil­mu. Producent Joel Silver, kte­rý s Wachowskými spo­lu­pra­co­val už na fil­mech V jako Vendeta a tri­lo­gii Matrix, vysvět­lil, že dou­fa­jí, že se jim poda­ří oslo­vit šir­ší pub­li­kum fil­mem, kte­rý nebu­de mít rating R od Americké fil­mo­vé aso­ci­a­ce. Výtvarník vizu­ál­ních efek­tů John Gaeta, kte­rý zís­kal Oscara za nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty za Matrix Wachowských, byl při­zván, aby pomohl vytvo­řit z fil­mu Speed Racer hra­nou adap­ta­ci. Produkce měla začít v létě 2007 v evrop­ských loka­cích a pre­mi­é­ra měla být v létě 2008. V lis­to­pa­du 2006 bylo datum pre­mi­é­ry sta­no­ve­no na 23. květ­na 2008. Producent Joel Silver popsal Speed Racera jako rodin­ný film v sou­la­du s cílem Wachowských oslo­vit šir­ší pub­li­kum.

Osazení

Původně se uva­žo­va­lo o Josephu Gordon-Levittovi, Shia LaBeoufovi a Zacu Efronovi, nako­nec však roli Speed Racera zís­kal Emile Hirsch. Než se Hirsch na roli při­pra­vil, zhlé­dl všech­ny díly Speed Racera a navští­vil Charlotte Motor Speedway (v té době zná­mou jako Lowe’s Motor Speedway), kde se setkal s jezd­cem Jimmiem Johnsonem. Do role Trixie byly původ­ně zva­žo­vá­ny Elisha Cuthbert, Kate Mara a Rose McGowan, roli nako­nec dosta­la Christina Ricci. Než byl do role Racera X obsa­zen Matthew Fox, byl původ­ně zva­žo­ván Henry Rollins. Role Racera X byla nabíd­nu­ta Keanu Reevesovi, ale ten ji odmí­tl.

Natáčení

V úno­ru 2007 si Wachowští pro natá­če­ní vybra­li Babelsberg Studios v němec­ké Postupimi. V břez­nu násle­du­jí­cí­ho roku spo­leč­nost Warner Bros. posu­nu­la datum pre­mi­é­ry o dva týd­ny dří­ve na 9. květ­na 2008. Studio zís­ka­lo na pro­duk­ci v regi­o­nu Berlín-Braniborsko grant ve výši 12,3 mili­o­nu dola­rů od nové­ho němec­ké­ho Spolkového fil­mo­vé­ho fon­du, dosud nej­vět­ší od této orga­ni­za­ce. Částka byla poz­dě­ji navý­še­na na 13 mili­o­nů dola­rů. Hlavní natá­če­ní bylo zahá­je­no 5. červ­na 2007 v Berlíně a trva­lo 60 dní a natá­če­lo se výhrad­ně na zele­ném plát­ně. Wachowští popr­vé natá­če­li ve vyso­kém roz­li­še­ní. S kame­rou Wachowští pou­ží­va­li meto­du vrstve­ní, při níž se zaost­řo­va­lo jak popře­dí, tak poza­dí, aby film půso­bil dojmem sku­teč­né­ho ani­me. Film má pod­le Silvera vzhled „retro budouc­nos­ti“. Natáčení skon­či­lo 25. srp­na 2007.

Hudba

V roce 2007 zakou­pi­li Wachowští prá­va na zvu­ko­vé efek­ty a zněl­ku tele­viz­ní­ho seri­á­lu pro pou­ži­tí ve fil­mu. Soundtrack k fil­mu slo­žil Michael Giacchino v podá­ní Hollywood Studio Symphony a vydal jej Varèse Sarabande. Byl pou­žit spo­lu s orchest­rál­ní hud­bou; spo­leč­nost Warner Bros. při­da­la aktu­a­li­zo­va­nou ver­zi ústřed­ní pís­ně „Go Speed Racer Go“, kte­rá hra­je během závě­reč­ných titul­ků a kte­rou pro­du­ko­va­li Ali Dee Theodore a Jason Gleed, a zahrá­li ji Ali Dee and the Deekompressors. Razor & Tie vyda­li tuto ver­zi jako pro­dlou­že­nou hru 1. led­na 2008 na pod­po­ru vydá­ní fil­mu a jako sin­gl vyda­ný spo­lu se soun­d­trac­kem k fil­mu 6. květ­na 2008.

Incident s týráním zvířat

Během natá­če­ní vznes­la sku­pi­na za prá­va zví­řat People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pro­ti fil­mu obvi­ně­ní z týrá­ní zví­řat, když ozná­mi­la, že jeden ze dvou šim­pan­zů pou­ži­tých při natá­če­ní byl údaj­ně zbit poté, co pokou­sal dět­ské­ho her­ce. Incident potvr­dil zástup­ce Americké humán­ní aso­ci­a­ce (AHA) pro bez­peč­nost zví­řat na pla­ce, kte­rý uve­dl, že náhrad­ník posta­vy Spritle, kte­rou ztvár­nil Litt, byl pokou­sán bez vypro­vo­ko­vá­ní. Zástupce AHA rov­něž uve­dl, že „ke kon­ci natá­če­ní, během tré­nin­ku v pří­tom­nos­ti zástup­ce American Humane, tre­nér v nekon­t­ro­lo­va­ném impul­su šim­pan­ze ude­řil“. Filmové oddě­le­ní AHA ozna­či­lo toto týrá­ní za „zce­la neo­mlu­vi­tel­né a nepři­ja­tel­né cho­vá­ní při vyu­ží­vá­ní jaké­ho­ko­li zví­ře­te“. AHA zařa­di­la Speed Racera na svůj seznam „nepři­ja­tel­ných“ hlav­ně kvů­li tomu­to inci­den­tu, při­čemž AHA pozna­me­na­la, že „výše zmí­ně­ný inci­dent s výcvi­kem pošpi­nil vyni­ka­jí­cí prá­ci zbyt­ku pro­duk­ce“ a že „nemá žád­nou meto­du, jak oddě­lit jed­ná­ní jed­no­ho zaměst­nan­ce pro­duk­ce od pro­duk­ce jako cel­ku.“

Vydání

Marketing

Los Angeles Times odha­du­jí, že téměř 5 000 pro­duk­tů spo­je­ných s fil­mem Speed Racer bylo licen­co­vá­no spo­leč­nos­tí Warner Bros. Film byl pod­po­řen mno­ha pro­pa­gač­ní­mi part­ne­ry s mar­ke­tingo­vou pod­po­rou přes 80 mili­o­nů dola­rů. Mezi part­ne­ry pat­ří spo­leč­nos­ti General Mills, McDonald’s, Target, Topps, Esurance, Mattel, Lego a Petrobras. Film pod­po­ři­ly i spo­leč­nos­ti mimo Ameriku ve sna­ze při­lá­kat mezi­ná­rod­ní pub­li­kum. Díky včas­né pod­po­ře před uve­de­ním fil­mu do kin poskyt­lo stu­dio spo­leč­nos­tem 3D počí­ta­čo­vé mode­ly vozi­dla Speed Racer Mach 5, aby moh­ly vozi­dlo přes­ně ztvár­nit ve svém zbo­ží.

Mattel vyrá­běl hrač­ky na moti­vy fil­mu pro­střed­nic­tvím něko­li­ka divi­zí. Společnost Hot Wheels vyrá­bě­la odlé­va­ná vozi­dla, závod­ní sady a sady tra­tí. Společnost Tyco vyrá­bě­la dál­ko­vě ovlá­da­ná vozi­dla Mach 5 a závod­ní sady. Společnost Radica Games vyrá­bě­la video­hry, v nichž hrá­či mohou pou­ží­vat volant auta, spo­lu s kří­žo­vou pro­pa­ga­cí s video­hrou U.B. Funkeys. Tyto výrob­ky byly k dis­po­zi­ci v břez­nu 2008. Také spo­leč­nost Lego Company vyro­bi­la čty­ři sta­veb­ni­ce Lego na moti­vy fil­mu. V rám­ci pro­pa­gač­ní­ho spo­je­ní s General Mills byl během závo­du Crown Royal Presents the Dan Lowry 400 v roce 2008, kte­rý byl sou­čás­tí sezó­ny 2008 NASCAR Sprint Cupu, slav­ný Dodge Charger č. 43 spo­leč­nos­ti Petty Enterprises pře­mě­něn na ver­zi Mach 5, kte­rou řídil Bobby Labonte v sérii NASCAR Sprint Cup.

Warner Bros. pro­střed­nic­tvím své divi­ze Interactive Entertainment sama vyda­la video­hru na moti­vy fil­mu s názvem Speed Racer: Videohra byla vydá­na 6. květ­na 2008 pro Nintendo DS a Nintendo Wii a 16. září 2008 pro PlayStation 2. Původní hud­bu pro video­hru Speed Racer napsa­la Winifred Phillips a pro­du­ko­va­la ji Winnie Waldron. Hra byla vydá­na na Nintendo DS a Wii v květ­nu spo­lu s uve­de­ním fil­mu do kin a na PS2 vyšla na pod­zim jako dopro­vod­ný titul k vydá­ní fil­mu na DVD a Blu-ray. Kvůli krát­ké­mu časo­vé­mu plá­nu vývo­je se stu­dio roz­hod­lo nevy­ví­jet hry pro PlayStation 3 a Xbox 360.

Domácí média

Warner Home Video vyda­lo Speed Racer na DVD a Blu-ray 16. září 2008. Třídisková sada obsa­hu­je hlav­ní film a doplň­ko­vé fil­my na prv­ním dis­ku, hru „Speed Racer Crucible Challenge“ na DVD na dru­hém dis­ku a digi­tál­ní kopii fil­mu na tře­tím dis­ku - posled­ní dva jsou exklu­ziv­ní pro vydá­ní Blu-ray. Prodej DVD v USA dosá­hl v prv­ním týd­nu 6 268 301 dola­rů a 390 191 kopií, do roku 2013 spo­tře­bi­te­lé utra­ti­li 14 277 546 dola­rů a pro­da­li 900 361 kopií a od roku 2018 bylo utr­že­no 23 mili­o­nů dola­rů. Verze Blu-ray byla zno­vu vydá­na 18. květ­na 2010.

Recepce

Box office

Premiéra fil­mu Speed Racer se kona­la 26. dub­na 2008 během akce v losan­ge­les­kém Nokia Theater, na kte­rou při­šlo 4 000 lidí a jejíž cena se odha­du­je na 500 000 dola­rů. Do běž­ných kin byl film uve­den 9. květ­na 2008 a během úvod­ní­ho víken­du vydě­lal 18 561 337 dola­rů z při­bliž­ně 6 700 pro­mí­ta­cích míst v 3 606 kinech ve Spojených stá­tech a Kanadě, čímž se v poklad­nách kin umís­til na tře­tím mís­tě za fil­my Iron Man a Co se děje ve Vegas. O dru­hém víken­du vydě­lal 8 117 459 dola­rů a umís­til se na čtvr­tém mís­tě v poklad­nách kin. Film ukon­čil své vysí­lá­ní 1. srp­na 2008 s 43 945 766 dola­ry na domá­cím trhu a 93 945 766 dola­ry celo­svě­to­vě. Na zákla­dě cel­ko­vých tržeb byl pova­žo­ván za kasov­ní pro­pa­dák. Výsledky byly výraz­ně pod oče­ká­vá­ním stu­dia, vzhle­dem k tomu, že nákla­dy na výro­bu Speed Racera byly odha­do­vá­ny na více než 120 mili­o­nů dola­rů. Navzdory níz­kým kasov­ním čís­lům zůsta­la spo­leč­nost Warner Bros. opti­mis­tic­ká ohled­ně pro­de­je sou­vi­se­jí­cích pro­duk­tů, od hra­ček až po teni­so­vé boty. Brad Globe, pre­zi­dent spo­leč­nos­ti Warner Bros. Consumer Products, vyjá­d­řil nadě­ji, že „se Speed Racerem si stá­le pove­de­me vel­mi dob­ře“, a uznal, že „obří film by to celé ješ­tě více roz­ší­řil“.

Kritické ohlasy

Na agre­gá­to­ru recen­zí Rotten Tomatoes si film drží 41 %. ppří­z­ni­vé hod­no­ce­ní na zákla­dě 217 recen­zí s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 5,2/10. Shoda kri­ti­ků na tom­to webu říká: „Speed Racer je pře­tí­že­ný spe­ci­ál­ní­mi efek­ty, z nichž bolí hla­va, a Wachowští se v něm sou­stře­dí na vizu­ál­ní vzru­še­ní na úkor soudrž­né­ho pří­bě­hu“. Metacritic, kte­rý pou­ží­vá váže­ný prů­měr, při­dě­lil fil­mu na zákla­dě 37 kri­ti­ků skó­re 37 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně nepří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F.

Příspěvek pro The Hollywood Reporter, Kirk Honeycutt, ozna­čil vizu­ál­ní efek­ty Speed Racera za „hvězd­né“, ale pro­hlá­sil, že „hrdě odpí­rá vstup do své­ho ultra-jasného svě­ta všem kro­mě hrá­čů, fan­boyů a ani­me nad­šen­ců“. Kritizoval, že pří­běh a cha­rak­te­ry postav byly „odho­ze­ny stra­nou“ smě­rem k „uny­lým“ závo­dům. Todd McCarthy z Variety pozna­me­nal, že cílo­vé pub­li­kum by se mělo bavit, ale ostat­ním může film při­pa­dat jako „fil­mo­vá sláta­ni­na“, při­čemž jako důvod uve­dl jeho nevě­ro­hod­nost a nedo­sta­tek iden­ti­fi­ko­va­tel­né­ho nebez­pe­čí v jízd­ních sek­ven­cích. McCarthy sice pozna­me­nal, že divá­ci, kte­ří se zají­ma­jí o CGI, by to moh­li oce­nit, ale sní­mek pod­le něj občas při­po­mí­ná „koláž z výtvar­né výcho­vy mateř­ské ško­ly“. Pochvalně se vyjá­d­řil o kame­ře, hudeb­ním dopro­vo­du a herec­kém obsa­ze­ní. Zac Bertschy z Anime News Network také pochvá­lil herec­ké obsa­ze­ní a záro­veň řekl, že pří­běh je „tako­vý, jaký by kaž­dý oče­ká­val“, a dodal, že „všech­ny posta­vy jsou kar­to­no­vé arche­ty­py s dia­lo­gy ze sobot­ní­ho rána“. Speed Racer „si kla­de za cíl uctít a osvě­žit mla­dic­ké nad­še­ní z minu­los­ti a nako­nec zába­vu udu­sí v sebe­vě­do­mé vel­ko­le­posti“, pro­hlá­sil A. O. Scott z The New York Times.

Glenn Kenny z Premiere kri­ti­zo­val časo­vě posu­nu­té vyprá­vě­ní a něko­lik dějo­vých linií fil­mu a řekl, že „při­ná­ší dosud netu­še­né úrov­ně vypra­věč­ské nesoudrž­nos­ti“. Kenny pochvá­lil vzhled fil­mu a řekl, že „kýčo­vi­tost“, kte­rou ostat­ní kri­ti­zo­va­li, je „přes­ně to, oč tu běží“. Poznamenal, že film inspi­ru­je k ješ­tě vět­ší­mu zamyš­le­ní než Matrix, a to díky „zjev­ně anti­ka­pi­ta­lis­tic­ké­mu ději“. Podobně Anthony Lane z časo­pi­su The New Yorker uve­dl, že film by přes­to mohl skon­čit „odbar­ve­ný od zába­vy“ kvů­li téma­tu nasto­le­né­mu v Matrixu, že jsme všich­ni ovlá­dá­ni. Ve Speed Racerovi, tvr­dí Lane, to má podo­bu padou­cha Royaltona, kte­rý „pří­sa­há, že [Speeda] roz­dr­tí „nepře­ko­na­tel­nou mocí peněz“ “. Dospěl k závě­ru, že někte­ří lidé to mohou ozna­čit za zábav­né, ale on to „poci­ťo­val [jako] pop­fa­šis­mus“. Jim Emerson, redak­tor dení­ku Chicago Sun-Times, napsal, že Speed Racer „je vyro­be­ný widget, zaba­le­né zbo­ží, kte­ré těží z antro­po­mor­fi­zo­va­né kari­ka­tu­ry kapi­ta­lis­tic­ké­ho zla, aby pro­da­lo sebe a své doplň­ko­vé pro­duk­ty“. Philip French, kri­tik dení­ku The Guardian, jej v době uve­de­ní fil­mu ozna­čil za „nej­o­trav­něj­ší kus CGI (Computer Generated Idiocy [sic])“ „posled­ních něko­li­ka let“.

Todd Gilchrist z časopisuIGN jej ohod­no­til klad­ně, když uve­dl, že Speed Racer „není pou­ze nej­lep­ším fil­mem, jakým mohl být, je v pod­sta­tě přes­ně tím, čím by měl být: plný vzru­šu­jí­cích, skvě­le vymyš­le­ných závo­dů, prvo­plá­no­vých cha­rak­te­rů a neo­do­la­tel­né­ho smys­lu pro zába­vu“. Speed Racera ozna­čil za „mis­trov­ské dílo své­ho dru­hu“, pochvá­lil „extra­va­gan­ci spe­ci­ál­ních efek­tů“ a „oka­mžik, kdy se Wachowští z reži­sér­ských zázra­ků sta­li sku­teč­ný­mi auto­ry“. Michael Phillips z dení­ku Chicago Tribune ozna­čil Speed Racera za „sviž­nou popo­vou zába­vu a pozna­me­nal, že Wachowští respek­tu­jí „téma­ta cti, han­by, rodin­né věr­nos­ti a bar­bar­ství inspi­ro­va­né­ho Visigotem za volan­tem“ původ­ní­ho díla. Herecké obsa­ze­ní je chvá­le­no jako „váž­né“ a „jem­ně hra­vé“. Konstatoval však, že „ve své polo­vi­ně váz­ne“ zby­teč­ný­mi dia­lo­gy. Ačkoli jej Rebecca Murrayová z About.com ozna­či­la za jeden z nej­hor­ších fil­mů roku, zařa­di­la Speed Racera na svůj seznam „10 nej­lep­ších akč­ních fil­mů roku 2008“ s tím, že „akč­ní sek­ven­ce jsou roz­hod­ně pou­ta­vé“. Časopis Time zařa­dil Speed Racer na seznam „25 nej­lep­ších spor­tov­ních fil­mů všech dob“ a „10 nej­lep­ších fil­mů roku 2008“. Uvedl, že „ne kaž­dé avant­gard­ní mis­trov­ské dílo FX se dočká oka­mži­té­ho divác­ké­ho uzná­ní“, a film popsal jako „boha­tý, kres­le­ný sen: non­stop op art a tri­umf vir­tu­ál­ní vir­tu­o­zi­ty.“

Roger Allam ztvár­nil Arnolda Royaltona, kte­rý byl pochvá­len; Variety uve­dl, že vytvo­řil „lahod­né­ho padou­cha, kte­ré­ho milu­je­te a nená­vi­dí­te“. Kritik časo­pi­su Time Richard Corliss pro­hlá­sil, že Allam „ztě­les­nil brit­ské­ho mudr­ce Christophera Hitchense v jeho nej­pompéz­něj­ší podo­bě“; podob­ná při­rov­ná­ní uved­lo i něko­lik dal­ších recen­zen­tů.

O při­je­tí fil­mu Christina Ricciová řek­la: „Vím, že se mi líbil, ale nevím, jest­li je to prav­da: „Ne že bych to oče­ká­va­la, ale vědě­la jsem, že budou pro­blémy, pro­to­že jsem vědě­la, že lidé oče­ká­va­jí něco úpl­ně jiné­ho, než co se jim ve sku­teč­nos­ti dosta­ne.“

Film se pra­vi­del­ně obje­vu­je na sezna­mech nedo­ce­ně­ných fil­mů. N. P. Horton z časo­pi­su Den of Geek zvo­lil Speed Racera tře­tím nej­pod­ce­ňo­va­něj­ším fil­mem roku 2000 a ozna­čil ho za „film, kte­rý změ­nil pra­vi­dla hry a kte­rý rede­fi­no­val a rekon­cep­tu­a­li­zo­val fil­mo­vou for­mu, jak ji zná­me“. Nick Hyman, píší­cí pro Metacritic, zařa­dil film na svůj seznam „fil­mů, kte­ré kri­ti­ci špat­ně pocho­pi­li“ a ozna­čil ho za „kul­tov­ní kla­si­ku v pro­ce­su vzni­ku“. Alejandro Stepenberg z JoBlo.com jej ozna­čil za „téměř nepře­ko­na­ný [...], pokud jde o akční/dobrodružné/rodinné fil­my“, zatím­co Chris Wade ze ser­ve­ru Slate jej ozna­čil za „nedo­ce­ně­né mis­trov­ské dílo“ a uve­dl, že Wachowští „nato­či­li bri­lant­ní vizu­ál­ní komiks, kte­rý si trou­fá žádat, abys­te jej bra­li váž­ně“. Annalee Newitzová z io9 ana­ly­zo­va­la deset důvo­dů, proč je pod­le nich film „neo­pě­vo­va­ným mis­trov­ským dílem“, včet­ně jeho vizu­ál­ní strán­ky, humo­ru a poli­tic­kých témat. Dexter Palmer z Tor.com zva­žo­val mož­nost, že jde o „nepo­cho­pe­ný umě­lec­ký film“, a vyzdvi­hl jeho barev­nost, kte­rá je „potě­še­ním“, a sku­teč­nost, že se nesna­ží půso­bit reál­ně. Palmer jej pochvá­lil, pro­to­že si nemys­lí, že fil­my musí napo­do­bo­vat rea­li­tu, a nako­nec uve­dl, že je to „extrém­ní při­po­mín­ka toho, co fil­my, a zejmé­na fan­ta­sy a sci-fi fil­my, mohou umís­tit na plát­no“, a že je to „osvě­žu­jí­cí změ­na tem­pa“ ve fil­mo­vém prů­mys­lu. Kayti Burt z Collideru jej zařa­dil na 30. mís­to žeb­říč­ku nej­lep­ších holly­wo­od­ských bloc­kbus­te­rů 21. sto­le­tí, kde uve­dl: „Zatímco ostat­ní bloc­kbus­te­ry toho­to roku (a dese­ti­le­tí) se sna­ži­ly zakot­vit své fan­tas­tic­ké před­po­kla­dy v drs­ném, rea­lis­tic­kém pro­stře­dí, Speed Racer se tvr­dě při­klo­nil opač­ným smě­rem.“

 


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98394 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72350 KB. | 25.02.2024 - 23:50:18