Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Umučení Krista: Film, který nezůstane nezpozorován

Umučení Krista: Film, který nezůstane nezpozorován

Photo © 2004 Icon Productions
Photo © 2004 Icon Productions
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nejkontroverznější z fil­mů posled­ních let? Je zají­ma­vé, že nej­vět­ší dis­ku­ze vždy pro­puk­ne oko­lo fil­mu s nábo­žen­skou téma­ti­kou, není to popr­vé ani napo­sle­dy. Je vidět, že i ve víře panu­je politika...Film zachy­cu­je posled­ních 12 hodin Kristova živo­ta na zemi.

Umučení Krista započne pohle­dem na Krista v zahra­dě Getsemanské na Olivové hoře, kam se ode­šel pomod­lit po posled­ní veče­ři. Je zde zatčen násled­kem zra­dy Jidáše Iškarockého a je odve­den do Jeruzaléma před fari­ze­je, kte­ří jej obvi­ní z rou­há­ní a odsou­dí jej k smr­ti. Rozhodnout musí Pilát ( řím­ský mís­to­dr­ží­cí v Palestině), ten pocho­pí, že jde o poli­tic­ký spor. Ježíš je poslán ke krá­li Herodovi a ten jej posí­lá zpět Pilátovi. Pilát tedy před­lo­ží vol­bu lidu, zda-li má být pro­puš­těn Ježíš či zlo­či­nec Barabáš. Propuštěným je Barabáš, Ježíš je pře­dán řím­ským vojá­kům a zbi­čo­ván. Lidu to nesta­čí, pro­to se Pilát obra­cí zno­vu na vojá­ky, aby kona­li tak, jak si to pře­je lid. Ježíš bere svůj kříž a nese jej celým Jeruzalémem až na vrchol Golgoty. Tam je při­bit na kříž a umí­rá.

Ponižování Krista nezmi­zí z plát­na ne na více než něko­lik minut. Jsou zde vizi­o­nář­ské obra­zy z před­cho­zí­ho Ježíšova života(zachraňuje hříš­nou Máří Magdalenu před uka­me­no­vá­ním, kázá­ní na hoře, Poslední veče­ře atd.). Scény muče­ní jsou napl­ně­ny krví, chví­le­mi vel­mi detail­ně zabrá­ny kame­rou, což dotvá­ří real­ný pohled mnoh­dy a pro mno­hé dost dras­tic­ké sku­teč­nos­ti.

Nezvykle je tu nahra­zen ang­lic­ký jazyk, mlu­ví se zde ara­mej­sky a latin­sky, což pat­ří k obdo­bí ve kte­rém se děj ode­hrá­vá. Tyto dva jazy­ky jsou zvuč­né a neru­ši­vé pro divá­ka.

Jedni film odsu­zu­jí a při kri­ti­ce nešet­ří ost­rý­mi slo­vy, jiní mu žeh­na­jí (např. Vatikán). Hlavní před­sta­vi­tel Krista (James Caviezel) byl dokon­ce při­jat k sva­té­mu Otci. Poprask stá­le neu­ti­chá a film zapl­ňu­je poklad­ny kin k prask­nu­tí. Největší rekla­mu, kte­rou si fil­mo­vý tvůr­ci nechtě­jí a neu­mí zapla­tit je rekla­ma nega­tiv­ní. Sice to může znít bláz­ni­vě, ale posuď­te sami.

I když jde o film nábo­žen­ský, je v něm hod­ně krve a bru­ta­li­ty. A co dnes při­táh­ne nej­ví­ce divá­ků? Není to snad nási­lí, krev a smrt? Nejde pře­ce vůbec o vyzná­ní, i když pří­běh Krista, trou­fám si tvr­dit zná kaž­dý z nás. Ať chce­te nebo ne, už jen pro svo­ji bru­tál­nost, kte­rá se pro­pí­rá kde se dá, bude ten­to film neza­po­me­nu­tel­ný. Je jas­né, že i u nás při­lá­ká mno­ho star­ších lidí do kina, jak se tomu sta­lo v Polsku, kde dokon­ce pořá­da­jí zájezdy na pro­mí­tá­ní (zejmé­na z ves­nic). Dokonce i moje babič­ka (a to je co říct) pro­je­vi­la zájem o film. A co je ve fil­mu tak bru­tál­ní­ho, pobu­řu­jí­cí ho, muče­ní Krista? Ale vždyť to je prav­da, nebo ne? Věřící tvr­dí, že Kristus byl mučen a po té ukři­žo­ván. Přesto když ztvár­ní­te řek­ně­me „přes­ně“ muče­ní a smrt, zdá se jim bru­tál­ní. Ale bylo to tak, nebo ne? A jaké je vůbec křes­ťan­ství? Celá sta­le­tí muči­li a vraž­di­li „ve jmé­nu Páně“ a nao­pak. Pobuřuje je snad rea­li­ta, nebo je to tím, že Kristus je sice v jejich sva­ty­ních při­bit na kříž, ale je tam „málo“ krve než by ve sku­teč­nos­ti mělo být?

Největší doha­dy panu­jí oko­lo viny a nevi­ny židů. Mohou za to židé? Ano. Ale ne všich­ni se podí­le­ly na muče­ní a ukři­žo­vá­ní Krista. A čí, že je to vina oprav­du? Lidí, a to všech beze­zbyt­ku, nezá­le­ží na rase, víře či vyzná­ní ( říman, žid = lidé). Je to v nás, ať chce­me nebo ne.

Film na kaž­dé­ho zapů­so­bí jinak, jed­ni budou pla­kat či zara­že­ně odchá­zet z kina, ale mys­lím si, že nikdo se nebu­de smát. Budou vám hla­vou vířit růz­né myš­len­ky a to je nej­lep­ší co tvůr­ce toho­to díla jis­tě potě­ší. Otázka víry a dis­ku­ze o ní je nesmr­tel­ná a neko­neč­ná.

Pokud se týče fil­mu je to vize reži­sé­ra, v tom­to pří­pa­dě M.Gibsona, kte­rý jis­tě nepod­ce­nil pří­pra­vu fil­mu a pod­kla­du pro něj, ale také ris­ko­val a jis­tě se mu to vypla­ti­lo. Je zde pár chyb pro „znal­ce“, ale nic není doko­na­lé a stá­le je to jen film.


Podívejte se na hodnocení Umučení Krista na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Umučení Krista: Brutální zobrazení víry nebo krvavý krvák na rádoby vznešené téma?30. března 2024 Umučení Krista: Brutální zobrazení víry nebo krvavý krvák na rádoby vznešené téma? Přemýšlím, o co vlastně Melu Gibsonovi v tomhle filmu šlo. Věřící určitě vědí, jak Ježíš trpěl, takže nepotřebují pro své prozření tenhle film. A ateista? Ateista musí být sadisticky […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jude Law o své roli ve filmu Talentovaný pan Ripley: Cesta k Dickiemu Greenleafovi a ceně slávy29. prosince 2023 Jude Law o své roli ve filmu Talentovaný pan Ripley: Cesta k Dickiemu Greenleafovi a ceně slávy Jude Law o své roli ve filmu Talentovaný pan Ripley (1999): "Řekl jsem (režisérovi) Anthonymu (Minghellovi), že pokud budu hrát Dickieho Greenleafa, chci každý večer jíst v nejlepších […] Posted in Zajímavosti
  • Plán útěku 2: Hádes - propadák s Stallonem a Bautistou9. května 2023 Plán útěku 2: Hádes - propadák s Stallonem a Bautistou Ray Breslin (Sylvester Stallone) je špička ve svém oboru. Svým útěkem z nejmodernějšího vězení na světě si ale udělal hromadu nepřátel, kteří plánují pomstu na něm i jeho elitním týmu. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kmotr III13. prosince 2022 Kmotr III Kmotr - část III je americký kriminální film z roku 1990, který natočil Francis Ford Coppola podle scénáře napsaného společně s Mariem Puzem. Ve filmu hrají Al Pacino, Diane Keaton, Talia […] Posted in Speciály
  • Talentovaný pan Ripley8. října 2022 Talentovaný pan Ripley Talentovaný pan Ripley je americký psychologický thriller z roku 1999, který natočil Anthony Minghella podle stejnojmenného románu Patricie Highsmithové z roku 1955. V hlavní roli Toma […] Posted in Speciály
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Matrix Revolutions16. prosince 2021 Matrix Revolutions Třetí a poslední díl rozporuplné trilogie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na každém z nás… Je zajímavé, jak se téměř všem líbil první díl Matrixu a jak ve velké většině případů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Matrix Reloaded9. prosince 2021 Matrix Reloaded A je to tady. Jste si úplně jistí tím, čím si myslíte, že jste? Dlouho po prvním díle jsem ani netušil, že se dočkáme pokračování. Všechno to začalo vřít až pár týdnů před uvedením […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kletba bratří Grimmů - recenze7. listopadu 2021 Kletba bratří Grimmů - recenze Přiznám se hned a bez mučení. Nevím pořádně, kdo je Terry Gilliam. Jistě mám povědomí o Monty Pythonech a o tom, že natočil Brazil, ale tím to u mě končí. Asi jsem moc mladý, nebo nejsem […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42895 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72204 KB. | 19.04.2024 - 18:02:35