Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie

Star Wars: Vzestup Skywalkera - dokonalé zakončení Nonalogie

SW9c
SW9c
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pře­da­le­ké gala­xii… To už zná­te… Stojí pro­ti sobě svět­lá stra­na síly (Jediové) a tem­ná stra­na síly (Sithové)… To taky zná­te... A jak si s tím pora­dil posled­ní devá­tý díl, to prá­vě čte­te…

Je tomu oprav­du už 42 let, kdy ten­to feno­mén, obsa­hu­jí­cí 9 fil­mů, začal. Čtyři díly nato­čil hlav­ní tvůr­ce George Lucas a dal­ší dva J.J. Abrams. Oba dva měli svo­jí vizi, kte­rou nabo­ři­lo v dal­ších třech fil­mech něko­lik méně slav­ných reži­sé­ru. Pátý díl (1980) Irvin Kershner, pro kte­ré­ho to byla prv­ní vel­ká zakáz­ka a v dru­hých dílech pokra­čo­val ješ­tě v dru­hém Robocopovi. Šestý díl (1983) nato­čil Richard Marquand, ale ten spí­še poslou­chal své­ho pro­du­cen­ta Lucase.

V nové tri­lo­gii ve 10. letech 21. sto­le­tí před dvě­ma lety zazá­řil Rian Johnson, kte­rý se svým scé­ná­řem při­pra­vil hod­ně věcí, o kte­rých se dis­ku­tu­je. Například, smrt Snokeho, Leina „síla“ a také depre­siv­nost fil­mu (úděl pro­střed­ních čás­tí 🙁 ) .

A teď se vrá­til reži­sér, kte­rý obno­vu feno­mé­nu před 4 lety začal. J.J. Abrams je jeden z mála reži­sé­rů, kte­rý když se cho­pí režie a scé­ná­ře, tak je hod­ně vel­ká prav­dě­po­dob­nost že film bude úspěš­ný. Dokázal obno­vit sérii Mission: Impossible  (2006) a Star Trek v roce 2009. A celá novo­do­bá série Star Wars je také jeho dílem.

Nebráním se tomu, aby se obje­vi­la ješ­tě dal­ší znač­ka, kte­rou by doká­zal oži­vit, ale tři série napros­to sta­čí.

SW9a

A teď k fil­mu, je tomu něko­lik let, kdy jsme necha­li odboj na ztra­ce­né pla­ne­tě. Zůstalo pár lodí, zůsta­lo pár gene­rá­lů a odboj, kdy­by neměl slav­nou prin­cez­nu, tak by už nee­xis­to­val. V před­cho­zím díle jsme ztra­ti­li i pár oblí­be­ných postav. Luke se sebe­obě­to­val a admi­rál­ka Hondo udě­la­la sebe­vra­žed­nou misi, aby zachrá­ni­la celý odboj… Samozřejmostí bylo i něko­lik neo­če­ká­va­ných zvra­tů, kte­ré bychom ve Star Wars neče­ka­ly.

Poslední díl pod tak­tov­kou J.J. Abramse se vrá­til k zave­de­ným kole­jím, žád­ná neče­ka­ná smrt nás ten­to­krát neče­ká. Scénaristé si dob­ře pora­di­li s tím, že jedi­ná pře­ži­vší z tria Luke, Leia a Han,  tedy Leia, ztra­ti­la hereč­ku ješ­tě před začát­kem natá­če­ní. Věnovali této posta­vě mno­ho lás­ky, aby její posled­ní role byla dobrou památ­kou.

Abrams si také dost dob­ře pora­dil s tím,  že potře­bu­je vše správ­ně vysvět­lit. Například, kdo je vlast­ně Rei, proč Leia v před­cho­zím díle pou­ži­la sílu a proč vlast­ně původ­ní vel­ký zápo­rák (Snoke) umřel před­čas­ně. A co vlast­ně dělá Palpatine a tem­ný řád Sithů? Na to všech­no, i na dal­ší důle­ži­té otáz­ky, devá­tý díl odpo­vě­děl a tím uza­vřel celu Nonalogii, kte­rou před 42 lety začal George Lucas.

SW9b

A teď k posta­vám i her­cům. Hlavní her­ci postav Rein, Finn, Poe i Chewbacca vědí co mají hrát a jejich posta­vy už jsou zase o tro­chu zku­še­něj­ší, vži­li se do své role nato­lik, aby jim vše správ­ně pro­šlo. Hlavní zápo­rák (po Snokevi) Kylo Ren je stá­le zají­ma­věj­ší posta­vou a jeho pří­běh je dokon­ce v tom­to dílu tím nej­dů­le­ži­těj­ším.

Není to ale jenom o pří­bě­hu a posta­vách, ale i hud­bě. Kdyby příští rok nezís­kal John Williams za ten­to film Oscara, bylo by to vel­ká ško­da. Je mu sko­ro 90 a ve sklá­dá­ní je ten nej­za­jí­ma­věj­ší a hlav­ně nej­lep­ší.

Nesmíme zapo­me­nout na těž­kou prá­ci tri­ka­řů. Kde jsou ty časy, kdy byly počí­ta­čo­vé hrát­ky vidět. Teď už je vše tak doko­na­lé, že se roz­díl rea­li­ty vs. počí­ta­čo­vý obraz nevi­dí. Čtyři roky sta­ré zábě­ry Leiy jsou doko­na­lé a jsou do pře­bě­hu zane­se­ny s vel­ký citem. Všechny počí­ta­čo­vé posta­vy, zví­řa­ta i loďě jsou bez chyb. Jenom na dvou, třech zábě­rech jsem cítil něco „špat­né­ho“, ale to se týká omla­ze­ní postav, kte­ré ješ­tě nema­jí tvůr­ci z ILM tolik vymaka­né. Ještě pár let všech­ny vel­ko­fil­my budou mít něja­ké­ho CGI her­ce, kte­ré­ho nepů­jde roze­znat od sku­teč­né­ho.

Zatím jedi­ný film, kte­rý spl­nil pod­mín­ky oprav­do­vé živé posta­vy oži­ve­né pomo­ci počí­ta­čů byl totiž Blade Runner 2049, kte­rý svo­ji Rachael (Sean Young + Loren Peta (herec­ká před­lo­ha)) , jako počí­ta­čo­vou posta­vu, oži­vil doko­na­le.

Star Wars 9 (Star Wars: Vzestup Skywalkera) je pro fanouš­ky doko­na­lý film. Je vidět, že J.J. Abrams doká­zal svůj pří­běh zavr­šit. Fanoušci mož­ná budou brblat, že je to jen kopie VI. dílu (Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho), ale vše je vel­ko­le­pěj­ší, důle­ži­těj­ší a hlav­ně jde se na hra­ni­ci vše­ho, co si všich­ni mys­lí o Síle Jediů pří­pad­ně Sithů. Šestý díl byl opro­ti devá­té­mu pří­liš jed­no­du­chý a pří­mo­ča­rý. Ten posled­ní Vás nene­chá ani minut­ku vydech­nout, pro­to­že plní tuž­by fan­dů a hod­ně vysvět­lu­je. A to hlav­ní, ani hlav­ní posta­vy to nema­jí snad­né, vždy se ces­tou k cíli (k záchra­ně svě­ta 🙂 ) něco zkom­pli­ku­je, aby to nevy­pa­da­lo jed­no­du­še

A jest­li je to nej­lep­ší film roku, ano, je! A je to nej­lep­ší Star Wars a vhod­né zakon­če­ní 42 let sta­ré série. Ano je to tak. Když se vez­me to nej­lep­ší z před­cho­zích fil­mů a doká­že se to dostat to ješ­tě namač­ka­něj­ší ver­ze, tak urči­tě neva­dí, že to bere něko­lik prv­ků z toho nej­lep­ší­ho zakon­če­ní jed­not­li­vých před­cho­zích tri­lo­gií.


Podívejte se na hodnocení Star Wars: Vzestup Skywalkera na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Ve čtvrtek bude mít premiéru poslední (devátý) film se série Star Wars. Podívejte se na tři videa "filmy o filmu", ve kterém tvůrci i herci během 42 let shrnují tak slavné […] Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera17. prosince 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera V USA už měl film světovou premiéru a tuto velkou akci si připomeňme ve více dvou a půl hodinovém videu. https://youtu.be/YCtHO3jHzjM Posted in Videa
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera22. října 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Rozloučení s více 40 let starým fenoménem filmů Star Wars  - s rodem Skywalkerů nastane 19.12.2019. V hlavní roli se vrátí trojice herců Daisy Ridley, Adam Driver a Oscar Isaac. Zdárně jim […] Posted in Trailery
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera26. srpna 2019 Star Wars: Vzestup Skywalkera Nejnovější spoiler z 9. dílu série Star Wars. ▬► Bude Rey patřit k temné straně - bude z ní Sith? Vše se dozvíme 19.12.2019. Posted in Spoilery
  • Star Wars: Poslední z Jediů30. května 2021 Star Wars: Poslední z Jediů V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už více než 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Síla se probouzí22. října 2020 Star Wars: Síla se probouzí Luke Skywalker (Mark Hamill) zmizel. Za jeho absence z popela Impéria povstal zlý První řád, který se nezastaví dokud Skywalker, poslední z Jediů nebude zničen. S podporou Republiky, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%13. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90% Tam, kde skončila sedmá epizoda Star Wars: Síla se probouzí, plynule navazuje osmá epizoda, tudíž hrstka rebelů hodného Odboje prchá před obří flotilou zlého Prvního řádu a Rey podává […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Síla se probouzí - 100 %17. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí - 100 % Dobré ráno světe. Další film, který nikdo nedoufal, měl půlnoční premiéru. Ti, kteří si o půlnoci vystáli frontu, tak už vědí. Pro ty normálnější mám recenzi nejnovějších Hvězdných Válek – […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Síla se probouzí16. prosince 2015 Star Wars: Síla se probouzí Co říct v prvním odstavci na sedmé Star Wars. Historie se bude opakovat.J.J. Abrams rebootnul Star Trek. Podařilo se mu to samé i se Star Wars.  Není to reboot, ale je to pokračování se […] Posted in Filmové premiéry
  • Star Wars: Síla se probouzí - screeny z teaseru17. dubna 2015 Star Wars: Síla se probouzí - screeny z teaseru Podívejte se na celý Trailer. Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44092 s | počet dotazů: 253 | paměť: 73403 KB. | 22.02.2024 - 15:35:40