Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poslední film slav­né­ho reži­sé­ra Stanleyho Kubricka roz­hod­ně nene­chá­vá divá­ky chlad­né: Někoho likvi­du­je svou dél­kou a dlou­hý­mi pasá­že­mi, v nichž se jako­by nic nedě­je, něko­ho vytá­čí už samot­ným fak­tem, že ve fil­mu hra­jí hlav­ní role Tom Cruise a Nicole Kidmanová, jiné uvá­dí do inte­lek­tu­ál­ní­ho a psy­cho­a­na­ly­tic­ké­ho rau­še - zejmé­na skal­ní pří­z­niv­ce neo­by­čej­né­ho fil­ma­ře, kte­rý se bohu­žel již pre­mi­é­ry fil­mu v roce 1999 nedo­žil. Nejsem ani čle­nem fan klu­bů obou hlav­ních před­sta­vi­te­lů, neho­řím (neměl bych správ­ně kub­ric­kov­sky říct „nešaj­ním“?) pro vše, co kdy Kubrick nato­čil, ale je fakt, že ten­to film mě kdy­si oprav­du při­ko­val k plát­nu a stej­ně pak něko­li­krát k obra­zov­ce počí­ta­če i tele­vi­zo­ru. Ne, roz­hod­ně to není film pro netr­pě­li­vé, pro pří­z­niv­ce akce a už vůbec ne akč­ní zába­vy. Stejně tak zkla­me ty, kte­ří lpě­jí na pocho­pe­ní umě­lec­ké­ho díla. Ale umě­ní se nemá chá­pat, umě­ní se musí pře­de­vším cítit. A film Eyes Wide Shut cítím nejen v hla­vě, ale v kos­tech, sva­lech a ner­vech celé­ho těla. Občas nevím, co si s ním mám počít, ale cítit -
to tedy je!
Chápu, proč film nese ozna­če­ní „ero­tic­ký thriller“. Pár návštěv­ní­ků navíc jis­tě není k zaho­ze­ní a film obsa­hu­je mno­hé z toho, co se od tako­vé­ho fil­mu oče­ká­vá; zvlášť zabývá-li se zále­ži­tost­mi ponej­ví­ce nevě­do­mý­mi, kde sex hra­je zatra­ce­ně vel­kou roli. Přesto bych se zdrá­hal zařa­dit film do tako­vé ška­tul­ky. A jen s vel­kým sebeza­pře­ním vstře­bá­vám název pro čes­kou dis­tri­buci, kte­rý zní Spalující tou­ha, což tak nejed­no­znač­ný a nepo­lo­pa­tic­ký film, jako je Eyes Wide Shut, pod­le mého názo­ru doslo­va poško­zu­je.
 

Mladý úspěš­ný a ambi­ci­óz­ní lékař Bill žije v napo­hled šťast­ném man­žel­ství s Alice a spo­lu s dce­rou Helenou tvo­ří na pohled téměř opti­mál­ní rodin­ku. Jednou - pod vli­vem mari­hu­a­ny - Alice Billovi o něco více ote­vře své nit­ro ovlá­da­né pod­vě­do­mím, fan­ta­zi­e­mi a dout­na­jí­cí­mi váš­ně­mi, kte­ré jen zříd­ka pře­jdou ve vidi­tel­ný pla­men. Bill, kte­rý jen těž­ko vstře­bá­vá toto zjiš­tě­ní, pro­ži­je zvlášt­ní noc plnou bizar­ních pří­hod, čás­teč­ně mož­ná ze msty za pora­ně­né muž­ské ego, čás­teč­ně tře­ba i pro­to, že i on nechá­vá své­mu pod­vě­do­mí a poci­tům najed­nou pro­ti svým zvyk­los­tem více pro­sto­ru než nor­mál­ně. Hranice mezi rea­li­tou a snem se postup­ně stí­rá, hra pře­stá­vá být hrou, pokra­čo­vá­ní děje se Billovi postup­ně vymy­ká z rukou a jde si vlast­ní­mi tajem­ný­mi cesta­mi, tak­že z člo­vě­ka, kte­rý je zvyk­lý mít vše pod kon­t­ro­lou, se stá­vá jen při­hlí­že­jí­cí vlast­ní­mu osu­du. Že tako­vá šoku­jí­cí změ­na nemů­že zůstat bez násled­ků, je zřej­mé; jde jen o to, kdo čím zapla­tí.
Středobodem fil­mu je úžas­ná mys­te­ri­óz­ní pár­ty „vyš­ších vrs­tev“, na kte­rou se Bill dostá­vá jako nezva­ný host. Určitě není náho­da, že hes­lo pro vstup na ritu­ál­ně deka­dent­ní akci je prá­vě „Fidelio“ a že toto hes­lo fun­gu­je jen po urči­tou dobu a neza­brá­ní odha­le­ní vetřel­ce. Záběry z luxus­ní­ho síd­la, kde se lidé z vyš­ších kru­hů v mas­kách benát­ské­ho sty­lu oddá­va­jí hrát­kám s kněž­ka­mi lás­ky nebo je ale­spoň okouz­le­ně pozo­ru­jí, jsou kom­po­no­vá­ny jako sku­teč­né obra­zy a pro­mí­tá se do nich reži­sé­rův per­fek­ci­o­nis­mus a výtvar­ný styl. Smysl a význam uni­ká mezi prs­ty, divák cítí stej­ně jako hlav­ní hrdi­na, že může výje­vy jen sle­do­vat, ale vymy­ka­jí se jeho chá­pá­ní, nepat­ří do vědo­mé­ho svě­ta. Filmová akce je nahra­ze­na drob­ný­mi ges­ty, pohy­by očí nebo jen aktu­ál­ním posta­ve­ním figur - podob­ně jako na šachov­ni­ci.
Je zřej­mé, že tato pár­ty bude z něja­ké­ho důvo­du urču­jí­cí pro dal­ší dění a odví­jí se od ní něko­lik záhad: Co se sta­lo s ženou, kte­rá Billa zachrá­ni­la (a před čím vlast­ně?). Co se sta­lo s kla­ví­ris­tou, jehož indis­kre­cí se Bill na akci dostal? Jakou vinou má být zatí­že­no Billovo svě­do­mí? Jak je mož­né, že živý sen Alice odrá­ží mno­hé z nepo­cho­pi­tel­né­ho dění této noci? A kde se vza­la ztra­ce­ná Billova mas­ka na pol­štá­ři ved­le Alice (je to vůbec oby­čej­ná mas­ka za 25 dola­rů? Není to náho­dou Bill samot­ný ve své původ­ní podo­bě?) Nic nemá jed­no­znač­né vysvět­le­ní, jsou jen názna­ky, hypo­té­zy… Jasné je jen jed­no: Billův a Alicin svět už po této noci nikdy nebu­de jako dřív, přes­to­že se jim poda­ři­lo sno­vé dob­ro­druž­ství pře­žít a pro­bu­dit se.
Nemá smy­sl sna­žit se popi­so­vat podrob­ně děj - jed­nak je tako­vý popis na inter­ne­tu běž­ně k dis­po­zi­ci, ale hlav­ně si mys­lím, že ho ani nelze ade­kvát­ně pře­vy­prá­vět jako tře­ba děj detek­tiv­ky, není totiž „samo­nos­ný“ a bez kon­tex­tu, bez skvě­lé hud­by (např. málo zná­má ale v daných sou­vis­los­tech svým mini­ma­lis­mem neu­vě­ři­tel­ně „pad­nou­cí“ dru­há část Ligetiho kla­vír­ní­ho opu­su Musica ricer­ca­ta) a všech těch drob­ných para­lel­ních moti­vů, názna­ků a odka­zů, je vlast­ně neza­jí­ma­vý.
Kromě hoj­ně dis­ku­to­va­ných psy­cho­a­na­ly­tic­kých kono­ta­cí má, mys­lím, film Eyes Wide Shut (tedy v pře­kla­du Oči doši­ro­ka zavře­né), ješ­tě jed­nu dost opo­mí­je­nou rovi­nu: Klade totiž Billovi jas­nou otáz­ku, jest­li i nadá­le trvá jeho tou­ha vyšvih­nout se do řad respek­to­va­né (nebo spíš obá­va­né?) sme­tán­ky. Té sme­tán­ky, kte­rá (ale­spoň v hlu­bi­nách své duše) ve zne­cit­li­vu­jí­cích kar­ne­va­lo­vých mas­kách vyko­ná­vá podiv­né eli­tář­ské ritu­á­ly své­ho nábo­žen­ství, oddě­le­na od vetřel­ců za zdí luxu­su a tajem­ných hesel.
Výborné výko­ny podá­va­jí samo­zřej­mě her­ci v hlav­ních rolích, ale výbor­né jsou i role epi­zod­ní (např. maji­tel půj­čov­ny kos­tý­mů pan Milich a jeho dce­ra, pou­lič­ní pro­sti­tut­ka Domino, býva­lý Billův spo­lu­žák a dnes kla­ví­ris­ta Nick, zžen­šti­lý recepč­ní hote­lu, váš­ní zasle­pe­ná dce­ra Billova zemře­lé­ho paci­en­ta, atd.). Některá mís­ta, kde se film ode­hrá­vá, jsou oprav­du pozo­ru­hod­ná - např. „typic­ká“ newy­orkská kavár­na, kde k dopo­led­ní­mu sho­nu vyhrá­vá Mozartovo Requiem navo­zu­jí­cí motiv smr­ti, kte­rý do pří­bě­hu zasa­hu­je (sku­teč­ně nebo jde jen o kon­struk­ci? A jest­li jde o rea­li­tu, proč k tomu došlo a pod­le jakých pra­vi­del?). A to celé je, pro­sím, orá­mo­vá­no moti­vem pro­bí­ha­jí­cích vánoč­ních svát­ků, jako by se do toho­to obdo­bí měli naro­dit zce­la noví, pro­mě­ně­ní lidé, lidé, kte­ří odteď budou muset žít - přes­to­že nahléd­li do tma­vých zákou­tí vlast­ních duší.
Když si zaká­že­te oče­ká­vat od fil­mu jaké­ko­li odpo­vě­di, může­te mu snad­no pro­pad­nout jako já. Pro mě je kaž­do­pád­ně Eyes Wide Shut jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mů deva­de­sá­tých let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny | Hacksaw Ridge [80%]15. listopadu 2016 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny | Hacksaw Ridge [80%] Mel Gibson se po desíti letech vrátil k režii a k nám do kin nyní přichází jeho novinka, která si bere za předlohu skutečný příběh Desmonda Dosse, který za svoji chrabrost v průběhu […] Posted in Filmové recenze
  • Soutěž o plakáty k filmu Liga spravedlnosti19. listopadu 2017 Soutěž o plakáty k filmu Liga spravedlnosti S našim partnerem posters.cz, největším prodejcem plakátů v ČR, vyhlašujeme novou soutěž o k filmu Liga spravedlnosti Partner soutěže: [adrotate banner="66"] Stačí odpovědět správně […] Posted in Soutěže
  • Euforie - Série 2 (2022) (série)7. března 2022 Euforie - Série 2 (2022) (série) Dekadentní a zvrácený Teen seriál, který je aktuálně na HBO jeden z nejsledovanějších se vrací s druhou řadou a je to opět solidní, byť menší výhrady mám.První díl druhé série je nejspíš […] Posted in Krátké recenze
  • Akta X - Série 1112. prosince 2017 Akta X - Série 11 Trailer na 11. sezónu seriálu Akta X. https://youtu.be/QsqNhVqWo4o Posted in Trailery
  • Minion, The (1998)15. dubna 2012 Minion, The (1998) Ďábel se chce vrátit na konci tisíciletí zpět na Zemi a Lukas je jediný, kdo tomu může zabránit. V New Yorku je nalezena při údržbářských pracích podzemní chodba (krypta), když se pod […] Posted in Horory
  • Final Fantasy VII: Advent Children28. února 2007 Final Fantasy VII: Advent Children Je to už spoustu let, kdy jsem ovládl ulici se svým novým Pentiem 75 a stal se králem hráčů v celé čtvrti. Hodiny a hodiny jsem trávil u monitoru, jehož obrazovka nebyla o moc větší než […] Posted in Filmové recenze
  • Parazit14. dubna 2022 Parazit Mám rád zajímavou architekturu a dobré filmy, tak asi není nic divného na tom, že mě upoutal film, ve kterém nepominutelnou (a nejednoznačnou) roli hraje moderní krásný dům. Kdybych ale […] Posted in Filmové recenze
  • JOSH BROLIN23. dubna 2012 JOSH BROLIN JOSH BROLIN (mladý agent K) se rychle stal jedním z nejvyhledávanějších herců Hollywoodu. Stále se snaží vyhledávat náročné role v mainstreamových i nezávislých filmech. Letos se […] Posted in Profily osob
  • Orphan Killer, The (2011)5. března 2012 Orphan Killer, The (2011) Milá sestřičko, nadešel čas zúčtování! V dětství byli Marcus a jeho mladší sestra Audrey svědky zavraždění svých rodičů. Od té chvíle se jejich životní cesty rozcházejí. Zatímco děvče […] Posted in Horory
  • Ubisoft představil Riders Republic, který přípomíná...11. září 2020 Ubisoft představil Riders Republic, který přípomíná... Ubisoft představil Riders Republic, který přípomíná bláznivější Steep. Nové MMO vychází už 25. února na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia a Microsoft […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36604 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72184 KB. | 23.04.2024 - 12:16:53