Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny - Rozpačitý návrat do kouzelnického světa Harryho Pottera

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny - Rozpačitý návrat do kouzelnického světa Harryho Pottera

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mlok Scamander (Eddie Redmayne) má po udá­los­tech v New Yorku zaká­zá­no ces­to­vat a je pod neu­stá­lým dohle­dem minis­ter­stva. Když ovšem ze zaje­tí orga­ni­za­ce KOKUSA utí­ká Gellert Grindelwald (Johnny Depp), je požá­dán pří­te­lem Albusem Brumbálem (Jude Law), aby se vydal po jeho sto­pách a zachrá­nil před ním Creedence Holokosta (Ezra Miller), kte­rý neje­nom, že pře­žil udá­los­ti z kon­ce pře­de­šlé­ho dílu, nyní pát­rá po svých koře­nech v Paříži a není na to sám... 

 

Ano, návrat do kou­zel­nic­ké­ho svě­ta Harryho Pottera je opět něčím, u čeho se fanouškům roz­zá­ří oči rados­tí. I když se vět­ši­na fil­mu ode­hrá­vá v nových loka­cích (USA a Paříž), ona magie toho­to uni­ver­za je tu pří­tom­ná jako kdy­ko­liv jin­dy. Koňská dáv­ka nos­tal­gie tedy je pří­tom­ná, co tedy film nabí­zí kro­mě ní?

Photo © Warner Bros.

Tady ovšem začí­ná stě­žej­ní pro­blém fil­mu - hra na zmí­ně­nou nos­tal­gic­kou lin­ku. Nad rámec těže­ní z ní a násil­né­ho rou­bo­vá­ní zná­mých postav a moti­vů do „pří­bě­hu fil­mu“ toho totiž David Yates a spol pří­liš mno­ho nepřed­ve­dou. Nechci tu tvr­dit, že by film nedo­ve­dl vykouz­lit hned něko­lik skvě­lých momen­tů, kte­ré fun­gu­jí napros­to parád­ně. Když ale vez­me­te sní­mek Fantastická zví­řa­ta: Grindelwaldovy zlo­či­ny jako jeden celek, o moc víc než jen pár skvě­lých nesou­vi­se­jí­cích scén a mohut­nou dáv­ku nos­tal­gie vlast­ně za své pení­ze nedo­sta­ne­te. Ve fil­mu se toho moc v koneč­ném důsled­ku nesta­ne a v jádru tak půso­bí spí­še jako nepři­zna­ná prv­ní část dvou­díl­né­ho fil­mu, než celist­vý fil­mo­vý záži­tek s něja­kou jas­ně danou záplet­kou.

Ano, Yates s Rowlingovou nabí­ze­jí hned něko­lik otá­zek na kte­ré se posta­vy v popře­dí fil­mu sna­ží najít odpo­vě­di, to ovšem nesuplu­je plno­hod­not­ný děj. Stejně jako něko­lik skvě­lých a zábav­ných momen­tů (pře­de­vším Newtem, Kowalskim a Brumbálem) nena­hra­zu­je napí­na­vý a zají­ma­vý pří­běh, na kte­rý by v ide­ál­ním pří­pa­dě měly tako­vé momen­ty být navá­zá­ny. Tady se pros­tě stří­lí nápa­dy a nos­tal­gic­ké klič­ky od boku bez ohle­du na cel­ko­vý dojem a je tak doce­la dost mož­né, že vám v půli fil­mu dojde trpě­li­vost a s uvě­do­mě­ním, že tu vlast­ně o nic moc nejde, vás začne film nudit.

Photo © Warner Bros.

 

Jistě, obsa­ze­ní je fajn, nově pří­cho­zí Jude Law jako mlad­ší Albus Brumbál fun­gu­je na výbor­nou a všich­ni navrá­til­ci z pře­de­šlé­ho dílu sbí­ra­jí sym­pa­tie jako posled­ně (opět s výjim­kou Ezry Millera), avšak pro­blém čís­lo jed­na je v Johnny Deppovi. Kdo by dou­fal, že film sou­stře­dě­ný na jeho vze­stup k moci dá koneč­ně argu­ment k tomu, proč tvůr­ci v jeho pro­spěch odsta­vi­li jinak zají­ma­vou posta­vu Percivala Gravese v podá­ní Colina Farrella, tak čeká mar­ně.

Více na Kritiky.cz
Posedlost zdravou stravou Většina lidí ve skrytu duše pokorně přizná, že by měli něco udělat se svou životosprávo...
BLÍZKO OBZORU od Jessicy Koch Máte-li chuť sáhnout po pravdivém příběhu o velké lásce, odvaze, důvěře, ale i velké bo...
V Halloween Kills by se měl objevit dům Michaela Myerse, ten... V Halloween Kills by se měl objevit dům Michaela Myerse, ten samý dům ve kterém začalo jeho vr...
Jak poznat holubinky - Jedlé holubinky Holubinka je typem houby, která obsahuje jedlé druhy hub. Obvykle jsou poměrně velké a mnoho z ...
Radka Třeštíková: Osm Román se zdánlivě kriminální zápletkou, který se ale spíš než na vyšetřování trestnéh...

Bodem, kde nao­pak film sbí­rá jen a jen pozi­ti­va, je opět výpra­va, kte­rá se řadí k samot­né špič­ce. Film díky tomu i v občas­ném pří­pa­dě slab­ších digi­tál­ních tri­ků vypa­dá pořád nad­mí­ru skvě­le a půso­bi­vě a dobo­vá atmo­sfé­ra z fil­mu pří­mo čiší. Trochu ško­da jen, že si kame­ra­man Philippe Rousselot vybí­rá v něko­li­ka momen­tech tro­chu slab­ší chví­li a film díky tomu sklouzá­vá sní­má­ním tro­chu jak do tele­viz­ní insce­na­ce. Hudebně je to pak ovšem opět pará­da v podá­ní James Newtona Howarda, kte­rý zvlá­dá efekt­ně vyu­žít moti­vy toho­to uni­ver­za a při­dat zase něco tro­chu nové­ho a neče­ka­né­ho. Celkově tak řeme­sl­ná strán­ka fil­mu, i přes občas­né pře­hma­ty při sní­má­ní herec­ké akce a pro­měn­li­vou kva­li­tu digi­tál­ních tri­ků, fun­gu­je na výbor­nou.

Photo © Warner Bros.

I díky tomu je tak vyná­še­ní něja­ké­ho koneč­né­ho sou­du nad dru­hým dílem spin-offu doce­la těž­ké. Tahle kapi­to­la kou­zel­nic­kých pří­bě­hů se totiž vlast­ně moc nepo­ved­la a i přes téměř nulo­vé oče­ká­vá­ní zůstá­vá tak tro­chu poza­du. Slušní her­ci a parád­ní řeme­sl­ná strán­ka neza­chrá­ní jinak veskr­ze prů­měr­nou a nepří­liš zají­ma­vou podí­va­nou, ve kte­ré zase o tolik nejde. Fantastická zví­řa­ta: Grindelwaldovy zlo­či­ny jsou spí­še nepři­zna­ným úvo­dem do dal­ší­ho dílu, než plno­hod­not­ným pokra­čo­vá­ním. Navíc, závě­reč­ná zvra­to­vá fac­ka věr­ným fanouškům půso­bí tro­chu nemíst­ně a tak tro­chu jako sna­ha autor­ky za kaž­dou cenu šoko­vat bez ohle­du na násled­ky.

Grindelwaldova pře­de­hra tak rázem padá do toho nej­slab­ší­ho, co v tomhle kniž­ně fil­mo­vém vesmí­ru vznik­lo. Jistě, pořád se jed­ná o film, kte­rý vylo­že­ně k šíp­ku nepo­šle­te, ale to co se po jeho shléd­nu­tí dere na mysl je jed­no­znač­né zkla­má­ní z pro­mar­ně­né­ho poten­ci­á­lu, pro­to­že tady se jede na efekt a nos­tal­gii mís­to sub­stan­ce. Tak snad tře­ba za dva roky při závě­ru tri­lo­gie.

 

Kouzelnický svět Harryho Pottera se vra­cí ve dru­hém spin-offu a výsle­dek je spí­še roz­pa­či­tý. Jistě, půso­bi­vá řeme­sl­ná strán­ka (pře­de­vším výpra­va), sluš­ní her­ci (s výjim­kou tro­chu otrav­né­ho Deppa) a ta správ­ná kou­zel­nic­ká atmo­sfé­ra tu jsou, stej­ně jako koň­ská dáv­ka nos­tal­gie a vzpo­mí­nek, na dru­hou stra­nu ale film tak tro­chu postrá­dá něja­ký nos­ný děj, kte­rý by divá­ka pohl­til a držel ty dvě a čtvrt hodi­ny. Ve výsled­ku totiž film půso­bí spí­še jako sou­bor skvě­lých scén a těch, kte­ré zase tak dob­ré nejsou, s mini­mem pojí­cí­ho mate­ri­á­lu, kte­rý by je držel pohro­ma­dě. Navíc absen­ce tro­chu jas­něj­ší a výraz­něj­ší nara­tiv­ní struk­tu­ry z Grindelawldových zlo­či­nů dělá spí­še tako­vou over­tu­ru závě­reč­né­mu dílu tri­lo­gie (a nej­spí­še i dal­ším dílům nava­zu­jí­cím), spí­še než samo­stat­ný a plno­hod­not­ný díl. Fanouškům to sice bude sta­čit, podru­hé by to už ale vyjít nemu­se­lo.   


Podívejte se na hodnocení Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Overwatch 2 trápí problémový vývoj. Tuto informaci do... Overwatch 2 trápí problémový vývoj. Tuto informaci do světa vypustil streamer Metro, který se...
Judas and the Black Messiah Kriminálníkovi Williamu O´Nealovi (Lakeith Stanfield) v roce 1966 nabídne FBI smazání trestní...
Technik na Nově nebyl zdaleka první ani poslední, kdo obohatil televizní program. Připomeňte si tajemného Krťu nebo Emmu Smetanu coby ducha, kteří pobavili národ Humorná vsuvka, kterou Nova prošpikovala při vysílání Pompejí svůj program, nebyla zdaleka p...
Furioza – tvrdá škola polského chuligánství Pokud se Netflixu někde daří jeho spolupráce s lokálními tvůrci, pak je to bezesporu Polsko. ...
Free Solo – Recenze – 80% Oscarem oceněný americký dokument Free Solo se zabývá výkonem a osobností třicetiletého hor...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Fantastická zvířata


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96891 s | počet dotazů: 297 | paměť: 70124 KB. | 30.11.2023 - 12:48:23