Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%

Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%

RychleazbC49Bsilerecenze
RychleazbC49Bsilerecenze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rychle a zbě­si­le 7 se ská­ka­lo autem z mra­kodra­pu na mra­kodrap, v Rychle a zbě­si­le 8 se kon­voj vozů nahá­něl po zamrz­lém moři se sovět­skou ponor­kou a v Rychle a zbě­si­le 9 bylo pocho­pi­tel­ně nezbyt­né opět obo­jí pře­ko­nat. Tentokrát se pro­to někte­ří z hlav­ních hrdi­nů vydá­va­jí až do vesmí­ru (aby se tam oble­če­ni do gumo­vých ska­fan­drů sle­pe­ných izo­le­pou poku­si­li vra­zit do sate­li­tu autem, ama­tér­sky pře­dě­la­ným na rake­to­plán). Pokud to neu­stá­lé trum­fo­vá­ní před­cho­zích dílů ješ­tě šíle­něj­ší­mi a absurd­něj­ší­mi nápa­dy bude pokra­čo­vat, tak vymýš­let dal­ší a dal­ší pokra­čo­vá­ní této série bude čím dál těž­ší a těž­ší.

Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze
Photo © Universal Pictures

 

Ono ostat­ně již teď není jis­té, zda­li se svět fil­mo­vé série Rychle a zbě­si­le už defi­ni­tiv­ně vyčer­pal, nebo jest­li si jeho sce­náris­té pro­ten­to­krát jen neda­li pří­liš zále­žet a nezvlád­li vymys­let a rea­li­zo­vat záplet­ku, kte­rá by doká­za­la dosta­teč­ně zaujmout (mož­ná je i kom­bi­na­ce obo­jí­ho). Na nej­no­věj­ším dílu popu­lár­ní fran­ší­zy totiž již nepra­co­val zaje­tý sce­náris­ta Chris Morgan, jenž napo­sle­dy napsal spin-off Rychle a zbě­si­le: Hobbs a Shaw, a mís­to něj k pro­jek­tu při­sko­čil nová­ček Daniel Casey a spo­lu s ním i reži­sér Justin Lin, kte­rý nato­čil díly 3-6, leč k tvor­bě scé­ná­ře zase­dl v rám­ci této série popr­vé. Určitou úna­vou mate­ri­á­lu při­tom trpěl již při­nejmen­ším před­cho­zí osmý díl, i ten ale přes­to doká­zal upou­tat kro­mě bez­chyb­ně nato­če­né akce a fun­gu­jí­cí inter­ak­ce mezi posta­va­mi též poměr­ně osu­do­vým a netri­vi­ál­ním dějem. Devátý díl však zkla­má­vá i v tom­to ohle­du – jeli­kož se jeho pří­běh patr­ně už neměl kam dál vyví­jet, tak se celý točí kolem dopo­sud netu­še­né minu­los­ti hlav­ní­ho hrdi­ny a kolem zce­la nové­ho arbit­rár­ní­ho nástro­je zla (magic­ky sví­tí­cí hac­ker­ské kou­le, kte­rá umí ovlá­dat na dál­ku veš­ke­rou elek­tro­ni­ku), po němž všich­ni prahnou a kte­rý je pocho­pi­tel­ně potře­ba vyrvat z rukou zlé­ho nepří­te­le.

V obvyk­lé par­tě Dominica Toretta (Vin Diesel) bohu­žel chy­bí Dwayne Johnson a Jason Statham, při­čemž úby­tek cha­risma­tic­kých rana­řů film řeší novou posta­vou Dominicova bra­t­ra, o jehož exis­ten­ci se doteď nevě­dě­lo (John Cena). Součástí pří­bě­hu jsou tak i počet­né fla­shbac­ky z minu­los­ti obou bra­trů (kdy je hra­jí jiní her­ci), kte­ré jsou opro­ti zbyt­ku fil­mu nato­če­ny jako rea­lis­tic­ké dra­ma, při­čemž postup­ně roz­krý­va­jí pří­či­ny jejich vzá­jem­ných svá­rů. Krom toho se na plát­no prů­běž­ně vra­ce­jí i nej­růz­něj­ší ved­lej­ší posta­vy z před­cho­zích dílů (včet­ně těch, o nichž jste si mys­le­li, že už jsou dáv­no mrt­ví), z nichž vět­ši­na je však napros­to plon­ko­vá a vyu­ži­tá nanej­výš ke zbyt­né­mu při­cmrn­dá­vá­ní (zejmé­na Charlize Theron nebo Helen Mirren). Z hle­dis­ka postav je tudíž krom Vina Diesela a Johna Ceny tro­chu zají­ma­vá už jen humor­ná dvo­ji­ce Tyrese Gibson + Ludacris, jejichž hláš­ky jsou nicmé­ně vtip­né jen spo­ra­dic­ky. Zdaleka nej­po­zo­ru­hod­něj­ší čás­tí fil­mu je jejich dia­log o tom, jest­li náho­dou nejsou nesmr­tel­ní super-lidé, když z kaž­dé akce vyváz­nou prak­tic­ky bez zra­ně­ní (což je prav­da a pode­zře­lé je to vel­mi), leč i to je pro­ne­se­no pou­ze jako sou­část vti­pu a násled­ně sme­te­no ze sto­lu a sní­mek s tím dál nijak nepra­cu­je, přes­to­že sta­vět by se na tom urči­tě dalo a ani by to v rám­ci něko­li­ka posled­ních dílů série nepů­so­bi­lo jako ta nej­vět­ší blbost.

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures

 

Celý film jinak samo­zřej­mě sto­jí pře­de­vším na akč­ních scé­nách, kte­rých je hod­ně (sto­páž čítá sko­ro dvě a půl hodi­ny), nato­če­né jsou poměr­ně solid­ně, sem tam obsa­hu­jí i něja­ký hez­ký nápad, leč zábav­né jsou pře­de­vším tím, jak jsou absurd­ní a nere­a­lis­tic­ky pře­stře­le­né. Přestože se posta­vy v dia­lo­zích ohá­ně­jí dodr­žo­vá­ním fyzi­kál­ních záko­nů, tak fyzi­ka je roz­hod­ně to prv­ní, co je v akč­ních sek­ven­cích igno­ro­vá­no (což je dob­ře, pro­to­že jinak by to bylo asi dost nuda). Začíná to už jízdou přes mino­vé pole tako­vou rych­los­tí, aby pod vámi ta mina nestih­la včas vybuch­nout, a kon­čí honič­ka­mi s vyu­ži­tím sil­ných elek­tro­mag­ne­tů, kte­ré si vel­mi spe­ci­fic­ky vybí­ra­jí, kte­ré kovo­vé před­mě­ty budou při­ta­ho­vat…

Takže ano, film Rychle a zbě­si­le 9 je skrzna­skrz dement­ní, ale to byla vět­ši­na před­cho­zích dílů série také, a nikdo snad nemohl oče­ká­vat opak. Opět je tu omí­lá­na důle­ži­tost rodi­ny, leckte­ré dia­lo­gy vyzní­va­jí až sebe­pa­ro­dic­ky a vět­ši­na poku­sů o seri­óz­ní scé­ny je tro­chu kře­čo­vi­tá, ale jako spo­třeb­ní zába­va pro milov­ní­ky pop­cor­nu to stá­le obsto­jí, a to zejmé­na díky tomu, že si Justin Lin doká­zal pohlí­dat sta­bil­ní tem­po i pra­vi­del­ný vypra­věč­ský ryt­mus a zvlá­dl se vyva­ro­vat pro­sto­jů. Jen ten děj při­po­mí­ná zou­fa­lé vaře­ní vody ješ­tě o dost víc než minu­le.


Photo © Universal Pictures


Podívejte se na hodnocení Rychle a zběsile 9 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13448 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72122 KB. | 24.04.2024 - 02:08:40