Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.

Rychle a zběsile - Zběsile rychlá auta + nesmírně sexy kočky + strhující honičky = Rychle a zběsile.

Rychle01
Rychle01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

  Asi bych se měl při­znat hned na začát­ku. Nikdy jsem nehol­do­val rych­lým autem (vlast­ně ani poma­lým), děsím se říze­ní, nepo­u­ží­vám mís­to kolín­ské ben­zín (a ne snad pro­to, že mi ješ­tě neros­tou pořád­ně vou­sy – a to je mi dva­cet mimo­cho­dem) a mé vzru­še­ní se nestup­ňu­je s kilo­me­t­ry na tacho­me­t­ru. Jak to jen říct – radě­ji mám seda­dlo ved­le řidi­če. A nic se na tom nezmě­ni­lo ani po fil­mu 60 sekund. Pravda, je to více než pove­de­né díl­ko, kte­ré sto­jí za zhléd­nu­tí, to beze­spo­ru. Ale můj pohled na „šílen­ství“ kolem nadu­pa­ných mašin na čtyřech kolech nezmě­nil. Ale nyní už to nepla­tí....

  Kromě toho, že Rick O´Conner vypa­dá dob­ře, tak je pol­da. Společně s FBI pra­cu­je jeho oddě­le­ní na odha­le­ní gan­gu, kte­rý pře­pa­dá­vá truc­ky s dra­hou elek­tro­ni­kou. Rick je pro­to nasa­zen (nemu­sím vám snad říkat, že v uta­je­ní) mezi elit­ní pou­lič­ní závod­ní­ky, kte­ří se zúčast­ňu­jí, pro zají­ma­vé finanč­ní obno­sy (hovo­ro­vě – pořád­ný pra­chy), ale pře­de­vším pro uspo­ko­je­ní z rych­los­ti a vzru­šu­jí­cí­ho poci­tu z říze­ní něče­ho, co se řítí vyš­ší než 200 kilo­me­t­ro­vou rych­los­tí po sil­ni­ci, ile­gál­ních závo­dů. Přestože Rick v prv­ním závo­dě doje­de jako čtvr­tý (ze čtyř), zís­ká si respekt Dominica Toretta. Ten pat­ří k nej­vět­ším oblí­ben­cům a favo­ri­tům svě­ta pou­lič­ních závod­ní­ků. A aby to neby­lo pří­liš jed­no­du­ché, O´Connerovi se zalí­bí Dominicova sest­ra Mia (kte­rá vypa­dá opra­vu, ale oprav­du k svě­tu). Dominic při­jme Ricka do své­ho týmu ve slo­že­ní, samo­zřej­mě Dominic Toretta, jeho divo­ká pří­tel­ky­ně Letty, tech­nic­ký mág Jessie, tvrďák Leon a Rickův rival v boji o srd­ce Miy, Vinc. Tato podiv­ná smě­si­ce lidí žije jen a jen rych­lou jízdou a ten­to život se jim oči­vid­ně líbí (aby, taky ne, když nabí­zí, musím pou­žít hovo­ro­vý výraz, sku­teč­ná fára, nesmír­ně sexy fanyn­ky, opoj­nou vůni ben­zí­nu a fešác­ké závod­ní­ky). Není vůbec divu, že i Rick se nechá­vá poma­lu str­há­vat a pro­pa­dá vna­dům toho­to svě­ta. Nechce uvě­řit tomu, že by Dominic měl něco spo­leč­né­ho s lou­pe­že­mi elek­tro­ni­ky. Podezřívá Johnyho Trana. Jednoho z nej­vět­ších a nej­drs­něj­ších Dominocových riva­lů. Vše nasvěd­ču­je tomu, že má Rick prav­du. A nepře­svěd­čí ho ani to, že Toretta seděl dva roky ve věze­ní, za ublí­že­ní na zdra­ví „fran­couzá­kem“ (což by se mu dalo odpus­tit, když zjis­tí­me, že napa­dl muže, kte­rý způ­so­bil smrt jeho otce). Jenže jak se uká­že, všech­no je troš­ku jinak….

  Pravda je, že v urči­tých chví­lích se dá dal­ší odví­je­ní pří­bě­hu odhad­nout. Zprvu by se to dalo pova­žo­vat za vadu na krá­se. Ale prav­da je, že kdy­by to nedo­padlo tak jak to dopadlo (to je hroz­ný slov­ní obrat), byli bychom jis­tě zkla­ma­ní. Myslím, že vám nezka­zím záži­tek z fil­mu, když vám pro­zra­dím, že Rick zachrá­ní Vince, přes­to­že si, řek­ně­me nepad­li pří­mo do oka. Dá se to oče­ká­vat už po pár prv­ních minu­tách fil­mu. Jenže tak to pros­tě musí být, máme to rádi a tak proč by nám mělo vadit, že to tuší­me už od počát­ku? Příběh je vkus­ně napsa­ný a „syn­drom odhad­nu­tel­nos­ti“ není v tom­to pří­pa­dě chy­bou.

Podle mě je doce­la těž­ké napsat scé­nář, kte­rý se točí hlav­ně oko­lo aut, ale jak je vid­no, je to mož­né. Máme tu všech­no, co se dá od toho­to typu fil­mu oče­ká­vat – drs­né chla­pí­ky, vzru­šu­jí­cí dív­ky, rych­lá auta a stru­hu­jí­cí honič­ky. Jistě, že nechy­bí pomsta, vyře­še­ní trau­mat minu­los­ti, pře­střel­ky a výbuchy. Vše se ode­hrá­vá ve zbě­si­le rych­lém (teď bych napsal, jak napo­ví­dá sám název, ale to píše kaž­dý, tak­že tuto poznám­ku vyne­chám :)) tem­pu, kte­ré vás nene­chá chví­li v kli­du. To umoc­ňu­je vyu­ží­vá­ní kame­ry – zpo­ma­le­né scé­ny, vel­ké při­blí­že­ní.

  V posled­ní době se stá­vá hod­ně oblí­be­ným obsa­zo­vá­ní slav­ných zpě­vá­ků do fil­mů, ať už tím mys­lím slad­kou Mariah Carey nebo snad Snoppyho Dogga. I ten­to­krá­te může­me v epi­zod­ní roli zahléd­nout tvář zná­mou pře­de­vším z hudeb­ních kli­pů (napří­klad I´m Real spo­leč­ně s Jennifer Lopez), urči­tě jste uhád­li Ja Rule. Hlavních rolí Ricka O´Connera a Dominica Toretta se uja­li dva her­ci jejichž hvězdy se už řadí mezi holly­wo­od­skou eli­tu – Paul Walker (Lebky, Taková nor­mál­ní hol­ka) a muž, kte­rý je někdy nazý­ván novým Schwarzeneggerem, Vin Diesel. Letty si zahrá­la Michaelle Rodriguez, Miu Jordana Brewster, Johnyho Trana Rick Yune, Vince Matt Schulze, Leona Johny Strong a Jessiho Chad Lindberg. Dále uvi­dí­te napří­klad Teda Levina a dal­ší.

Moc mě také potě­ši­lo, že cha­rak­ter Dominica Toretty není ve skr­ze klad­ná, ale také ne zápor­ná. Není to žád­ný skau­tík, ale roz­hod­ně také ne nemi­lo­srd­ný zlo­či­nec. Ale stej­ně si ho urči­tě oblí­bí­te, jinak to ani nejde.

  Na co musím urči­tě upo­zor­nit, tak to je napros­to vyni­ka­jí­cí, nebo­jím se říct bri­lant­ní soun­d­track. Je smě­si­cí kva­lit­ní­ho hip-hopu, latin­sko­a­me­ric­kých ryt­mů, chytla­vé­ho tech­na a něko­li­ka dal­ších sty­lů, kte­ré spo­leč­ně doko­na­le dotvá­ří atmo­sfé­ru The Fast and the Furious. Dosud se o prv­ní mís­to v mém žeb­říč­ku soun­d­trac­ků děli­la dvě CD – Matrix a Blade, ale The Fast and the Furious je sme­tl a „use­dl“ na trůn. A mys­lím, že ho dlou­ho nikdo neo­hro­zí. Na soun­d­trac­ku najde­te son­gy od tako­vých hvězd jako je Nate Dogg, Ja Rule, Fred Durst (Limp Bizkit), DMX, Faith Evans, R. Kelly nebo Carlos Santana. Skutečně si nenech­te soun­d­track ujít, pro­to­že pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co hudeb­ní svět stvo­řil.

  Rychle a zbě­si­le mě dostal. A to i přes­to, že jsem sku­teč­ně řidič­ský anti­ta­lent. Co na tom, že když ve fil­mu při­šla řeč na auto­mo­bi­lo­vé sou­část­ky rozu­měl jsem asi kaž­dé­mu tře­tí­mu slo­vu, vůbec mi to neva­di­lo. Ať už jste úpl­ný auto­mo­bi­lo­vý laik nebo pro­fe­si­o­nál­ní závod­ník urči­tě nebu­de fil­mem zkla­má­ní, nao­pak bude­te nad­še­ní. To co nedo­ká­za­lo 60 sekund, to Rychle a zbě­si­le s pře­hle­dem zvlá­dá. Mohu vám slí­bit, že se nebu­de­te ani vte­ři­nu nudit. Celý film bude­te s ote­vře­nou pusou sle­do­vat, co se děje na plát­ně. The Fast and the Furious vás pohl­tí a nepus­tí vás. A jest­li bude­te sedět v křes­le a pev­ně sví­rat opěr­ky, tak se nediv­te, je to nor­mál­ní. Budete mít chuť vzít všech­ny své úspo­ry, kou­pit si pořád­né nadu­pa­né auto s 900 koň­mi pod kapo­tou (no, tak mě by moje finan­ce nesta­či­ly ani na tří­kol­ku, ale neva­dí, snít mohu), nasa­dit si čer­né brý­le a vyra­zit do ulic. Většina z nás to asi neu­dě­lá, ale ono nutká­ní tu bude ješ­tě hod­ně dlou­ho po skon­če­ní fil­mu.

  Rychle a zbě­si­le si beze­spo­ru zaslou­ží nej­vyš­ší hod­no­ce­ní a já ho také udě­lu­ji. Jde o jeden z nej­lep­ších akč­ních trhá­ků, kte­ré byly kdy nato­če­ny. Kromě toho, že nabí­zí veš­ke­ré ingre­di­en­ce typic­ké pro ten­to žánr, dová­dí je k doko­na­los­ti a roz­ši­řu­je o mno­ho dal­ších „chu­ťo­vek“, atrak­tiv­ním pro­stře­dím počí­na­je a osvě­žu­jí­cí­mi herec­ký­mi výko­ny kon­če. The Fast and the Furious je jed­no­du­še skvě­lý film, kte­rý nemá kon­ku­ren­ci ani v 60 sekun­dách, kte­ré byly jis­tě také dob­ré. Jenže Rychle a zbě­si­le je lep­ší dílo. Kdybych pou­žil srov­ná­ní, tak 60 sekund jsou tra­bant a Rychle a zbě­si­le Ferrari.

  Už se zít­ra vidím. Vstanu, nebu­du se holit (stej­ně se holím jenom v nedě­li), vez­mu si kože­nou bun­du, nasa­dím si čer­né brý­le, potřu se ben­zí­nem. No a pak nased­nu do naše­ho Fiatu z roku 1985 a rych­le ochlad­nu, pro­to­že s tímhle autem to vytáh­nu tak na 50 kilo­me­t­rů za hodi­nu, ale co z nou­ze ctnost. O tom, že sedím za volan­tem pořád­né­ho žihadla mohu zatím jen snít, ale kdo­ví co budu řídit za něko­lik let (zatím nemám ani kolo). Doufám, že to bude pořád­ně rych­lé auto. A toto samo o sobě je důka­zem toho, že The Fast and the Furious je skvě­lý film, pro­to­že jak jsem řekl, až dosud jsem nesná­šel říze­ní a při oto­če­ní klíč­kem v zapa­lo­vá­ní se mi roz­kle­pa­ly nohy.

  Hrají: Paul Walker, Vin Diesel, Michaella Rodriguez, Jordana Brewster, Chad Lindberg, Ja Rule, Johnny Tran, Ted Levine, Matt Schulze, Johnny Strong a dal­ší

  Režie: Rob Cohen

  Scénář: Erik Bergquist, Gary Scott Thompson, David Ayer

  Kamera: Ericson Core

  Hudba: Brian Tyler, BT


Podívejte se na hodnocení Rychle a zběsile na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75536 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72717 KB. | 13.04.2024 - 07:23:35