Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Final flight of the Osiris

Final flight of the Osiris

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Několik epi­zod Animatrixu si může­te stáh­nout a jed­nu jedi­nou může­te vidět, aniž by jste ode­šli z domo­va, něko­lik minut po páteč­ní půno­ci jde Osirisův posled­ní let, což je díl Animatrixu a jed­na z vel­kých a potřeb­ných čás­tí mezi fil­my Matrix I a Matrix II.Final fight of Osiris, tak tedy Osirisův posled­ní let půjde i v tele­vi­zi. Osiris je rebel­ská loď, kte­rá zachy­tí akti­vi­tu sen­ti­ne­lů, tedy počí­ta­čo­vých cho­bot­ni­ček, kte­ré pat­ří ke stro­jům a sna­ží se rebel­ské lodě zni­čit. Poslední sou­boj Osirise je taky kom­plet­ní epi­zo­da Animatrixu, kte­rou lze shléd­nout pou­ze v kine, tedy před fil­mem Nezvratný osud, nebo na Televizi Nova ihned po skon­če­ní páteč­ní­ho Matrixu.
Narozdíl od dal­ších Animatrixových děl je ten­to dese­ti minu­to­vý díl potřeb­ný pro pocho­pe­ní sou­vis­los­tí v Matrix II, pro­to­že Revolded se na něj odka­zu­je, ne jen ve ved­lěj­ší myš­len­ce, ale je to hlav­ní myš­len­ko­vý pochod, na kte­rém RELOADED, pří­pad­ně REVOLUTIONS¨odkazuje. Odlišností od ostat­ních dílu AniMatrixu je i to, že je kom­plet­ně vytvo­řen na počí­ta­čích tvůr­čím týmem Square USA, kte­rý se pro­sla­vil fil­mem Final Fantasy, a tak posta­vy jsou si veli­ce podob­né, ale co je hlav­ní jsou kva­lit­něj­ší a podob­něj­ší lid­ským posta­vám.
Skoro půl čás­ti fil­mu zabe­re úvod­ní sou­boj v počí­ta­čo­vé simu­la­ci Matrixu se samu­raj­ský­mi meči a postup­ným odse­ká­vá­ním kusů odě­vu. Tento sou­boj vyu­ží­vá všech potřeb­ných sou­čás­tí fil­mu Matrixu, bullet time, nad­p­řo­ze­né sko­ky a polo­hy a hlav­ně lás­ku a trosku toho sexu­al­ní­ho vzdu­še­ní. A tak se po Matrixu na nově neza­po­meň­te to dívat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53805 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71469 KB. | 22.06.2024 - 17:18:19