Kritiky.cz > Horory > Butterfly Effect 3: Revelations, The (2009)

Butterfly Effect 3: Revelations, The (2009)

rp Butterfly Effect 3 Revelations2C The 28200929.jpg
rp Butterfly Effect 3 Revelations2C The 28200929.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
 Nedodržování vlast­ních pra­vi­del, může mít kata­stro­fic­ké násled­ky nejen pro vás samot­né, ale i lidi kolem vás!
Sam pomá­há míst­ní poli­cii řešit slo­ži­té pří­pa­dy, při kte­rých se jim dlou­ho­do­bě neda­ří chy­tit vra­hy. Využívá k tomu své „jas­no­vi­dec­ké“ schop­nos­ti, ale jen pár zasvě­ce­ných ví, že byl obda­ro­ván mno­hem nebez­peč­něj­ší­mi sila­mi. Dokáže totiž ces­to­vat časem do minu­los­ti a může ovliv­ňo­vat chod udá­los­tí. Snaží se však držet přís­ných pra­vi­del, kte­ré si sám dal, pro­to­že může dojít ke kata­stro­fic­kým scé­ná­řům, jenž mohou ovliv­nit živo­ty jiných. Jednoho dne jej kon­tak­tu­je sta­rá zná­má Elizabeth, sest­ra jeho býva­lé pří­tel­ky­ně, kte­rá byla bru­tál­ně zavraž­dě­na. Ta je pře­svěd­če­ná, že muž kte­rý byl usvěd­čen ze sestři­ny vraž­dy je nevin­ný. Sam jí nej­pr­ve odmí­tá pomo­ci, ale nako­nec se i přes pro­tes­ty své vlast­ní sest­ry Jenny (kte­rá mu při jeho cestách do minu­los­ti pomá­há), roz­hod­ne vrá­tit v čase. Poruší však svá vlast­ní pra­vi­dla a odstar­tu­je tím děsi­vé udá­los­ti, kte­ré budou mít fatál­ní násled­ky i pro něj samot­né­ho.

Český název: Osudový dotek 3
Režie: Seth Grossman
Rok výro­by: 2009
Délka: 90 min
Země: USA
Hrají:
Chris Carmack...(Sam Reide)
Rachel Miner...(Jenna Reide)
Kevin Yon...(Harry Goldburg)
Lynch R. Travis...(detektiv Dan Glenn)
Sarah Habel...(Elizabeth Brown)
...a dal­ší
Bylo jen otáz­kou času, kdy se The Butterfly Effect dočká dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní. Zatímco původ­ní film si zís­kal celou šká­lu pří­z­niv­ců, dvoj­ka už tak slav­ně nedo­padla. Grossman šel s kůží na trh, vědom si všech rizik, kte­ré to obná­ší, ale nechtěl jí pro­dat laci­no. Bylo mu jas­né, že pokud se roz­hod­ne při­jít jen s dal­ší napo­do­be­ni­nou, kri­ti­ko­vé jej roz­tr­ha­jí zaži­va. Naštěstí se scé­nárist­ce poda­ři­lo při­pra­vit obstoj­ný pří­běh, kte­rý oko­ře­ni­la potem­ně­lou detek­tiv­ní záplet­kou. Nebudu vám mazat med kolem úst a tvr­dit, že troj­ka je geni­ál­ní dílo, pro­to­že to není ani prav­da, ale pře­ce jenom z toho vznik­lo obstoj­né prů­měr­né dílo, kte­ré urči­tě sto­jí za pozor­nost.
Původní myš­len­ka se sice již nadob­ro vytra­ti­la z této série, ale na roz­díl od dru­hé dílu tu tvůr­ce zapra­co­val hlav­ně na atmo­sfé­ře. Když už byl film pre­sen­to­ván pod hla­vič­kou After Dark Horrorfest III, bylo jas­né, že divák oče­ká­vá tro­chu něco jiné­ho než jen oby­čej­né dra­ma. I pro­to se na scé­ně obje­ví sluš­ná dáv­ka mord scén, tro­chu té cáka­jí­cí krve a mas­ko­va­ný zabi­ják. Bohužel si však dovo­lím tvr­dit, že nej­vý­raz­něj­ší pro­blém vidím v tom, že reži­sér pros­tě neu­mí vybu­do­vat potřeb­né napě­tí. Místo aby atmo­sfé­ra pořád­ně gra­do­va­la, jsme odby­tí zbě­si­lým stři­hem, kte­rý hlav­ně mě kazil poži­tek z jed­not­li­vých vražd.
Za to por­ce minut urče­ná pro závě­reč­né titul­ky byla sku­teč­ně vra­žed­ná. K dob­ru však musím při­číst opět výběr herec­ké­ho obsa­ze­ní. Podobně jako u pře­de­šlých dílů i zde, se mi pro­jev hlav­ní­ho hrdi­ny líbil. Carmack si neve­dl vůbec zle a uká­zal, že doká­že být tahou­nem celé­ho fil­mu. Asi nej­víc mě však potrá­pi­la změ­na auto­ra hud­by, pro­to­že Adam Balazs, pros­tě nedo­ká­zal navá­zat na Subyho sta­no­ve­nou lať­ku. Nu což na plat, kaž­dý den není posví­ce­ní. Butterfly Effect 3 tak urči­tě této sérii ostu­du neu­dě­lal. Jde sice jen o prů­měr­ný film, ale líbil se mi nápad při­jít s něčím novým. Jen ško­da, že reži­sér nedo­ká­zal napl­no vyu­žít poten­ci­ál, kte­rý se tu nabí­zel.

Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky28. ledna 2019 Nejlepší hry do kapsy – nejen pro učitelky Připravujete narozeninovou oslavu a potřebujete zabavit mnoho dětí? Jste učitelkou ve mateřské  škole, či družině a chcete se inspirovat, co vše můžete s dětmi hrát? Tak je kapesní formát […] Posted in Recenze knih
  • Victor Crowley (2017)24. listopadu 2018 Victor Crowley (2017) Victor Crowley tentokrát ožije díky youtube… Urna s ostatky byla sice dopravena na místo, ale ani to nezastavilo odporné monstrum z bažin, aby nerozpoutal […] Posted in Horory
  • Karel May – fakta nebo fikce? - 2. Osobnosti10. července 2020 Karel May – fakta nebo fikce? - 2. Osobnosti Ve II. díle Vinnetoua Old Shatterhand uvádí, že právě v té době „admirál Farragut otevřel Mississippi pro severní státy“. Do děje je vpletena i známá historie Benito Juaréze, kterého […] Posted in Speciály
  • Vicious Fun (2020)8. července 2021 Vicious Fun (2020) Fajnová Kanadská retro jednohubka, která by klidně mohla vyjít v 80. letech. Má to relativně fajn nápad o klukovi, který se neštastnou náhodou připlete na jakousi schůzi šílených zabijáků […] Posted in Krátké recenze
  • Mad Max (XBOX ONE)11. prosince 2020 Mad Max (XBOX ONE)   Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít […] Posted in Retro games
  • Meky - Překvapení ve filmu2. července 2020 Meky - Překvapení ve filmu Byl to výchozí bod na cestě, která nás zavedla z Prahy do Bratislavy, ale také do Londýna, odkud pocházela Mekyho matka a strýcové, kde má kořeny. Navštívili jsme Mekyho oblíbená místa – […] Posted in Speciály
  • Město bohů (Cidade de Deus) (2002)28. srpna 2020 Město bohů (Cidade de Deus) (2002) Režisérská dvojce Fernando Meirelles a Kátia Lund pro nás namalovala hodně syrový obraz z brazilského Ria de Janeira. A pro tuto fascinující malbu se inspirovali stejnojmenným románem od […] Posted in Klubové filmy
  • Star Wars: A New Hope (Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje) - Deleted Scenes10. srpna 2015 Star Wars: A New Hope (Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje) - Deleted Scenes První článek z nové rubriky "Smazané scény z filmů". Zopakujte si to, co se nevešlo do Star Wars: Epizoda IV - Nová naděje. https://www.youtube.com/watch?v=f00IkrWvur4 Posted in Smazané scény
  • Judy29. února 2020 Judy Synopse Renée Zellweger v roli jedné z největších hollywoodských legend všech dob. Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává miláčkem […] Posted in Speciály
  • Human Centipede III (Final Sequence), The (2015)23. května 2015 Human Centipede III (Final Sequence), The (2015) Tom Six, Dieter Laser a Laurence R. Harvey se vrací a s nimi i největší lidská stonožka všech dob. Bohužel sebou přinesli i hodně pokleslou formu bizarní podívané a filmového […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32480 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71985 KB. | 13.04.2024 - 08:20:56