Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Polednice [65%]

Polednice [65%]

rp p615755.jpg
rp p615755.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V čes­kém pro­stře­dí nejsou horo­ry zase tak čas­té. Když už se něco z toho­to žán­ru dosta­ne do dis­tri­buce, vět­ši­nou se jed­ná spí­še o zále­ži­tost k smí­chu, než seri­oz­ně mra­zi­vou podí­va­nou. Proto když před něko­li­ka měsí­ci vyšel trai­ler na horo­ro­vou Polednici vol­ně inspi­ro­va­nou bás­ní Karla Jaromíra Erbena, kte­rý vypa­dal více než svě­to­vě svým vizu­á­lem a zpra­co­vá­ním, mno­ho domá­cích divá­ků zpo­zor­ně­lo. Nyní se ten­to celo­ve­čer­ní debut Jiřího Sádka dostá­vá do čes­kých kin a sli­bu­je prvotříd­ní horo­ro­vou podí­va­nou na moti­vy čes­ké­ho folklo­ru. Jak dopa­dl ten­to horor? 

Eliška (Aňa Geislerová) se svo­jí dce­rou při­jíž­dí do malé ves­ni­ce začít novou fázi své­ho živo­ta. Vrací se na ven­kov, kde její man­žel kdy­si vyrůs­tal a sna­ží se pře­kle­nou tragé­dii, kte­rá ji nedáv­no potka­la. Ne vše je ovšem ide­ál­ní a vel­ká hor­ka kte­rá zužu­jí kra­ji­nu a její oby­va­te­le cel­ko­vé nála­dě moc nepři­dá­va­jí. Zvláště když se sna­ží svo­ji dce­ru chrá­nit před rea­li­tou, ve kte­ré se nachá­ze­jí. Dříve či poz­dě­ji však prav­da vyjde naje­vo... 
Je tro­chu pro­ble­ma­tic­ké vyřknout ortel nad tím­to sním­kem. V rám­ci domá­cí pro­duk­ce se jed­ná o něco, co jen těž­ko hle­dá svý­mi řeme­sl­ný­mi kva­li­ta­mi kon­ku­ren­ci, navíc hudeb­ně se pak jed­ná o jed­nu z nej­lep­ších a nej­pů­so­bi­věj­ších pra­cí za dlou­hé roky. Ono čás­teč­né pře­vra­ce­ní typic­ké horo­ro­vé tem­no­ty a stí­nů  za par­né a všu­dypří­tom­né vedro a slun­ce při­dá­vá také body navíc. Problém ovšem je, že skvě­lá řeme­sl­ná strán­ka a půso­bi­vá atmo­sfé­ra nejsou všech­no a prá­vě na toto Polednice doplá­cí. 
Skvělé, dalo by se s klid­ným svě­do­mím říci až svě­to­vé, zpra­co­vá­ní totiž podrý­va­jí dvě doce­la zásad­ní věci. Předně je to ústřed­ní dvo­ji­ce dce­ry a mat­ky v podá­ní Ani GeislerovéKarolíny Lipowské. Zatímco u mlad­ší z dvo­ji­ce by bylo tře­ba tro­chu ráz­něj­ší­ho režij­ní­ho vede­ní, kte­ré by snad eli­mi­no­va­lo mís­ty až otrav­nou nevě­ro­hod­nost, u čes­ké herec­ké vete­rán­ky je pak tro­chu pro­blém v nekon­zis­tent­ním výko­nu, kde mnoh­dy mož­ná až pří­liš pře­hrá­vá, jin­dy nehra­je vůbec. Jistě, jsou tu momen­ty, kdy vše fun­gu­je jak má (pře­de­vším prv­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka a poté krát­ká pasáž zhru­ba ve dvou tře­ti­nách fil­mu), nicmé­ně z pohle­du celé­ho fil­mu je ona pro­měn­li­vá úro­veň výko­nů znač­ně ruši­vá a doce­la vadí. Zvláště v porov­ná­ní se vše­mi ostat­ní­mi akté­ry pří­bě­hu, mezi kte­rý­mi nena­jde­te sla­bou slož­ku. Neskutečně sil­ně poda­ný kolo­rit ves­nic­ké­ho živo­ta pak koru­nu­je míst­ní sta­ros­ta v podá­ní bez­chyb­né­ho Zdeňka Muchy,   

Druhým pro­blé­mem je poté samot­ný scé­nář fil­mu, pod­le kte­ré­ho film dik­tu­je své tem­po. Zatímco v někte­rých momen­tech film fun­gu­je jako hodin­ky, hut­ná atmo­sfé­ra by se dala krá­jet a husí kůže mezi divá­ky je samo­zřej­mos­tí, mno­hé scé­ny tuto atmo­sfé­ru uta­ha­jí a hned něko­li­krát se sta­ne, že film spí­še nudí, než aby se posu­no­val něja­kým smě­rem. Nezvládnuté tem­po sním­ku jen pod­po­ru­je závě­reč­ná půl­ho­di­nov­ka, kde film hned něko­li­krát změ­ní tem­po i atmo­sfé­ru, aby sám sebe v tom hor­ku uhnal ke zby­teč­ně uspě­cha­né­mu, nepří­liš uspo­ko­ji­vé­mu a mož­ná snad až tro­chu frustru­jí­cí­mu finá­le, kte­ré těm něko­li­ka pre­ciz­ním momen­tům z prů­bě­hu fil­mu nedě­lá zrov­na dobrou teč­ku. 
Jak tedy zhod­no­tit Polednici jako celek? Bezesporu se jed­ná o zají­ma­vou podí­va­nou, kte­rá sto­jí za vaši návště­vu kina více, než vět­ši­na tuzem­ské pro­duk­ce. Film však postrá­dá onu důsled­nost a pre­ciz­nost, jakou měla jeho mar­ke­tingo­vá kam­paň a s jakou na divá­ky vtrh­ne v prv­ních minu­tách. Díky mno­ha chy­bám a nevy­rov­na­ným výko­nům před­sta­vi­te­lek hlav­ní role je poled­ni­ce jen čes­kým sla­bým nad­prů­mě­rem se svě­to­vým audi­o­vi­zu­á­lem. Pokud vám tohle ke štěs­tí sta­čí, pak smě­le do kina.   

Precizní audi­vo­i­zu­ál­ní cvi­če­ní, kte­ré bohu­žel táh­ne ke dnu nevy­rov­na­ný scé­nář a nepře­svěd­či­vé před­sta­vi­tel­ky obou hlav­ních rolí. Naopak zby­tek osa­zen­stva je skvě­lý, pře­de­vším pak pre­ciz­ní Zdeněk Mucha. Hudba Bena Corrigana a kame­ra Alexandera Šurkaly jsou zod­po­věd­né hned za něko­lik momen­tů mra­zu v zádech, kte­ré však neza­chrá­ní jinak jen sla­bě nad­prů­měr­nou podí­va­nou s nepří­liš uspo­ko­ji­vým finá­le a mís­ty nudí­cím prů­bě­hem. Zkrátka na pomě­ry čes­ké kine­ma­to­gra­fie rela­tiv­ně sluš­ný, byť mís­ty uta­ha­ný a nud­ný, atmos­fe­ric­ký film, kte­rý se může pyš­nit svě­to­vým audi­o­vi­zu­á­lem.

25% Horké léto
25% Rodinné pro­blémy
25% Vesnice
20% Slušné audi­o­vi­zu­ál­ní zpra­co­vá­ní
5% Horor

Polednice
(The Noonday Witch)
Horor / Drama / Mysteriózní
Česko, 2016, 90 min

Režie: Jiří Sádek
Scénář: Michal Samir
Kamera: Alexander Šurkala
Hudba: Ben Corrigan
Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Daniela Kolářová, Zdeněk Mucha, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, Tomáš Bambušek, Halka Třešňáková
Produkce: Matěj Chlupáček
Střih: Michal Lánský
Zvuk: Petr Šoupa, Viktor Prášil, Martin Jílek
Scénografie: Jan Novotný
Kostýmy: Jana Jurčová

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 03.03.2016 Falcon


http://www.csfd.cz/film/59177-polednice/
http://www.imdb.com/title/tt4917700/
Podívejte se na hodnocení Polednice na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Letní filmový trhák – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL jde do kin!26. července 2016 Letní filmový trhák – SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL jde do kin! A bude to bolet ve všech kino formátech, co existují! 2D, 3D, 4DX, IMAX!!! Jeden z velmi očekávaných filmů letošního léta už se řítí do vašich kin! Snímek SUICIDE SQUAD – SEBEVRAŽEDNÝ […] Posted in Filmové premiéry
  • Titulky k Blindspot S04E14 - The Big Blast from the Past Epizode8. dubna 2019 Titulky k Blindspot S04E14 - The Big Blast from the Past Epizode Jak dlouho asi Tasha vydrží v Curychu, aniž by si jí někdo všiml? Dlouho ne...Tým se zatím chvílemi při řešení případu vrací do minulosti, do doby, kdy ještě vládla Hirstová. Titulky pro […] Posted in Titulky
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé5. srpna 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže aneb vítejte v Disneylandu podruhé „Pane Turnere a slečno Swanová, zatýkám vás za napomáhání nebezpečnému zločinci. Určitě vám bude něco říkat jméno Jack Sparrow.“zeptá se arogantně lord Beckket. „Kapitán !!! Kapitán Jack […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cesta bojovníka22. ledna 2011 Cesta bojovníka Marcus Nispel přichází do kin se zvučně znějícím snímkem Pathfinder, který česká distrubuce zkomolila na tuctovou Cestu bojovníka. Po Texaském masakru […] Posted in Recenze
  • Pinup Dolls on Ice (2013)25. prosince 2017 Pinup Dolls on Ice (2013) Další dámy na přeříznutí. Psychopat Moe má prostě šťastný den… Fiona, Malone, Caylin, Lauren a Vivian jsou kamarádky, které žijí dosti rebelským životem. Přestože vypadají […] Posted in Horory
  • Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů27. června 2021 Strašidelný dům - pátrání po strašidlech všech možných druhů Magda, Terezka Vojta byli velcí kamarádi. Magda měla doma mladšího brášku Jirku, kterého musela jednou odvést do školky, protože maminka nemohla. Magdě se nechtělo, byla totiž domluvená […] Posted in Recenze knih
  • Audioknižní výzva 20223. ledna 2022 Audioknižní výzva 2022 Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Do svého seznamu výzev už skoro tradičně přidávám i audioknižní výzvu od Audiolibrixu! 😀 Letos ji přidali dokonce docela brzy, […] Posted in Audioknihy
  • Halloween - Recenze - 75%16. října 2018 Halloween - Recenze - 75% Když se řekne John Carpenter, tak si spousta lidí kromě filmu Věc vzpomene právě na Halloween. Ano ten pravý 40 let starý snímek, který na dalších spoustu let změnil žánr hororu. A John se […] Posted in Filmové recenze
  • Paintball (2009)31. ledna 2012 Paintball (2009) Tady se bude střílet pěkně ostrými náboji! Bojová hra Paintball hýbe světem a tak není divu, že si movitější hráči rádi připlatí, aby se mohli spolu utkat i ve vzdálených prostředích. […] Posted in Horory
  • Zlomené město | Broken City [55%]18. dubna 2013 Zlomené město | Broken City [55%] Zlomené město http://www.csfd.cz/film/300771-zlomene-mesto/ http://www.imdb.com/title/tt1235522/ Alternativní názvy: Broken City, Zlomené mesto V kinech ČR od: 25.04.2013 […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72445 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72088 KB. | 25.04.2024 - 08:49:06