Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema.

Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema.

Febiofest vizual 2 1
Febiofest vizual 2 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Febiofest_vizual_2Pozvání na tři­a­dva­cá­tý Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha – Febiofest, kte­rý se usku­teč­ní 17. až 25. břez­na, při­jal jako prv­ní brit­ský sce­náris­ta a dra­ma­tik Peter Morgan, mj. drži­tel Zlatého gló­bu, kte­ré­ho pro­sla­vi­ly pře­de­vším živo­to­pis­né sním­ky o osob­nos­tech 20. sto­le­tí, jako napří­klad Poslední skot­ský král nebo Královna. Po loň­ské úspěš­né spo­lu­prá­ci s fes­ti­va­lem Berlinale orga­ni­zá­to­ři Febiofestu zno­vu před­sta­ví sek­ci Culinary Cinema. 

Zatímco Peteru Morganovi vyne­sl scé­nář k sním­ku o brit­ské krá­lov­ně Alžbětě II. Zlatý gló­bus, před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role Helen Mirrenová zís­ka­la Oscara. Morgan je i auto­rem scé­ná­řů k Poslednímu skot­ské­mu krá­li o ugand­ském dik­tá­to­ro­vi Idi Aminovi nebo k nej­lep­ší­mu závod­ní­mu fil­mu všech dob s názvem Rivalové o sou­pe­ře­ní mezi závod­ní­ky Formule 1 Niki Laudou a Jamesem Huntem. Amerikou otřá­sl Duel Frost/Nixon, rekon­struk­ce tele­viz­ních roz­ho­vo­rů, k nimž napsal Morgan scé­nář pod­le své diva­del­ní hry. Morgan byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara, čty­ři­krát zís­kal cenu BAFTA, mj. za tele­viz­ní film The Deal o riva­li­tě Tonyho Blaira a Gordona Browna. Pouto, kte­ré jed­no­ho z nej­žá­da­něj­ších sce­náris­tů sou­čas­nos­ti váže k České repub­li­ce, je jeho man­žel­ství s dce­rou poli­ti­ka Karla Schwarzenberga Annou Carolinou, jež má titul prin­cez­ny.

Helen Mirren a Peter Morgan, film Kralovna
Helen Mirren a Peter Morgan, film Kralovna

Febiofest Peteru Morganovi udě­lí Kristiána za při­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii.

Letos podru­hé před­sta­ví Febiofest fil­my z kuli­nář­ské­ho pro­stře­dí spo­je­né s exklu­ziv­ní veče­ří nesou­cí název ber­lín­ské fil­mo­vé sek­ce. Tentokrát budou orga­ni­zá­to­ři v rám­ci Culinary Cinema pro­mí­tat během fes­ti­va­lo­vé­ho víken­du od pát­ku 18. 3. do nedě­le 20. 3. v kině CineStar Praha – Anděl a veče­ře budou násled­ně ser­ví­ro­vat v pro­stře­dí spe­ci­ál­ně upra­ve­né restau­ra­ce v při­lehlém andel’s Hotelu Prague. Na pro­gra­mu bude spo­lu s ital­ským menu ame­ric­ká nezá­vis­lá kome­die Trattoria nahlí­že­jí­cí pod poklič­ku tvr­dé­ho kuli­nář­ské­ho busi­nessu a oko­ře­ně­ná komen­tá­ři sku­teč­ných šéf­ku­cha­řů, dále pak miche­lin­ské nou­velle cui­si­ne a prv­ní „gur­mán­ský thriller“ doku­ment Ryba, kuře, krab, kte­rý sle­du­je drži­te­le miche­lin­ské hvězdy na mezi­ná­rod­ní kuchař­ské olym­pi­á­dě Bocuse d’Or, a na závěr asij­ská kuchy­ně a japon­ský his­to­ric­ký milost­ný pří­běh Kuchyň samu­ra­jů inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi udá­lost­mi. Lístky na Culinary Cinema budou v před­pro­de­ji Ticketportalu od 1. úno­ra. V ceně od 1 590 korun bude fil­mo­vá pro­jek­ce a veče­ře o třech cho­dech uvá­dě­ná mode­rá­to­rem.

Febiofest letos při­chá­zí s novým gra­fic­kým kon­cep­tem, kte­rý nava­zu­je na loň­skou gra­fi­ku, jíž domi­no­va­ly potlu­če­né tvůr­co­vy brý­le „febi­o­ku­lá­ry“ spo­lu s drob­ný­mi posta­va­mi kocou­ra a ptáč­ka. Hlavním moti­vem pro rok 2016 je posta­va tou­la­vé­ho čer­né­ho kocou­ra, tajem­né­ho praž­ské­ho bon­vi­vá­na, kte­rý nám pře­jde přes ces­tu, a ovliv­ní tak náš směr. „Vloni jsme před­sta­vi­li svě­tu tzv. febi­o­ku­lá­ry, tvůr­cův pohled na svět. Když si brý­le nasa­dí­te, zří­te obraz, kte­rý má umě­lec před oči­ma. Nyní je čas před­sta­vit Febia. Je to potul­ný praž­ský kocour zna­jí­cí všech­na zákou­tí, posta­va, kte­rá se dosta­ne všu­de jako stín, kocour, kte­rý malé­ho ptáč­ka sežral,“ popi­su­je autor gra­fi­ky Georgi Stojkov. Ikonický kocour bude Febiofest pro­vá­zet po mno­ho sezón a pro úče­ly dal­ších muta­cí vizu­á­lu má v pří­pa­dě sek­ce Febiofest Music Fest na hla­vě slu­chát­ka nebo na vizu­á­lu ke Culinary Cinema prá­vě sně­dl rybu. Celou kam­paň zpra­co­va­lo gra­fic­ké Studio Stojkov. 

Festivalovou cenu Grand Prix udě­lí vítě­zi sek­ce Nová Evropa 33členná poro­ta slo­že­ná z fil­mo­vých fanouš­ků vybra­ných z veřej­nos­ti a jed­né zná­mé osob­nos­ti jako před­se­dy. Zájemci na post porot­ce se mohou začít hlá­sit pro­střed­nic­tvím dotaz­ní­ku na webo­vých strán­kách fes­ti­va­lu www.febiofest.cz do 25. úno­ra.

Festivalové pro­jek­ce se budou konat pře­de­vším v jed­nom z divác­ky nej­ob­lí­be­něj­ších čes­kých mul­tiplexů CineStar Praha – Anděl a dále pak v CineStaru Praha – Černý Most. MFF Praha – Febiofest je nej­vět­ší fil­mo­vou akcí své­ho dru­hu na úze­mí hlav­ní­ho měs­ta Prahy, pre­zi­den­tem fes­ti­va­lu je Fero Fenič, ředi­te­lem Kamil Spáčil a na pozi­ci pro­gra­mo­vých ředi­te­lů půso­bí Štefan Uhrík a Hana Cielová. Febiofest násled­ně pro­bí­há ve všech regi­o­nech České repub­li­ky jako Regionální ozvě­ny Febiofestu. Vybrané fil­my lidé uvi­dí v rám­ci Ozvěn Febiofestu ve čtr­nác­ti čes­kých měs­tech napříč celou Českou repub­li­kou od 29. břez­na do 21. dub­na.

Zdroj foto : Febiofest
www.febiofest.cz
www.facebook.com/febiofest


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48792 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72141 KB. | 19.04.2024 - 16:26:45