Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Tv Tipy 26.5. - 1.6.

Tv Tipy 26.5. - 1.6.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový týden je před námi a to mimo jiné zna­me­ná spous­tu fil­mů v tele­vi­zi. Tím nej­za­jí­ma­věj­ším bude beze­spo­ru páteč­ní Matrix, není ale posled­ní v řadě toho, co by vám nemě­lo unik­nout. Eleni, Spielbergův Hook nebo Láska až za hrob jsou jsou dal­ší­mi pří­sa­da­mi do podiv­né­ho mixu fil­mo­vých zážit­ků.ČT1 a ČT2

Po 26.5. 21:35 ČT2
Proč to všech­no (El perqué de tot ple­gat)
Někdy má člo­věk co dělat, aby vyšel sám se sebou. Patnáct mik­ro­po­ví­dek o lid­ském cha­rak­te­ru. Katalánský film (1994). Hrají: L. Homar, Á. Casanovas, S. Muntová, P.  Ponce, A. Lizaranová, S. Mateu a dal­ší. Scénář a režie Ventura Pons

Út 27.5. 20:00 ČT1
Žabákova dob­ro­druž­stv (The Wind in the Willows)
Lehkomyslnost se nevy­plá­cí. Ještě že má jeden pár odda­ných přá­tel... Britská pohád­ko­vá hříč­ka z mon­ty­py­thon­ské díl­ny, nato­če­ná pod­le stej­no­jmen­né dět­ské kníž­ky (1996). Hrají: S. Coogan, E. Idle, T. Jones, A. Sher a  dal­ší. Scénář a režie Terry Jones

Út 27.5. 23:45 ČT2
Zbožné přá­ní (Wishful Thinking)
(Wishful Thinking) Tři pohle­dy na lás­ku. Autorský d ebut ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho reži­sé­ra Adama Parka Zbožné přá­ní vyprá­ví ze tří růz­ných úhlů milost­né peri­pe­tie tří hlav­ních postav. Drew Barrymoreová v hlav­ní roli ame­ric­ké roman­tic­ké kome­die (1997). Dále hra­jí: J. Bealsová, J. LeGros, J. Stewart, M. Gorhamová, E. Thal a dal­ší. Scénář a režie Adam Park

Čt 29.5. 21:50 ČT2
Eleni
Od kon­ce vál­ky uply­nu­lo 30let, váleč­né zlo­či­ny jsou pro­ml­če­ny a do Řecka se vra­ce­jí lidé z exi­lu. Vrací se i novi­nář Nick, aby pát­ral po okol­nos­tech smr­ti své mat­ky Eleni, kte­rá byla za vál­ky popra­ve­na par­ty­zá­ny. Ani po toli­ka letech není scho­pen vyrov­nat se s její smr­tí a před oči­ma mu oží­va­jí pohnu­té udá­los­ti oněch dní, dogma­tic­ké moci a bez­mo­ci oby­čej­ných lidí. Poutavé dra­ma kom­bi­nu­jí­cí retrospek­ti­vy se sou­čas­nos­tí podá­vá obraz kru­té situ­a­ce, způ­so­be­né absurd­ním lid­ským jed­ná­ním. John Malkovich v roli novi­ná­ře, kte­rý si vyrov­ná­vá účty s minu­los­tí. Americký film (1985). Dále hra­jí: K. Nelliganová, L. Huntová, O. Cotton, R. Pickup a dal­ší. Režie Peter Yates

So 31.5. 14:50 ČT1
Láska až za hrob (Curtain Call)
Na vrcho­lu život­ních úspě­chů sto­jí nakla­da­tel knih Stevenson Lowe, kte­rý ve svém sou­kro­mí pří­liš nehod­lá měnit své mlá­de­nec­ké zvy­ky a spo­lé­há na tole­ran­ci své vyvo­le­né dív­ky. Julia má se svým dlou­ho­le­tým milen­cem neo­by­čej­ně vel­kou trpě­li­vost a mar­ně čeká, že se ke zpe­če­tě­ní jejich vzta­hu koneč­ně jas­ně vyjá­d­ří. Všechno dostá­vá neče­ka­ně rych­lé obrát­ky v oka­mži­ku, když se Stevenson nastě­hu­je do sta­ro­by­lé­ho domu v cen­t­ru měs­ta. I tady je ale Julia tím dru­hým kolem u vozu. Popravdě řeče­no - až tře­tím: dům totiž léta obý­vá dvo­ji­ce duchů, kte­ří doká­ží Stevensona „zaměst­nat“ nato­lik, že nemá na nic jiné­ho pomyš­le­ní.

So 31.5. 21:05 ČT1
Hook
Fantaskní pří­běh vzni­kl na moti­vy oblí­be­né dět­ské kni­hy J. M. Barrieho Peter Pan, vyprá­vě­jí­cí o pří­ho­dách hol­čič­ky Wendy a jejích bra­trů v pohád­ko­vé zemi Nezemi, kam ji zane­se kou­zel­ný chla­pec Peter Pan. Spielbergův Peter Pan se už dáv­no roz­ho­dl vyrůst a stal se úspěš­ným a vel­mi zane­prázd­ně­ným pod­ni­ka­te­lem. Na Vánoce navští­ví s ženou a dvě­ma dět­mi babič­ku Wendy v Londýně. Zatímco jsou rodi­če na večír­ku na počest Wendy, Kapitán Hook děti une­se do země Nezemě, o jejíž exis­ten­ci už Petr nemá ani poně­tí. Stejně tak zapo­mněl, kým kdy­si byl. Robin Williams a Julia Robertsová v hlav­ní roli výprav­né pohád­ko­vé fan­ta­zie Stevena Spielberga na moti­vy kní­žek o Petru Panovi. Dále hra­jí: D. Hoffman, B. Hoskins, M. Smithová a dal­ší

So 31.5. 0:15 ČT1
Pravdivá roman­ce (True Romance)
Jaké jsou to líbán­ky s gan­gs­ter­ským pod­svě­tím v  patách? Americký film (1993). Hrají: P. Arquetteová, Ch. Slater, D. Hopper, B. Pitt, Ch. Walken a dal­ší. Režie Tony Scott

Ne 1.6. 20:00 ČT1
Archa pro Vojtu
Jsou tu s námi. Mezi námi. Velcí či malí, stej­ní a  pře­ce jiní než vět­ši­na. Ti, kte­ří mají v buň­kách jiný počet chro­mo­zo­mů. Jsou posti­že­ni Downovým syn­dro­mem. Vypadají tro­chu jinak, ale cítí, radu­jí se a  pro­ží­va­jí smu­tek jako ostatní.Malý Vojta se naro­dil jiný než ostat­ní děti a svět dva­nác­ti­le­té Aničky je rázem slo­ži­těj­ší. Film České tele­vi­ze (2001). Hrají: Z. Bydžovská, B. Klepl, A. Štíchová, V. Orel, I. Chýlková, Z. Hadrbolcová, H. Čermáková, P. Sterec, J. Ž. Hrubý, O. Kurzová a dal­ší. Scénář a režie M. Elšíková

NOVA

Po 26.5. 20:35
Velký táta (Big Daddy)
Adam Sandler je praš­tě­ný a nezod­po­věd­ný. Ale dítě, kte­ré musí hlí­dat kama­rá­do­vi ho napra­ví a dokon­ce se mu role otce zalí­bí nato­lik, že ho chce ado­p­to­vat... Americká kome­die (1999). Dále hra­jí J. Mostel, J. L. Adams, J. Stewart, A. Covert, C. Sprouse, K. Swanson, S. Buscemi a dal­ší. Režie D. Dugan (90 min)

St 28.5. 20:35
Striptýz (Striptease)
Striptýz v podá­ní Demi Moore! Zážitek, na kte­rý neza­po­me­ne ani kon­gre­sman Burt Reynolds, kte­rý to ale vidí doce­la jinak a hned jde o život! Americká kri­mi kome­die (1996). Dále hra­jí A. Assante, V. Rhames, R. Patrick, P. Guilfoyle a dal­ší. Režie A. Bergman (113 min)

Pá 30.5. 21:35
Matrix

Keanu Reeves žije dvo­jím živo­tem. Ve dne je počí­ta­čo­vý expert a záro­veň je obá­va­ný hac­ker. Právě pro jeho schop­nos­ti je vyvo­le­ný - implan­to­vá­ním vědo­mos­tí do moz­ku je při­pra­ven pro­jít spe­ci­ál­ním výcvi­kem a musí ovlád­nout vir­tu­ál­ní rea­li­tu Matrixu a tím zachrá­nit civi­li­za­ci. Americký sci-fi thriller (1999). Dále hra­jí L. Fishburne, C.-A. Moss, H. Weaving, G. Foster, J. Pantoliano a dal­ší. Režie A. a L. Wachowski (131 min)

Vytvořeno s pomo­cí mate­ri­á­lů tele­vi­zí CT a NOVA


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42839 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72246 KB. | 20.05.2024 - 01:53:27