Kritiky.cz > Recenze knih > Pletení na rukou: Lenka Sýkorová

Pletení na rukou: Lenka Sýkorová

P1270041
P1270041
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se řek­ne ple­te­ní, vyba­ví se vám jeh­li­ce, vlna a tře­ba něja­ký kou­sek, kte­rý stá­le čeká na dokon­če­ní už spous­ty let, ale stá­le mar­ně? Nebo nao­pak sly­ší­te uklid­ňu­jí­cí zvuk jeh­lic, cítí­te, jak se po nároč­ném dni uvol­ňu­je­te a navíc pak máte dob­rý pocit z hoto­vé­ho výrob­ku? Ať pat­ří­te do prv­ní či dru­hé sku­pi­ny nebo jste ple­te­ní dosud neob­je­vi­li, kníž­ka Pletení na rukou by nemě­la ujít vaší pozor­nos­ti.

Pro začá­teč­ní­ky nabíd­ne sezná­me­ní s ple­te­ním na rukou, což je tech­ni­ka, kte­rá se sta­la feno­mé­nem posled­ní doby a mno­ho ple­ta­řek i začá­teč­nic si ji tou­ží vyzkou­šet. Zároveň jde o tech­ni­ku, kte­rá je prý tak jed­no­du­chá, že ji zvlá­da­jí i malé děti a navíc jde o vyso­ce pro­spěš­nou čin­nost, jež vám roz­ví­jí jem­nou moto­ri­ku. A kdo ví, tře­ba vás ple­te­ní tak zaujme, že nako­nec pře­ci jen sáh­ne­te po oněch obá­va­ných jeh­li­cích. A neza­po­meň­te ani na dal­ší bene­fi­ty, kdy ruč­ní prá­ce vás odtrh­nou od prá­ce a vy se bude­te jen sou­stře­dit na danou chví­li, což vám při­ne­se pří­jem­ný odpo­či­nek. Nemluvě o tom, že ve finá­le na vás čeká radost nad vlast­no­ruč­ně vytvo­ře­ným výrob­kem.

Pro pokro­či­lé, kte­ří nao­pak ple­tou rádi, kníž­ka nabí­zí sezná­me­ní s tro­chu jinou tech­ni­kou prá­ce, kdy jeh­li­ce nebu­de­te vůbec potře­bo­vat. Vystačíte si se svý­mi prs­ty, ruka­ma či pří­pad­ně hrá­bě­mi. Ano i jeden návod ple­te­ní na hrá­bích autor­ka při­da­la jako zají­ma­vost.

Útlá kníž­ka vám nabíd­ne 13 návo­dů na vytvo­ře­ní výrob­ků, kte­ré obo­ha­tí váš šat­ník či domác­nost ori­gi­nál­ní­mi kous­ky, jež si vytvo­ří­te sami, což bude těšit dvoj­ná­sob. A až vám budou kama­rád­ky něco z toho závi­dět, může­te je poda­ro­vat vlast­no­ruč­ním výrob­kem, urči­tě budou mít radost. Těšte se na návo­dy na síťo­va­nou taš­ku, ozdob­nou šál­ku či tře­ba deko­rač­ní povlak na pol­štář.

Autorka vás tech­ni­kou spo­leh­li­vě pro­ve­de krok po kro­ku. Nejprve se dozví­te více infor­ma­cí o mate­ri­á­lu a pomůc­kách, kte­ré bude­te k prá­ci potře­bo­vat. Na výběr bude­te mít z růz­ných mate­ri­á­lů vhod­ných pro ple­te­ní, bude již na vás, zda si kou­pí­te tře­ba tzv. České hob­by Špagáty či si vytvo­ří­te vhod­ný mate­ri­ál sami. Návody na jed­not­li­vé pro­jek­ty jsou ohod­no­ce­ny na stup­ni­ci od jed­né do pěti, od nej­leh­čí­ho po nej­ná­roč­něj­ší. Volit může­te i mezi návo­dy urče­né pro ple­te­ní na rukou či prs­tech a v závě­ru i jeden návod pro ple­te­ní na hrá­bích. Postup při prá­ci je dob­ře zachy­cen na jed­not­li­vých foto­gra­fi­ích krok po kro­ku, aby pod­le něj zvlád­la pra­co­vat i začá­teč­ni­ce. Takže neměj­te oba­vy, že to nezvlád­ne­te. I když ze začát­ku může chví­li trvat, než se do dané tech­ni­ky dosta­ne­te, což mohu sama potvr­dit jako ple­ta­cí laik, kdy jsem si ze začát­ku neby­la jis­tá, odkud kam mám pří­zi pro­táh­nout, jak moc uta­ho­vat, ale pokus omyl a nako­nec jsem na to při­šla. Takže smě­le do toho. Otázkou pak jen zůstá­vá, zda vás někte­rý ze tři­nác­ti návo­dů, což není poprav­dě pří­liš moc, zaujme …

O autor­ce: Lenka Sýkorová se růz­ným ruč­ním pra­cem a tvo­ře­ní věno­va­la odma­lič­ka díky babič­ce. Inspirace čer­pa­la i ze západ­ní Evropy v době před rokem 1989. Různé dru­hy tvo­ře­ní byly jejím koníč­kem až done­dáv­na, kdy se roz­hod­la v daném obo­ru pra­co­vat. Dnes tak pořá­dá růz­né kur­zy výtvar­ných tech­nik a kre­a­tiv­ní výsta­vy v něko­li­ka čes­kých měs­tech.

Vydalo: Nakladatelství Grada, kde lze kni­hu i zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58966 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72278 KB. | 23.05.2024 - 10:40:18