Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Škola superhrdinů - Sky High

Škola superhrdinů - Sky High

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Není vůbec leh­ké najít dobrou rodi­nou kome­dii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zába­va pro hod­ně drs­né rodin­ky, pro­to­že posled­ní fil­my s puber­tál­ním čaro­dě­jem atmo­sfé­rou při­po­mí­na­jí tem­ný thriller. Naštěstí se obje­vil poměr­ně nepro­pa­go­va­ný titul, kte­rý pře­kva­pil jak kri­ti­ku, tak divá­ky. A to výji­meč­ně obě sku­pi­ny stej­ně – klad­ně. Hodně mě zkla­ma­lo, že i přes skvě­lé při­je­tí (a pří­jem­né finanč­ní výsled­ky) v USA u nás film puto­val rov­nou na VHS a DVD, ale s tím už asi nic nena­dě­lá­me.Škola super­hr­di­nů je rodi­nou kome­dií, ale také potě­ší všech­ny fanouš­ky comic­sů. Podle troš­ku kostr­ba­té­ho čes­ké­ho názvu urči­tě pocho­pí­te, kte­rá sor­ta lidí bude hrát v tom­to titu­lu hlav­ní roli. Jistě, že ti, kte­ří byli obda­ře­ni výji­meč­ný­mi schop­nost­mi a rádi zachra­ňu­jí svět. Jsou to přes­ně oni, kte­ří zapl­ňu­jí strán­ky papí­ro­vých comic­sů. Jenže zatím­co tako­ví X-Meni jsou spí­še dra­ma­tem, Škola super­hr­di­nů se řadí k titu­lům jako Úžasňákovi (Sky High je ale samo­zřej­mě hra­ný film) nebo Fantastická čtyř­ka, kte­rou bych se klid­ně nebál zařa­dit do žán­ru akč­ní kome­die. Škola super­hr­di­nů se zamě­řu­je na stře­do­škol­ský život a comic­so­vě paro­dic­ký nádech je tu kuli­sou. Ale vel­mi důle­ži­tou. Pokud bychom si jí totiž odmys­le­li, tak zís­ká­me dobrou kome­dii se skvě­lý­mi herec­ký­mi výko­ny, ale chy­bě­la by jí tro­š­ka ori­gi­na­li­ty. Ale naštěs­tí je tu i zají­ma­vý námět.

Will (Michael Angarano) je na prv­ní pohled sym­pa­tic­ký dospí­va­jí­cí kluk, kte­rý řeší stej­né pro­blémy, jaké jsme měli i my v jeho věku. Jenže, on má jed­nu vel­kou sta­rost navíc. Jeho rodi­če Velitel (Kurt Russell) a Raketa (Kelly Preston) jsou nej­ob­di­vo­va­něj­ší super­hr­di­no­vé svě­ta. Logicky se tak od Willa oče­ká­vá, že půjde v  jejich sto­pách. Také je při­jat na Školu super­hr­di­nů, kde by měl pat­řit mezi pre­mi­an­ty. Jenže je tu „malin­ký“ zádrhel. U  Willa se ješ­tě žád­né výji­meč­né schop­nos­ti nepro­je­vi­ly…

Kromě toho, že vás na této střed­ní ško­le klid­ně někdo zmra­zí nebo tým roz­t­les­ká­va­ček tvo­ří jen jeden člo­věk (ve sku­teč­nos­ti hereč­ky dvoj­ča­ta Malika a Khadijah Haqq), se tu řeší napros­to běž­né pro­blémy. Ať už lás­ka nebo děle­ní do růz­ných sku­pin (zná­te to, buď­to jste oblí­be­ní nebo vám str­ka­jí hla­vu do zácho­du), kte­ré je pod­po­ře­no tím, že jsou stu­den­ti ofi­ci­ál­ně ozna­če­ni buď­to za hrdi­ny nebo za par­ťá­ky. Will si ješ­tě navíc musí dávat vel­ký pozor na spo­lu­žá­ka Warrena (Steve Strait), jehož mat­ka je super­hr­din­ka, ale otec super­pa­douch (kte­ré­ho Velitel dostal do věze­ní).

Nebudu vám lhát, všech­no skon­čí tak jak před­po­klá­dá­te – Will se zami­lu­je do své kama­rád­ky Layly (Danielle Panabaker), kte­rá k němu cho­vá hlub­ší city už dlou­ho, ale taj­ně. Z Warrena se sta­ne dob­rý kama­rád hlav­ních cha­rak­te­rů. Z out­si­de­rů se sta­nou hrdi­no­vé. Vždyť víte, jak to ve fil­mech ze střed­ní ško­ly cho­dí. Naštěstí tu máme spous­tu pove­de­ných gagů a  uta­ho­vá­ní si z comic­so­vých adap­ta­cí, tak­že vám tro­š­ka toho klišé nebu­de vadit. A mimo to, napří­klad já jsem ten typ, kte­rý má rád, když jsou nako­nec kama­rá­di i  ti, u kte­rých se to neče­ká :). Možná jsem naiv­ní a ide­a­lis­tic­ký, ale co, pořád věřím v kla­sic­ké hod­no­ty typu přá­tel­ství a spol. :).

Herecké výko­ny už jsem vyzdvi­hl, ale ne dosta­teč­ně. Michael Angarano mě potě­šil už v  Legendách z Dogtownu, a pří­jem­ný dojem ve mně zane­chal i teď. Jdou mu jak troš­ku váž­něj­ší oka­mži­ky, tak s pře­hle­dem zvlá­dá i ty humor­něj­ší­ho rázu. Stačí jen pár vte­řin v  zábě­ru a už vám bude sym­pa­tic­ký. To ovšem pla­tí i pro Steva Straita, kte­rý sice ztvár­ňu­je drs­nou posta­vu, ale i tak bude za oka­mžik jeden z vašich hlav­ních favo­ri­tů. Nebudu tu jme­no­vat všech­ny dospí­va­jí­cí, kte­ří se uja­li ostat­ních cha­rak­te­rů, ale jsou to hlav­ně oni, kte­ří vde­chu­jí fil­mu život. Co se týče dospě­lých, tak ty tu troš­ku ustu­pu­jí vzdat, ale i oni potě­ší tím, že záměr­ně nebe­rou své role tak úpl­ně váž­ně. Kelly Preston je roz­to­mi­lost sama a Kurt Russell jako přá­tel­ský tatík také nezkla­me. K „sežrá­ní“ je Bruce Campbell jako nekom­pro­mis­ní tre­nér.

A když už jsem se roz­jel, tak ve chvá­le budu pokra­čo­vat. Přestože na holly­wo­od­ské pomě­ry byl roz­po­čet fil­mu poměr­ně skrom­ný (něco kolem 35 mili­o­nů dola­rů), tak tri­ky jsou zvlád­nu­ty dob­ře (až na pár drob­ných zaškobrt­nu­tí). Stejně jako celá vizu­ál­ní strán­ka, neza­přou to, že Škola super­hr­di­nů vznik­la v pro­duk­ci spo­leč­nos­ti Disney (kuli­sy, kos­týmy jsou ladě­ny do pes­t­ro­ba­rev­ných odstí­nů). Ale neboj­te Sky High je zábav­ná i pro star­ší roč­ní­ky, kte­ré už odrost­ly rvač­kám o  hrač­ky.

Mohl bych se roz­či­lo­vat nad tím, že se občas dočká­me troš­ku vět­ší dáv­ky sen­ti­men­tu, než je pro nea­me­ric­ké­ho divá­ka zdrá­vo. Ale film ani tyto scé­ny nebe­re tak úpl­ně váž­ně, tak­že si ve výsled­ku není na co stě­žo­vat. Naopak v pod­sta­tě mohu na film pět jen chvá­lu. Nejvíce mě potě­ši­lo vyni­ka­jí­cí obsa­ze­ní, ale i dal­ší aspek­ty Školy super­hr­di­nů mají divá­ko­vi co nabíd­nout. Je toho tolik, že se pro mě ten­to film stal jed­nou z nej­lep­ších rodin­ných kome­dií za dlou­ho dobu.
A mimo­cho­dem, pokud se Vám dosta­ne do rukou DVD ver­ze, tak dopo­ru­ču­ji doku­ment ze záku­li­sí. Uvidíte, že her­cům roz­hod­ně smy­sl pro humor nechy­bí, a že si natá­če­ní umí užít.


Podívejte se na hodnocení Škola superhrdinů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30318 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72027 KB. | 13.04.2024 - 07:31:47