Kritiky.cz > Recenze knih > SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY

SVATOPLUK GALOČÍK, OTO PAIKERT:DPH 2016 VÝKLAD S PŘÍKLADY

DPH
DPH
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oba auto­ři, JUDr. Svatopluk Galočík a Ing. Oto Paikert, pra­co­va­li dlou­há léta na Ministerstvu finan­cí České repub­li­ky. Podíleli se na tvor­bě záko­na o DPH a v sou­čas­nos­ti pořá­da­jí roz­sáh­lou před­náš­ko­vou čin­nost pro sou­kro­mou sfé­ru i stát­ní insti­tu­ce. V této pub­li­ka­ci se zamě­ři­li na pro­ble­ma­ti­ku daně z při­da­né hod­no­ty.

Příručka DPH 2016 výklad s pří­kla­dy je vel­mi obsáh­lá, čítá 404 stran tex­tu. Jedná se o již dva­nác­té vydá­ní od roku 2004, doby, kdy vstou­pi­la Česká repub­li­ka do Evropské unie. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z při­da­né hod­no­ty, má již 40 novel. Poslední nove­la, zákon č. 377/2015 Sb., není v tex­tu zapra­co­vá­na, pro­to­že naby­de účin­nos­ti až 1.1.2017.

Původní para­gra­fy jsou tiš­tě­ny kur­zí­vou, nové zně­ní je vyzna­če­no tuč­ně. Komentáře a pří­kla­dy k jed­not­li­vým para­gra­fům jsou psá­ny běž­ným pís­mem, nové čás­ti pak také tuč­ně. V někte­rých čás­tech je vysvět­le­ní pod­tr­že­no. Výklad je opat­řen vel­kým množ­stvím pří­kla­dů a tvo­ří téměř tři čtvr­ti­ny kni­hy, na čemž je znát sna­ha tvůr­ců slo­ži­tý zákon co nej­ví­ce při­blí­žit čte­ná­řům.

Objevuje se zde nová defi­ni­ce sta­veb­ní­ho pozem­ku, jež umož­ňu­je zda­ně­ní pozem­ků urče­ných k zástav­bě (§ 56 Dodání nemo­vi­té věci). Tento čes­ký zákon byl uve­den do sou­la­du s evrop­ský­mi před­pi­sy. Změněn je rov­něž § 56a Nájem nemo­vi­té věci.

Dále je uve­de­na změ­na míst­ně pří­sluš­né­ho správ­ce daně pro oso­by povin­né neu­sa­ze­né, jímž je nyní Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Další novin­kou je § 101a, tj. povin­ná elek­tro­nic­ká for­ma podá­ní daňo­vé­ho při­zná­ní, a také podá­vá­ní kon­t­rol­ní­ho hlá­še­ní  - § 101c dané­ho záko­na. Autoři v komen­tá­ři odka­zu­jí na daňo­vý por­tál finanč­ní sprá­vy, jenž je uži­teč­ný pro všech­ny, jichž se tato pro­ble­ma­ti­ka týká. Rovněž kon­t­rol­ní hlá­še­ní musí být ode­sí­lá­no pou­ze elek­tro­nic­ky, a to pro­střed­nic­tvím daňo­vé­ho por­tá­lu finanč­ní sprá­vy nebo přes dato­vou schrán­ku. Toto téma je podrob­ně vysvět­le­no včet­ně ter­mí­nů podá­ní, mož­ných oprav i pokut v pří­pa­dě chyb­né­ho či pozd­ní­ho podá­ní (viz  § 101 až § 101i).

Další změ­nou v posu­zo­vá­ní dodá­ní nemo­vi­té věci, kte­ré je osvo­bo­ze­no od daně, je i výpo­čet lhů­ty pro osvo­bo­ze­ní.

Na kon­ci svaz­ku tvůr­ci uvá­dě­jí pře­chod­ná usta­no­ve­ní, kte­rá jsou vel­mi důle­ži­tá k urče­ní plat­nos­ti někte­rých para­gra­fů, a dále je tam otiš­tě­no 6 pří­loh k záko­nu včet­ně komen­tá­řů.

V pří­lo­ze 2 a 3 je jme­no­ván seznam slu­žeb a zbo­ží, kte­ré pod­lé­ha­jí prv­ní sní­že­né saz­bě daně (15%) a v pří­lo­ze 3a pak násle­du­je sou­pis zbo­ží, jež pod­lé­há dru­hé sní­že­né saz­bě daně (10%).

Příloha č. 4 popi­su­je umě­lec­ká díla, sbě­ra­tel­ské před­mě­ty i sta­ro­žit­nos­ti a v páté pří­lo­ze čte­nář nalez­ne vyjme­no­va­né zbo­ží, u něhož se při dodá­ní pou­ži­je režim pře­ne­se­ní daňo­vé povin­nos­ti.

Příručka obsa­hu­je oko­lo 300 pří­kla­dů z pra­xe a je na ní znát sna­ha obou odbor­ní­ků ten­to zákon co nej­ví­ce při­blí­žit čte­ná­řům. Komentáře k někte­rým para­gra­fům mají roz­sah něko­li­ka stran tex­tu a jed­not­li­vé odstav­ce záko­na jsou osvět­le­ny pomo­cí jed­no­ho či více prak­tic­kých pří­kla­dů. Oceňuji, že auto­ři usi­lu­jí o maxi­mál­ní sro­zu­mi­tel­nost tex­tu a rov­něž musím pochvá­lit i gra­fic­kou pře­hled­nost kni­hy.

Tuto pub­li­ka­ci dopo­ru­ču­ji všem, kte­ří se s pro­ble­ma­ti­kou daně z při­da­né hod­no­ty v pra­xi setká­va­jí. Je zamě­ře­na zejmé­na na odbor­ní­ky, kte­ří se DPH věnu­jí.

Hodnocení: 89 %

Kniha k zakou­pe­ní


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,86144 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72044 KB. | 19.04.2024 - 18:49:00