Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bohové Egypta | Gods of Egypt [35%]

Bohové Egypta | Gods of Egypt [35%]

rp Gods of Egypt movie stills 18.jpg
rp Gods of Egypt movie stills 18.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Poslední úno­ro­vý týden do čes­kých a slo­ven­ských kin vtrh­la dlou­hé roky při­pra­vo­va­ná novin­ka reži­sé­ra Alexe Proyase Bohové Egypta.  Očekávaná dob­ro­druž­ná podí­va­ná s téma­ti­kou dáv­né­ho Egypta a jeho myto­lo­gie nicmé­ně z prv­ních pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lů pří­liš neo­sl­ni­la a tak se čekal pro­pa­dák. A prá­vě ten dora­zil. Sám jsem odklá­dal psa­ní toho­to člán­ku jak jen to šlo, nicmé­ně podob­ně jako tomu je s náplas­tí, jed­nou je potře­ba ji strh­nout. 

Bek (Brenton Thwaites) pat­ří mezi ty nej­ši­kov­něj­ší zlo­dě­jíč­ky, kte­ré může Egypt nabíd­nout. Při koru­no­va­ci nové­ho krá­le Horuse (Nikolaj Coster-Waldau) je ovšem svěd­kem zra­dy z rukou Seta (Gerard Butler), kte­rý v boji pora­zí své­ho soka a uzme si celou zemi silou pro sebe. O něja­kou dobu poz­dě­ji je prá­vě Bek pře­svěd­čen svo­jí pří­tel­ky­ní aby dopo­mohl Horusovi zpět k jeho moci a osvo­bo­dil tak Egypt z útla­ku pod Setovou rukou. To však nebu­de jed­no­du­ché, neboť sám Horus už svůj boj o trůn vzdal a zdroj jeho moci, posvát­né oči o kte­ré jej v boji Set při­pra­vil, jsou v nedo­byt­né pev­nos­ti, kam se nor­mál­ní zlo­děj nedo­sta­ne. Ještě, že Bek není nor­mál­ní zlo­děj... 
Nemá moc smy­sl cho­dit kolem hor­ké kaše, Bohové Egypta jsou prů­ser kolosál­ních roz­mě­rů. Jasně, rok co rok se do kin dosta­ne pro­jekt podob­né­ho kalib­ru - tedy obrov­ský fan­ta­sy bloc­kbus­ter kte­rý díky růz­ným vli­vům skon­čí v pro­pad­liš­ti dějin díky svým mrz­kým kva­li­tám a podiv­né­mu pro­dukč­ní­mu cyk­lu. Podobně jako před pár lety u Johna Cartera, se sta­ne téměř s jis­to­tou u toho­to poku­su o vel­ko­le­pou podí­va­nou. Je totiž jen málo­co, co v novin­ce s rela­tiv­ně hvězd­nou sesta­vou váž­ně fun­gu­je. A toho co nefun­gu­je, je tu pře­hr­šel.
Nebudu se tu zamě­řo­vat na vol­bu cas­tingu (Dán, Skot, Australan... ), osob­ně je mi poměr­ně jed­no kdo co jak a odkud je, nepa­t­řím do vlny poli­tic­ké korekt­nos­ti za kaž­dou cenu. Nicméně když už i schop­ní her­ci hra­jí jak na nácvi­ku ves­nic­ké­ho před­sta­ve­ní Kačenky a stra­ši­del, něco je zatra­ce­ně hod­ně špat­ně. Mezi divác­tvem se s ohle­dem k někte­rým momen­tům dokon­ce něko­lik lidí dovo­lá­vá úrov­ně kul­tov­ní­ho Batman a Robin, s čímž bohu­žel nezbý­vá než sou­hla­sit. Nebudu tu tvr­dit, že je to pří­pad celé­ho fil­mu, ovšem něko­lik momen­tů má až legen­dár­ní nádech. To vše ovšem naneštěs­tí pod­po­ru­je nesku­teč­ně mizer­né CGI, kte­ré v mno­hém pře­ko­ná­vá i v tom­to ohle­du nesku­teč­ně špat­ný film Mocný vlád­ce Oz. V mno­ho scé­nách jde až pří­liš vidět zele­né plát­no, kte­ré tvůr­ci jen pod­po­ří nesla­dě­ním svě­tel­né a barev­né mapy zábě­ru, tak­že to mnoh­dy vypa­dá jako vysí­lá­ní lokál­ní tele­vi­ze kde­si v Uzbekistánu. 
Bohužel ani scé­nář tomu moc nepo­má­há. Stupidně jed­no­du­ché zná­sil­ňo­vá­ní egypt­ské­ho folklo­ru a myto­lo­gie je mnoh­dy až humor­ně zlé a v mno­ha momen­tech jsem měl sil­né nutká­ní si dát mara­ton Hvězdné brá­ny, neboť i v ní je věr­něj­ší repre­zen­ta­ce. Zhruba v dru­hé tře­ti­ně fil­mu pak nastal i pro mě úpl­ně nový ele­ment, kdy jsem solid­ních pět minut nechá­pa­vě zíral na plát­no a tak tro­chu nechá­pal co se vlast­ně děje, nebo proč tohle vlast­ně sobě dělám. Zároveň si ale doce­la doká­žu před­sta­vit děti z prv­ní­ho a mož­ná i dru­hé­ho stup­ně základ­ní ško­ly, kte­ří by si podob­nou zále­ži­tost moh­li užít. To se ovšem netý­ká koho­ko­liv, kdo má ale­spoň tro­chu vkus na to, co vlast­ně v sálech kin kon­zu­mu­je. 

Bohové Egypta jsou zkrát­ka hnus­ně digi­tál­ní ptá­ko­vi­na, kte­rá pokud od ní čeká­te ale­spoň smys­lu­pl­nou zába­vu na nece­lé dvě hodi­ny, vás nesmír­ně zkla­me. Bezbřehé prz­ně­ní egypt­ské­ho odka­zu odpu­di­vě kom­po­no­va­nou dob­ro­druž­nou podí­va­nou, kte­rou neza­chrá­ní ani papí­ro­vý herec­ký poten­ci­ál, kte­rý skrý­vá jeho obsa­ze­ní. Většina hra­je jako na nácvi­ku, z Brentona Thwaitese se ani ten­to­krát nesta­ne herec­ká hvězda a tahle hova­di­na skon­čí za pár měsí­ců v pro­pad­liš­ti dějin, kde po ní už nikdo ani neštěk­ne. Což je jedi­ně dob­ře.  
      
Pokud tedy nemá­te jako dopro­vod nená­roč­né ško­lá­ky nebo men­tál­ně zao­sta­lé jedin­ce, může­te se tomu­to kous­ku s ledo­vým kli­dem vyhnout vel­kým oblou­kem. Je navíc o to smut­né, že za tím­to sním­kem sto­jí člo­věk zod­po­věd­ný tře­ba za Já, robot nebo dvě kul­tov­ní zále­ži­tos­ti VránaSmrtihlav. Tohle se zkrát­ka nepo­ved­lo. 

Tak takhle ne. Když už věr­něj­ší vyob­ra­ze­ní egypt­ské myto­lo­gie před­vá­dí Hvězdná brá­na, něco je zatra­ce­ně špat­ně. Bohové Egypta jsou digi­tál­ně odpu­di­vou dob­ro­druž­nou fraš­kou, kte­rá sama o sobě ani neví čím by chtě­la být, her­ci pří­liš nehra­jí a po těch dvou hodi­nách strá­ve­ných v kině vám bude na mys­li jen jedi­ná otáz­ka „Proč?“  

30% Hnusné CGI
20% Egyptský folklor
30% Naivita
20% Hloupost
0% Goa’uldi

Bohové Egypta
(Gods of Egypt, Bohovia Egypta)
Dobrodružný / Fantasy
USA, 2016, 127 min

Režie: Alex Proyas
Scénář: Matt Sazama, Burk Sharpless
Kamera: Peter Menzies Jr.

Hudba: Marco Beltrami
Hrají: Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, Elodie Yung, Abbey Lee, Courtney Eaton, Brenton Thwaites, Geoffrey Rush, Rufus Sewell, Chadwick Boseman, Emma Booth, Bruce Spence, Bryan Brown, Goran D. Kleut, Rachael Blake, Julian Stone, Robyn Nevin

Produkce: Basil Iwanyk
Masky: Anita Morgan


Mládeži pří­stup­ný
Česko V kinech od: 25.02.2016 Bontonfilm CZ
Slovensko V kinech od: 25.02.2016 Bontonfilm SK
USA V kinech od: 26.02.2016 Lionsgate

http://www.csfd.cz/film/349283-bohove-egypta/
http://www.imdb.com/title/tt2404233/


Podívejte se na hodnocení Bohové Egypta na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43000 s | počet dotazů: 251 | paměť: 71922 KB. | 18.07.2024 - 17:37:14