Kritiky.cz > Horory > Defenceless: A Blood Symphony (2004)

Defenceless: A Blood Symphony (2004)

rp Defenceless A Blood Symphony04.jpg
rp Defenceless A Blood Symphony04.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další fyzic­ky i psy­chic­ky zne­u­ctě­ná žen­ská dosta­ne pří­le­ži­tost se pomstít. Tentokrát k nám dora­zí až z Austrálie.

Mladá žena nehod­lá při­stou­pit na pod­mín­ky bez­o­hled­ných byz­ny­s­me­nů, kte­ří hod­la­jí postav na pobře­ží luxus­ní budo­vu Ocean Tower. Tvrdohlavě odmí­tá pode­psat smlou­vu o pro­de­ji pozem­ku a tak se tro­ji­ce mužů roz­hod­ne k bru­tál­ní­mu nátla­ku. Nejprve zabi­jí její­ho muže a potom i kama­rád­ku. Otřesená žena si však stá­le sto­jí za svým a tak se dal­ší obě­tí sta­ne nejen její malý syn, ale i ona sama. Po deví­ti měsí­cích moře vydá její tělo a ona dosta­ne šan­ci na pomstu. Ta bude, jak si jis­tě domys­lí­te pěk­né krva­vá.

Režie: Mark Savage
Rok výro­by: 2004
Délka: 99 min
Země: Austrálie
Hrají:
Susanne Hausschmid
Colin Savage
Max Hopkins
Mitchell Turner
George Gladstone
Anthony Thorne
…a dal­ší

Filmy od pro­ti­nož­ců mě doká­ží čas­to pře­kva­pit a ani ten­to ama­tér­ský „reven­ge“ není výjim­kou. Mark Savage se roz­ho­dl napl­no vyu­žít své zvrá­ce­né před­sta­vi­vos­ti a přes­to­že jeho výtvor půso­bí mís­ty dost zou­fa­le, poda­ři­lo se mu stvo­řit něco, na co jen tak rych­le neza­po­me­nu. Především se mi líbil jeho nápad, že není potře­ba slov, aby si divák doká­zal posklá­dat mozai­ku pří­bě­hu pěk­ně sám a nechtěl nás otra­vo­vat zby­teč­ný­mi dia­lo­gy. Které mnoh­dy jsou spí­še na obtíž. Bohužel to dost pře­stře­lil s dél­kou sto­pá­že, pro­to­že děj zas až tolik zají­ma­vý není, aby mís­ty nesku­teč­ně nenu­dil. Dá se zde nara­zit na něko­lik zají­ma­vých a neotře­lých prv­ků, ale záro­veň i na spous­tu těch nelo­gic­kých. Ale pojď­me pěk­ně popo­řa­dě. 

Kontroverzní sní­mek I Spit on Your Grave se dočkal nejen rema­ku, pokra­čo­vá­ní, ale i řady násle­dov­ní­ku. Většina z nich se mu sice sna­ži­la vyrov­nat v bru­ta­li­tě a nási­lí, ale jen málo­kte­rý mu šahá ale­spoň po kot­ní­ky. A ten­to film bohu­žel pat­ří mezi ně. Nešlo by ani tak o to, že je celý nato­če­ný dost ama­tér­sky (koli­krát jsem se už dočkal i kva­lit­ní­ho ama­tér­ské­ho fil­mu), jenomže to by ony bru­tál­ní – zvrá­ce­né – per­verz­ní scé­ny muse­ly být mno­hem zají­ma­věj­ší a detail­ně­ji nato­če­né. Dnes už totiž niko­ho moc nepře­kva­pí uříz­nu­tí (gumo­vé­ho peni­su), bodá­ní do geni­tá­lií nožem – mimo záběr kame­ry, kdy se divák jen může domní­vat co se děje), nebo rádo­by pojí­da­ní střev. Pokud se totiž všech­no důle­ži­té ode­hrá­vá sku­teč­ně mimo kame­ru a divák tak sle­du­je pou­ze krva­vé cákan­ce či ochot­nic­ké kopá­ní a zná­sil­ně­ní (kte­ré navíc vypa­dá dosti nevě­ru­hod­ně), tak nemů­že­te oče­ká­vat úspěch. 
Pokud se totiž divák roz­hod­ne na něco podob­né­ho vůbec podí­vat, tak oče­ká­vá sku­teč­ná jat­ka, pořád­ně krva­vou pomstu a bizar­ní podí­va­nou. Jenže jeli mu to podá­vá­no pou­ze po kap­kách, tak se bla­hem urči­tě roz­plý­vat nebu­de. Tvůrci se vše poku­si­li zachrá­nit ale­spoň naho­tou, což muž­ská část obe­cen­stva jis­tě při­jme s povdě­kem. Susanne Hausschmid byla urči­tě dosta­teč­ně atrak­tiv­ní a ani se moc nesty­dě­la. Dokonce ji musím pochvá­lit i za před­ve­de­ný výkon, pro­to­že ty její „zom­bie“ pohy­by byli oprav­du doko­na­lé. O dost hor­ší už to bylo s hudeb­ním dopro­vo­dem. Ta vlez­lá melo­die mi po chví­li lez­la nesku­teč­ně krkem.  Defenceless: A Blood Symphony není vylo­že­ně špat­ný film, ale pokud by měl mít šan­ci na vět­ší úspěch, tak by musel být řád­ně oře­zán, někte­ré pasá­že úpl­ně vyne­chá­ny a hlav­ně si dát více zále­žet na samot­ných gore efek­tech. Jelikož mám podob­ně ladě­né fil­my hod­ně rád a nebyl jsem vylo­že­ně zhnusen obsa­hem fil­mu, dám tvůr­cům prů­měr­né hod­no­ce­ní. Když už pro nic jiné­ho, tak hlav­ní hrdin­ka si to zaslou­ží. Ale jest­li to potře­bu­ju vidět ješ­tě jed­nou? To asi ne.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Helena Štáchová22. března 2017 Helena Štáchová Helena Štáchová (18. listopadu 1944 – 22. března 2017) byla česká loutkoherečka, zpěvačka, scenáristka, režisérka, dabérka a od roku 1996 ředitelka loutkového Divadla Spejbla a Hurvínka. […] Posted in Profily osob
  • Epic Games Store do 24. 9. naděluje Watch Dogs 2, Football...18. září 2020 Epic Games Store do 24. 9. naděluje Watch Dogs 2, Football... Epic Games Store do 24. 9. naděluje Watch Dogs 2, Football Manager 2020 a Stick It To The Man Posted in Krátké herní aktuality
  • Jak začít zdravě nakupovat...8. září 2012 Jak začít zdravě nakupovat... ... a nenaletět velkým řetězcům, které se vám snaží protlačit rychlé a nezdravé jídlo. Kolikrát se vám stalo, že jste šli do obchodu jen pro základní potraviny - ovoce, […] Posted in Domácí rady
  • Legenda o Tarzanovi | Legend of Tarzan [35%]8. července 2016 Legenda o Tarzanovi | Legend of Tarzan [35%] Hollywood se v posledních letech snaží zužitkovat veškerý materiál, který snad jen trochu zavání možnými zisky. V záplavě nepotřebných pokračování a předělávek, čas od času přijde film, […] Posted in Filmové recenze
  • Posilovací cviky na hamstringy6. listopadu 2014 Posilovací cviky na hamstringy Hamstringy představují v podstatě spojení tří svalů, jedná se sice o biceps femoris, semitendinosus a semimembranosus. Zjednodušeně je možno říci, že se jedná o zadní strany stehen. Jde o […] Posted in Domácí rady
  • Bělásek - Neobyčejný svět motýlů23. června 2022 Bělásek - Neobyčejný svět motýlů Jednou na jaře, pod velikým kopcem, z kukly vykouknul Bělásek. Jako motýl ale nevypadal, byl to motýlí človíček. Prozkoumejte spolu s ním neobyčejnost motýlí říše a vydejte se na […] Posted in Recenze knih
  • Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet29. června 2022 Boba Fett: Zákon podsvětí - komplet Boba Fett (Temuera Morrison) se společně s Fennec Shand (Ming-Na Wen) snaží převzít území, kterému kdysi vládl Jabba Hutt.....Boba Fett se možná poprvé neslavně objevil v neslavném Star […] Posted in TV Recenze
  • Ztracen v La Mancha30. dubna 2004 Ztracen v La Mancha Film o filmu, který nikdy (bohužel) nevznikl. Alespoň do té doby, než ho Terry Gilliam bude opět chtít natočit a dostane na něj peníze. Děj tohoto dokumentu se odehrává ve Španělsku, […] Posted in Filmové recenze
  • Režisér Luc Besson uvede v pražském Kině Světozor film DogMan27. listopadu 2023 Režisér Luc Besson uvede v pražském Kině Světozor film DogMan Letošní Festival francouzského filmu v Praze tento týden končí, ale na závěr svého 26. ročníku přivítá speciálního hosta: režiséra, scenáristu a producenta Luca Bessona (Pátý element, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Casanova15. dubna 2006 Casanova Pokud půjdete na Casanovu s podobným podezíravým očekáváním jako já, čeká vás překvapení nadmíru příjemné. Filmy režiséra Lasse Hallströma jsou kapitolou samy pro sebe. Po nepřílišném […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09650 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72007 KB. | 13.04.2024 - 09:28:31