Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Freddy proti Jasonovi

Freddy proti Jasonovi

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

And the Winner Is…

Určitě, když jste byli malí, jste se rádi zapo­ji­li do hádek s kama­rád­ky typu: „Silnější je Batman“ „Ne, ne, Superman by mu to natřel“ (mimo­cho­dem, film, ve kte­rém by tyto dvě kul­tov­ní posta­vy vystu­po­va­ly se chys­tá). A podob­né dis­ku­se byly asi i na den­ním pořád­ku reži­sé­ra Ronnyho Yu, kte­rý se roz­ho­dl vměst­nat do fil­mu dvě horo­ro­vé legen­dy Freddyho Krugera (Robert Englund) a Jasona Voorheese (Ken Kirzinger).

Každý z těch­to dvou horo­ro­vých legend si mezi fanouš­ky „leka­vé­ho“ žán­ru zís­kal svou výsost­nou pozi­ci. Freddy i Jason mají svůj neza­mě­ni­tel­ný styl. Spálený kotel­ník má oprav­du čer­ný smy­sl pro humor a jeho likvi­do­vá­ní obě­tí je vždy ori­gi­nál­ní (krva­vé), na dru­hou stra­nu i Jasonova kla­sic­ká popra­va mače­tou má svůj styl…

A navíc ani jed­no­ho z nich není zrov­na jed­no­du­ché zni­čit. A, že se o to sna­ži­la a sna­ží spous­ta lidí v něko­li­ka­díl­ných séri­ích horo­rů. Freddy doká­že vlád­nout snům, a tam ho zabít, to je (téměř) nemož­né a Jason je nezni­či­tel­ný.

Ale teď jsou oba dva uvěz­ně­ni mimo svět lidí. Na Freddyho se zapo­mně­lo, a tím ztra­til svou moc, a Jason si v kli­du odpo­čí­vá pod zemí. Jenže, vlád­ce noč­ních můr se jen tak nevzdá­vá. A ke své­mu plá­nu hod­lá vyu­žít nepo­ra­zi­tel­né­ho Jasona.

Jeho plán je jed­no­du­chý. Poslat vra­ha s mače­tou do Elm Street, aby nasto­lil vlá­du stra­chu. A prá­vě strach je to, co dává Freddymu sílu.

Jenže, ovlád­nout tak moc­nou bytost jako je Jason není snad­né. A jeho chuť po krvi je obrov­ská, a pokud s vraž­dě­ním nepře­sta­ne, pak nezby­tou pro Krugera žád­né obě­ti…

Je roz­hod­ně ori­gi­nál­ním nápa­dem, aby se v jed­nom titu­lu setka­ly dvě kla­sic­ké horo­ro­vé posta­vy, kte­ré měly vlast­ní série. A ten­to­krá­te se to i doce­la vypla­ti­lo. Ne, že by Freddy Vs. Jason byl nějak pří­liš revo­luč­ní, ale na dru­hou stra­nu to není dal­ší z prů­měr­ných vyvraž­ďo­va­ček, a to pře­de­vším prá­vě díky tomu, že „likvi­dá­tor“ není jen jeden, ale dva a navíc, i když nejdří­ve sto­jí bok po boku, se nako­nec pus­tí sami do sebe.

Zbytek fil­mu, ale už je vytvo­řen přes­ně pod­le narý­so­va­ných pra­vi­del žán­ru – sku­pi­na mla­dých, poté, co je jich pár (desí­tek) zabi­to, zjiš­ťu­je, že se musí vra­ho­vi (vra­hům) posta­vit, jinak, nema­jí žád­nou šan­ci. Tentokráte to sice bude o něco slo­ži­těj­ší, pro­to­že ve spán­ku jde po nich Freddy, a když jsou vzhů­ru, mají za zády obří­ho Jasona, ale pokud chtě­jí pře­žít, musí se s nimi střet­nou.

Hned po pár prv­ních minu­tách vám sice bude jas­né, kdo prav­dě­po­dob­ně zemře, a kdo pře­ži­je, ale to je u horo­rů běž­né. Navíc Jason je hod­ně aktiv­ní maso­vý vrah, kte­rý se s rados­tí sobě vlast­ní vrh­ne na ravo­vou pár­ty a pose­ká tam pár (desí­tek) lidí, tak­že sice víte, kte­ří hlav­ní hrdi­no­vé zůsta­nu na tom­to svě­tě, ale u ved­lej­ších postav si vůbec nebu­de jis­tí, kte­ří z nich se za chví­li bude sna­žit (mar­ně) odpla­zit od neod­byt­né­ho zabi­já­ka.

Ale ze vše­ho nej­ví­ce se jis­tě bude­te těšit na finál­ní střet Freddyho a Jasona. Ten, ale nebu­de tak bom­bas­tic­ký, jak bys­te oče­ká­va­li. Určitě není nud­ný, ale moh­lo to být lep­ší.

Freddy Vs. Jason je pří­jem­ným oži­ve­ním dvou legen­dár­ních horo­ro­vých zabi­já­ků, kte­ré se nekom­pro­mis­ně drží žán­ro­vých hra­nic. Není pří­liš ino­va­tiv­ní, ale také není nud­nou podí­va­nou. Určitě jde o nad­prů­měr­ný horor, kte­rý poba­ví i vydě­sí. Dokonalá zába­va na páteč­ní (nej­lé­pe 13-tého) večer…

A navíc, Freddyho čepe­le i Jasonova mače­ta jsou stá­le sym­pa­tic­ky ost­ré…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25329 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71601 KB. | 19.06.2024 - 00:48:11