Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Případ: Ponorka

Případ: Ponorka

Photo © TV2 Danmark
Photo © TV2 Danmark
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vzhledem k tomu, že se jed­ná o kri­mi­nál­ní pří­běh nato­če­ný dle sku­teč­né udá­los­ti, kdy na palubě ponor­ky šíle­né­ho věd­ce dojde k vraž­dě a roz­čtvrce­ní těla mla­dé inves­ti­ga­tiv­ní švéd­ské novi­nář­ky, byla jsem moc zvě­da­vá, jak se s tím­to téma­tem auto­ři popra­li. A ejhle, byla jsem vel­mi mile pře­kva­pe­ná.

10. srp­na 2017 nastou­pi­la mla­dá švéd­ská novi­nář­ka Kim Wallová na palu­bu sou­kro­mé ponor­ky Nautilus, jejímž maji­te­lem a kon­struk­té­rem byl vyná­lez­ce Peter Madsen, aby s ním udě­la­la roz­ho­vor. Bohužel se tato ponor­ka nevrá­ti­la do kodaň­ské­ho pří­sta­vu a bylo po ní vyhlá­še­no pát­rá­ní.

O něco poz­dě­ji se doví­dá­me, že se ponor­ka na moři poto­pi­la i s ubo­hou novi­nář­kou. Zachránil se pou­ze Peter Madsen, kte­ré­ho z vody vytáh­li záchra­ná­ři a ihned byl zadr­žen poli­cií. Po vyzved­nu­tí ponor­ky z moř­ské­ho dna však chy­bí tělo novi­nář­ky, a pro­to se roz­jíž­dí roz­sáh­lé pát­rá­ní a vyšet­řo­vá­ní.

Po 6 dílů sle­du­je­me mra­ven­čí prá­ci dán­ských poli­cis­tů, kte­ří sice mají od prv­ní chví­le pacha­te­le, ale nema­jí dosta­tek důka­zů o jeho hrůz­ném činu. Jsme tichý­mi svěd­ky celé­ho nároč­né­ho pro­ce­su vyšet­řo­vá­ní, hle­dá­ní jed­not­li­vých indi­cií, kte­ré ne vždy do sebe zapa­da­jí a uchy­lo­vá­ní se k novým meto­dám pát­rá­ní jako je napří­klad nasa­ze­ní spe­ci­ál­ních psů, jež doká­ží ozna­čit ve vodě mrt­vé tělo.

Moc se mi líbi­lo, že se tvůr­ci seri­á­lu zamě­ři­li pře­de­vším na zpro­střed­ko­vá­ní jed­not­li­vých postu­pů a způ­sobů vyšet­řo­vá­ní, jež ved­ly nako­nec i k usvěd­če­ní pacha­te­le než k samot­né hrůz­né udá­los­ti.

V seri­á­lu vidí­me neleh­kou ces­tu plnou nesná­zí, pře­ká­žek, stras­tí a sle­pých uli­ček, jež se jim sta­vě­li při vyšet­řo­vá­ní do ces­ty, ale pomo­cí jejich hou­žev­na­té a titěr­né prá­ci se jim nako­nec poda­ři­lo zajis­tit všech­ny potřeb­né důka­zy, jež moh­ly být nako­nec pou­ži­ty u sou­du k usvěd­če­ní vra­ha.

Zajímavé při­tom je, že posta­va samot­né­ho pacha­te­le a obě­ti se ani na chví­li v seri­á­lu neob­je­vi­la, ale to vůbec niče­mu neva­di­lo, prá­vě nao­pak.

Některým divá­kům může vadit vel­mi poma­lé tem­po seri­á­lu, kdy je spous­ta času věno­vá­na potá­pě­čům a jejich hle­dá­ní těla obě­ti pro­střed­nic­tvím pro­hle­dá­vá­ní jed­not­li­vých sek­to­rů moře. Spousta času, kdy se nic nedě­je, ale o to víc to půso­bí na divá­ka auten­tic­ky a mra­zi­vě.

Jednotlivé epi­zo­dy seri­á­lu jsou pro­lo­že­ny stříp­ky z osob­ní­ho živo­ta hlav­ní­ho vyšet­řo­va­te­le Jense, kdy na úkor rodi­ny je plně pohl­cen do své prá­ce. Na jed­né stra­ně ho man­žel­ka pod­po­ru­je a chá­pe, a na dru­hé stra­ně trpí jeho vztah s těhot­nou dce­rou, jež mu jeho pra­cov­ní vytí­že­ní neu­stá­le vyčí­tá. Nikdy tu pro ni nebyl, a i teď není, na prv­ním mís­tě mís­to rodi­ny je pro něj prá­ce a řeše­ní pří­pa­dů, což mu vel­mi vyčí­tá.

Zároveň jsem zde vel­mi oce­ni­la, že auto­ři zařa­di­li i jed­not­li­vé scé­ny s rodi­či zavraž­dě­né, jejich vní­má­ní emo­cí, poci­tů a bez­prá­ví, včet­ně toho, jak celý hrůz­ný čin vní­ma­lo jejich bez­pro­střed­ní oko­lí.

Dost mě zasáh­la scé­na, kdy za zdr­ce­nou mat­kou při­chá­zí všich­ni sou­se­dé z oko­lí s kvě­ti­na­mi, aby tak vyjá­d­ři­li své sou­cí­tě­ní s rodi­nou a jakousi pod­po­rou, že tu pro ně vždyc­ky jsou a budou. Dalším tako­vým sil­ným momen­tem je oka­mžik, kdy lidé u moř­ské­ho pobře­ží vytvo­ři­li vel­ké srd­ce pro Kim z plá­žo­vých obláz­ků

„Případ: Ponorka“ před­čil moje oče­ká­vá­ní a mohu jen a jen dopo­ru­čit. Příběh zfil­mo­va­ný dle sku­teč­né udá­los­ti pre­ciz­ním způ­so­bem zdo­ku­men­to­val celý pro­ces vyšet­řo­vá­ní, hle­dá­ní důka­zů, ale i vní­má­ní rodi­čů obě­ti a jejich sna­ze dopát­rat se prav­dy, a tím ule­vit i své boles­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • NA HRANĚ24. července 2022 NA HRANĚ Pokud milujete detektivky s příměsí psychologického románu, určitě si nenechte ujít novinku od Grada Publishing, a.s. "Na hraně", kterou napsal René Manzor, držitel prestižní ceny PRIX […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Dívka v mlze15. října 2023 Dívka v mlze "Dívka v mlze" od Barbory Bernátové je detektivní příběh se skvělou zápletkou z prostředí slovenské vesničky pod Tatrami, kde se jako blesk z čistého nebe odehraje vražda mladé dívky a na […] Posted in Recenze knih
  • MRTVÝ V KOSTELE1. října 2023 MRTVÝ V KOSTELE Pokud jste zatoužili začíst se do thrilleru, který se vám doslova dostane pod kůži, tak určitě sáhněte po knize "Mrtvý v kostele" od spisovatelky a právničky Nadine Mathesonové. ... […] Posted in Recenze knih
  • Sleduje tě14. srpna 2023 Sleduje tě Nikdy nevíte, kdo vás sleduje, a kdo si vás možná může vyhlédnout i jako další příští oběť... i o tom je thriller s příznačným názvem Sleduje tě z pera anglického spisovatele Charlieho […] Posted in Recenze knih
  • SNOUBENKY SMRTI4. prosince 2022 SNOUBENKY SMRTI Toužíte-li si přečíst knihu, jejíž ústředním tématem je šílenství, které nezná hranic a odehrává se na pozadí nacistického Německa před vypuknutím druhé světové války, určitě sáhněte po […] Posted in Recenze knih
  • Den, který změnil Norsko31. srpna 2022 Den, který změnil Norsko Pokud rádi sledujete filmy nebo seriály natočené dle skutečných událostí, určitě si nenechte ujít seriál „Den, který změnil Norsko“. Snímek, který vám (stejně jako mně) hned v několika […] Posted in TV Recenze
  • Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny2. srpna 2022 Zmizelé z Cooley Ridge - Nikdo neřekl pravdu. Nikdo není bez viny Toužíte-li si přečíst thriller, který sice napne, ale jinak nepřinese žádné velké napětí a emoce, rozhodně pro zahřátí sáhněte po knize "Zmizelé z Cooley Ridge" od autorky Megan Mirandy, […] Posted in Recenze knih
  • ILUZE. Mentalista 128. července 2022 ILUZE. Mentalista 1 Na knihu ILUZE od autorů Camilly Lackberg a Henrika Fexeuse, které vydala GRADA Publishing, a.s., jsem se moc těšila. Anotace zněla velmi zajímavě a rozsah knihy o počtu 575 stran byl pro […] Posted in Recenze knih
  • Severské komediální drama oslavuje feminismus3. července 2022 Severské komediální drama oslavuje feminismus Od 8. června se divákům Netflixu zpřístupnil nový severský seriál nesoucí název Mámou bez přípravy (v angličtině Baby Fever). Pochází z Dánska, a přestože je v mnoha ohledech typicky […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53055 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71791 KB. | 18.06.2024 - 04:44:06