Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Trainspotting - Nejslavnější drogový film od Dannyho Boyla

Trainspotting - Nejslavnější drogový film od Dannyho Boyla

Trans
Trans
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Renton (Ewan McGregor) a jeho skot­ští přá­te­lé jsou nar­ko­ma­né, jejichž jedi­nou sta­ros­tí je sehnat dal­ší dáv­ku. Jenže „sku­teč­ný život“ smut­né pro­ta­go­nis­ty „seme­le“ a změ­ní. Někteří nepře­ži­jí, z jiných - jako napří­klad prá­vě z Rentona - se sta­nou „nor­mál­ní“ lidé...

Dannyho Boylea v roce 1996 čekal neleh­ký úkol. Kniha Trainspotting sce­náris­ty Irvina Welshe byla už před pre­mi­é­rou sním­ku ozna­čo­va­ná jako kni­ha, kte­rou pros­tě nejde za žád­ných pod­mí­nek pře­nést do fil­mo­vé podo­by. Především kvů­li tomu, že kni­ha samot­ná je oso­bi­tá v tom, že je v pod­sta­tě slo­že­na z myš­le­nek hlav­ních hrdi­nů a děj kni­hy se ubí­há prá­vě ve smě­ru myš­le­nek jejich pro­ta­go­nis­tů. V té době ješ­tě pořád­ně nepro­sla­ve­né­mu Dannymu Boyleovi kdo­ko­liv mohl říct, že jen blá­zen by se tuhle kni­hu poku­sil zpra­co­vat do funkč­ní­ho fil­mo­vé­ho tva­ru. A víte co? Ten brit­ský šiku­la to teh­dy doká­zal, pro­sla­vil kro­mě sebe i Ewana McGregora a pře­de­vším vytvo­řil jeden z nej­ví­ce iko­nic­kých brit­ských fil­mů všech dob.

Osobně mi trva­lo, než jsem k Trainspottingu vlast­ně navá­zal pořád­ný vztah. Do vel­ké míry jde totiž i tak tro­chu o nepří­jem­nou podí­va­nou a jeden z nej­sil­něj­ších zážit­ků, kte­rý pojed­ná­vá o dro­go­vé závis­los­ti. Hlavní hrdi­no­vé Trainspottingu jsou napros­tý hova­da a jedi­ný smy­sl jejich živo­ta je pros­tě dostat dal­ší dáv­ku. A fil­mo­vý Trainspotting si roz­hod­ně nebe­re ser­vít­ky a dro­go­vou závis­lost pro­dá­vá v tom nej­hor­ším svět­le, kdy se to navíc neo­be­jde bez něčí úpl­ně zby­teč­né smr­ti. Film samot­ný ale v pod­sta­tě o dro­gách není. Jde o nahléd­nu­tí sku­pi­ny slo­ži­tých přá­tel na život, kte­rý se jim poma­lu čím dál tím více roz­pa­dá pod ruka­mi díky závis­los­ti, kte­rá jim ale nao­pak uvě­do­mě­ní si poma­lé­ho padá­ní do hlub­ší­ho dna nedo­vo­lí. Trainspotting je kro­mě fil­mu o dro­gách tak pře­de­vším film o rezig­na­ci nejen ke všem kolem, ale v pod­sta­tě i k sobě samé­mu. A o to víc je ta rezig­na­ce na mís­tě, když jste chudý a žije­te ve měs­tě jako Edinburgh. A přes­to jsou hlav­ní hrdi­no­vé pořád vlast­ně mla­dí a plní ide­á­lů, přes­to ale nej­spíš vlast­ně pořád­ně furt nepo­cho­pi­li pra­vý smy­sl živo­ta a zrov­na u nich člo­věk začí­ná pochy­bo­vat o tom, že ho někdy sku­teč­ně nalez­nou.

Příběh Trainspottingu je v pod­sta­tě sle­pen­cem epi­zo­dek živo­ta Rentona a jeho přá­tel, při­čemž scé­nář Johna Hodge nea­dap­to­val veš­ke­ré kapi­to­ly, přes­to se ovšem divák nemu­sí bát vykas­t­ro­va­né ver­ze. Trainspotting je fun­gu­jí­cí čer­ná kome­die, záro­veň ale závis­lost na dro­gách pro­dá­vá v jed­nom z nej­hor­ších svě­tel v ději­nách kine­ma­to­gra­fie, pře­de­vším v rám­ci jed­né tri­po­vé sek­ven­ce v lož­ni­ci. Jen málo­kte­rý film doká­že pro­dat závis­lost na hero­i­nu tak skvě­le. A s tako­vou ener­gií.

Boyleův Trainspotting má nesku­teč­ný náboj. I díky tomu, že trvá pou­ze hodi­nu a půl má napros­to výteč­né tem­po, kdy se sku­teč­ně daří slo­ži­tou kni­ho­vou před­lo­hou pře­vést do sluš­né fil­mo­vé podo­by. Pochopitelně tu musí dojít na vnitř­ní mono­lo­gy, ty ale v pří­pa­dě Trainspottingu fun­gu­jí parád­ně a sku­teč­ně se jim daří posta­vy a udá­los­ti kolem nich ješ­tě více pro­dat. Celé je to sice sled růz­ných his­to­rek hlav­ní par­ty, dohro­ma­dy to ale celé tvo­ří uce­le­ný celek, kdy veš­ke­rý vývoj postav i gra­da­ce pří­bě­hu fun­gu­je skvě­le. A pře­de­vším to má šikov­né­ho Boylea.

Toho šikov­né­ho Boylea, kte­rý si umí hrát s vizu­á­lem, umí vézt vyprá­vě­ní i samot­né posta­vy a pře­de­vším má oči­vid­ně vizi, jak přes­ně kom­pli­ko­va­nou před­lo­hu Welshe zpra­co­vat. Zkoušení růz­ných tipů zábě­rů, ide­ál­ně zvo­le­ná hudeb­ní dra­ma­tur­gie i vnitř­ní mono­lo­gy, kte­ré nepů­so­bí, že jsou pří­tom­né pou­ze kvů­li nedů­vě­ře v inte­li­gen­ci divá­ka. Boyle má již od 90. let nesku­teč­ný tvůr­čí styl a už 30 let v kuse doká­že výteč­ně pře­ska­ko­vat mezi žán­ry a to i v rám­ci jedi­né­ho fil­mu. Trainspotting tak sku­teč­ně fun­gu­je jako čer­ná kome­die i soci­ál­ní dra­ma a napros­tým prá­vem šlo v době uve­de­ní o jeden z těch fil­mů, kte­rým byla odko­je­na jed­na vyrůs­ta­jí­cí gene­ra­ce a pro mno­hé z nich se navíc Trainspotting stal i defi­nič­ním fil­mem. I díky iko­nic­kým herec­kým výko­nům.

Průlomová role Ewana McGregora, kdy v rám­ci věr­né­ho ztvár­ně­ní Rentona McGregor nastu­do­val crack a hero­in do nejmen­ších detai­lů, setká­val se s kli­en­ty odvy­ka­cí kůry a také se nau­čil, jak uva­řit hero­in. Dokonce chtěl zajít tak dale­ko, že hero­in sám vyzkou­ší, nako­nec ale od toho­hle nápa­du opus­til. A přes­to mu tu trosku člo­věk pros­tě věří. McGregor v Trainspottingu před­ve­dl tak úžas­ný výkon, že mu napros­tým prá­vem nako­pl kari­é­ru. Jeho vhod­ný skot­ský akcent, uvě­ři­tel­né ztvár­ně­ní závis­lé trosky a pře­de­vším závě­reč­ná část fil­mu, kte­rá Rentona dove­de k solid­ní­mu závě­ru. McGregorův Renton při­tom není vylo­že­ný dob­rák, sym­pa­tic­kým ztvár­ně­ním McGregora si k němu ale divák nachá­zí pozna­tel­ně lep­ší ces­tu.

A krom McGregora tu jsou pocho­pi­tel­ně dal­ší - Ewan Bremner jako iko­nic­ký Spud nebo Robert Carlyle jako ješ­tě o pozná­ní více iko­nic­ký Franco. Velmi fajn Johnny Lee Miler jako Sick Boy a Kevin McKidd jako Tommy. A také teh­dy tepr­ve 19-letá Kelly Macdonald jako věro­hod­ně ztvár­ně­ná 14-letá Diane. Tahle herec­ká skva­d­ra byla pros­tě v roce 1996 napros­to výteč­ná a jest­li Trainspotting 2 v roce 2017 díky něče­mu fun­go­val, byl to prá­vě ale­spoň návrat výteč­ných her­ců do jejich iko­nic­kých rolích.

Trainspotting je ve fini­ši mož­ná jeden z nej­ví­ce zásad­ních (nejen) brit­ských fil­mů 90. let, kte­rý obtíž­ně zpra­co­va­tel­nou před­lo­hu pře­ve­dl do vel­mi vyda­ře­né fil­mo­vé podo­by. Někde upro­střed jí mož­ná troš­ku dochá­zí dech před návra­tem na ty správ­né kole­je, jinak jde ale o výteč­ně nato­če­nou podí­va­nou, kte­rá je navíc dopro­vá­ze­na výteč­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Nejen sty­lo­vá, ale nesku­teč­ně pře­sa­ho­vá podí­va­ná, co o vám o živo­tě řek­ne víc, než náhod­ný Franta z Prostějova......

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © 1996 Miramax


Podívejte se na hodnocení Trainspotting na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45744 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71709 KB. | 13.07.2024 - 02:41:50