Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny - Bitva bastardů

Hra o trůny - Bitva bastardů

HraOTruny8 011
HraOTruny8 011
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obsah před­po­sled­ní­ho dílu  6. série seri­á­lu Hra o trů­ny.

V Meereenu

Daenerys (Emilia Clarke) a Tyrion (Peter Dinklage) dis­ku­tu­jí o tom, jak se vypo­řá­dat s flo­ti­lou otro­ká­řů. Daenerys, Tyrion, Missandei (Nathalie Emmanuel) a Šedý červ (Jacob Anderson) se set­ka­jí se tře­mi Mistry, kte­ří nabí­ze­jí Daenerys pod­mín­ky její kapi­tu­la­ce. Ona však rea­gu­je tím, že setká­ní bylo o pro­jed­ná­ní kapi­tu­la­ce Mistrů, niko­liv její. Následně nased­ne na Drogona a spo­lu s dra­ky Rhaegalem a Viserionem odle­tí do záto­ky, kde spá­lí loďstvo nepří­te­lů. Missandei poté namít­ne Mistrům, že Daenerys naří­di­la jed­no­ho z nich zabít, jakož­to trest za jejich zlo­či­ny. Nabízejí Yezzana (Enzo Cilenti), jeli­kož není uro­ze­ný, ale namís­to něj zabi­je Šedý červ dal­ší dva Mistry a Tyrion mu poté poví, aby varo­val ostat­ní Mistry před mocí Daenerys. Mezitím vede Daario (Michiel Huisman) Dothraki k poráž­ce Synů har­py­je, kte­ří jsou vidě­ni, jak masa­kru­jí svo­bod­né lidi mimo měs­to.

Později se Daenerys a Tyrion setká­va­jí s Theonem (Alfie Allen) a Yarou (Gemma Whelan). Nabízejí Daenerys svou flo­ti­lu lodí, výmě­nou za pomoc svrh­nu­tí jejich strý­ce Eurona s uzná­ním nezá­vis­los­ti Železných ost­ro­vů. Daenerys s tím sou­hla­sí, ale pomů­že jim jen v pří­pa­dě, že Železní uzna­jí její nárok na trůn a nebu­dou pořád nájezdy, tou­lá­ní, pře­pa­dy a ple­ně­ní, k čemuž Yara neo­chot­ně při­stou­pí.

Na Zimohradu

Iwan Rheon (vpra­vo), hra­jí­cí od tře­tí série posta­vuRamsayho Boltona, se původ­ně uchá­zel o roli Jona Sněha, kte­ré­ho v seri­á­lu před­sta­vu­je Kit Harington(vle­vo). Tato epi­zo­da byla jejich prv­ní, a také posled­ní spo­leč­ná.

Jon (Kit Harington), Sansa (Sophie Turner), Tormund (Kristofer Hivju) a Davos (Liam Cunningham), se set­ka­jí s Ramsayem (Iwan Rheon) a jeho porad­ci před bitvou. Ramsay nabí­zí pro­mi­nout Jonovi jeho poru­še­ní sli­bu Noční hlíd­ce, když mu pře­dá Sansu. Jon nabí­zí Ramsaymu šan­ci vyře­šit jejich spor po starém způ­so­bu, v boji muže pro­ti muži; Ramsay však odmí­tá s tím, že si není jist, že může sám pora­zit Jona, ale je si jis­tý, že jeho armá­da může pora­zit Jonovu armá­du. Když Malý Jon Umber doká­že zaje­tí Rickona (Art Parkinson) tím, že hodí na zem hla­vu jeho zlo­vl­ka, Sansa řek­ne Ramsaymu, aby se dob­ře vyspal, pro­to­že násle­du­jí­cí den zemře.

Poté, co Jon pro­jed­ná­vá plán bitvy s Tormundem a Davosem, Sansa zkri­ti­zu­je Jona za před­čas­né úto­če­ní bez shro­máž­dě­ní vět­ší­ho počtu mužů a varu­je ho, že Ramsay je maza­ný a bude scho­pen čelit jeho bojo­vým plá­nům. Jon trvá na tom, že se jed­ná o nej­vět­ší armá­du, kte­rou v tako­vé situ­a­ci mohl shro­máž­dit. Později se Jon setká s Melisandrou (Carice van Houten) a žádá ji, aby ho už zno­vu nepři­vá­dě­la zpět, pokud by měl zemřít v boji. Melisandre odpo­ví­dá, že to není její vůle, ale vůle Pána svět­la. Mezitím, Davos a Tormund dis­ku­tu­jí o době, kdy slou­ži­li Stannisovi a Manceovi a sho­du­jí se, že nespo­lu­ži­li správ­ným krá­lům. Davos se pro­chá­zí dál, až nara­zí na hra­ni­ci, kde byla upá­le­na Shireen, kde na zemi nachá­zí vyře­za­né­ho dře­vě­né­ho jele­na, kte­ré­ho jí dal.

Obě armá­dy se shro­máž­dí násle­du­jí­cí ráno. Ramsay sebou při­ná­ší svá­za­né­ho Rickona, kte­ré mu řek­ne, aby běžel za Jonem. Jakmile to udě­lá, Ramsay na něj začne vystře­lo­vat šípy. Jon se rych­le roz­je­de jeho smě­rem, aby se ho poku­sil zachrá­nit, ale Rickon je zasa­žen do srd­ce a zabit. Rozzuřený se Jon roz­je­de k Ramsaymu, kte­rý naří­dí jeho bolton­ské kava­lé­rii postup vpřed a Davos při­ká­že star­ko­vým bojov­ní­kům, aby se při­pra­vi­li k boji, a aby násle­do­va­li své­ho veli­te­le. Následná bitva zane­chá za sebou stov­ky mrtvých vojá­ků Boltonů a Starků, kte­ří se scho­vá­va­jí před lukostřel­ci Boltonů za zdí vytvo­ře­nou mrt­vo­la­mi. Vojáci Ramsayho pak obklo­pí Starky a vytvo­ří falan­gu. Ačkoliv obr Wun Wun (Ian Whyte) zabi­je někte­ré z vojá­ků Boltonů, Tormund zpa­ni­ka­ří a ode­šle Divoké smě­rem ke stě­ně mrtvých těl. Jon je téměř ušla­pán Divokými, ale nako­nec je scho­pen dostat se zpát­ky na nohy. Tormund zabi­je Malého Jona Umbera, ale Jonovi vojá­ci se zda­jí býti odsou­ze­ni k záhubě, dokud v dál­ce neza­zní zvuk rohu, ohla­šu­jí­cí pří­chod Rytířů z Údolí, vče­le s Petyrem Baelishem (Aidan Gillen) a Sansou, kte­ří pora­zí vojá­ky Boltonů.

Ramsay ustu­pu­je zpět do Zimohradu, zatím­co Jon, Wun Wun a Tormund ho pro­ná­sle­du­jí. Wun Wun pro­lo­mí brá­nu Zimohradu, ale je zabit Ramsayho šípem. Ramsay řek­ne Jonovi, že nako­nec sou­boj jeden na jed­no­ho zní jako skvě­lý nápad. Jon je scho­pen blo­ko­vat ští­tem Ramsayho šípy, až se nako­nec k němu dosta­ne a začne ho bít pěst­mi. Zastaví se poté, co uvi­dí Sansu a uvě­do­mí si, že není jeho prá­vem zabít Ramsayho. Sansa poz­dě­ji navští­ví Ramsayho, kte­rý je uvěz­něn ve svém psin­ci, spo­lu s jeho lovec­ký­mi psi, kte­ré za uply­nu­lý týden nekr­mil a nechal je vyhla­do­vět. Jak psi roz­tr­há­va­jí Ramsayho na kusy, Sansa ode­jde s úsmě­vem uspo­ko­je­ní.


Detaily o článku Bitva bastardů


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10695 s | počet dotazů: 270 | paměť: 72185 KB. | 23.05.2024 - 13:43:07