Kritiky.cz > Spoilery > Hra o trůny - No One (S06E08)

Hra o trůny - No One (S06E08)

Hra202
Hra202
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Říční krajině

Sandor Clegane zná­mý jako Ohař vysto­pu­je někte­ré čle­ny z Bratrstva bez pra­por­ců a bru­tál­ně je zabi­je, stá­le pak pokra­ču­jíc hle­dat jejich vůd­ce. Posléze nara­zí na Berica Dondarriona a Thorose z Myru, kte­ří při­pra­vu­jí zbý­va­jí­cí muže zod­po­věd­né za útok na ves­ni­ci k obě­še­ní. Sandor je chtěl všech­ny zabít, ale po domluvě s Bericem může obě­sit dva z těch­to mužů. Staří zná­mí Beric a Thoros se sna­ží pře­mlu­vit Sandora do jejich Bratrstva s vysvět­le­ním, že mají v úmys­lu zamí­řit na Sever, a tam bojo­vat pro­ti Bílím chod­cům, a pro­to potře­bu­ji jeho sílu.

Brienne a Podrick dora­zí do Řekotočí, kde se shle­dá­va­jí s Jaimem a Bronnem. Brienn pak Jaimemu vysvět­lu­je, že při­šla pře­mlu­vit Černou rybu, aby se při­po­jil s jeho vojá­ky Sanse a pomohl jí, ale Jaime pou­ka­zu­je na to, že je v sou­čas­né době oblé­hán v Řekotočí a odmí­tá se vzdát hra­du. Brienne navr­hu­je, aby v pří­pa­dě, že se jí pove­de pře­svěd­čit Černou rybu vzdát se hra­du, nechal Jaime jeho a Tullyoskou armá­du bez­peč­ně pro­jít na Sever. Jaime s plá­nem sou­hla­sí, ale dává Brienne čas na jeho pře­svěd­če­ní do sou­mra­ku. Poté mu vra­cí jeho meč, říka­jíc, že dokon­či­la své poslá­ní. Nicméně, Jaime jí však poví, že si jej může pone­chat: „Je tvůj a vždyc­ky bude tvůj.“ Brienne se pak pokou­ší vyjed­ná­vat s Černou rybu, jen­že ten odmí­tá opus­tit Řekotočí, přes­to­že sou­cí­tí se Sansou v její nepří­jem­né situ­a­ci.

Mezitím jed­ná Jaime s Edmurem (synem Bryndena Tullyho) sna­žíc se aby s nim spo­lu­pra­co­val a mohl tak někdy vidět své­ho novo­ro­ze­né­ho syna, kte­ré­ho nikdy nevi­děl. Nabízí jemu a jeho rodi­ně mož­nost poby­tu na Casterlyově ská­le, pryč od Freyů. Edmure se Jaimemu vysmí­vá, před­ha­zu­je mu všech­ny jeho špat­né činy v minu­los­ti, a ptá se ho, jak se sebou může žít. Jaime mu odpo­ví, že chce zís­kat Řekotočí a vrá­tit se zpát­ky za Cersei a je ocho­ten udě­lat coko­liv, aby toho dosá­hl dosa­že­ní, i když to tře­ba zna­me­ná zlik­vi­do­vat všech­ny Tullye kte­ré najde, včet­ně Edmura a jeho syna. Jaime pak pošle Edmura vyjed­ná­vat s Černou rybu (jeho otcem). Přes pro­tes­tyČerné ryby umož­ní vojá­ci Tullyů vstup Edmurovi do hra­du. Edmure pak naří­dí svým mužům, aby se vzda­li Řekotočí, a také ji naři­zu­je vzít své­ho otce do zaje­tí. Černá ryba pomů­že Brienne a Podrickovi unik­nout z hra­du, ale sám zůsta­ne bojo­vat do své smr­ti.

Jaime je infor­mo­ván o úmr­tí Černé ryby a vidí Brienne a Podricka plout z hra­du na řece pryč. Jaime a Brienne se navzá­jem roz­lou­čí truch­li­vým máv­nu­tím.

V Meereenu

S rudý­mi kně­ží na jejich stra­ně a šíře­ní jejich pro­pa­gan­dy urče­nou pro Daenerys, Tyrion a Varys vidí Meereen vra­ce­jí­cí se k živo­tu. Poté, co Varys varu­je Tyriona, aby nevě­řil rudým kně­žím, odje­de do Západozemí najít dal­ší spo­jen­ce a lodě. Tyrion si pak dává víno s Šedým čer­vem a Missandei. Pak se jim sna­ží vyprá­vět vti­py. Jak se začnou bavit, jsou pře­ru­še­ni, když flo­ti­la poslá­na Pány zaú­to­čí na měs­to, s vysvět­le­ním Missandei, že si při­šli pro svůj „maje­tek“ (myš­le­no otro­ky). Jak flo­ti­la Pánů v noci bom­bar­du­je Meereen, dis­ku­tu­jí Tyrion s Šedý čer­vem o jejich stra­te­gii pro­ti flo­ti­le, při­čemž se do měs­ta vra­cí Daenerys, kte­rá při­le­tě­la na Drogonovi v hor­ní čás­ti Velké pyra­mi­dy.

V Královském přístavišti

Vojáci Víry v Sedm, vede­ní Lancelem s požeh­ná­ním krá­le Tommena, si při­jdou pro Cersei, kte­rou chce vidět Nejvyšší vrab­čák. Cersei s nimi odmí­tá jít, a když jeden z vojá­ků víry zaú­to­čí, je suro­vě zabit Horou. Když uvi­dí Cersei zby­tek vojá­ků Sedmi vydě­še­ných řek­ne jim, aby vzká­za­li Nejvyššímu vrab­čá­ko­vi, že za ní do Rudé baš­ty může kdy­ko­liv při­jít. Následně se dosta­vu­je, aby vyslech­la krá­lov­ské ozná­me­ní ze stra­ny Tommena v korun­ním sále, kde ji její strýc zaká­že, aby byla po boku své­ho syna. Tommen pak ozná­mí datum, kdy se bude konat soud­ní pro­ces s Cersei a Lorasem, a to na zákla­dě kon­zul­ta­ce s Nejvyšším vrab­čá­kem, kte­rý nevi­dí způ­sob boje jako pro­stře­dek k řeše­ní kon­flik­tů. Qyburn poté podá Cersei zprá­vu o „fámě“, kte­rou mu naří­di­la pro­zkou­mat, a ten pozna­me­ná, že je toho „mno­hem, mno­hem více.“

V Bravosu

Lady Crane se vra­cí do svých kom­nat, kde najde zra­ně­nou Aryu skrý­va­jí­cí se uvnitř, a pomů­že ji zašít její zra­ně­ní. Poděkuje jí, že jí varo­va­la před Biancou, kte­rá prý bude mít těž­ké najít zno­vu prá­ci hereč­ky, jeli­kož ji tvář zne­tvo­ři­la. Pak nabíd­ne Arye. aby se k nim při­po­ji­la, ale ona odmí­tá s tím, že má v úmys­lu ces­to­vat na západ od Západozemí, kde chce vidět okraj svě­ta. Jak se Arya zota­ví, při­jde Dívka bez tvá­ře a zabi­je Lady Crane, při­čemž má v úmys­lu zabít Aryu stej­ně. Arya prchá uli­ce­mi Bravosu. Během pro­ná­sle­do­vá­ní se Aryany rány zno­vu ote­vřou a ona kul­há zpát­ky do své­ho úkry­tu s Dívkou bez tvá­ře v těs­ném závě­su. Poté, co dív­ka vstou­pí do úkry­tu, zavře za sebou a vzká­že Arye, že to bude rych­lé. Ta svým mečem (Jehlou) roz­sek­ne svíč­ku a vrh­ne tak do míst­nos­ti tmu a v sou­bo­ji má navrch, jeli­kož před­tím byla něko­lik týd­nů sle­pá.

V Domě čer­né a bílé a Svatyně tvá­ří, Jaqen nachá­zí na zemi kap­ky krve a sle­du­je je, až najde v sva­ty­ni tvář Dívky bez tvá­ře. Arya poté namí­ří meč na Jaqena. Ten ji pobla­ho­pře­je tím, že je děv­če koneč­ně Nikdo. Každopádně, Arya toto odmí­tá a rea­gu­je že: „děv­če je Arya Stark ze Zimohradu a já jedu domů,“ než se oto­čí a opouš­tí ho. Jaqen se hrdě usmí­vá, když ji vidí odchá­zet.


Detaily o článku Nikdo (Hra o trůny)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jan Žižka představí i německé hvězdy17. října 2018 Jan Žižka představí i německé hvězdy Už čtvrtý týden pokračuje režisér a producent Petr Jákl v natáčení historického velkofilmu Jan Žižka. Vedle hvězdných herců Michaela Caina či Bena Fostera odhalil již několik dalších […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Vicky Cristina Barcelona9. července 2008 Vicky Cristina Barcelona Woody Allen pokračuje ve svém putování po Evropě. Tentokrát se ze sychravého Londýna, který úplně ponouká k temným lidským dramatům, přesunul do prosluněné Barcelony, aby nám v lehkém […] Posted in Recenze
  • Elvis - recenze24. června 2022 Elvis - recenze ELVIS je po Bohemian Rhapsody (2018) a Rocketmanovi (2019) další velkofilm o legendární ikoně hudby, a opět k tomuto tématu přistupuje z jiného úhlu. Bohemian Rhapsody sledoval příběh […] Posted in Filmové recenze, Krátké recenze
  • Imaginárium Dr. Parnasse [54%]8. srpna 2010 Imaginárium Dr. Parnasse [54%] http://www.csfd.cz/film/234303-imaginarium-dr-parnasse/ V kinech ČR: 21.01.2010 Na DVD od: 06.08.2010 Terry Gilliam, muž který držel režijní taktovku nad filmy ze stáje Monty Python […] Posted in Filmové recenze
  • Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane!3. června 2021 Ospalá díra - Bezhlavý jezdec vs. Ichabod Crane! Legenda o Sleepy Hollow je krátký příběh Washingtona Irvinga vydaný poprvé v roce 1820. V něm jde o soupeření dvou mužů o jednu dívku. Důležitější je ale legenda o bezhlavém jezdci, která […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci Galaxie - první dojem30. července 2014 Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou taková letní zábavná oddychovka s mnoha popkulturními odkazy na 80. léta. Peter Quill je […] Posted in Filmové premiéry
  • Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie.9. července 2012 Temný rytier povstal:Prvé reakcie z novinárskej projekcie. 06.07.2012 prebehla v USA novinárska projekcia Batmanovskej trilógie The Dark Knight Rises,prvé reakcie novinárov sú viac ako pozitívne.Niektorý dokonca počas projekcie aj plakali a […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Something Beneath (2007)5. dubna 2021 Something Beneath (2007) Kevin Sorbo tentokrát v roli kněze, který musí společně s ostatními účastníky ekologické konference čelit nejen svým nejděsivějším halucinacím, ale i podivné mazlavé […] Posted in Horory
  • Black Panther (2018)16. února 2018 Black Panther (2018) 6 návštěva kina a první plná palba.Možná půjdu proti proudu, ale pro mne je Black Panther nejzajímavější a nejlepší Marvelovka po Winter Soldierovi. Poslední dobou mne Marvelovky už příliš […] Posted in Krátké recenze
  • Červená Karkulka | Red Riding Hood [25%]23. června 2011 Červená Karkulka | Red Riding Hood [25%] http://www.csfd.cz/film/283223-cervena-karkulka/ Na DVD od:10.08.2011  Na Blu-ray od:10.08.2011  Drama / ThrillerUSA, 2011, 100 minRežie: Catherine […] Posted in Filmové recenze

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41023 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71610 KB. | 13.07.2024 - 15:12:56