Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Celebrity bojují za blahobyt žraloků již 30 let

Celebrity bojují za blahobyt žraloků již 30 let

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Žraločí týden (Shark Week) letos osla­ví 30. naro­ze­ni­ny! Tato již tra­dič­ní svě­to­vá udá­lost s obrov­skou sle­do­va­nos­tí se na obra­zov­ky vra­cí už od roku 1988. Tváří jubi­lej­ní­ho roč­ní­ku se sta­la bas­ket­ba­lo­vá legen­da Shaquille O’Neal. Z dal­ších hvězd­ných hos­tů se dále může­me těšit napří­klad na Beara Gryllse, Rondu Rousey či inves­to­ry z oblí­be­né­ho pořa­du Shark Tank. Českým a slo­ven­ským divá­kům nabíd­ne Discovery Channel cel­kem šest pořa­dů o těch­to obá­va­ných, a při­tom fas­ci­nu­jí­cích pre­dá­to­rech, a to v týd­nu od 23. čer­ven­ce 2018.

Na nej­vět­ším svě­to­vém žra­lo­čím even­tu se už v minu­los­ti podí­le­la řada celebrit, počí­na­je Peterem Benchleym, zná­mým prá­vě z Čelistí, až po olym­pij­ské­ho plav­ce Michaela Phelpse. Ten v loň­ském roce pomě­řil síly se žra­lo­kem bílým v dis­ci­plí­ně sobě vlast­ní. Herečka Julie Bowen, zpě­vák Mark McGrath, boři­či mýtů Adam Savage a Jamie Hyneman, komik Adam Samberg, reži­sér Eli Roth, zpě­vák Seal – ti všich­ni vstou­pi­li do his­to­rie této popu­lár­ní show. Letos se může­me těšit na Shaq Week, tedy týden pro­vá­ze­ný feno­me­nál­ním Shaquillem O’Nealem. Legendární hráč nej­pres­tiž­něj­ší ame­ric­ké bas­ket­ba­lo­vé ligy NBA během své dlou­hé kari­é­ry poko­řil mno­hé vrcho­ly, což potvr­dil zis­kem řady oce­ně­ní. Vévodí jim zla­tá medai­le z Letních olym­pij­ských her 1996. Jeden z nej­těž­ších účast­ní­ků NBA, pře­zdí­va­ný Shaq, si vyzkou­šel i kari­é­ru rap­pe­ra a žra­lo­ci jsou jen dal­ší v řadě výzev, se kte­rý­mi se O’Neal roz­ho­dl popa­so­vat.

A začne­me zost­ra. Hned v pon­dě­lí 23. čer­ven­ce otes­tu­je Bear Grylls svou schop­nost pře­žít mezi žra­lo­ky, v jejich domá­cím pro­stře­dí v pořa­du „Bear pro­ti Žralokovi“ (Bear vs. Shark). Na své si milov­ní­ci extrém­ních situ­a­cí při­jdou i v úte­rý, pro­to­že budou mít pří­le­ži­tost sle­do­vat zápas­ni­ci MMA Rondu Rousey pono­ře­nou v kle­ci plné žra­lo­ků bílých v pořa­du „Bez kle­ce“ (Uncaged). 30. roč­ník ve stře­du nabíd­ne ohléd­nu­tí za his­to­rií toho­to jedi­neč­né­ho even­tu – v „30 letech pořa­du o žra­lo­cích“ (30 Years of Shark and Awe) vystou­pí zná­mé osob­nos­ti spo­je­né s Žraločím týd­nem i jejich fanouš­ci. Čtvrteční „Rok žra­lo­ka“ (Year of the Shark) při­ne­se mír­né zpo­ma­le­ní – tato doku­men­tár­ní son­da si totiž kla­de ambi­ci před­sta­vit jed­no­ho z nej­ne­bez­peč­něj­ších pre­dá­to­rů svě­ta a podat podrob­nou zprá­vu o jeho živo­tě v sou­čas­né envi­ron­men­tál­ní kri­zi. Páteční večer bude zamě­řen retrospek­tiv­ně – v pořa­du „SharkCam: nej­vět­ší hity“ (Shark Cams Strikes Back) se podí­vá­me na uply­nu­lých šest let z pohle­du neod­mys­li­tel­né­ho SharkCam týmu a při­po­me­ne­me si lid­ské i žra­lo­čí tragé­die, kte­rých byli při své čin­nos­ti svěd­ky. Zakončení letoš­ní žra­lo­čí pře­hlíd­ky se pone­se ve zna­me­ní odliš­ných „žra­lo­ků“ – inves­to­rů z pořa­du Shark Tank v čele s Markem Cubanem. „Pořad Nádrž se žra­lo­ky pro­ti pořa­du Žraločí týden“ (Shark Tank Meets Shark Week) jim umož­ní odbor­ný vhled do kaž­do­den­ní rea­li­ty živo­ta v oce­á­nech opti­kou nezisko­vých orga­ni­za­cí, boju­jí­cích za záchra­nu moř­ských eko­sys­té­mů. Každý z nich tak dosta­ne pří­le­ži­tost stát se obháj­cem jed­né z nezisko­vek a usi­lo­vat o zís­ká­ní doda­teč­ných finanč­ních pro­střed­ků smě­řu­jí­cích na pod­po­ru jejich poslá­ní a čin­nos­ti. Vždy ve 22:00 na Discovery Channel.

Discovery Channel pro­střed­nic­tvím Žraločího týd­ne při­ná­ší už tři dese­ti­le­tí důle­ži­té posel­ství – žra­lo­ky jakož­to základ­ní sta­veb­ní kámen eko­sys­té­mů oce­á­nu musí­me respek­to­vat a pře­de­vším chrá­nit. Člověk zna­me­ná pro žra­lo­ka dale­ko vět­ší hroz­bu než nao­pak. Obchod se žra­lo­čím masem, tukem či ploutve­mi si čas­to omlou­vá­me tím, že žra­lok je člo­vě­ku nebez­peč­ný zabi­ják, při­tom atmo­sfé­ru stra­chu v nás dlou­ho­do­bě umoc­ňu­je zejmé­na pop­kul­tu­ra už od dob Spielbergových Čelistí. Žraločí týden se ve spo­lu­prá­ci s nezisko­vou orga­ni­za­cí Oceana sna­ží s tím­to nebez­peč­ným mýtem bojo­vat a uká­zat úchvat­ný svět a život těch­to inte­li­gent­ních tvo­rů v prav­di­věj­ším svět­le, pouč­ným, a při­tom zábav­ným způ­so­bem.

Diváci mohou oče­ká­vat zápla­vy žra­lo­ků v šes­ti pořa­dech v týd­nu od 23. do 28. čer­ven­ce na Discovery Channel.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07480 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71749 KB. | 29.02.2024 - 06:14:47