Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Pátá série animovaného seriálu Rozčarování se blíží na Netflix

Pátá série animovaného seriálu Rozčarování se blíží na Netflix

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pátá řada oblí­be­né ani­mo­va­né fan­ta­sy kome­die je na spad­nu­tí a fanouš­ci se nemo­hou dočkat, až ji od 1. září uvi­dí na Netflixu. Ano, je to prav­da! Naše milo­va­ná pohád­ko­vá dob­ro­druž­ství, kte­rá nás pro­vá­ze­la čty­ři série, se blí­ží ke své­mu vel­ko­le­pé­mu finá­le.

Rozčarování, vytvo­ře­né tvůr­cem seri­á­lu Simpsonovi, Mattem Groeningem, si zís­ka­lo srd­ce divá­ků po celém svě­tě díky své­mu jedi­neč­né­mu ani­mač­ní­mu sty­lu a neza­po­me­nu­tel­ným posta­vám. Hlavní hrdin­ka Bean, dob­ro­druž­ná prin­cez­na, její odda­ný démon Luci a ori­gi­nál­ní Elfo nás pro­ved­li svě­tem Dreamlandu, kde zaží­va­li magii, nad­při­ro­ze­no a mno­ho komic­kých situ­a­cí.

Série Rozčarování byla vždy pověst­ná ost­rým humo­rem, skvě­lý­mi naráž­ka­mi a neče­ka­ný­mi zvra­ty, což ji odli­šo­va­lo od běž­ných ani­mo­va­ných seri­á­lů. Bylo to dob­ro­druž­ství, kte­ré oslo­vi­lo děti i dospě­lé díky své­mu šar­mu, vti­pu a dojem­né­mu podá­ní emo­cí.

Co nás čeká v této posled­ní sérii? Tvůrci sli­bu­jí dosud neje­pic­kěj­ší dob­ro­druž­ství, kte­ré napl­ní naše srd­ce smí­chem, rados­tí i smut­kem. Bean, Luci a Elfo se opět vyda­jí na nebez­peč­né mise, aby ochrá­ni­li svůj svět a sta­li se sku­teč­ný­mi hrdi­ny.

V posled­ní řadě se také koneč­ně dočká­me odha­le­ní mno­ha tajem­ství a záhad, kte­ré nás pro­vá­ze­ly po celou dobu. Jaký bude osud Bean? Jak se vyvi­ne vztah mezi ní a její­mi blíz­ký­mi? A co toto všech­no zna­me­ná pro osud Dreamlandu? To jsou otáz­ky, na kte­ré dosta­ne­me odpo­vě­di až v této epic­ké finá­lo­vé sérii.

Pro fanouš­ky Rozčarování je tato zprá­va záro­veň radost­ná i smut­ná. Ale buď­me vděč­ní, že jsme měli mož­nost sle­do­vat tuto skvě­lou sérii, kte­rá nás pro­vá­ze­la růz­ný­mi emo­ce­mi a zaved­la nás do fan­tas­tic­ké­ho svě­ta, kde byly mož­né všech­ny sny a dob­ro­druž­ství.

Takže si dej­te pozor na datum 1. září a při­prav­te se na finá­le, kte­ré nás zaru­če­ně nezkla­me. Ať už jste fanouš­ci Bean, Luciho nebo Elfa, nebo všech tří, čeká nás neza­po­me­nu­tel­né roz­lou­če­ní s tou­to kul­tov­ní sérií.

Série Rozčarování nám uká­za­la, že rodi­na a přá­tel­ství jsou základ­ní­mi pilí­ři živo­ta. Bez ohle­du na osu­do­vé zvra­ty je důle­ži­té, že jsme si pro­ži­li tyto dob­ro­druž­ství spo­leč­ně s naši­mi nej­bliž­ší­mi. Takže si při­prav­te pop­corn, zavo­lej­te svým blíz­kým a vychut­nej­te si posled­ní ces­tu do svě­ta Rozčarování!


Zdroj: Facebook - Disenchantment a Rozčarování na Animania.cz


Podívejte se na hodnocení Rozčarování na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41749 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72157 KB. | 18.04.2024 - 07:07:56