Kritiky.cz > Domácí rady > Ideální dovolená je jednoznačně na Jadranu

Ideální dovolená je jednoznačně na Jadranu

img a298742 w2202 t1509001483
img a298742 w2202 t1509001483
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...V létě by si měl kaž­dý najít čas na dovo­le­nou. Je to totiž to nej­pří­hod­něj­ší roč­ní obdo­bí na odpo­či­nek, ať už aktiv­ní ane­bo pasiv­ní, a také na ces­to­vá­ní, kte­ré si mno­zí z nás prá­vě s dovo­le­nou spo­ju­jí. Vždyť není náho­dou, že drti­vá vět­ši­na Čechů prá­vě v létě vyrá­ží za odpo­čin­kem někam k moři. Právě díky tomu, že je v daném obdo­bí tak tep­lo, tak se nemu­sí­me obá­vat ces­to­vat ani s mini­mál­ním množ­stvím zava­za­del.

cestovní autobus

Díky tomu, že kvů­li pří­z­ni­vým tep­lo­tám nepo­tře­bu­je­me pří­liš mno­ho svrš­ků, může­me svá zava­za­dla maxi­mál­ně odleh­čit a dát tak pro­stor pohod­lí i na dlou­hých cestách. Nicméně prav­da je, že aby pro vět­ši­nu lidí bylo ces­to­vá­ní pří­jem­né, tak se nesmí vydá­vat na pří­liš dlou­hou ces­tu. Protože ať už je jaké­ko­li poča­sí, tak ces­ta, kte­rá nebe­re kon­ce, není nikdy pří­jem­ná. Na dru­hou stra­nu se však nelze divit tomu, že lidé nechtě­jí odpo­čí­vat doma a tou­ží po ces­tě k moři. V již­ní Evropě totiž mají jis­to­tu, že jim jejich vol­no nepro­pr­ší a oni si do syta uži­jí poby­tu ven­ku a kou­pá­ní.

lehátka

A navíc, dale­ko za naši­mi hra­ni­ce­mi je nikdo nebu­de obtě­žo­vat s pra­cí a s tím, zda by nemoh­li při­jít do zaměst­ná­ní s něčím pomo­ci. V zahra­ni­čí je pros­tě člo­věk dosta­teč­ně dale­ko na to, aby si mohl dovo­lit být nedo­stup­ný. Takže když to vez­me­me kolem a kolem a bude­me hle­dat ide­ál­ní desti­na­ci, kte­rá nebu­de ani pří­liš blíz­ko, ani pří­liš dale­ko, a ješ­tě bude u moře, tak jed­no­znač­ně zamí­ří­me na pobře­ží Středozemního moře. Jedná se o osvěd­če­né mís­to, kde je krás­ně, kde není ani pří­liš dra­ho a kde se záro­veň dob­ře domlu­ví­me. A navíc tam může­me dojet i poměr­ně rych­le a vel­mi poho­dl­ně, pokud k ces­to­vá­ní zvo­lí­me auto­bus do Chorvatska. Své mís­to si může­me rezer­vo­vat klid­ně hned, a to onli­ne, tak­že nemu­sí­me nikam cho­dit ani nic slo­ži­tě domlou­vat. Zvolte si kam, a kdy chce­te jet a může­te vyra­zit!


Foto: Pixabay

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35344 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71632 KB. | 17.07.2024 - 19:22:17