Kritiky.cz > Speciály > X-Men: Apokalypsa

X-Men: Apokalypsa

Xmentisk
Xmentisk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po sním­ku X-Men: Budoucí minu­lost se reži­sér Bryan Singer roz­ho­dl posu­nout tuto fil­mo­vou sérii do nových výšek a při­chá­zí s fil­mem X-Men: Apokalypsa. X-Meni zde boju­jí s prv­ním a nej­sil­něj­ším mutan­tem jmé­nem - Apokalypsa. V roce 1983 se nepo­ra­zi­tel­ný a nesmr­tel­ný Apokalypsa po něko­li­ka tisí­ci­le­tích spán­ku pro­bu­dí. Rozzuřený, že jeho dru­ho­vé nejsou již pova­žo­vá­ni za bohy, sesta­ví tým sil­ných mutan­tů, včet­ně sklí­če­né­ho Magneta, aby vymí­ti­li lid­stvo a nasto­li­li nový svě­to­vý řád, kte­ré­mu chce vlád­nout. Raven (Jennifer Lawrencová) a pro­fe­sor X (James McAvoy) musí zasta­vit Apokalypsovu ces­tu glo­bál­ní destruk­ce a sta­nout v čele týmu mla­dých X-Menů v epic­kém zúčto­vá­ní se zdán­li­vě neza­sta­vi­tel­ným nepří­te­lem.

APOKALYPSA NYNÍ … A KDYSI

Nebylo snad­né při­jít s dal­ším pokra­čo­vá­ním po kri­ti­kou osla­vo­va­né fil­mo­vé sen­za­ci X-Men:Budoucí minu­lost. Cílem tvůr­ců navíc neby­lo pou­ze napl­nit oče­ká­vá­ní divá­ků, ale pře­ko­nat je. “Čekala nás sku­teč­ná výzva, vymys­let pří­běh, kte­rý by Budoucí minu­lost před­čil svým roz­sa­hem,” říká fil­mo­vý scé­náris­ta a pro­du­cent Simon Kinberg.

Tvůrčí zlom nastal ve chví­li, kdy se roz­hod­lo, že anta­go­nis­tou nové­ho sním­ku bude ten nej­sil­něj­ší mutan­tí padouch v celém x-menovském vesmí­ru. “Apokalypsa před­sta­vu­je kos­mic­kou hroz­bu. Tento roz­měr se líbil nejen Bryanu Singerovi, ale i mně,” dodá­vá Kinberg.

Singerovo poje­tí této posta­vy bylo pro sní­mek zásad­ní. V roce 2000 zno­vu­ob­je­vil komik­so­vý žánr svým debu­tem X-Men, po němž v roce 2003 násle­do­va­la fil­mo­vá sen­za­ce X2. V těch­to fil­mech a pak o něco poz­dě­ji v X-Men: Budoucí minu­lost Singer hlad­ce spo­jil sci-fi, akč­nost a dob­ro­druž­ství.

Singera obzvláš­tě při­ta­ho­va­lo Apokalypsovo sebe ozna­čo­vá­ní za boha. “Byl jsem fas­ci­no­ván myš­len­kou dáv­ných mutan­tích sil a co by si mutant mys­lel, kdy­by se naro­dil před 20.000 nebo 30.000 lety. Samozřejmě, že by si o sobě mys­le­li, že jsou bohy a také by se pod­le toho cho­va­li. A bylo by na ně tak nahlí­že­no a byli by uctí­vá­ni jako boho­vé.

 “Apokalypsa věřil, že je jeho povin­nos­tí vybu­do­vat novou spo­leč­nost a vymý­tit při­ro­ze­nou divo­kost lidí. V prů­bě­hu tisí­ci­le­tí se mu to opa­ko­va­ně daři­lo – napří­klad s Babyloňany, Arkáďany, Sumery. Byl osla­vo­ván jako bůh v prů­bě­hu mno­ha živo­tů.“

 “Bryan vpa­dl do komik­so­vé his­to­rie, aby při­ve­dl toho­to neu­vě­ři­tel­né­ho niče­mu ze vzdá­le­né minu­los­ti zpět,” říká pro­du­cent Hutch Parker. Je tomu tak. Dlouho před­tím, než si svět uvě­do­mil exis­ten­ci mutan­tů, Apokalypsa vlá­dl jako bůh. “Ve sku­teč­nos­ti si sám sebe před­sta­vu­je nejen jako boha, ale jako Boha,” říká Kinberg. “To je pro dare­bá­ka toho­to kalib­ru vel­ká myš­len­ka. Nejedná se tu už o boj mezi lid­mi a mutan­ty, jak jsme vidě­li v pře­de­šlých dílech. Je to o svě­tě pod­le Apokalypsy, kde mohou pře­žít jen ti sil­ní.”

 “Je to hroz­ba, jakou si žád­ný z X-Men nedo­ká­zal před­sta­vit,” dodá­vá Parker. “Apokalypsa je sta­ro­dáv­ný, jako­by z jiné­ho svě­ta.”

Vzhledem k Apokalypsově glo­bál­ní vizi niče­ní, není žád­ným pře­kva­pe­ním, že je ten­to sní­mek tím nej­ví­ce vizu­ál­ně ambi­ci­óz­ním ze všech sním­ků z řady X-Men. “Nejen, že ces­tu­je­me po celém svě­tě, ale mlu­ví­me tady o mož­ném kon­ci svě­ta a mož­ná i o kon­ci vesmí­ru,” říká kame­ra­man Newton Thomas Sigel, kte­rý spo­lu­pra­co­val se Singerem již na X-Men: Budoucí minu­lost, X2X-Men. Oscar Isaac, kte­rý ztvár­nil hlav­ní posta­vu, se při­dá: “Vše je při­pra­ve­no pro epic­kou bitvu mutan­tů s mega-mutantem. Bitva mezi X-Meny a Apokalypsou je šíle­ná.”

Diváci měli pří­le­ži­tost Apokalypsu spat­řit v sek­ven­ci po závě­reč­ných titul­cích fil­mu X-Men: Budoucí minu­lost. Mladší ver­ze toho­to mutan­ta v ní tele­pa­tic­ky sta­vě­la pyra­mi­dy, zatím­co mu jeho nohsle­di při­hlí­že­li.

Apokalypsova 5000 let dlou­há absen­ce zapo­ča­la, když civi­li­za­ce dosáh­la své­ho vrcho­lu. Nyní se pro­bou­zí ze spán­ku v momen­tě, když se lid­stvo ocit­lo v nej­hlub­ší kri­zi. Poté, co se pro­bu­dí v Káhiře v roce 1983 ze své­ho tisí­ci­le­té­ho spán­ku, Apokalypsa je šoko­ván a odra­zen úpad­kem naší pla­ne­ty - auta, hluk, zne­čiš­tě­ní – to vše jsou znám­ky nevy­da­ře­né­ho svě­ta, kte­rý musí očis­tit. Jeho mise zní: vyhla­dit sla­bé a vytvo­řit nový svět - pro sil­né.

 “Je to doba plná kon­flik­tů, válek a niče­ní,” říká Singer. “Apokalypsa to vní­má jako civi­li­za­ci, kte­rá zou­fa­le potře­bu­je reduk­ci. Vzívají faleš­né mod­ly, uctí­va­jí pení­ze a vlast­ní jader­né zbra­ně, kte­ré jim dáva­jí faleš­ný pocit bož­ské moci. To na Apokalypsu nepla­tí. Takže s tím chce skon­co­vat a začít všech­no pěk­ně od začát­ku. Přetvořit Zemi k obra­zu své­mu.”

Kinberg vyrůs­tal v 80. letech a uvě­do­mu­je si, jak byla tato doba pozna­me­ná­na pře­mí­rou a výstřed­nos­tí, což se pro­je­vo­va­lo na úče­sech, v módě a auto­mo­bi­lech. “V roce 1983 se Apokalypsa pro­bu­dí z doko­na­los­ti sta­ro­vě­ké egypt­ské kul­tu­ry do hus­tě osíd­le­né­ho, zne­čiš­tě­né­ho, nuk­le­ár­ní­mi zbra­ně­mi ohro­že­né­ho svě­ta,” říká. “Takže jeho moti­va­ce je pocho­pi­tel­ná, ale jeho meto­dy a cíle jsou extrém­ní.”

Oscar Isaac při­jal roli Apokalypsy po svém hvězd­ném úspě­chu jako hrdin­ný pilot Poe Dameron ve Star Wars: Síla se pro­bou­zí. Isaac ozna­čil Apokalypsu jako „tvůrčí/ničivou sílu této země. Když se mu zdá, že se svět nevy­ví­jí kupře­du – jak se tomu sta­lo v roce 1980, zni­čí celou civi­li­za­ci.“

Singer zvá­žil a poté odmí­tl názor ztvár­nit tuto posta­vu jako obra, při­nejmen­ším po vět­ši­nu sním­ku. “Uvidíte ho v nad­lid­ské veli­kos­ti, tak­že o tuto satis­fak­ci nepři­jde­te,” vysvět­lu­je.“ Ale také jsem cítil potře­bu, aby uplat­nil své pře­svěd­čo­va­cí schop­nos­ti. To je důvod, proč jsem pro roli vybral oprav­du dob­ré­ho her­ce – Oscara a nene­chal Apokalypsu vytvo­řit pou­ze digi­tál­ně. Odehrají se tu zce­la vel­ko­le­pé věci, pro­to bylo důle­ži­té cítit pocit reál­nos­ti, že je Apokalypsa fyzic­ká bytost. Nikdy jsem nechtěl ztra­tit her­ce uvnitř CG ani­ma­ce.”

 Tato role vyža­do­va­la spo­jit kru­tost a nási­lí s uni­kát­ním dru­hem lid­skosti. Je to křeh­ká rov­no­vá­ha, kte­rou Isaac pro­vá­dí mis­trov­sky. “Oscar dis­po­nu­je vše­mi tóny vel­kých her­ců,” říká Kinberg. Parker dodá­vá: “Oscar je při­ro­ze­ný a cha­rak­ter­ní, je oprav­du jakým­si středo­bo­dem toho­to fil­mu, kolem kte­ré­ho se vše otá­čí.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06117 s | počet dotazů: 228 | paměť: 71863 KB. | 18.06.2024 - 01:24:44