Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > X-Men: Apokalypsa | X-Men: Apokalypse [50%]

X-Men: Apokalypsa | X-Men: Apokalypse [50%]

rp DF 04972.jpg
rp DF 04972.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
X-Men pat­ří mezi komik­so­vě fil­mo­vé stá­li­ce, kte­ré dopo­moh­ly tomu­to kdy­si pod­ce­ňo­va­né­mu žán­ru tam, kde dnes je. Velký podíl na jejich úspě­chu měl při jejich zro­du reži­sér Bryan Singer, kte­rý se po pau­ze před dvě­ma lety ke znač­ce vrá­til, v hyb­rid­ním pokra­čo­vá­ní X-Men: Budoucí minu­lost. Nyní na prá­vě ten­to sní­mek nava­zu­je již šes­tou řado­vou mutan­tí týmov­kou, ve kte­ré svě­řen­ce Charlese Xaviera pro­vě­ří jeden z jejich nej­vět­ších nepřá­tel, sil­ný a vše­moc­ný Apocalypse.  A ať už byl záměr tvůr­ců s fil­mem a jeho názvem jaký­ko­liv, je prá­vě pro výsled­ný pro­dukt poměr­ně pad­nou­cí. Čekáte-li totiž pokra­čo­vá­ní na úrov­ni pře­de­šlých dílů, bude­te v sálech kin doce­la nepří­jem­ně zkla­má­ni. 

Poté, co se Charlesovi (James McAvoy) ve spo­lu­prá­ci s Wolverinem z budouc­nos­ti (Hugh Jackman) poda­ři­lo změ­nit budouc­nost, pokra­ču­je časo­vá rovi­na mla­dých mutan­tů jiným smě­rem. Mutanti jsou vše­o­bec­ně zná­mou sou­čás­tí lid­ské spo­leč­nos­ti a panu­je mír. Tahle situ­a­ce ovšem trvá jen do momen­tu, kdy se díky náho­dě pro­bou­zí po hiber­na­ci pra­dáv­ný egypt­ský mutant En Sabah Nur (Oscar Isaac), kte­rý se roz­hod­ne s pomo­cí něko­li­ka vyvo­le­ných mutan­tů vyhla­dit oby­čej­né lidi z povrchu Země. A jedi­ný, kdo jej může zasta­vit, je prá­vě Profesor X se svý­mi stu­den­ty...

Je to smut­né. Člověk, kte­rý byl u zro­du znač­ky, jen aby mu ji sním­kem X-Men: Poslední vzdor Brett Ratner totál­ně pohřbil, se díky čás­teč­né­mu restar­tu rukou Matthewa Vaughna dostal zpět ke kor­mi­d­lu a vypa­da­lo to, že série nemů­že být v lep­ších rukou. Opak je ovšem prav­dou. Namísto pro­myš­le­né­ho a skvě­le fun­gu­jí­cí­ho fil­mu totiž i sám Singer sklouzá­vá k for­mu­li Posledního vzdo­ru a utá­pí celou sérii hod­ně podob­ným způ­so­bem, jako se to poved­lo Rattnerovi. A z toho­hle se bude dostá­vat jen vel­mi těž­ko. 
Když už se mu totiž daří i rela­tiv­ně zave­de­né a fun­gu­jí­cí posta­vy zre­du­ko­vat spí­še na frag­men­ty jejich minu­lých osob­nos­tí a k tomu při­dat nové ver­ze sta­rých zná­mých, kte­ré ovšem těž­ce nefun­gu­jí, zadě­lá­vá si tu někdo na prů­ser. Jistě, napří­klad Michael Fassbender ve svém malém pro­sto­ru fun­gu­je podob­ně dob­ře jako ve svých pře­de­šlých šta­cích v této sérii a ostat­ně celá úvod­ní dva­ce­ti­mi­nu­tov­ka fil­mu je poměr­ně pre­ciz­ním láka­dlem na zby­tek fil­mu. Jenže po ní jako­by se film zlo­mil a všech­no začne jít hod­ně rych­le do kop­ru. 
Začíná to s nový­mi mutan­ty, ze kte­rých znač­ná část pří­liš nepře­svěd­či­la. Nejvíce mar­kant­ní je to v pří­pa­dě Sophie Turner, kte­rá oči­vid­ně neu­mí pří­liš hrát a její ztvár­ně­ní Jean posu­nu­je i Famke Janssen do herec­ké extra­li­gy. Není to ovšem pří­pad jen hrdi­nů, ostat­ně Psylocke Olivie Munn je herec­ky beze­spo­ru tím nej­hor­ším, co film může nabíd­nout. Když už pak po slib­ném úvo­du před­vá­dí nija­ký výkon i sám Oscar Isaac v titul­ní padouš­ské roli je pak těž­ké se u fil­mu nějak výraz­ně bavit. Největší podíl na oné nija­kos­ti má ovšem scé­nář a samot­né zpra­co­vá­ní. Zatímco dia­lo­gy povět­ši­nou půso­bí jak prázd­ná tvr­ze­ní, samot­ný vývoj děje je tak podiv­ně line­ár­ní a nyní, pár hodin po pro­jek­ci mám vcel­ku pro­blém si vyba­vit ale­spoň pár scén z toho, co film před­ve­dl. 
Výjimkou z toho­to tvr­ze­ní je opět scé­na Quicksilvera, kte­rá o něko­lik svo­jí zábav­nos­tí pře­vy­šu­je coko­liv ostat­ní, co film za ty dvě a půl hodi­ny divá­kům ser­ví­ru­je. Alespoň vzdá­le­ně se jí pak při­bli­žu­je scé­na sou­bo­je mys­lí dvou hlav­ní sil v rám­ci fil­mu. Vše ostat­ní ovšem tak nějak zapa­dá do nud­né šedi digi­tál­ní­ho bor­de­lu a nud­né cho­re­o­gra­fie tako­vým způ­so­bem, že i když pro­ti sobě boju­je hned něko­lik výraz­ných hrdi­nů, vás to bude zkrát­ka nudit. Tvůrci jako­by si neby­li vědo­mi, kde spo­čí­vá síla mutant­ské­ho týmu a před­vá­dí nesou­ro­dou nezá­bav­nou akci, kte­rá spí­še než na efekt jeden na meta odka­zy s sebe­u­vě­do­mě­ní, což tak tro­chu nefun­gu­je. Jistě, scé­ny, kde je kom­plet­ně digi­tál­ní destruk­ce vypa­da­jí pře­kva­pi­vě sluš­ně, v momen­tě kdy na scé­nu vstou­pí ovšem kdo­ko­liv jiný (jako tře­ba v pří­pa­dě scén se Storm), jejich kva­li­ta letí str­mě dolů. Kdo by čekal základ­ní nedo­stat­ky digi­tál­ních tri­ků ve fil­mu s roz­poč­tem sever­ně od dvě stě mili­o­nů...  
Ve výsled­ku tak jedi­ným prv­kem kte­rý si vylo­že­ně zaslou­ží pochva­lu (nad opět pre­ciz­ně zmák­nu­té­ho Quicksilvera) je John Ottman za svo­ji hudeb­ní kuli­su fil­mu. Jeho soun­d­track dává vzpo­me­nout na pre­ciz­ní kom­po­zi­ci k dru­hé­mu dílu této série, kte­rou variu­je s řád­ně epic­ký­mi prv­ky, díky kte­rým film vaši pozor­nost ale­spoň čás­teč­ně udr­ží pozor­nost i v momen­tech, kdy se všich­ni zúčast­ně­ní jinak sna­ží vás uspat, pří­pad­ně pře­svěd­čit k odcho­du z kina. Místy ješ­tě potě­ší pár momen­tů, nicmé­ně i ony poku­sy o to být humor­ný v rám­ci série (odka­zy na vlast­ní his­to­rii skr­ze jiné kul­tur­ní arte­fak­ty) zkrát­ka úpl­ně nefun­gu­jí, zvláš­tě když Singer ten­to­krá­te ser­ví­ru­je beze­spo­ru jeden z nej­slab­ších dílů série, zatím­co se vysmí­vá napří­klad samot­né­mu Poslednímu vzdo­ru. Ha, ha ha. Ne. 
Noví X-Meni jsou zkrát­ka prů­švih, proč cho­dit kolem hor­ké kaše. Bryan Singer nato­čil mizer­né pokra­čo­vá­ní, kte­ré­mu se daří zabít to, co posled­ní dva fil­my budo­va­ly, podob­ně jako se kdy­si poda­ři­le Brettu Ratnerovi v pod­sta­tě zabít sta­rou gar­du. Rádoby vel­ko­le­pý film v cel­ku neba­ví, nudí a ona akce, kte­rá by film měla držet nad vodou, mu ješ­tě pomá­há díky svým kva­li­tám ke dnu. Pár momen­tů film sice má, Quicksilver Evana Peterse je opět boží a hudeb­ní dopro­vod pum­pu­je ty správ­né emo­ce do divá­ků, nicmé­ně na dvě a půl hodi­ny balas­tu a zma­ru to je zatra­ce­ně málo, aby vás to pře­svěd­či­lo ke kou­pi líst­ku za dvě kila.              
      

Bryan Singer doká­zal pro novou sérii přes­ně to, co mu Brett Ratner před lety udě­lal s jeho původ­ní. Apokalypsa je hod­ně zma­ře­nou sna­hou o to být vel­ko­le­pý při nástu­pu jed­no­ho z nej­o­su­do­věj­ších padou­chů pro hrdi­ny, kte­rá kon­čí dří­ve než začí­ná. Nudná a podiv­ně vypa­da­jí­cí akce s množ­stvím digi­tál­ní­ho bor­de­lu, mizer­né herec­ké výko­ny, jak v rám­ci týmu, tak mezi padou­chy (pře­de­vším Sophie Turner a Olivia Munn, nicmé­ně ve dvou tře­ti­nách pře­kva­pi­vě i Oscar Isaac), a podiv­né dvě a půl hodi­ny ve spo­leč­nos­ti něče­ho, co zkrát­ka neba­ví a spí­še roz­či­lu­je svo­jí nedo­ta­že­nos­tí. John Ottman sice tomu vše­mu dodá­vá tu správ­nou epic­kou kuli­su, ale kde nic není, ani smrt nebe­re. Tohle je zkrát­ka prů­švih (apo­ka­ly­psa, chcete-li), kte­rý dost dob­ře může sérii nasmě­ro­vat vstříc dal­ší­mu restar­tu. 

30% Nuda

30% Digitální bor­del
20%
Pár dob­rých nápa­dů a Quicksilver

20% Zmar

X-Men: Apokalypsa
(X-Men: Apocalypse)
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
USA, 2016, 143 min

Režie: Bryan Singer
Scénář: Michael Dougherty, Dan Harris, Simon Kinberg, Bryan Singer
Kamera: Newton Thomas Sigel
Hudba: John Ottman

Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac, Rose Byrne, Evan Peters, Josh Helman, Sophie Turner, Tye Sheridan, Lucas Till, Kodi Smit-McPhee, Ben Hardy, Alexandra Shipp, Lana Condor, Olivia Munn, Monique Ganderton, Fraser Aitcheson, Ally Sheedy, Anthony Konechny, Lukas Penar, Joanne Boland, Manuel Tadros, T.J. McGibbon, Tómas Lemarquis, Stan Lee, Stephen Bogaert, John Bourgeois, Dan Lett, Shawn Campbell, Joe Cobden, John Ottman, Željko Ivanek, Hugh Jackman, Jason Deline
Producenti: Simon Kinberg, Hutch Parker
Střih: Michael Louis Hill, John Ottman


Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 19.05.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 19.05.2016 CinemArt SK
USA V kinech od: 27.05.2016 20th Century Fox

http://www.csfd.cz/film/358916-x-men-apokalypsa/
http://www.imdb.com/title/tt3385516/


Podívejte se na hodnocení X-Men: Apokalypsa na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58582 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72128 KB. | 21.04.2024 - 19:08:45