Kritiky.cz > Spoilery > Ant-Man

Ant-Man

Antman1
Antman1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak mám pro vás při­pra­ven prv­ní obsah fil­mu. Budu postup­ně při­pra­vo­vat dal­ší a dal­ší obsa­hy. Z nej­no­věj­ších fil­mů, ze seri­á­lů a samo­zřej­mě i z aktu­ál­ní Hry o Trůny. 

V roce 1989 ode­jde vědec Hank Pym ze špi­o­náž­ní agen­tu­ry S.H.I.E.L.D., pro­to­že zjis­til, že chtě­jí zrepli­ko­vat jeho ant-manovskou zmen­šo­va­cí tech­no­lo­gii, kte­rou si jako vlast­ní vyná­lez chrá­ní. Protože věří, že je nebez­peč­ná, Pym slí­bí, že ji bude ukrý­vat, dokud bude na živu. V sou­čas­nos­ti se ho jeho dce­ra Hope van Dyne, kte­rá s ním nemá pří­liš vře­lý vztah, a býva­lý chrá­ně­nec Darren Cross poku­sí vypu­dit z jeho spo­leč­nos­ti Pym Technologies. Cross je záro­veň vel­mi blíz­ko k sestro­je­ní vlast­ní­ho funkč­ní­ho zmen­šo­va­cí­ho oble­ku Yellowjacket, což Pyma děsí.

Po pro­puš­tě­ní z věze­ní se dob­ro­sr­deč­ný zlo­děj Scott Lang zabyd­lí u býva­lé­ho spo­luvěz­ně Luise. Mezitím také neo­hlá­še­ně navští­ví svo­ji malou dce­ru Cassie. Jeho býva­lá man­žel­ka Maggie se svým novým snou­ben­cem, detek­ti­vem Paxtonem, mu však vyna­da­jí, že nepla­tí ali­men­ty. Kvůli zázna­mu v trest­ním rejstří­ku si není Lang scho­pen udr­žet prá­ci, pro­to sou­hla­sí s Luisovou nabíd­kou, aby se při­po­jil k jeho par­tě při chys­ta­né akci. Během ní se vlou­pe do domu a pro­nik­ne do sej­fu, kde však najde pou­ze sta­rý oblek, o kte­rém si mys­lí, že je motor­kář­ský, a kte­rý vez­me domů. Poté, co si ho zku­sí oblék­nout, se neče­ka­ně zmen­ší do veli­kos­ti hmy­zu; nako­nec se však doká­že vrá­tit do nor­mál­ní veli­kos­ti. Tento záži­tek jej nato­lik vydě­sí, že oblek radě­ji vrá­tí do domu, odkud ho ukra­dl. Při ces­tě zpět je však zatčen poli­cií. Hank Pym, kte­rý je maji­te­lem ono­ho domu, Langa ve věze­ní navští­ví a do cely mu pro­pa­šu­je prá­vě zmen­šo­va­cí oblek, aby mu pomohl k útě­ku.

Pym totiž od počát­ku s Langem mani­pu­lu­je skr­ze nevě­dou­cí­ho Luise. Krádež oble­ku byla zkouš­ka, pro­to­že zlo­dě­je chce vyu­žít, aby se stal novým Ant-Manem a aby ukra­dl oblek Yellowjacket. Cross odha­lí Pymovy zámě­ry a nechá ho špe­ho­vat, van Dyne však otci pomů­že a začne Langa tré­no­vat jak v boji, tak v ovlá­dá­ní mra­ven­ců. Zároveň však má kvů­li mat­či­ně smr­ti odpor k Hankovi. Ten jí nako­nec pro­zra­dí, že Janet, teh­dy zná­má jako Wasp, zmi­ze­la v suba­to­már­ní říší kvant, když zne­škod­ňo­va­la sovět­skou jader­nou stře­lu. Pym varu­je Langa, že když pře­tí­ží regu­lá­tor oble­ku, mohl by ho postih­nout stej­ný osud. Nejdříve ho však pošlou na základ­nu týmu Avengers, kde má zís­kat zaří­ze­ní, kte­ré jim v lou­pe­ži Crossova oble­ku pomů­že. Po krát­kém boji s jed­ním Avengerem, Samem Wilsonem / Falconem, ho Lang nako­nec zís­ká.

Cross dokon­čí vývoj Yellowjacketu a v ředi­tel­ství Pym Technologies zor­ga­ni­zu­je jeho slav­nost­ní odha­le­ní. Lang se spo­leč­ně se svou par­tou a rojem léta­jí­cích mra­ven­ců dosta­ne do budo­vy, sabo­tu­je firem­ní ser­ve­ry a osa­dí výbuš­ni­ny. Při poku­su o krá­dež oble­ku je však spo­leč­ně s Hankem a Hope zadr­žen Crossem, jenž chce oble­ky Yellowjacketa i Ant-Mana pro­dat tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ci Hydra, kte­rou vede býva­lý důstoj­ník S.H.I.E.L.D.u Mitchell Carson. Lang se osvo­bo­dí a spo­leč­ně s Hope odstra­ní vět­ši­nu agen­tů Hydry. Carson ale s ampu­lí Crossovyých čás­tic, kte­ré způ­so­bu­jí zmen­še­ní hmo­ty, uprch­ne, navíc je Pym postře­len. Lang Crosse pro­ná­sle­du­je, mezi­tím výbuš­ni­ny explo­du­jí, což zapří­či­ní implo­zi celé budo­vy. Pym s dce­rou však unik­ne v tan­ku, kte­rý si dří­ve zmen­šil a pou­ží­val jej jako pří­vě­šek na klí­če.

Na Langa, kte­ré­ho chce Paxton zatknout, zaú­to­čí Cross v Yellowjacketově oble­ku. Vezme si malou Cassie jako rukojmí, čímž chce vylá­kat Scotta k dal­ší­mu sou­bo­ji. Lang pře­tí­ží regu­lá­tor a zmen­ší se na suba­to­már­ní úro­veň, pro­to­že se chce dostat do Crossova oble­ku a sabo­to­vat jej. To se mu pove­de a Crosse tím zabi­je, pro­to­že jeho oblek se začne nekon­t­ro­lo­va­tel­ně zmen­šo­vat. Sám Scott ale zmi­zí v říši kvant, doká­že však pro­ces obrá­tit a vrá­tí se zpět do makro­sko­pic­ké­ho svě­ta. Paxton je mu vděč­ný, že zachrá­nil Cassie, pro­to Langa nako­nec nezatkne. Pym, kte­rý zjis­tí, že se Scott vrá­til z říše kvant, začne pře­mýš­let, zda jeho žena není tře­ba ješ­tě pořád naži­vu. Posléze se Lang setká s Luisem, kte­rý mu řek­ne, že ho hle­dá Sam Wilson.

Pym uká­že své dce­ři Hope nový pro­to­typ oble­ku Wasp a nabíd­ne jí ho.

Wilson a Steve Rogers zadr­žu­jí Buckyho Barnese. Protože nemů­žou kon­tak­to­vat Tonyho Starka, Wilson se zmí­ní, že zná něko­ho, kdo by jim mohl pomo­ci.


Detaily o článku Ant-Man (film)

Jméno člán­ku: Ant-Man (film)
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 16. 05. 2016, 14:48 UTC
Datum pře­vze­tí: 18. 05. 2016, 13:15 UTC
Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ant-Man_(film)&oldid=13687094
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 13687094


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60881 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71599 KB. | 14.06.2024 - 02:07:39