Kritiky.cz > Domácí rady > Jak na přípravu kávy doma aneb myslíte to s ní vážně?

Jak na přípravu kávy doma aneb myslíte to s ní vážně?

Fotka od Max z Pixabay
Fotka od Max z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Řada z nás jis­tě pova­žu­je kávu za start kaž­dé­ho dne. Pro vět­ši­nu lidí je káva však pou­hým pro­střed­kem k tomu, aby moh­li nor­mál­ně fun­go­vat. Pouze pro hrst­ku lidí tvo­ří káva sku­teč­ný chu­ťo­vý poži­tek, kte­rý si zaslou­ží svou vlast­ní péči.

Pokud se řadí­te prá­vě mezi milov­ní­ky dob­ré kávy, máme pro vás něko­lik tipů a rad, díky kte­rým si bude­te moci při­pra­vit svůj oblí­be­ný nápoj ve vyso­ké kva­li­tě i doma.

Potřebujete drahý kávovar?

Asi prv­ní otáz­kou, kte­rá vás napad­ne při myš­len­ce při­pra­vo­vat si doma kva­lit­ní a pocti­vou kávu je, na kolik vás to celé vyjde? Bude tře­ba inves­to­vat do dra­hých kávo­va­rů, pre­so­va­čů či jiných doplň­ko­vých zaří­ze­ní? Vyplatí se vůbec při­pra­vo­vat si kávu doma?

Odpověď na tuto otáz­ku je kom­plex­ní a indi­vi­du­ál­ní dle vašich jed­not­li­vých před­stav. V zása­dě je tře­ba zamys­let se nad tím, jaký druh kávy chce­te doma při­pra­vit.

Někdo si rád dopřá­vá kávu s mlé­kem či cuk­rem, vídeň­skou kávu nebo jiné vari­an­ty. V tom­to člán­ku se však zamě­ří­me spí­še na ryzí chuť kávy, kte­rou zís­ká­te buď z espressa či z kávy fil­tro­va­né. Každá má při­tom své spe­ci­fic­ké vlast­nos­ti a také poža­dav­ky na pří­pra­vu

Espresso

Výraz espres­so by se dal vol­ně vylo­žit jako „rych­lý tlak“, a v pod­sta­tě vysti­hu­je pod­sta­tu jeho pří­pra­vy. Cílem je za pomo­ci vyso­ké­ho tla­ku při­pra­vit pokud mož­no co nej­rych­le­ji kon­cen­t­ro­va­ný nápoj z kávo­vých zrn obsa­hu­jí­cí vyso­ký podíl chu­ti, aro­ma a také množ­ství kofei­nu.

Jedná se zkrát­ka o zahuš­tě­nou for­mu vše­ho, co si od kávy sli­bu­je­me. Od samot­né­ho espressa se pak odvo­zu­jí dal­ší dru­hy káv, jako je cap­puc­ci­no, lun­go, lat­te apod. V prin­ci­pu lze tedy říct, že dob­ré espres­so je pro pří­pra­vu vět­ši­ny dru­hů káv (cap­puc­ci­no, lat­te, ...) napros­to základ­ní polož­ka.

U espressa je tedy klí­čo­vým prv­kem pro jeho pří­pra­vu prá­vě samot­ný kávo­var. Ten by měl být dosta­teč­ně výkon­ný, aby doká­zal vytvo­řit správ­ný tlak (ide­ál­ně v roz­me­zí 8-10 barů) k pro­tla­če­ní vody namle­tý­mi zrn­ky, a to ide­ál­ně bez výraz­něj­ších zako­lísá­ní.

Konstrukce by pak měla být odol­něj­ší vůči opo­tře­be­ní, aby při kaž­do­den­ním uží­vá­ní nedo­chá­ze­lo k výraz­ným změ­nám v kva­li­tě při­pra­vo­va­né kávy, nebo k poško­zo­vá­ní samot­né­ho pří­stro­je.

Ideální para­me­t­ry tedy spl­ňu­jí oprav­du až kva­lit­ní pro­fe­si­o­nál­ní kávo­va­ry, kte­ré jsou mnoh­dy finanč­ně nároč­né na poří­ze­ní i údrž­bu. Můžete však zku­sit sáh­nout po manu­ál­ních pre­so­va­čích, kte­ré vás vyjdou lev­ně­ji a nepři­pra­ví vás o poži­tek z dob­ře při­pra­ve­né­ho espressa. Je zkrát­ka otáz­kou, kolik chce­te z počát­ku do výro­by kávy inves­to­vat.

Je tedy prav­dou, že pro pří­pra­vu kva­lit­ní­ho espressa si za spo­leh­li­vý kávo­var bude­te muset při­pla­tit. Pokud však chce­te i tak zku­sit doma uva­řit kva­lit­ní kávu, může být řeše­ním vyzkou­šet kávu fil­tro­va­nou.

Filtrovaná káva

Hlavním roz­dí­lem fil­tro­va­né kávy a espressa je způ­sob pří­pra­vy. Zatímco u espressa se jed­ná o krát­ko­do­bou extrak­ci chu­ti a aro­ma za vyso­ké­ho tla­ku, v pří­pa­dě fil­tro­va­né kávy jde o pra­vý opak. Rozemletá zrna jsou del­ší dobu lou­ho­vá­na v hor­ké vodě, díky čemuž se z nich chuť uvol­ňu­je postup­ně a roz­pro­stí­rá se v celém obje­mu. Na samot­nou extrak­ci se pak vyu­ží­vá vět­ší objem vody, tak­že fil­tro­va­ná káva dosa­hu­je mno­hem ryzej­ší a čist­ší chu­ti kávo­vých zrn.

Filtrovaná káva také obsa­hu­je více kofei­nu, pro­to­že ten se díky poma­lé extrak­ci lépe vstře­bá ze zrna do samot­né­ho nápo­je.

Pro fil­tro­va­nou kávu v domá­cím pro­stře­dí se běž­ně vyu­ží­vá napří­klad french press nebo AeroPress, což jsou spe­ci­ál­ní zaří­ze­ní na bázi pís­tu a fil­tru, kte­ré po mace­ra­ci kávo­vých zrn umož­ňu­jí jejich efek­tiv­ní oddě­le­ní od nápo­je, a díky tomu před­sta­vu­jí vel­mi poho­dl­ný a rych­lý způ­sob pří­pra­vy fil­tro­va­né kávy.

Finančně vás pak french press či AeroPress vyjde řádo­vě lev­ně­ji než vět­ši­na kávo­va­rů, tak­že může být prá­vě pro vás tou ide­ál­ní vari­an­tou pro pří­pra­vu fil­tro­va­né kávy.

Specifickou, avšak v domác­nos­tech dost popu­lár­ní meto­dou pří­pra­vy kávy, je pak vyu­ži­tí moka kon­vič­ky. Ta de fac­to tak­též fun­gu­je na postup­ném uvol­ňo­vá­ní chu­ti ze zrna do vody, avšak na mís­to kla­sic­ké fil­tra­ce se zde vyu­ží­vá sepa­ra­ce pev­né a kapal­né slož­ky pomo­cí tla­ku vyvo­la­né­ho párou, kte­rá při vaře­ní této kávy vzni­ká.

Kromě spe­ci­fic­ké chu­ti nápo­je je v tom­to pří­pa­dě opět láka­vá níz­ká poři­zo­va­cí cena, díky kte­ré si pří­pra­va kávy pomo­cí moka kon­vič­ky našla spous­tu spo­ko­je­ných uži­va­te­lů.

Čerstvá káva a správný mlýnek je základ

Samostatnou kapi­to­lou pří­pra­vy kávy je pak samot­né mle­tí kávo­vých zrn. Pokud chce­te dosáh­nout oprav­du vyso­ké kva­li­ty vaše­ho nápo­je, je na mís­tě pou­žít pro jeho pří­pra­vu zrn­ko­vou kávu. Tu pak za pomo­ci mlýn­ku na kávu pome­le­te, a to ide­ál­ně těs­ně před samot­nou pří­pra­vou nápo­je.

Mletá káva je totiž poměr­ně náchyl­ná na okol­ní vli­vy, zejmé­na vlh­kost a vzduch, díky čemuž postu­pem času výraz­ně ztrá­cí na kva­li­tě. Jedná se navíc prak­tic­ky o minu­ty, kte­ré mohou roz­hod­nout o tom, jak bude výsled­ná chuť kávy ovliv­ně­na. Není tedy nad to mlít kávu pří­mo doma a mít tak jis­to­tu, že ze zrna dosta­ne­te co nej­ví­ce chu­ti.

U samot­ných mlýn­ků na kávu pak sle­duj­te důle­ži­té para­me­t­ry, jako jsou mož­nost nasta­vi­tel­nos­ti hru­bos­ti mle­tí, kapa­ci­ta samot­né­ho mlýn­ku či samot­né zpra­co­vá­ní. Právě hru­bost namle­té kávy totiž urču­je její pou­ži­tí - pro fil­tro­va­nou kávu si vysta­čí­me s hrub­ší­mi zrny, při pří­pra­vě espressa je nao­pak klí­čo­vé co nej­jem­něj­ší mle­tí.

Také je dob­ré si roz­hod­nout, zda pre­fe­ru­je­te mlýnek elek­tric­ký či ruč­ní – obo­jí má opět své výho­dy a nevý­ho­dy. Tak či onak však jis­tě dosáh­ne­te lep­ší chu­ti než u mle­té kávy z obcho­du.

Ať už se tedy roz­hod­ne­te pro jakou­ko­li vari­an­tu domá­cí kávy, věří­me, že se vám s naší pomo­cí poda­ří při­pra­vit vel­mi chut­ný nápoj, kte­rý si zkrát­ka zami­lu­je­te. A kdo ví - mož­ná už nebu­de­te o „oby­čej­né“ kávě z kavár­ny chtít ani sly­šet.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33003 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72340 KB. | 21.05.2024 - 12:14:10