Kritiky.cz > Recenze knih > DO RÁJE

DO RÁJE

394569776 10222772470572464 7806036407433690759 n
394569776 10222772470572464 7806036407433690759 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fascinující kni­ha s hlu­bo­kým emo­ci­o­nál­ním zábě­rem a poe­tic­kým názvem „Do ráje“, kte­rou napsa­la Hanya Yanagihara, ve vás zane­chá spous­tu nahlas nevy­řče­ných otá­zek ovšem však bez jaký­ko­liv odpo­vě­dí.

V kni­ze Do ráje může­te nalez­nout tři roz­ma­ni­té nove­ly, jež by zce­la urči­tě svým roz­sa­hem vyda­ly na tři samo­stat­né a téma­to­vě vel­mi podob­né kni­hy.

Každá z těch­to tří novel je z jiné­ho času, jiné­ho sto­le­tí. Jediné, v čem si jsou vel­mi podob­né (a já se v tex­tu díky tomu malin­ko ztrá­ce­la), jsou jmé­na jed­not­li­vých hlav­ních postav, jejichž osu­dy a pova­hy si jsou napříč jed­not­li­vý­mi sto­le­tí­mi vel­mi podob­né a vzá­jem­ně se pro­lí­na­jí, i když spo­lu nema­jí lec­kdy vůbec nic spo­leč­né­ho... je to jakési zrca­dle­ní se napříč jed­not­li­vý­mi sto­le­tí­mi...

První nove­la je zasa­ze­na kolem roku 1893 do oblas­ti teh­dej­ší­ho New Yorku, jež byl sou­čás­tí tzv. Svobodných stá­tů, jaká­si alter­na­tiv­ní Amerika, kde bylo prak­tic­ky mož­né coko­liv. Lidé si zde moh­li žít v kli­du a hlav­ně milo­vat koho­ko­liv, dokon­ce uza­ví­rat pomy­sl­ná man­žel­ství stej­né­ho pohla­ví, co se nevy­hnu­lo ani pře­dem dohod­nu­tým sňat­kům ve váže­ných a boha­tých rodi­nách.

Ústřední posta­vou je mla­dý muž David Bingham z vel­mi váže­né a boha­té rodi­ny, jemuž je dohod­nut sňa­tek z rozu­mu s vel­mi „dobrou par­tií“ v podo­bě postar­ší­ho muže a úspěš­né­ho obchod­ní­ka. David je však zami­lo­ván do jiné­ho slič­né­ho mla­díč­ka, kte­rý s ním mož­ná nehra­je čis­tou hru a má s ním jiné plá­ny. Komu dá nako­nec David před­nost, sňat­ku s rozu­mu, ane­bo opus­tí všech­no, hlav­ně bla­hobyt a vzdá se své­ho bohat­ství vůči lás­ce své­ho živo­ta, aby spo­lu moh­li žít v onom pomy­sl­ném „ráji“? Uteče nako­nec s mužem své­ho srd­ce?

Druhá nove­la se ode­hrá­vá o sto let poz­dě­ji v roce 1993 na Manhattanu, kde homose­xu­ál­ní men­ši­nu ohro­žu­je nová epi­de­mie AIDS. Hlavním hrdi­nou je opět David Bingham, ten­to­krát šlech­tic­ký poto­mek z havaj­ské krá­lov­ské rodi­ny, jež svůj sku­teč­ný původ na veřej­nos­ti tají.

Za svo­jí minu­los­tí, babič­kou, otcem a svým půvo­dem udě­lal tlus­tou čáru a nyní žije s mno­hem star­ším a boha­tým part­ne­rem, před kte­rým tuto svo­ji život­ní kapi­to­lu tajil. Bohužel i jeho pro­těj­šek má před ním jed­no vel­ké tajem­ství....

A v posled­ní nove­le se opět oci­tá­me o sto let poz­dě­ji, a to v roce 2093 v dale­ké budouc­nos­ti, kde nic není tak, jak bychom si moh­li před­sta­vo­vat. Svět zasa­že­ný a zni­če­ný něko­li­ka epi­de­mi­e­mi a kli­ma­tic­kou kri­zí se oci­tl pod strikt­ní vlá­dou tota­lit­ní vlá­dy. Vše se řídí pra­vi­dly, ome­ze­ní­mi, ale i neče­ka­ný­mi záta­hy a elmi­na­ce­mi, a to vše za úče­lem zabrá­nit dal­ším mož­ným epi­de­mi­ím.

Hlavní hrdin­kou je Charlie, kte­rou v dět­ství zasáh­la jed­na z nemo­cí, a nyní se sna­ží za kaž­dou cenu pře­žít v tom­to těž­ko pocho­pi­tel­ném svě­tě. Neustále však vzpo­mí­ná na své­ho milo­va­né­ho dědeč­ka, jež kdy­si býval vel­mi význam­ným věd­cem, ale i poli­ti­kem, jež ten­to „bru­tál­ní“ tota­lit­ní režim zave­dl.

Ve svém živo­tě si Charlie při­pa­dá jako  někdo cizí a sna­ží se v něm najít svůj vlast­ní smy­sl a hlav­ně pood­ha­lit rouš­ku tajem­ství, a to kam se pra­vi­del­ně kaž­dý den vytrá­cí její man­žel....

Do ráje je vel­mi roz­sáh­lá kni­ha, kde autor­ka na více než 600 stra­nách před­vá­dí svůj skvě­lý vypra­věč­ský talent a dopo­drob­na popi­su­je nejen jed­not­li­vé posta­vy, jejich pova­ho­vé rysy, emo­ce a myš­len­ko­vé pocho­dy, ale i jed­not­li­vá pro­stře­dí, his­to­ric­ké udá­los­ti a vzpo­mín­ky, jež před­chá­ze­li jed­not­li­vým udá­los­tem.

Hlavním téma­tem všech novel jsou sil­né rodin­né tra­di­ce, tou­ha po sobě zane­chat odkaz, ale i v pro­ti­kla­du bída a bohat­ství, sla­bí a sil­ní, řeše­ní rasy, nad­ří­ze­nos­ti a pod­ří­ze­nos­ti, ale i tou­ha ochrá­nit všech­ny, jež milu­je­me, ať už se nám to v živo­tě daří či niko­liv.

Název kni­hy je vel­mi pří­znač­ný, neboť je to o celo­ži­vot­ním hle­dá­ní toho své­ho vlast­ní­ho ráje, kde může­me být nejen sami s sebou, ale s milo­va­ný­mi lid­mi, na nichž nám nej­ví­ce zále­ží. Bohužel toho­to ráje, díky svým chyb­ným roz­hod­nu­tím, ne vždyc­ky může­me dospět.....

Kniha je moc pěk­ně napsa­ná, a i když mě osob­ně občas vadi­ly vel­mi roz­sáh­lé popi­sy, kde mís­to dese­ti vět to šlo říct jen jed­nou, přec jsem si čte­ní uži­la na maxi­mum. Každý z pří­bě­hů má však vel­mi jed­no­du­chý děj se stro­hou záplet­ku a hlav­ně ote­vře­ným kon­cem, kdy může­te spe­ku­lo­vat, jak to vlast­ně nako­nec asi tak moh­lo dopad­nout. Zda pří­z­ni­vě nebo nepří­z­ni­vě pro hlav­ní­ho hrdi­nu.

Vzhledem k tomu, že pří­běhy jsou vel­mi emo­tiv­ní, vyvo­lá­va­jí­cí spí­še smu­tek a kapič­ku nadě­je na lep­ší zít­řek, jsem tyto ote­vře­né a neu­za­vře­né kon­ce vel­mi uví­ta­la.... člo­věk tak mohl dou­fat, i když moc dob­ře pod­vě­do­mě tušil, že tomu tak nebu­de, napl­ni­li svůj osud a našli svůj vysně­ný ráj....

DO RÁJE

Napsala: Hanya Yanagihara

Přeložila: Petra Diestlerová

Vydala Euromedia Group, a.s. - Odeon

Vydání prv­ní

Počet stran: 608

Praha, rok vydá­ní 2023

ISBN: 978-80-207-2176-1 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ČAS PÍSKU17. října 2023 ČAS PÍSKU Čas od času si přečtu příběhy, jež jsou napsány dle skutečného příběhu, a tak není divu, že jsem sáhla i po knize "Čas písku" od Edith Blaisové, která strávila 450 dní jako rukojmí na […] Posted in Recenze knih
  • Zombik – 3710. prosince 2018 Zombik – 37 Posted in Komiks
  • V novém battle-royal titulu se podíváme do Prahy. Upíří...2. listopadu 2020 V novém battle-royal titulu se podíváme do Prahy. Upíří... V novém battle-royal titulu se podíváme do Prahy. Upíří titul od studia Sharkmob má být zasazený do světa Vampire: The Masquerade a vyjít by měl v příštím roce. Hru pohání Unreal Engine a […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Letadla - 50 %18. srpna 2013 Letadla - 50 % Komu se alespoň trochu líbila užvaněná auta a výtvarné nápady ve filmech Auta, ten by si neměl nechat ujít příběh o malém, ale snaživém práškovacím letadle, které má snadno zapamatovatelné […] Posted in Filmové recenze
  • Titulky k Girlfriends' Guide to Divorce S02E05 - Rule #72: It's Never Too Late to Be a Mean Girl31. října 2023 Titulky k Girlfriends' Guide to Divorce S02E05 - Rule #72: It's Never Too Late to Be a Mean Girl Tato epizoda se točí kolem plesu, který se rozhodne Abby přes SheShe uspořádat pro Phoebe, která si dodělala středoškolské vzdělání. Jak vám možná titul této epizody - NIKDY NENÍ POZDĚ BÝT […] Posted in Titulky
  • Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 %27. ledna 2022 Ulička přízraků (Nightmare Alley) – Recenze – 80 % Film Guillerma del Tora Ulička přízraků je adaptací stejnojmenného románu spisovatele Williama Lindsayho Greshama, podle nějž vznikl snímek Ulička přízraků již v roce 1947. Tento film noir […] Posted in Filmové recenze
  • Šikana18. ledna 2006 Šikana Marty zná Bobbyho od dětství a jsou to docela dobří kamarádi. Vlastně až na jednu „drobnost“: Bobby sice stále říká, že Martyho má rád a že jsou skvělí kámoši, ale docela ho […] Posted in Filmové recenze
  • Trojúhelník smutku - 90 %5. října 2022 Trojúhelník smutku - 90 % Model Carl (Harris Dickinson) a jeho partnerka influencerka Yaya (Charlbi Dean) jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá opravdu vybraná smetánka. Je tu starý […] Posted in Filmové recenze
  • Kozí příběh - pověsti staré Prahy30. října 2009 Kozí příběh - pověsti staré Prahy Režie:                                           Jan TománekNatočeno:                                     ČR, 2008Premiéra:                                     16.10.2008Scénář:           […] Posted in Články
  • Barva kůže28. února 2020 Barva kůže Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50638 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69529 KB. | 06.12.2023 - 12:51:08